Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjettskjema 1A og 1B - drift

Skjema 1A Rekneskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr. Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Skatt på inntekt og formue -526351385 -521000000 -540000000 -534018270
 Sjå omtale her.
Rammetilskot inkl. språkdeling -435077710 -432057000 -416457000 -414436767
 Sjå omtale her.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1293250 -1000000 -1000000 -1134645
Andre tilskot        
Rentekompensasjon -2926777 -3300000 -3300000 -3501454
Husbanken si rente vart lågare enn budsjettert.  Tilskot til skule i samband med "Reform 97" vart avslutta i midten av 2017 etter 20 år med årlege tilskot.  Flyktningfondet auka med 6 millionar til 15,1 millionar.  
Tilskot flyktningar -36338595 -28195000 -28195000 -28864850
Tilskotet til integrering av flyktningar vart vesentleg høgare enn budsjettert.  Årsaka er både auka mottak i 2016 og 2017, samt betre rutinar for å søkje særskilde ekstratilskot.  
Diverse inntekter -84145 0 0 -6574476
Sum frie disponible inntekter -1002071862 -985552000 -988952000 -988530462
Ordinære renteinntekter -5770288 -3800000 -3800000 -5019358
Renteinntektene vart vesentleg høgare enn budsjettert som følgje av forsenka framdrift på investeringane og dermed høgare likviditet.  Ekstra likviditet vart og plassert til høgare avkastning enn ordninære vilkår i bankavtale.
Renter lån energiselskap -3694067 -3700000 -3700000 -4116874
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1871052 -2100000 -2100000 -1996799
Renteinntektene vart noko lågare på grunn av lågare rentenivå og mindre utlån enn budsjettert.
Kalk.renter og avskrivningar (VA) -1650523 -1750000 -1750000 7195225
Utbytte Energiselskap -28299200 -28300000 -28200000 -25761800
Gevinst finansielle instrument -544964 0 0 -387459
Ordinære renteutgifter 14403325 17084000 17084000 17153464
Renteutgiftene vart lågare enn budsjettert som følgje av lågare rentenivå og at større del av låna vart lånt inn i sertifikatmarknaden til lågare marginar.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2390699 3500000 3500000 2799417
Renteutgiftene vart lågare som følgje av lågare rente i Husbanken og lågare utlån/ekstraordinære innfriingar av lån.
Tap finansielle instrument 219990 0 0 192467
Avdrag på lån 64505000 64505000 67005000 58451777
Netto finansinnt./utgifter 39688920 45439000 48039000 48510060
Til dekning av tidlegare meirforbruk        
Til ubundne avsetningar        
Avsett disposisjonsfondet 18773116 17865000 0 15709307
Mindreforbruk i rekneskap 2016 på 17,9 millionar vart vedtatt avsett til disposisjonsfondet.  I tillegg er det avsett 0,9 millionar av finansavkastinga til kursreguleringsfond i samsvar med finansreglementet.
Avsett forsikringsfond 100000 100000 100000 100000
Avsett flyktningfond (blir overført etater) 36338595 28195000 28195000 28864850
Sjå kommentarer om tilskot flyktningar lengre oppe.
Til bundne avsetningar 2958 0 0 18455
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17865379 -17865000 0 -18168578
Mindreforbruk i rekneskap 2016 på 17,9 millionar vart vedtatt avsett til disposisjonsfondet.
Bruk av ubundne avsetningar -2600000 -2600000 0 0
Kommunestyret vedtok i 1. tertialrapport å bruke 4,1 millionar av disposisjonsfondet for å saldere budsjettet i samband med reduserte skatteinntekter.
Bruk av bundne avsetningar        
Netto avsetningar 34749291 25695000 28295000 26524033
Overført til investeringar 5176076 5162000 4162000 17300000
Seniortiltak 599066 1800000 1800000 1385922
AFP 62-65 0 791000 3500000 0
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -14833000 -14833000 0 -1141000
Det vart brukt 14 millionar av tidlegare overskot frå avkastninga i KLP.  Bruken reduserte bokført pensjonspremie for avdelingane.  Må også sjåast saman med årets premieavvik nedanfor.  Samla vart pensjonskostnadene omlag som budsjettert.
Tidlegare års premieavvik 10855888 10803000 10803000 8228238
Årets premieavvik -3724182 -4277000 -17786000 -18393593
Lønsreserve 0 2439000 19875000 0
Samla vart lønsoppgjøret noko rimelegare enn lagt til grunn.  Det vart i budsjettet budsjettert med noko høgare utgiftar i lønsoppgjøret enn for landet samla som følgje av ulik samansetning av tilsette. I 2017 vart resultatet likare nasjonalt oppgjør.
Tilleggsløyving formannskapet 0 100000 300000 0
Diverse utgifter 903516 0 0 206174
Sum diverse -1022635 1985000 22654000 7585741
Til fordeling drift (skjema 1B) -928656287 -912433000 -889964000 -905910626
Skjema 1B Rekneskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr. Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Sentraladministrasjonen 47902964 47885771 47388000 47592000
Det vart i samsvar med økonomireglementet avsett 365.000,- av udisponerte midlar til sentraladministrasjonen sitt disposisjonsfond.  Fondet er på 651.000,-.  
Skule og barnehage 433896200 433896200 423324000 424070042
Det vart i samsvar med økonomireglementet avsett 10,7 millionar av udisponerte middel til skule og barnehage sitt disposisjonsfond.  Fondet er på 19,5 millionar.
Helse og velferd 332196430 332196430 322473000 322674958
Det vart bruk 1.069.000,- av helse og velferd sitt disposisjonsfond for å dekke meirforbruk.  Fondet er på 16,2 millionar.
Lokal utvikling 88409599 88409599 86734000 84842000
Det vart i samsvar med økonomireglementet avsett 1.981.000,- av udisponerte midlar til lokal utvikling sitt disposisjonsfond.  Fondet er på 8,5 millionar.
Kyrkje og gravplassar 9676689 10045000 10045000 8866248
Det vart brukt 350.000,- mindre på gravplassar enn budsjettert.  Kommunestyret har i 2016 og 2017 auka løyvinga til vedlikehald med 400.000,- i samband med ny gravplass på Kleppe og for lågt budsjett tidlegare år.  Denne er ikkje teken i bruk, og ubrukte midlar er difor trekt inn i 2017.
VAR 0 0 0 0
Sum fordelt 912081882 912433000 889964000 888045248
Meir-/mindreforbruk (-) -16574405 0 0 -17865379
Klepp fekk eit samla mindreforbruk på 16,6 millionar i forhold til kommunestyret sitt regulerte budsjett og rådmannen sine fullmakter om avsetning til fond.  Disponering av mindreforbruket vert gjort i samband med kommunestyret sitt vedtak i rekneskapssaka.