Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjettskjema 2A - investering

Rekneskapsskjema 2A investering Rekneskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr.budsjett 2017 Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler 58922095 107948000 184300000 153547792
Kommentarar og status for investeringane finn du her.
Utlån og forskutteringer 12049954 25000000 25000000 17426000
Det vart lånt ut omlag 12 millionar av ramma på 25 millionar.  I tillegg er det innvilget men ikke utbetalt xxx.  Ved utgangen av året var totalt 29 millioner ramma til utlån ikkje utbetalt.
Kjøp av aksjer og andeler 2985827 2700000 2700000 2662476
Gjeld eigenkapialtilskot til KLP i samband med pensjonsordninga.
Avdrag på lån 9763239 14833000 14833000 15786452
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsetninger 8487380 0 0 5934623
Det vart avsett 9,2 millionar i ekstraordinære avdrag innbetalt på innfridde startlån.  Dette er avsett og vert brukt i 2018 til dekning av ekstraordinære innbetalingar på låna i Husbanken.
Årets finansieringsbehov 92208495 150481000 226833000 195357343
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 42239876 98290000 162102000 87410121
Opprinneleg låneopptak var på 162 millionar inkl. 25 millionar til Startlån.  Som følgje av forsinkingar på investeringane vart låneopptaket nedjustert til 98 millionar.  Av den ble kun 42 millionar brukt, og av det 12 millionar til startlån, 23,7 millionar i ordninære investeringar samt VAR, og 6,5 millionar til bustadar.
Inntekter fra salg av anleggsmidler 85500 0 4000000 4650000
Det vart opprinneleg budsjettert med tomtesal på 4 millioner ved sal av tomt parkvegen.
Tilskudd til investeringer 5825441 12764000 12500000 51641031
Utbetalte tilskot er vesentleg lågare enn budsjettert som følgjer av mindre kjøp og byggjing av bustadar enn budsjettert.  Sjå dei enkelte prosjekta for nærare informasjon.  Det vart utbetalt tilskot til smieveien på 1,6 millionar og omsorgsbustadar på 691.000,-.  Det er i tillegg utbetalt tilskot til gatelys, sykkel og gangsti Grødalandsveien og til tursti Frøylandsvatnet.  Tilbakeført meirverdiavgift på justeringsrettsavalar var ført her med 2,9 millionar.  Dese vart ikkje budsjettert.
Kompensasjon for merverdiavgift 7814250 9413000 24340000 10736668
Kompensasjonen vart redusert som følgje av reduserte utgiftar.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 19404304 19729000 19729000 14584121
Andre inntekter 0 0 0 4000
Sum ekstern finansiering 75369371 140196000 222671000 169025941
Overført fra driftsregnskapet 7890967 5162000 4162000 17472203
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetninger 8948157 5123000 0 8859199
Det har vore bruk av ulike fond i samban med vedtak på 4,2 millionar til Læringsbrett og El-bilar.  Det er i tillegg brukt avsette middel til kjøp av bil og turveg Kleppelunden.  Det er også brukt 3,9 millionar avsatt i 2016 til ekstraordinære avdrag på Startlån i Husbanken.
Sum finansiering 92208495 150481000 226833000 195357343
Udekket/udisponert 0 0 0 0