Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Ordføraren si innleiing

2016 går truleg inn i historia som eit spesielt år for Klepp kommune.  Første del av året vart prega av arbeid med intensjonsavtale om nye Jæren kommune.  Så vart det debatt blant politikarar og innbyggjarar som enda i folkeavrøystinga 25. april.  Eit stort fleirtal på 73,2 % ønska at Klepp fortsatte som eigen kommune. 

Mandatet frå folket vart heldigvis så klart at kommunestyret fulgte dette opp i sitt vedtak i juni.  Det er godt at slike krevjande sakar ikkje ender i langvarig strid slik at vi kan utvikle Klepp som samfunn og kommune i godt samspel også i framtida.

2016 var også første heile året i ein ny kommunestyreperiode og i starten av året fekk me folkevalde opplæring i organisering, lovverk og roller som er viktige for å være gode representantar for innbyggjarane og for å leia kommunen på ein god måte.

Budsjettet er eit av våre viktigaste styringssystem for prioritering av fellesskapets ressursar.  For dei tilsette er det ei rettesnor gjennom året.  Når rekneskapen viser at kommunen i 2016 hadde overskot i alle etatar, så er det dei tilsette si ære, og eit teikn på godt samspel mellom folkevalde, leiarar og tilsette.  

Eg vil takke dei tilsette for ein flott jobb med å ta vanskelege val i kvardagen, yte gode tenester til innbyggjarane og samstundes halde eit vakent auge med kva ressursar dei er tildelte.

Folkeveksten er historisk låg med 72 personar, 0,38 %.  Mange fleire har flytta ut og fødselstalet er lågt.  Samtidig døyde færre personar i 2016, det lågaste talet sidan 2010.  Den låge veksten er uvanleg for oss etter 10 år med høg vekst. 

Krisa i Oljesektoren set sine spor også i folketalet.  Låg vekst gjer kommunen mindre press på kapasitet og tenester.  Lat oss bruka «pusterommet» til å ruste oss for ei meir usikker framtid sjølv om veksten nok tek seg opp att.

Klepp passerte 19 000 innbyggjarar i 2016 som den første av Jærkommunane.

Kommunal rapport laga ei rangering som viste at innbyggjarane i Klepp lev lengst i landet. Heile 4 år lenger enn dei kommunane der ein lever kortast. Dette tyder på at det er godt å leve i Klepp.

”Barna vår framtid” er visjonen til Klepp.
Alt kommunen gjer skal forankrast i det å byggje ei god framtid for ungane, og ruste ungane til å lage seg ei god framtid. Undersøkinga viser at ungane trivst betre på skulen og at arbeidet mot mobbing har gitt resultat. Men me er heilt klare på at kvart einaste barn som opplever mobbing, er eit for mykje.

Grunnskulepoenga falt litt frå 2015 til 2016, men har stege sidan 2013.  Det er positivt at fleire elevar har gått direkte frå grunnskule til vidaregåande skule.  Det er positivt å sjå at eksamenskarakterane har betra seg i norsk og matematikk dei siste åra. Det er og ein stor lettelse å sjå at fråfallet frå vidaregåande skule går rette vegen. Dette held me sterkt fokus på. Me kan ikkje la ungdommen vår gjera eit så dårleg val for framtida si at dei droppar ut av skulen.

Talet på barn i barnehage gjekk ned i fjor. Presset på utbygging av nye plasser vart mindre og gav kapasitet til å innfri retten for dei som vart fødd september og oktober.  I Klepp har 92,8 % av barna i barnehagealder plass, mot 88,4 % i Time og 83,5 % i Hå.

Kulturlivet i Klepp er i utvikling og endring.  Medlemskap i idrett gjekk ned medan det aukar i musikk og lagsarbeid.  Det er vekst i aktive på frivillighetssentralen og besøk på biblioteket, sjølv om det vert lånt færre bøker.  Fleire arrangement på biblioteket er truleg årsaka og kjekt å sjå nå som areala til biblioteket er utvida.

Talet på nye bustadar var lågt, men høgare enn i Time og Hå.  Talet på igangsettingstillatingar og byggesøknader var og lågt og heng nok saman med flyttemønsteret.

Det har i helse og velferd vore satsa på kvardagsrehabilitering.  Det har vore ein tydeleg vekst i brukarar av denne tenesta. Brukarane er svært fornøgde med å få trena seg opp til å fungere i livet sitt som dei gjorde før sjukdom eller fall sette dei ut av spel.

Talet på sosialhjelpsmottakarar har auka som forventa ut frå konjunkturane, men ikkje dramatisk og ikkje med store økonomiske konsekvensar for kommunen så langt.

Klepp har vedteke å ta i mot fleire flyktningar og har omorganisert og styrka flyktningetenesta.  I 2016 tok Klepp i mot 51 flyktningar mot 33 året før. Det er viktig at vi alle bidreg i arbeidet med at desse skal finne sin plass hos oss.

Ved utgangen av året var det 1.611 menneske som arbeidde for meg og deg i Klepp kommune. Dei deler på 1.169 årsverk, og 84,2% av dei er kvinner.

Les gjerne gjennom årsrapporten og rekneskapen. Her får eg og du fylja med på korleis det eigentleg går i kommunen. Her er verktøyet vårt for å gjera kommunen endå betre.

 

God lesning


Ane Mari Braut Nese
Ordførar i Klepp


Rådmannen si oppsummering

2016 blei til slutt eit godt år økonomisk. Trass i svikt i skatteinntekta i 2014 og 2015 sikra ekstraordinære skatteinntekter i Klepp, og for landet samla, eit godt netto driftsresultat og eit udisponert mindreforbruk på 17,9 millionar.  I årsmeldinga finn du ei oppsummering av nokre av resultata av kommunen si mangfaldige verksemd.

Rekneskap

Rådmannen legg fram rekneskapet for 2016 med eit rekneskapsmessig mindreforbruk (overskot) for drifta på 17,9 millionar kr og eit investeringsrekneskap i balanse.

Netto driftsresultat blei 60 mill kr, tilsvarande 4,5 % av driftsinntektene. Målsettinga var 1,5 %.
Skatteinntektene blei 534 mill kr, 12 mill kr lågare enn opprinneleg budsjett og 14 millionar høgare enn revidert budsjett. Skatteveksten vart lågare i Klepp enn for resten av landet. Årsaka er lågare sysselsetting, auka arbeidsløyse og utflytting.
Rådmannen er fortsatt uroa for konsekvensane av reduserte inntekter sjølv om det er tekn til at nedgangen i økonomien i regionen har snudd.

Tilsette

Tilsette i Klepp kommune legg ned eit fagleg godt arbeid for at innbyggjarane skal få dei rette tilboda.

Av dei 1434 fast tilsette i kommunen er 1208 kvinner og 226 menn (84% kvinner). 45 % av dei tilsette jobbar deltid, 24 % av menn og 49 % av kvinner. Det er færre som jobbar deltid. Det var 34 lærlingar ved slutten av 2016. Det har ikkje lukkast få tak på nok læringar til opptrappinga mot målet på 2 pr tusen innbyggjarar.

Sjukefråværet var i 2016 på 7,2 %. Dette er over målsettinga på 6 % og ei lita auke frå 6,9 % i 2015. Det blir gjort eit omfattande og godt arbeid i avdelingane for å skapa arbeidsglede og førebyggja sjukefråvær.

Klepp kommune arbeider for å fremja likestilling og hindra diskriminering. Dette gjeld både kjønn, etnisk bakgrunn, nedsett funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Dette målet er ein del av kommunen sin personal- og rekrutteringspolitikk. Kommunen arbeider også med å leggja praktisk til rette for dette på arbeidsplassane. Medarbeiderundersøkinga i 2015/2016 viste samla framgang på alle overordna områder samanlikna med undersøkinga i 2013.

Folketal

Klepp kommune passerte 19 000 innbyggjarar i 2016 sjølv om veksten på 0,4 % var den lågaste veksten sidan 1990. Klepp hadde 19 042 innbyggjarar ved utgangen av 2016. Det blei født 235 barn i 2016, mot 266 i 2015, og berre 79 døde. Året vart prega av innanlands utflytting på 129 personar. Årsaka er nok situasjonen på arbeidsmarknaden i regionen.

Kvalitet, kontroll og etikk

For å betre kvalitetsarbeidet vart det i 2015 teke i bruk nytt elektronisk kvalitetssystem. Systemet har vore fullintregret i 2016. Arbeidet med vidareutvikling held fram i 2017. Sentrale etiske verdiar fastsett i reglementet er at kommunens tilsette skal være opne og ærlege, visa respekt og ha lik behandling av alle.

Kommunereformarbeid

Kommunereforma hadde stor merksemd i 2016. Klepp deltok først i utgreiing om utfordringane for 8 kommunar. Hausten 2015 vart det etter vedtak i kommunestyret arbeidd med intensjonsavtale for Hå, Klepp og Time om å danna Jæren kommune. Intensjonsavtalen var lagt fram for folkesrøysting 25. april 2016. 73,2 % av sa nei til Jæren kommune. Kommunestyret fulgte folkets råd 20. juni. Fylkesmannen tilrådde heller ikkje samanslåing og truleg vil Stortinget heller ikkje endre på Klepp sin status som eige kommune.

Tenesteutvikling

Førebygging, tidleg innsats og aktivitet er sentralt i all tenesteutvikling. Klepp vil etablera nye samarbeidsformer som involverer familiar, nettverk og frivillige meir i tenestene. Førebyggjande tiltak blei sett i verk for å hindra fråfall i vidaregåande skule. Klepp har størst framgang for gjennomføring i Rogaland frå eit botnnivå til over gjennomsnitt.
Klepp har i 2016 fokusert på innsyns- og sjølvbetente løysingar innanfor plan- og byggesaksbehandlinga. Innsynsløysing for kart, reguleringsplanar og byggesaker er og etablert. Arbeid med digitalisert framtid i barnehage og skule vart og satt i gang.

Framtidsutsikter

Det er viktig å sikra god digital kompetanse internt i organisasjonen. I 2017 vil datasystem innan personal, økonomi og innkjøp, takast i bruk for å frigjera tid til andre oppgåver. I tillegg må me sikra kunnskap om digitalisering og smarte løysingar i samfunnsutviklinga for våre innbyggjarar.

Takk til alle tilsette, folkevalde, lag og organisasjonar for stor innsats i 2016

 

Kleppe, 31. mars 2017

Torild Lende Fjermestad
rådmann


Om Klepp kommune

Folketal

Fakta om Klepp kommune (ekstern link)

Organisering (ekstern link)


  Folketal

  Folketalsveksten på 0,4% i 2016 var den lågaste sidan 1990 (-0,1 %). Fødselsoverskot fell frå 173 i 2015, til 156 i 2016. Netto innvandring vart igjen kraftig redusert, truleg på grunn av vanskeleg arbeidsmarknad. Innanlandsk flytting gir negativt bidrag til folketal for fjerde året på rad, og er det høgaste registrerte talet for Klepp etter 1997. Folketalsveksten i Klepp har vore svak i nokre år, og fell nå til veldig låge nivå saman med dei andre kommunane i regionen.

  Folketalsutvikling Klepp
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Folketal 31.12 16918 17397 17746 18227 18485 18741 18970 19042
  Årleg vekst antal 568 479 349 481 258 256 229 72
  Årleg vekst % 3,5 % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 0,4 %
  Fødslar 292 266 268 288 277 246 266 235
  *Tal på fødslar fell til lågaste nivå siden 2006.
  Døde 81 73 89 85 88 110 93 79
  *Tal på døde fell til lågt historisk nivå
  Netto innvandring 192 205 181 176 139 161 81 42
  *Tal på innvandring har falle 75% siden 2014
  Netto innanlandsk flytting 165 83 -7 104 -70 -41 -25 -129
  *Truleg høgaste netto innanlandsk utflytting nokon sinne i Klepp.

   

  Folketalsutvikling Klepp

   

  Folketalsutvikling Jæren


Kommuneplanens målsettingar

Måla frå kommuneplanen er overordna og retningsgjevande for Klepp kommune.  Nærare om måla og resultata finn du under kvar av etatane.

Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn

Klepp kommune skal vere eit samfunn der innbyggjarane kjenner seg trygge. Inkludering og integrering er viktig. For at innbyggjarane skal oppleva tilhørighet, må alle kjenna at det er bruk for dei. Slike ikkje-materielle verdiar, saman med god fysisk planlegging og utforming, vil danna basis for trivelege og gode oppvekst- og bumiljø. Frivillig arbeid er ein viktig bærebjelke i lokalsamfunnet.

Slik vil me ha det:
• God oversikt over dei faktorane i kommunen som påverkar helsetilstanden til innbyggjarane.
• Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
• Kommunale tenester skal bygga på prinsippet om sosial utjamning.
• Rekruttera godt og ha mange frivillige samarbeidspartnarar.

Barn og unge i første rekke

Barn og unge skal prioriterast jf kommunevisjonen. Dette inneber at barn og unge skal ha gode oppvekst- og læringsvilkår og gode fritidstilbod. Kommunen skal særleg via merksemd til barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å utvikla vanskar. Tidleg oppdaging og tidlege tiltak er viktig.

Slik vil me ha det:

• Tidleg oppdaging og tilpassa tiltak er på plass med god samhandling med dei føresette.
• Oppvekstvilkåra til born og unge i kommunen er gode.
• Læringsresultata syner framgang.
• Kultur og fritidstilboda har breidde og kvalitet.

Tydeleg miljøprofil

Livsgrunnlag og trivsel er avhengig av miljøet rundt oss. Produksjon av matvarer med høg kvalitet er vikig i kommunen. Vern av matjord skal difor vega tungt i arealforvaltninga.
Klimautfordringane og tap av biologisk mangfald er blant dei største globale utfordringane i dag. Klepp skal gjennom si planlegging og forvaltning vera med på å ta sin del av ansvaret for desse utfordringane. Klepp skal vere bevisst sin rolle som forbrukar med tanke på ressursbruk og bærekraft.

Slik vil me ha det:

• Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid.
• Produksjonen av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka.
• Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall.
• Energiforbruket i kommunale bygg skal reduserast pr. m2.

Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom

Økonomi er eit middel for å kunna etablera og oppretthalda dei kommunale tenestetilboda til innbyggarar og brukarar. Å ha ein sunn økonomi inneber m.a. at kommunen kan tåla svingingar i inntekts- og utgiftsgrunnlaget - utan at det truar tenestetilbodet. Å styre økonomien og ressursbruken er ein nøkkelfaktor, gjennom løpande rapportering og måling av kostnadseffektivitet. Stram styring og kloke økonomiske val gir handlingsrom. 

Slik vil me ha det:
• Netto driftsresultat på minst 1,5 % av driftsinntektene.
• Mindre enn 70 % av investeringane vert finansiert med lån.
• Lånegjelda skal vera mindre enn 60 % av driftsinntektene.
• Disposisjonsfonda skal vera meir enn 5 % av driftsinntektene

Nyskaping og samhandling

Ein effektiv kommune bør vera nytenkande å ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Slik vil me ha det:

• Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.
• Kommunen sine e-tenester skal opplevast som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.
• Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.


Framtidsutsikter

Resultatet av folkeavstemminga 25. april 2016 og kommunestyrets vedtak 20. juni 2016 la til grunn at Klepp vil halde fram som eigen kommune. Det er ikkje venta at Stortinget si handsaming av kommunestrukturen i 2017 vil endra på det.

 • Utviklinga innan IKT går stadig raskare og nye program, app-ar og liknade gjer framtida utfordrande med løysingar vi ikkje kjenner til i dag.  Det vil i 2017 bli lagt fram eigen plan for Digitalisering i Klepp både for å forenkle, forbedre og fornye.  
 • Betre tekniske hjelpemiddel gjer det mogleg å forenkle og effektivisere tidkrevjande manuelle operasjoner.
 • Det er gjort vedtak for å løysa kapasitetsutfordringane på Bore skule og Kleppe skule.  Endeleg val av lokalisering av ny skule gjenstår.
 • Barnehagebruksplanen i 2017 vil vurdere framtidige behov og løysingar i ein situasjon med stagnasjon og fall i barnetalet.
 • Klepp har trass betringa i gjennomføring på vidaregåande skule med 9 % utfordringar med fråfall frå vidaregåande skule.
 • Kvardagsrehabilitering blir prioritert i vidare satsing på rehabilitering og førebygging
 • Sikra rett bruk av alle institusjonsplassar
 • Styrka introduksjonsprogrammet og arbeidet med busetting av flyktningar
 • Organisera aktivitetsplikta for unge sosialhjelpsmottakarar, slik at meistring og moglegheit for ordinært arbeid eller studie blir styrka.
 • Nav vil ha stort fokus på å få arbeidsledige over på tiltak, og begrensa perioden den enkelte treng støtte eller sosialhjelp.
 • Etablera nye samarbeidsformer som involverer familiar, nettverk og frivillige meir i tenestene
 • Arbeida meir tverrfaglig og teambasert i alle tenester
 • Tettare samarbeid med utdanningsinstitusjonar, forskingsnettverk, næringslivet og andre kommunar.
 • Oppgåvene innan samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling blir stadig meir kompliserte og arbeidskrevjande. Dette er delvis eit resultat av at kommunen har medansvar på stadig fleire område i lokalsamfunnet, og delvis som følgje av krav/forventningar frå nasjonale og regionale myndigheter.
 • Bustadbygginga i Klepp har i 2016 vore på eit høgare nivå enn nabokommunane. Talet på godkjende bustader er noko lågare enn talet på fullførte bustader siste året. Den venta nedgongen ser så langt ut til å ha vore mindre i Klepp enn i nabokommunane.
 • Det er høgare andel unge som er aktive i organisert fritidsaktivitet i Klepp enn i landet. Andelen er 71 % i Klepp. Å oppretthalda dette og vidareutvikla fritidstilbodet til dei unge blir prioritert.


Personal

Klepp kommune hadde ved utgangen av 2016 1169 årsverk fordelt på 1611 tilsette.  Av desse var 1434 faste tilsette.  84,2 % av dei tilsette er kvinner.  Det er og flest kvinner i leiande stillinger og kommune har for første gong ein kvinneleg rådmann.  Færre tilsette arbeidar deltid.  Sjukefråværet auka litt.  Talet på lærlingar auka, men mindre enn planlagt.

Årsverk og tal på tilsette 2013-2016

Årsverk og tal på tilsette 2013-2016
Årsverk og ansatte 2013 2014 2015 2016
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1027 1036 1100 1169
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1512 1522 1585 1611
Antall fast ansatte 1324 1335 1397 1434
Antall ansatte kvinner fast 1119 1129 1176 1208
Antall ansatte menn fast 205 206 221 226
Andel ansatte kvinner fast 84,5 % 84,6 % 84,2 % 84,2 %
Andel ansatte menn fast 15,5 % 15,4 % 15,8 % 15,8 %
Antall kvinner i leiande stillinger 44 42 47 51
Antall menn i leiande stillinger 20 18 22 22

Fordeling heiltid/deltid

Fordeling heiltid/deltid
Fordeling heltid/deltid 2013 2014 2015 2016
Antall ansatte i deltidsstillingar fast 629 616 631 629
Antall kvinner i deltidsstillingar fast 577 569 580 580
Antall menn i deltidsstillingar fast 52 47 51 49
Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 48,0 % 46,3 % 45,5 % 44,8 %
Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 51,9 % 50,7 % 49,7 % 48,7 %
Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 27,6 % 22,9 % 23,0 % 23,9 %
Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 90,8 % 92,2 % 92,0 % 91,5 %
Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 9,2 % 7,8 % 8,0 % 8,5 %

Sjukefråvær

Sjukefråvær
  2013 2014 2015 2016
Sjukefråvær heile kommunen 6,5 % 6,9 % 6,9 % 7,2 %

Lærlingar

Lærlingar
  2013 2014 2015 2016
Tal på lærlingar totalt i kommunen 35 32 32 34
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,9 1,7 1,7 1,8

Tal på tilsette (seniorar) fordelt på aldersgrupper

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tilsette i 2016 Menn Kvinner
60-61 år 14 51
62-64 år 20 49
65-67 år 10 19
over 67 2 4

Medarbeidarundersøking

Det vart i slutten av 2015 gjennomført medarbeiderkartlegging.  Figuren under viser resultata på overordna nivå. Meir om undersøkinga i rapport til administrasjonsutvalet 29. februar 2016 i sak 5/16.


Økonomisk analyse

Økonomiske målsettinger og resultat

Skatt

Rammetilskot

Investeringar


  Økonomiske målsettingar og resultat

   

  Netto driftsresultat på minst 1,5 % av driftsinntektene.

  Vurdering av måloppnåing

  Netto driftsresultat

  • Netto driftsresulat vart på 60 millionar, tilsvarande 4,5 % i 2016.  Dette er vesentleg betre enn både budsjett og målsettinga på 1,5 %.  
  • Den viktigaste forklaringa er høgare skatteinntektar i Klepp og for landet samla, etatane/tenesteområda brukte mindre enn budsjettert, samt lågare lønsvekst enn budsjettert.
  • Også Time betra resultatet, medan Hå sitt vart noko redusert.
  • Landstala viser historisk gode resultat for kommunane samla.
   

  Lånegjelda skal vera mindre enn 60 % av driftsinntektene.

  Vurdering av måloppnåing

  Netto lånegjeld

  • Lånegjelda i Klepp held seg stabil målt mot driftsinntektene, og ligg ved utgangen av 2016 lågare enn målsettinga og anslaga i budsjett 2016.  
  • Årsaka er at låneopptaket vart redusert grunna utsetting investeringar, samt mindre opptak av startlån enn budsjettert.
  • Hå og Time ligg nå omlag likt i lånegjeld.  Hå har hatt ei vesentleg auke i lånegjelda dei siste to åra grunna grunna store investeringar. 
   

  Disposisjonsfonda skal vera meir enn 5 % av driftsinntektene

  Vurdering av måloppnåing

  Disposisjonsfond

  • Disposisjonsfonda vaks ytterlegare i 2016 og er nå på snaut 12 % av driftsinntektane.  
  • Årsaka er mindreforbruk på rammeområda, samt avsetting av eit godt resultat frå 2015 til disposisjonsfond.
  • Det er venta at disposisjonsfonda vert redusert når etatane/tenesteområdet disponerar desse i samsvar med fullmakta i økonomireglementet.
  • Hå har større fond enn Klepp, men har hatt ein nedgang.  Time har auka fonda litt siste året, men ligg vesentleg lågare enn.
  • Udisponerte overskot for 2016 kjem i tillegg.
   

  Mindre enn 70 % av investeringane vert finansiert med lån.

  Vurdering av måloppnåing

  Lånefinansiering

  • Lånefinansieringa sin del av investeringane var litt redusert i 2016 samanlikna med budsjett.  
  • Hovedårsaka er at Klepp overtok anlegg på 45 millionar etter justeringsavtalar på merverdiavgift.  Justeringsavtalane skal som følje av reviderte rekneskapsreglar frå 2015 førast både som utgift og inntekt og påverkar difor utrekninga på ein måte som ikkje var tiltenkt når målsettinga vart laga.
  • Time og Hå ligg på omlag same nivå som Klepp, men har historisk lege under Klepp si målsetting og faktiske tal.  


  Skatt

  Skatteinntekta i 2016 vart omlag 30 millionar høgare enn i 2015.  Ordinær skattevekst var liten grunna redusert sysselsetting, folkevekst og nedgang i høge inntekter.  Auka restskatt og korrigeringar på skatt frå 2015 gav samla inntekt på 534 millionar, 12 millionar under opprinneleg budsjett og 14 over revidert budsjett.

  Endring skatt

  Skatteveksten i 2016 vart lågare enn budsjettert og starta på eit lågare nivå enn budsjettert.  Av veksten i 2016 var omlag 10 millionar tilleggsforskot og 8 millionar restskatt.  Endring av fordelingstala gav ein auke på 8,3 millionar og marginoppgjeret gav 3,7 millionar ekstra.  Alle desse endringane er knytta til skatteåret 2015.  Kun 7,25 millionar av veksten i 2016 skuldast ordinære skatteinntekter.  

  Skattevekst 2016

  Skatteveksten starta svakt i 2016.  Skatteanslaget vart difor nedjustert i 1. tertialrapport.  Innbetaling av tilleggsforskot i mai og juni auka skatteveksten markert.  Veksten auka ytterlegare ut over hausten i samband med innbetaling av restskatt og fekk ein topp i november i samband med at marginoppgjer og fordelingstala vart bokført.

   Skatteinngang

  Veksten gjennom året vart svakare i Klepp enn for landet samla.  I starten av året låg skatteinntektane under budsjett.  Veksten samanlikna med budsjett og rekneskap 2015 vart betre etter budsjettrevidering og etter kvart som ekstraordinære skatteinntekter vart bokført.   

  Avvik skatteinntekt

  Regjeringa utarbeider anslag for skatteinntektane samla for  kommunane i samband med statsbudsjettet, i revidert nasjonalbudsjett, samt eit oppdatert anslag for 2016 ved fremlegging av budsjettet for 2017.  Figuren viser at det dei siste åra vanlegvis kjem inn noko meir enn regjeringane legg til grunn.  For 2014 vart resultatet vesentleg svakara og i 2016 vesentleg betre enn tidlegare år.

  Avvik fordelingstal

  Fordelingstala for 2015 vart justert i november 2016 etter at viktigaste delen av skatteoppgjeret vart avslutta.  Tala viser at skatt på formue auka vesentleg (ca 20 %).  Toppskatten (som går til staten) gjekk ned, noko som tyder på nedgang i andelen skatteytarar med høg løn. Endringane i formue skuldast truleg tilpassing til ny utbyttebeskatning, og nedgang i toppskatt skuldast truleg konjunktursituasjonen.  Det er venta at nivået på formueskatten vert vidareført i 2016 og 2017.  


  Rammetilskot

  Rammetilskotet vart 736.000 høgare enn budsjettert.  Årsaka vart meir i skatteutjamning som følgje av høgare skattevekst for landet enn for Klepp.

  RammetilskotTal i heile 1.000,-

  • Den største delen av rammetilskotet vert fordelt som eit likt tilskot pr. innbyggjar. Det vart på 426,7 millionar i 2016.
  • Utgiftsutjamninga er rekna ut frå kriteriar.  Klepp hadde i 2016 ein kostnadsinndeks på 97,45 % av gjennomsnittet for landet. Det gav eit trekk i utgiftsutjamninga på snaut 23 millionar, mot 17 millionar i 2015.
  • Netto inntektsutjamning vart eit trekk på 351.000,- i 2016 mot 6,7 millionar i 2015.
  • Veksttilskotet vart 3,5 millionar i 2016, mot 4,5 millionar i 2015 og 7,2 millionar i 2012.
  • Klepp mottok skjønnstilskot til språkdeling på 3,1 millionar i 2015, mot 2,7 millionar i 2014. Tilskotet vert fordelt etter antal grupper i skulen med språkdeling.  Klepp har flest grupper med språkdeling i Rogaland.

   UtgiftsbehovsindeksLandsnittet tilsvarar ein indeks på 1,0.

  • Samansettinga av folketalet er det viktigaste for fordeling av rammetilskotet. Klepp har ei ung befolkning.
  • 22 % fleire skulebarn enn i gjennomsnitt av kommunane.
  • 26 % fleire barn i barnehagealder.
  • Låg del av befolkninga over 67 år.

  Utgiftsbehovsindeks2Landssnittet tilsvarar ein indeks på 1,0.

  • Klepp har ein lågare del av folketalet med høgare utdanning enn landgjennomsnittet.
  • Ein høgare del av barn utan kontantstøtte.
  • Færre flyktningar utan integreringstilskot.
  • Få ikkje-gifte over 66 år.
  • Lågare dødelegheit.
  • Mange unge innvandrarar.
  • Klepp sin samla kostnadsindeks har sidan 2011 lege rundt 97 - 98 %. Det betyr 2 - 3 % rimelegare i drift enn gjennomsnittet av kommunane.  Indeksane vert endra i 2017.


  Investeringar

  Investeringar 2016

   

  Budsjettrammar 2016 er justert i høve til 
  K.sak 21/16 REBUDSJETTERING 2016
  K.sak 57/16 BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016
  Samt budsjettendringar i eigne saker.

  Tabellane under viser prosjekt som er avslutta med samla kostnadsramme, samla rekneskap, budsjett 2016 inkl. rebudsjettering og rekneskap 2016.  Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på avslutta prosjekt. Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det komma etterarbeid etter at prosjekta er avslutta.

  Investeringsprosjekt avslutta

  Prosjekt Status/type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Rekneskap totalt Kostnadsramme
  Telefoni/IP/kabling Avslutta 2038 2100    
  Sal av prestebustad Avslutta 75 0    
  Kostnadar ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15. 
  Tu skule nybygg Etterarbeid 156 400 155947 156191
  Engelsvoll skule inventar 2015 Avslutta 320 362 1958 2000
  Orre skule rehab. Avslutta 476 477 1992 2000
  Orre barnehage påbygg Avslutta 3498 4131 20361 21000
  Bygget er ferdig og sluttoppgjer er oversendt formannskap og kommunestyret.
  Orre barnehage uteområde Avslutta 757 1000 757 1000
  Uteområdet ved Orre barnehage er ferdigstilt i 2016. Området er utvida og det er fleire leikeapparat enn før.
  Orre barnehage inventar Avslutta 1000 1000 1000 1000
  Tomt ny bh Sporafjell Avslutta 8248 8200 8248 8200
  Mellombels løysing barnehage Avslutta 0 600 0 600
  Tilbygg Kleppetunet NAV Avslutta 100 800 100 800
  Sirkelen utsmykking og garantiperiode Avslutta 369 148 1966 1750
  Partnerskap folkehelse-investering Avslutta 178 0    
  Prosjekt er finansiert med driftsmiddel.
  Sykkel- og gangsti Horpestad Avslutta 1105 500 19390 19500
  Ferdigstilling av prosjektet. 
  Sykkel- og gangsti Grødalandsvn. Avslutta 0 195 10140 10300
  Veg utbyggingsavtale Orstad Avslutta 0 1000 0 1000
  Riving meieriet/sentrumsutvikling Avslutta 4529 5000 4529 5000
  Meieriet i Klepp sentrum er reve. Det er etablert midlertidig park på meieritomta.
  Kyrkjelydsal Orre Avslutta 6400 6400 6400 6400
  Bygget er ferdig i henhold til kontrakt. Utendørsanlegg gjenstår, var ikkje ein del av kontrakten
  Bore gamle kyrkjegard Avslutta 185 250 235 300

   

  Investeringsprosjekt som pågår er enten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret.  For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap sett opp. For løpande investeringar viser kun budsjett inkl. rebudsjettering (disponibel løyving) og rekneskap for 2016.

  Investeringsprosjekt pågår

  Prosjekt Status/type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Rekneskap totalt Kostnadsramme
  IT/EDB Løpande 3793 3526    
  Ombygging Rådhuset Tidsavgrensa 2093 1600 4758 4300
  På rådhuset er biblioteket og ekspedisjonen bygd om.
  Smievegen/Tjeldvegen utleige vanskelegstilte Tidsavgrensa 7856 9365 8490 10000
  I Smievegen er det bygd 6 nye utleigeleiligheter. Ein av leilighetene vert nytta som base.
  Gjenstår å bygga to moduleiningar.
  Omsorgsbustadar Tidsavgrensa 12956 18170 16783 42000
  Kommunen har overtatt fire nye bustader på Kleppestemmen og skreve kjøpekontrakt/betalt 10% av kontraktssummen for fem til i same området. Desse fem bustadane skal overtakast i 2018. Det er bygd og tatt i bruk fire basetilknytta treningsbustader for ungdom og ein krisehybel. I tillegg er det kjøpt to andre omsorgsbustadar. 
  Flyktningebustader Løpande 8309 8500    
  Mange flyktningar/tidlegare flyktningar flytta i 2016 mellom anna grunna låge prisar i den private leigemarknaden ut av "sin" kommunale bustad. Behovet for å kjøpe nye bustader blei derfor ikkje så stort som ein trudde då budsjettet for 2016 blei vedteke. Kommunen kjøpte i 2016 to bustader der det har flytta inn flyktningefamiliar. 
  Sal eigedom Parkvegen Tidsavgrensa 30 0 30 400
  K.sak 46/16 FULLMAKT TIL SAL AV PARKVEGEN 8
  Diverse tomtekjøp Løpande 1134 1484    
  Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgrensa 0 360 5638 6000
  IT/EDB undervisning Løpande 4511 2437    
  Fellespost skulane Løpande 574 1597    
  UU-tiltak skulane Løpande 239 250    
  Påbygg Bore skule Tidsavgrensa 283 1000 283  
  Prosjektering av tilbygg Bore skule og ny idrettshall på Bore er starta.
  Vardheia ungdomsskule Tidsavgrensa 14959 15200 14959  
  Arkeologiske undersøkingar, utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Vardheia ungdomsskule er gjennomført.
  Uteområder skule Løpande 1596 2000    
  Inneklima/brannsikring skular Løpande 3229 3200    
  Ny server for felles webstyring av kommunale bygg er etablert, fleire mindre brannsikring- og inneklimatiltak er utført på ein rekke skuler og barnehagar.
  Engelsvoll skule Tidsavgrensa 4735 11100 54992 55000

  Bygget inklusive utområder er ferdig. Sluttmelding behandlet i kommunestyret.

  Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgrensa 1236 1919 1801 3500
  Nytt ventilasjonsanlegg er etablert i det gamle grendehuset og gymnastikkbygget, innvendige oppgradering er og gjennomført i same bygget.
  Soveskur barnehager Tidsavgrensa 301 400 301 400
  Nytt soveskur er etablert ved Klepp friluftsbarnehage
  Ombygg. Kleppetunet Tidsavgrensa 401 2362 401 2362
  Delar av 1. og 2. etasje på Kleppetunet er ombygd etter at NAV flytta i nye lokaler.
  Delar av modulbygget på Tu er bygd om til lokaler for flyktningetenesta.
  Avlastnings- og barnebustad Tidsavgrensa 0 320 807 1140
  Tustier/friluftsliv Løpande 384 605    
  Eit turveganlegg i Kleppeloen er under opparbeiding.
  Oppgrad. leikeplassar Løpande 2072 2056    
  Oppgradering er gjort med bakgrunn i dialog med vellag. 
  Maskinkjøp teknisk Løpande 506 665    
  EL-bilar Tidsavgrensa 177 1000 177 1000
  Klimaplan/enøk Løpande 69 700    
  Trafikksikring Løpande 182 1832    
  Sentrum/meieriet Løpande 1391 1896    
  Midla er i hovudsak nytta til gjennomføring av eit parallelloppdrag for å finna framtidige strategiar for utvikling av Kleppe sentrum.
  Gatelys Løpande 579 1068    
  Det er gjort mindre tiltak i 2016. Større investeringar er utsett til 2017. 
  Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. Tidsavgrensa 917 990 4127 4200
  Turveg langs Frøylandsvatnet er lagt om på delar av strekninga. I tillegg er parkeringsplassen ved Gunnarsberget utvida. Det er lagt til rette for lys på strekninga. Lys kjem på plass i 2017.
  Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgrensa 761 1000 761 18000
  Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgrensa 1109 948 2661 27500
  Arealet er drenert og grovplanert.
  Undergang Nordlysvegen Tidsavgrensa 250 250    
  Gebyrfinansierte (VAR)
  Nye VA-prosjekt Løpande 3171 5000    
  Kloakkering langs Sveinsvollvegen og Borevegen. 


Årsrekneskap

Oppstillingane under vis dei viktigaste tala for kommunen sitt rekneskap.  Fullstendig rekneskap inklusiv noteopplysningar er vedlagt i saka til kommunestyret.

Rekneskapsskjema 1A og 1B - drift

Økonomisk oversikt drift

Rekneskapsskjema 2A - Investering

Rekneskapsskjema 2B - Investering

Økonomisk oversikt investering

Anskaffing og anvending av middel

Balanserekneskap


  Rekneskapsskjema 1A og 1B - drift

  Rekneskapsskjema 1A drift Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Rekneskap 2015
  Skatt på inntekt og formue -534018270 -520000000 -546000000 -496786466
   Sjå analysa av skatteinntektene 
  Rammetilskot inkl. språkdeling -414436767 -413700000 -392000000 -406447758
   Sjå analyse av rammetilskotet
  Sal frikraft (Klepp energi AS) -1134645 -1100000 -1100000 -1000910
  Andre tilskot        
  Rentekompensasjon -3501454 -3900000 -3900000 -4014315
  Rentekompensasjonen vart lågare enn budsjettert som følgje av lågare rentesats i Husbanken.  
  Tilskot flyktningar -28864850 -21300000 -21300000 -23721400
  Tilskot til flyktningar vart vesentleg høgare enn budsjettert som følgje av integrering av fleire flyktningar (49) og at kun integreringstilskotet vert budsjettert.  Klepp fekk mellom anna 700.000,- i ekstratilskot for å ha busett 14 fleire flytningar i 2016 enn vi vart oppmoda om i 2015.
  Diverse inntekter -6574476 0 0 -691347
  Sum frie disponible inntekter -988530462 -960000000 -964300000 -932662196
  Ordinære renteinntekter -4509765 -2200000 -2200000 -5089425
  Renteinntektene vart vesentleg høgare enn budsjettert.  Årsaka er høgara likviditet som følgje av at låneopptak til investeringar tidleg på året ikkje vart nytta som budsjettert.  Viser til tertialrapport 2. kor investeringane vart nedjustert med 65,9 millionar og låneopptaket med 35,9 millionar.  Plasseringane gav og noko høgare rente enn venta.
  Renter lån energiselskap -4116874 -3700000 -3700000 -4535856
  Renteinntekta frå Klepp energi og Lyse energi vart noko høgare enn budsjettert som følgje av høgare Nibor-rente enn budsjettert.
  Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1996799 -2500000 -2500000 -2036169
  Kalk.renter og avskrivningar (VA) 7195225 -2150000 -2150000 -2199017
  Grunnlaget for VA avgiftene er gjennomgått og korrigert i perioden 2003-2015.  Gjeld kalkulatoriske renter, avskrivningar og indirekte kostnadar (se diverse inntekter).  Netto utgjer korreksjonen 3,9 millionar i auka kostnadar for kommunen i 2016.
  Utbytte Energiselskap -25761800 -25800000 -25800000 -26269280
  Gevinst finansielle instrument -897052 0 0 -1324045
  Gevinsten av plasseringane av langsiktige finansielle aktiva. Må sjåast saman med tapa nedenfor og løpande renteinnbetalingar ettersom kvar enkelt plassering sitt resultat vart ført kvart for seg.  Viser og til finansrapport. 
  Ordinære renteutgifter 17351227 16803000 16803000 19719337
  Renteutgiftene vart litt høgare som følgje av høgare Nibor-rente og høgare kredittmarginar enn budsjettert.  Kommunalbanken og KLP sine ordinære marginar vart auka til 0,7 % i starten av året, mot budsjettert 0,55 %.
  Renteutg. Etableringslån/Startlån 2799417 2900000 2900000 3054825
  Renteutgiftene vart noko lågare enn budsjettert.  Husbanken endra metoden for fastsetting av renta frå 1. mars 2016 og vilkåra har difor vore annleis enn budsjettert.
  Tap finansielle instrumenter 192467 0 0 523749
  Avdrag på lån 58451777 57603000 58603000 54819351
  Netto finansinnt./utgifter 48707823 40956000 41956000 36663470
  Til dekning av tidlegare meirforbruk        
  Til ubundne avsetningar        
  Avsett disposisjonsfondet 15709307 15468000 0 12862837
  Mindreforbruk på rekneskap for 2015 vart vedteke avsett til disposisjonsfondet.  Det vart vedteken bruk av fondet på 3,7 millionar i salderinga av 1. tertialrapport og avsetning på 1. million i 2. tertialrapport.
  Avsett forsikringsfond 100000 100000 100000 100000
  Avsett flyktningefond (overføres etater) 28864850 21300000 21300000 23721400
  Sjå kommentarar for tilskot til flyktningar.  Det vart i 2016 brukt 5,7 millionar mindre til flyktningar enn kommunen mottok i tilskott. Fondet er ved utgangen av 2016 på 9 millionar.
  Til bundne avsetningar 18455 0 0 22946
  Bruk av tidlegare mindreforbruk -18168578 -18168000 0 -244130
  Disponering av mindreforbruk (overskot) frå 2015.  Vedtatt avsett til disposisjonsfondet, sjå kommentarer over.
  Bruk av ubundne avsetningar 0 0 0 0
  Bruk av bundne avsetningar        
  Netto avsetningar 26524033 18700000 21400000 36463053
  Overført til investeringar 17300000 17300000 17300000 800000
  Seniortiltak 1385922 2000000 2000000 1827801
  AFP 62-65 323267 0 4000000 3786300
  Bruk av pensjonspremiefond i KLP -1141000 -1141000 0 0
  Tidlegare års premieavvik 8228238 8287000 8287000 6219082
  Årets premieavvik -18393593 -17397000 -25623000 -14064093
  Lønsreserve 0 2845000 19000000 0
  Lønsveksten var noko lågare enn lagt til grunn i budsjettet.  Samla lønnsvekst i kommunesektoren vart på 2,5 %
  Tilleggsløyving formannskapet   180000 300000  
  Diverse utgifter -314855 0 0 2901824
  Sum diverse 7387979 12074000 25264000 1470914
  Til fordeling drift (skjema 1B) -905910626 -888270000 -875680000 -858064759
  Rekneskapsskjema 1B drift Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Rekneskap 2015
  Sentraladministrasjonen 47592000 47592000 45345000 42644000
  Viser til sentraladministrasjonen sin rapport
  Skule og barnehage 424070042 424070042 418632000 410778000
  Viser til skule og barnehage sin rapport
  Helse og velferd 322674958 322674958 318185000 297715606
  Viser til helse og velferd sin rapport
  Lokal utvikling 84842000 84842000 84427000 79701515
  Viser til lokal utvikling sin rapport
  Kyrkja 8866248 9091000 9091000 9057059
  Det vart brukt noko mindre til gravplassar enn budsjettert. Overføringane til kyrkjeleg fellesråd vart gjort som budsjettert med tillegg av ekstraordinære sysselsettingsmiddel.
  VAR 0 0 0 0
  Viser til kommentarer over om kalkulatoriske renter og avskrivingar, samt rekneskapsnota for sjølvkostområda.
  Sum fordelt 888045248 888270000 875680000 839896181
  Meir-/mindreforbruk (-) -17865379 0 0 -18168578
  Mindreforbruket vart på omlag 17,9 millionar.  Det vert lagt opp til at dette vert avsett til disposisjonsfond i samsvar med tidlegare års praksis.  Innstilling vert lagt fram i saka.  Mindreforbruket på omlag same nivå som i 2015.


  Økonomisk oversikt drift

  Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
  Driftsinntekter        
  Brukarbetalingar 51431389 52837000 49750000 50238247
  Andre sals- og leieinntekter 91089076 91988000 91988000 92125520
  Overføringar med krav til motytelse 196228594 158872424 136924000 170445253
  Rammetilskot 414436767 413700000 392000000 406447758
  Andre statlege overføringar 41787184 32908936 30000000 34772850
  Andre overføringar 7368418 4857000 4857000 4127954
  Skatt på inntekt og formue 534018270 520000000 546000000 496786466
  Eigedomsskatt 0 0 0 0
  Andre direkte og indirekte skattar 0 0 0 0
  Sum driftsinntekter 1336359697 1275163360 1251519000 1254944047
  Driftsutgifter        
  Lønsutgifter 696326394 685465120 654721000 655457190
  Sosiale utgifter 181324491 184461443 177912000 171596174
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 137929578 140217229 133931000 121833217
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164506307 165480000 156589000 164163690
  Overføringar 69310648 64073042 86530000 64732318
  Avskrivningar 64046731 0 0 60718694
  Fordelte utgifter -14898985 -21282000 -21714000 -11618827
  Sum driftsutgifter 1298545165 1218414834 1187969000 1226882456
  Brutto driftsresultat 37814532 56748526 63550000 28061591
  Finansinntekter        
  Renteinntekter og utbytte 36894831 34200000 34200000 38889627
  Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidler) 387459 0 0 364611
  Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
  Sum eksterne finansinntekter 37282290 34200000 34200000 39254238
  Finansutgifter        
  Renteutgifter og låneomkostningar 19952881 19703000 19703000 22622332
  Tap på finansielle instrument (omløpsmidler) 192467 0 0 523749
  Avdrag på lån 58451777 57603000 58603000 54819351
  Utlån -8800 0 0 0
  Sum eksterne finansutgifter 78588325 77306000 78306000 77965432
  Resultat eksterne finanstransaksjonar -41306036 -43106000 -44106000 -38711194
  Motpost avskrivningar 64046731 0 0 60718694
  Netto driftsresultat 60555227 13642526 19444000 50069092
  Interne finanstransaksjonar        
  Bruk av tidligare års regnsk.m. mindreforbruk 18168578 18168000 0 244130
  Bruk av disposisjonsfond 27936836 26162221 22490000 27558389
  Bruk av bundne fond 4239817 869392 0 3617031
  Sum bruk av avsetningar 50345232 45199613 22490000 31419551
  Overført til investeringsregnskapet 17472203 17300000 17300000 1618203
  Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 800000 0
  Avsatt til disposisjonsfond 58677723 38712892 23234000 50309704
  Avsatt til bundne fond 16885154 2829247 600000 11392157
  Sum avsetninger 93035080 58842139 41934000 63320064
  Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk 17865379 0 0 18168578


  Rekneskapsskjema 2A - Investering

  Rekneskapsskjema 2A - investering Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
  Investeringar i anleggsmidler 153547792 135113000 136400000 108052788
  For kommentar til dei enkelte investeringane vises det til analyse av investeringane.  Investeringsbudsjettet vart endra i sak om rebudsjettering av ubrukte middel frå 2015 og i 2. tertialrapport november 2016 (vedlegg).
  Utlån og forskutteringer 17426000 25000000 25000000 23691000
  Det vart søkt om 25 millionar i startlån frå Husbanken.  Klepp fekk tildelt 17,5 millionar i første runde.  Det var mogleg å søke om utbetaling av det resterande, men det var ikkje behov for desse.  Det vart ved utgangen av 2016 disponibelt 5,7 millionar i startlån.  I tillegg var det gitt tilsagn på 10,7 som ikkje var utbetalt.
  Kjøp av aksjar og andelar 2662476 2600000 2600000 2098807
  Avdrag på lån 15786452 6443000 6443000 16972502
  Avdrag på Husbanklån inkl. ekstraordinære avdrag som følgje av ekstra innbetalingar og innfrielse av utlån.
  Dekning av tidlegare års udekka 0 0 0 0
  Avsetninger 5934623 250000 0 6533377
  1,8 millionar avsett som følgje av sal av prestebustad i samsvar med kommunestyret sitt vedtak 58/15, og 3,9 millionar er ekstraordinære innbetalingar frå utlån av startlån.  Desse vert tilbakebetalt Husbanken i 2017.
  Årets finansieringsbehov 195357343 169406000 170443000 157348474
  Finansiert slik:        
  Bruk av lånemidler 87410121 118340000 121144000 87452967
  Det vart brukt 55,5 millionar i lån til ordinære investeringar, 17,4 millionar i startlån, og 14,5 millionar i lån til bustader. 
  Inntekter frå sal av anleggsmiddel 4650000 0 0 20000
  Gjeld sal av prestebustaden i samsvar med vedtak i kommunestyresak 58/15
  Tilskot til investeringar 51641031 14694000 13300000 7841437
  Det vart overteke anlegg knytt til to justeringsrettsavtale for merverdiavgift på 45 millionar.  Desse vart ikkje budsjettert.  Sjå og kommentarar under investeringane.
  Kompensasjon for meirverdiavgift 10736668 5933000 7360000 16457355
  Mottekne avdrag på utlån og refusjonar 14584121 11339000 11339000 16407545
  Andre inntekter 4000 0 0 0
  Sum ekstern finansiering 169025941 150306000 153143000 128179303
  Overført fra driftsrekneskapen 17472203 17300000 17300000 1618203
  Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0
  Bruk av avsetningar 8859199 1800000 0 27550968
  6,5 millionar er knytta til ekstraordinære innbetalingar på Startlån som vart avsett i 2015 og betalt til Husbanken i 2016
  Sum finansiering 195357343 169406000 170443000 157348474
  Udekka/udisponert 0 0 0 0


  Rekneskapsskjema 2B - investering

  For kommentarar om status på dei enkelte investeringane vert det vist til analysa av investeringane.

  Rekneskapsskjema 2B - investering Rekneskap 2016 Reg.buds.2016 Oppr.budsj.2016 Rekneskap i fjor
  SUM INV. I ANL.MIDLER(REF. 2A) 153547792 135113000 136400000 108052788
  1000 It/edb 3793190 3526000 4000000 9612710
  1005 El.Kommunikasjonsutstyr folkeval 0 0 0 358821
  1006 Telefoni/ip/kabling 2037850 2100000 1000000 726299
  1008 Prosjekt it-sikkerhet 0 0 0 56375
  1110 Ombygging rådhuset 2092739 1600000 0 789598
  1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 0 0 1000000 0
  1400 Omsorgsbustadar 12955746 18170000 20000000 0
  1401 Flyktningebustadar 8308511 8500000 26500000 11379496
  1408 Utleigebustader stasjonsvegen 0 0 0 9550
  1409 Smievegen/tjeldvegen  utleige v 7856443 9365000 0 554701
  1410 Salg av prestebustad 74800 0 0 15191
  1411 Sal eigedom Parkvegen 30000 0 0 0
  1430 Tomter Pollestad 0 0 0 285601
  1440 Diverse tomtekjøp 1134212 1484000 1500000 2015497
  1441 Kjøp friluftsareal 0 0 0 28855
  1443 Renotomta (stasjonsvegen 22) 0 360000 0 0
  2000 It/edb undervisning 4510530 2437000 2000000 1562385
  2010 Tu skule nybygg 155728 400000 0 11644431
  2011 Tu skule inventar 0 0 0 936082
  2014 Fellespost skulane 573751 1597000 2300000 581428
  2015 Uu-tiltak skulane 238721 250000 0 205076
  2017 Engelsvoll skule inventar 2015 319918 362000 0 1637719
  2018 Eirik Raude senter inventar 0 0 0 366756
  2019 Påbygg Bore skule 283363 1000000 0 0
  2022 Vardheia ungdomsskule 14959098 15200000 15000000 0
  2023 Skuleutfordring 0 0 1000000 0
  2116 Uteområder skule 1595527 2000000 2000000 1294404
  2124 Inneklima/brannsikring skular 3228579 3200000 0 1674138
  2173 Engelsvoll skule 4734826 11100000 8000000 19148755
  2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 1235840 1919000 0 170939
  2198 Orre skule rehab. 476472 477000 0 632145
  2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. 0 0 0 3111866
  2235 Orre barnehage påbygg 3497811 4131000 0 16578611
  2236 Orre barnehage uteområde 757303 1000000 0 0
  2237 Orre barnehage inventar 1000081 1000000 0 0
  2254 Tomt ny bh Sporafjell 8247803 8200000 8200000 0
  2255 Soveskur barnehager 301481 400000 400000 0
  2256 Mellombels løysing barnehage 0 600000 600000 0
  3011 Tilbygg Kleppetunet Nav 100000 800000 0 8475
  3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode 368968 148000 0 761518
  3212 Bukollektiv Psykiatri - inventar 0 0 0 464292
  3230 Ombygg Kleppetunet 401171 2362000 0 408904
  3236 Tilbygg PKrohn 27 base 0 0 0 1221042
  3240 Avlastnings- og barnebustad 0 320000 0 0
  3550 Partnerskap folkehelse-investering 178335 0 0 0
  5101 Tustier/friluftsliv 383806 605000 200000 144325
  5123 Bru Frøylandsvatnet 0 0 0 2250000
  5302 Oppgrad leikeplasser 2072321 2056000 2000000 943870
  5327 Kunstgras grusbane 0 0 0 3182220
  5328 Lysløype Salteskogen 0 0 0 736570
  6000 Maskinkjøp teknisk 505979 665000 600000 534316
  6001 Id: 6001 0 0 0 255000
  6019 El-bilar 177487 1000000 0 0
  6100 Klimaplan/enøk 68602 700000 1000000 300000
  6547 Kloakk Skas 0 0 0 3058422
  6548 Nye va-prosjekt 3171303 5000000 8000000 500000
  6700 Trafikksikring 181688 1832000 400000 67862
  6709 Sykkel-/gangsti Salte 0 0 0 -6319
  6711 Sentrum/meieriet 1390787 1896000 2000000 1003595
  6713 Sykkel- og gangsti Horpestad 1104703 500000 0 185434
  6714 Sykkel- og gangsti Grødalandsveien 0 195000 0 484097
  6720 Gatelys 579352 1068000 300000 171393
  6722 Lys Frøyland, vatn Laland-Time grense 917447 990000 0 0
  6754 Støyskjerming Øksnevadlia 0 0 0 29617
  6755 Utandørsanlegg rådhuset 0 0 0 500000
  6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 760860 1000000 3000000 0
  6757 Veg utbyggingsavtale Orstad 0 1000000 1000000 0
  6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 0 0 12000000 0
  6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling 4528928 5000000 5000000 0
  7015 Klepp gravplass - opparbeiding 1108529 948000 0 471181
  7024 Kyrkjelydsal Orre 6400000 6400000 6400000 0
  7025 Nye Kleppe kyrkje 0 0 1000000 0
  7027 Bore gamle kyrkjegard 185000 250000 0 50000
  9993 Justeringsrett Kleppestemmen 2 bl 4361570 0 0 0
  9994 Justeringsrett Kleppevarden vest te 40486185 0 0 0
  9995 Justeringsrett Ørnatua -285551 0 0 4949545


  Økonomisk oversikt investering

  For kommentarar av investeringsrekneskapet vert det vist til kommentarane i rekneskapsskjema 2A og analyse av investeringane.

  Økonomisk oversikt - investering Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
  Inntekter        
  Sal av driftsmidler og fast eigedom 4650000 0 0 20000
  Andre salsinntekter 4000 0 0 0
  Overføringar med krav til motytelse 234560 0 0 145760
  Kompensasjon for meirverdiavgift 10736668 5933000 7360000 16457355
  Statlege overføringar 6629000 14694000 13300000 3082259
  Andre overføringar 45012031 0 0 4759178
  Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
  Sum inntekter 67266259 20627000 20660000 24464552
  Utgifter        
  Lønsutgifter 0 0 0 0
  Sosiale utgifter 0 0 0 0
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 134944401 127515000 129000000 88371257
  Kjøp av tjenester som erstattar tj.produksjon 262249 0 0 237959
  Overføringar 18341142 7598000 7400000 19443572
  Renteutgifter og omkostningar 0 0 0 0
  Fordelte utgifter 0 0 0 0
  Sum utgifter 153547792 135113000 136400000 108052788
  Finanstransaksjonar        
  Avdrag på lån 15786452 6443000 6443000 16972502
  Utlån 17426000 25000000 25000000 23691000
  Kjøp av aksjar og andelar 2662476 2600000 2600000 2098807
  Dekning av tidlegere års udekka 0 0 0 0
  Avsett til ubundne investeringsfond 1815200 0 0 0
  Avsett til bundne investeringsfond 4119423 250000 0 6533377
  Sum finansieringstransaksjoner 41809551 34293000 34043000 49295686
  Finansieringsbehov 128091083 148779000 149783000 132883922
  Dekka slik:        
  Bruk av lån 87410121 118340000 121144000 87452967
  Salg av aksjar og andelar 0 0 0 0
  Mottekne avdrag på utlån 14349561 11339000 11339000 16261785
  Overført fra driftsrekneskapet 17472203 17300000 17300000 1618203
  Bruk av tidlegere års udisponert 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 2147487 1000000 0 9881000
  Bruk av bundne driftsfond 6711712 800000 0 0
  Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 6186000
  Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 11483968
  Sum finansiering 128091083 148779000 149783000 132883922
  Udekka/udisponert 0 0 0 0


  Anskaffing og anvending av middel

  Anskaffing og anvending av middel Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
  Anskaffing av middel        
  Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1336359697 1275163360 1251519000 1254944047
  Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 67266259 20627000 20660000 24464552
  Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 139041971 163879000 166683000 142968989
  Sum anskaffing av middel 1542667927 1459669360 1438862000 1422377588
  Anvending av middel        
  Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1234498434 1214789834 1156520000 1166163762
  Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 153547792 135113000 136400000 108052788
  Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar 114463253 111349000 112349000 120727741
  Sum anvending av middel 1502509479 1461251834 1405269000 1394944291
  Anskaffing - anvending av middel 40158448 -1582474 33593000 27433298
  Endring i ubrukte lånemiddel -28639080 0 0 15539993
  Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0
  Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
  Endring i arbeidskapital 11519368 -1582474 33593000 42973290
  Avsetningar og bruk av avsetningar        
  Avsetningar 99362879 41792139 24634000 86403816
  Bruk av avsetningar 59204431 46999613 22490000 58970518
  Til avsetning seinere år 0 0 0 0
  Netto avsetninger 40158448 -5207474 2144000 27433298
  Int. overføringar og fordelingar    
  Interne inntekter mv 96417919 38582000 40582000 76856842
  Interne utgifter mv 96417919 38582000 40582000 76856842
  Netto interne overføringar 0 0 0 0

   

  Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2016 Rekneskap 2015
  OMLØPSMIDDEL    
  Endring betalingsmiddel -4472062 48501557
  Endring ihendehaverobl og sertifikatar -1925304 -9326954
  Endring kortsiktige fordringar 12586531 -7211424
  Endring premieavvik 10165355 7845011
  Endring aksjar og andelar 83117 2665722
  ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 16437637 42473912
  KORTSIKTIG GJELD    
  Endring kortsiktig gjeld (B) -4918268 499378
  ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 11519368 42973290


  Balanserekneskap

  Oversikt - balanse Rekneskap 2016 Rekneskap 2015
  EIGENDELAR    
  Anleggsmiddel 3141738743 3010360426
  Herav:    
  Faste eigedommar og anlegg 1630679563 1551142663
  Utstyr, maskinar og transportmiddel 42538824 44101904
  Utlån 235731123 232663484
  Konserninterne langsiktige fordringar 0 0
  Aksjar og andelar 97734444 95071968
  Pensjonsmiddel 1135054788 1087380406
  Omløpsmiddel 414840782 398403145
  Herav:    
  Kortsiktige fordringar 74984275 62397744
  Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
  Premieavvik 63166843 53001488
  Aksjar og andelar 2748839 2665722
  Sertifikatar 0 0
  Obligasjonar 22913608 24838912
  Derivater 0 0
  Kasse, postgiro, bankinnskot 251027216 255499278
  SUM EIGENDELAR 3556579525 3408763571
  EIGENKAPITAL OG GJELD    
  Eigenkapital 1068525649 988311384
  Herav:    
  Disposisjonsfond 158057086 129463686
  Bundne driftsfond 31684052 20783920
  Ubundne investeringsfond 7568866 5753666
  Bundne investeringsfond 9057363 9904448
  Rekneskapsmessig mindreforbruk 17865379 18168578
  Rekneskapsmessig merforbruk 0 0
  Udisponert i inv.rekneskap 0 0
  Udekket i inv.rekneskap 0 0
  Kapitalkonto 842131757 802075939
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (drift 10973528 10973528
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (inves -8812381 -8812381
  Langsiktig gjeld 2321467875 2258784455
  Herav:    
  Pensjonsforpliktelser 1398871470 1320720862
  Ihendehaverobligasjonslån 130000000 91000000
  Sertifikatlån 159910000 188264000
  Andre lån 632686405 658799593
  Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
  Kortsiktig gjeld 166586000 161667732
  Herav:    
  Kassekredittlån 0 0
  Anna kortsiktig gjeld 166586000 161667732
  Derivater 0 0
  Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
  Premieavvik 0 0
  SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 3556579525 3408763571
  MEMORIAKONTI    
  Memoriakonto 27340065 50499958
  Herav:    
  Ubrukte lånemiddel 21860879 50499958
  Ubrukte konserninterne lånemiddel 0 0
  Andre memoriakonti 5479186 0
  Motkonto til memoriakonti -27340065 -50499958


Sentraladministrasjonen

2016 vart for sentraladministrasjonen prega av kommunereforma både med utgreiing, intensjonsavtale, folkeavstemming, kommunestyret sitt vedtak, og fylkesmannen si innstilling. Klepp arbeider vidare som sjølvstendig kommune i samspel med nabokommunar og andre samarbeidspartnarar.

Hovudmålsetting:  Nyskaping og samhandling

Ein effektiv kommune bør vera nytenkande å ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Viktige hendingar og vedtak

 • Kommunereforma - utgreiing, folkeavstemming og vedtak om at Klepp skal bestå som eigen kommune.
 • Val av meddommarar.
 • Opplæring nye folkevalde.
 • Tilsetting ny rådmann.
 • Resultat medarbeiderundersøking.

 

Val 2016

Resultat frå folkeavstemming om Jæren kommune 25.april 2016


  Handlingsmål og resultat

  Mål og strategi frå Kommuneplanen

  Nyskaping og samhandling
  Ein effektiv kommune bør vera nytenkande og ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

  Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.

  • Kommunen sin offisielle e-post vert det svara på straks og med tidfesting av svarfrist.
  • Facebooksida blir svara på kontinuerleg i kontortida eller vidaresendt til aktuell fagavdeling når det krev oppfølgjing av dei.

  Kommunen sine e-tenester skal opplevast som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.

  • Elektronisk sending til innbyggjarar med digital postkasse er tatt i bruk i 2016.
  • Mobilbetaling på Axis, kantine m.m. er tatt i bruk i 2016.

  Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.

  • Vidareutvikling av løysingar og rutinar skjer kontinuerleg i samspel med systemleverandørar.
  • Meir integrering mellom fagsystem og sentralt arkivsystem.

   

  Handlingsmål

  Vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø.

  • Kontinuerleg fokus på sjukefråværsoppfølgjing gjennom rapportering, rettleiing og enkelttiltak.
  • Fokus på oppfølgjing og rask handsaming av personalsaker.

  God oppfølgjing av sjukemelde som kan føra til redusert sjukefråvær og god rekruttering.

  • Trygge leiarane i lov- og regelverk gjennom temasamlingar.
  • Betra rettleiing ved spesialisering i personalavdelinga.
  • Tydelege rutinar og klåre retningslinjer gjort enkelt tilgjengeleg i kvalitetssikringssystemet.

  Implementera og vidareutvikla bruken av personalsystema.

  • Fullimplimentert nytt reiserekningssystem.
  • Starta implementering av system for ferie og fråvær, personalmelding, og ressursstyring.

  Kvalitetssikre og vidareutvikla økonomisk kontroll og rapportering.

  • Forbetring og løypande oppfølging av system for økonomisk rapportering.
  • Løypande økonomisk rapportering på internett som orientering til formannskapet.
  • Samarbeid med nabokommunane har betra grunnlaget for samanlikning.
  • Omlegging av inndeling budsjett 2017 har tilrettelagt for betre analysar og informasjon.

  Betra og effektivisera velferda til innbyggjarane.

  • Meir systematisk bruk av KOSTRA, kommunebarometeret, m.m. i drøftinga om prioritering og effektivisering.

  Betre kunnskapen og systema for auka tryggleik innan IKT.

  • Nytt system for lagring av data.
  • Forbetra backupsystema.
  • Fornya nettverk/infrastruktur.
  • Kurs i sikkerhet til alle ansatte som brukar IKT.

  Bidra til at tilsette og leiarar har eit godt nok kunnskapsnivå i dei elektroniske arbeidsredskapane kommunen nyttar.

  • Informasjon til tilsette ansattportal/intranett.
  • Løpande kursing i eksisterande og nye system.


  Framtidsutsikter

  Klepp kommune held truleg fram som eigen kommune.  Det vert auka fokus på digitalisering for å betre og effektivisere av tenester og i tenesteproduksjon.

  Kommunestruktur

  • Resultatet av folkeavstemminga 25. april 2016 og kommunestyrets vedtak 20. juni 2016 la til grunn at Klepp vil halde fram som eigen kommune.  
  • Det er ikkje venta at Stortinget si handsaming av kommunestrukturen i 2017 vil endra på det.

  IKT

  • Utviklinga innan IKT går stadig raskare og nye program, app-ar og liknade gjer framtida utfordrande med løysingar vi ikkje kjenner til i dag.
  • Det vil i 2017 bli lagt fram eigen plan for Digitalisering i Klepp både for å forenkle, forbedre og fornye.  
  • Nokre av av utfordringan kring digitalisering er:
   • Kor skal informasjonen vår lagrast?
   • Økonomi, personvern, og datasikkerhet.
   • Kompetanse på samspelet mellom system, leverandørar, tilsette, og innbyggjarar.

  Økonomi

  • Forskrifta om innkjøp vert endra frå 2017. Det vert behov for revidering av innkjøpsreglementet.
  • Bruken av elektroniske betalingsformar aukar og nye løysingar som mobilbetaling er venta i nær framtid.
  • Manuelle rutinar vert truleg erstatta med drift, vedlikehald og oppdatering av IKT-systema.

  Personal

  • Betre tekniske hjelpemiddel gjer det mogleg å forenkle og effektivisere tidkrevjande manuelle operasjoner.
  • Effektive tenester og god personaloppfølging er avhengig av god informasjonsflyt og tett oppfølging av leiarar. Vedlikehald av gode kanalar for spreiing av informasjon om regelverk, rutinar, lovendringar vert stadig viktigare.

   


  Organisering

  Kommunestyret tilsette 19. september Torild Lende Fjermestad som ny rådmann.  Ho erstatta Ivar Undheim som har vore rådmann i to periodar frå 1987-2009 og 2012-17.

  Organisasjonskart Sentraladministrasjonen

   

  Medarbeidarar Sentraladministrasjonen
  Indikator  2013 2014 2015 2016
  Tal på årsverk 22,8 24,8 28,6 29,5
  Tal på tilsette 27 32 34 35
  Auke i tal på tilsette i 2015 skuldast flytting av personalmedarbeidarane frå etatane til sentraladministrasjonen
  Tal på lærlingar    2 2
  Sjukefråvær  4,3 % 2,9 % 2,2 % 3,8 %


  Avdelinga i tal

  Økonomisk resultat Sentraladministrasjon
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
  Vedteken budsjettramme 35364 38037 39454 45345
  Vedtekne endringar i budsjettramme 200 0 408 1023
  Interne omfordelingar ramme 67 1240 1708 0
  Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 1074 1224
  Budsjettramme pr 31.12 35631 39313 42644 47592
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 35491 38814 42522 47564
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 140 499 122 28
  Avsetning/bruk av avsetning (-) 140 499 122 28
  Disponible midlar på fond 140 639 761 418

    

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
  1100 ADM./RÅDMANNSKONTOR 3810 3706 104 103 %
  1150 FELLESTENESTER 6689 6638 51 101 %
  1200 POLITISK SEKRETERIAT 7176 6777 399 106 %
  1201 LÆRLINGAR 4009 4536 -527 88 %
  Talet på lærlingar har vore 35 mot 38 plassar.  Årsaka til avviket er at ein ikkje har fått tak på nok kvalifiserte lærlingar i aktuelle fagområde.
  1300 PERSONAL 8406 8751 -345 96 %
  1400 ØKONOMI 7964 8279 -315 96 %
  1410 IKT AVDELING 9508 8905 603 107 %
  Meirforbruket skuldast auka antal tilsette/lisenskostnadar, konsulentar, og doble kostnadar til lagring og nettsider. 

   

  Økonomiske indikatorar Sentraladministrasjonen
  Indikator (kr pr innb) 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Politisk styring 297 279  342 359 344 329
  Kontroll og revisjon  38 39 46 49 43 56
  Administrasjon 2716 2944 3425 3349 2816 3290
  Brutto driftsutg. til adm. og styring 3379 3665 4138 4078 3607 4355


Etat for skule og barnehage

Visjon: "Meir læring for alle". Barnehagane og skulane har eit godt trøkk på både læring og utvikling av danning og sosial kompetanse. Dette ser ein att på resultata.

Viktige vedtak:

 • Ny plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2016 – 2019.
 • 50 % barnehagelærarar og 50 % fagarbeidarar eller tilsvarande i barnehagane.
 • Satsing på digital kompetanse og læring gjennom læringsbrett.
 • Påbygg Bore skule, Kleppe skule og ny barneskule.

 Tilsette barnehagar 2016


  Handlingsmål og resultat

  Hovudmål: Meir læring for alle

  Kommunale tenester skal bygga på prinsippet om sosial utjamning.

  • Det er vedteke eigne satsar for låginnteksgrupper når det gjeld betaling for kulturskule og SFO.

  Tidleg oppdaging og tilpassa tiltak er på plass med god samhandling med dei føresette.

  • I 2016 har det ikkje vore mogleg å halda seg innafor ramma når det gjeld nok ressursar til barn med ekstra behov i barnehagane.  
  • Rettleiar har gitt barnehagane god kompetanse i opplæring av minoritetsspråklege barn. Opplæringa på skulane har ikkje blitt tilfredsstillande slik målet var.

  Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.

  • Både elevundersøkinga og Ungdata syner at det er gode oppvekstvilkår i Klepp. Det er laga fleire planar i 2016 for å betre forholda for ungdom med ulike vanskar. (Gjennomføring vidaregåande skule, plan om rus og psykiatri, plan mot vald i nære relasjonar).

  Læringsresultata syner framgang.

  • Nasjonale prøver hausten 2016
   • 5.trinn: Elevane i Klepp gjer det best i rekning. Her ligg ein over snittet for landet, medan ein fortsatt ligg litt under snittet i lesing og engelsk.
    8.og 9.trinn: For 8.trinn er ein litt under snittet for landet i dei tre aktuelle faga. 9.trinn er på snittet i rekning og under snittet i lesing.
  • Eksamen:
   • Elevane i Klepp gjorde det best, samanlikna med landet, i matematikk. I norsk hovudmål og norsk sidemål, var ein på/tilnærma på snittet for landet. Svakast resultat var i engelsk, der Klepp ligg 0,4 under snittet for landet.

   Delmål: 

  Ein lærande og utviklingsretta organisasjon.

  • Vidare satsing på nettverksarbeid for Jærskulane og Kleppbarnehagane.
   • Styrarane er organiserte i kommunale nettverk, medan rektorane deltar i interkommunale nettverk i regi av Jærskulen. 
  • Hovudfokus i alle ledd på evaluering av kva gjort – korleis verkar det – kva må evt endrast.
   • Vidare arbeid med "Være saman" og rettleiing med Marte Meo for personalet i barnehagane. Fokus er vaksenrolla.
   • Skulane vurderer resultat både med kartleggingsprøvar, nasjonale prøvar og elevundersøkinga.
   • Prosjektet «Ny Vri» er eit døme på korleis evaluering gir grunnlag for utviklingstiltak og forbetringar i verksemda.
  • Samhandling med foreldra og Kommunalt foreldreutval om kultur for læring i Klepp.
   • Hovudutvalet sitt vedtak om heim-skule-samarbeid er følgt opp med skulane og kommunalt foreldreutval. 

  Bidra til å utvikla kunnskapsnysgjerrige og kreative barn og elevar.

  • Ha hovudfokus på læringa og utviklinga til barn og elevar i barnehagane og skulane.
   • Læring skjer både i hovudet, i hjartet og med kroppen. Etaten har eitt slikt breitt læringssyn. Alle må meistra.
  • Framleis vektleggja dei grunnleggande kunnskapane.
   • Barnehagane arbeidar målretta med å sikra grunnleggjande språk-/begrepslæring og grunnleggande kunnskap. Skulane byggjer vidare på dette arbeidet. 
  • Framleis ha tydeleg handling og aksjon i forhold til mobbing og mobbesaker.
   • Oversikt over saker dei 4 siste åra er slik:
    2013: 36
    2014: 35
    2015: 29
    2016: 34
   • Alle barnehagane og skulane har fått opp ein mobbeknapp på heimesida som foreldre eller elevar kan nytta for å melda om mobbing.

  Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar

  • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og setja inn tiltak tidlegast råd.
  • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
   • Leiarane for PPT, barnehagane og skulane har saman lagt opp til ei bevisstgjering kring arbeidet. 
   • PPT vrir meir av arbeidet over mot systemretta arbeid for å få meir læring blant dei tilsette i barnehagane og skulane. 


  Framtidsutsikter

  • Det er gjort vedtak for å løysa kapasitetsutfordringane på Bore skule og Kleppe skule.
  • Det har vore nedgang i barnetalet, men utfordringa for Bore og Myrsnibå barnehagar må løysast i barnehagebruksplanen i 2017.
  • Klepp hadde størst framgang i gjennomføring på vidaregåande skule med 9 %. Det er ulikskap i resultata, litt opp og litt ned. Dei siste åra har resultata både i mobbing og på eksamen og nasjonale prøver blitt på landsgjennomsnittet. Jærskulen gir god motivasjon for vidare forbetring.
  • Det blir gitt god opplæring for minoritetsspråklege i barnehagane og på språkstasjonen. I 2017 vil opplæringa av desse elevane på skulane bli forbetra.
  • Den digitale utviklinga vil medføra store endringar i skulen. Nettbrettsatsinga i 2016 ser allereie ut til å skapa entusiasme og motivasjon både hos elevar og tilsette.


  Organisering

  Organisasjonskart Skule og barnehage

   

  Medarbeidarar Etat for skule og barnehage
  Indikator  2013 2014 2015 2016
  Tal på årsverk 528,9 536,29 566,6 605,8
  Tal på tilsette 628 631 670 715
  Tal på lærlingar    15  14 13
  Sjukefråvær  6,5% 6,1% 7,2% 6,8 %


  Avdelinga i tal

  Økonomisk resultat Etat for skule og barnehage
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
  Vedteken budsjettramme 376403 404717 401430 418632
  Vedtekne endringar i budsjettramme 300 -1759 -4884 -2693

  Pensjon og arbeidsgivaravgift kr - 2.693

  Interne omfordelingar ramme 0 2117 -582 113
  Overført kr 113 frå Helse & Velferd (prosjekt mot barnefattigdom)
  Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 14814 8018
  Budsjettramme pr 31.12 376703 405075 410778 424070
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 384179 395530 405327 418337
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -7476 9545 5451 5733

   

  Avsetning/bruk av avsetning (-) -552 9545 5451 5733
  Disponible midlar på fond 0 9545 12188 13726

    

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
  2001 KOMMUNALSJEF (ADM) 3470 4588 -1117 76 %
  2002 KOMMUNALSJEF (GRUNNSKULE) 11291 10661 630 106 %
  2003 KOMMUNALSJEF (VAKSENOPPL.) 2052 2020 32 102 %
  2101 BORE SKULE 30214 30157 57 100 %
  2102 ENGELSVOLL SKULE 20412 20326 85 100 %
  2103 HORPESTAD SKULE 8803 9184 -380 96 %
  2104 KLEPPE SKULE 35124 34813 311 101 %
  2106 TU SKULE 18086 17986 100 101 %
  2107 VASSHUS SKULE 5454 5546 -93 98 %
  2108 ORRE SKULE 14095 14605 -511 97 %
  2109 ORSTAD SKULE 33218 33503 -285 99 %
  2110 BORE UNGDOMSSKULE 20116 21306 -1190 94 %
  2111 KLEPP UNGDOMSSKULE 30550 30619 -69 100 %
  2200 BARNEHAGESJEF 49636 51987 -2352 95 %
  2201 BORSHEIM BARNEHAGE 7937 8239 -302 96 %
  2202 KLEPPE FRILUFTSBARNEHAGE 11506 11360 146 101 %
  2203 ORRE BARNEHAGE 11902 11700 201 102 %
  2205 BORE BARNEHAGE 5554 5504 50 101 %
  2206 STORHAUG BARNEHAGE 13213 13319 -106 99 %
  2207 ORSTAD NATURBARNEHAGE 9566 9830 -263 97 %
  2209 LYNGMARKA BARNEHAGE 11562 11454 108 101 %
  2210 ENGELSVOLL BARNEHAGE 10302 10202 100 101 %
  2213 STEINGARDEN BARNEHAGE 5260 5480 -220 96 %
  2214 MYRSNIBÅ BARNEHAGE 7186 7258 -72 99 %
  2215 TU BARNEHAGE 9255 9459 -204 98 %
  2217 VASSHUS BARNEHAGE 3024 3090 -67 98 %
  2219 HORPESTAD BARNEHAGE 3901 3863 39 101 %
  2220 SØRHELLET BARNEHAGE 10829 10841 -11 100 %
  2401 PED PSYK TENESTE 6547 6547 0 100 %
  2701 KULTURSKULE 4868 4878 -11 100 %
  2801 EIRIK RAUDE-SENTERET 3404 3743 -339 91 %

   

  Innbyggjarar og brukarar Etat for skule og barnehage
  Indikator  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

  Time

  2016/17

  2016/17

   Elevtal 2637  2662 2723 2724 2638  2758
   Elevar pr. undervisningsårsverk 11,7 11,7 11,6 11,1  13,4  11,6 
   Elevar pr. assistentårsverk 75,3 76,2 76,4 77,0  76,6  50,4 
   Lærartettleik 1. - 7. trinn  12,5 13,2 13,0 12,7  14,2  12,8 
   Lærartettleik ut frå forholdet mellom det totale talet på elevtimar og lærartimar (inkludert timar til spesialundervisning og timar til særskilt norskopplæring for språklege minoritetar.
   Lærartettleik 8. - 10 trinn 13,4 12,4 12,0 11,3  15,7  12,9 
   Lærartettleik ordinær undervisning 15,6 15,2 15,0 14,3  18,2  15,7 
   % årstimar gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 96,1 95,1 95,6  94,2  89,6 
   Elevar i skulefritidsordning (SFO) 601 609 592 520 504 379
               
   Barnehagetal 1351 1352 1317 1283 1252  1230 

    

   

  Eksamenskarakterar
  Skriftleg eksamen: 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Time 2015/16 Hå 2015/16
  Engelsk  3,8 3,8 3,8 3,2  3,5  3,3 
  Matematikk  3,1 3,3 2,9 3,5  3,6  3,2 
  Norsk hovudmål  3,2 3,3 3,2 3,4  3,3  3,3 
  Norsk sidemål 3,5 2,9 3 3,2  3,2  3,3 

   

  Økonomiske indikatorar barnehage
  Indikatorar barnehage 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Dekningsgrad:            
  Del barn 1-5 år med barnehageplass 91 90,8 92,8 92,8  88,4  83,5 
  Del barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 1-2 år 80,3 78,3 82,8 81,9  75,8  66,7 
  Del barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 3-5 år 97,9 99 99,2 99,6  96,2  93,9 
  Del barn i komm. bhg. i forhold til alle barn i barnehage 60,8 64,9 66,7 67  53,9  83,3 
  Del minoritetsspråkl. barn i bhg. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 73,4 81,1 73,2 77,7  74,1  66,1 
  Produktivitet:            
  Korr. brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 152214 158806 161554 175928 181760 165076 
  Korr. brutto driftsutg. til komm. barnehager per korr. opph.time (kr) 51 54 54 58  60  58 
  Kvalitet:            
  Del tilsette med barnehagelærarutdanning 27,5  27,4  31,1 34,4  33,3  29,7 
  Del tilsette med bhg.utdanning, komm. 30,2  30,0  32,8 34,0  33,5  30,5 
  Del tilsette med bhg.utdanning, private 22,6  21,8  27,5 35,3  33,2  26,3 
  Del tilsette barne- og ungd.arbeidarar 13,2  14,7  18,0 18,0  17,0  17,9 
  Del tilsette barne- og ungd.arb. komm. 13,7  15,0  19,7 20,1  17,2  19,5 
  Del tilsette barne- og ungd.arb. private 12,3  14,1  14,5 13,7  16,9  10,5 

   

  Økonomiske indikatorar skule
  Indikatorar skule 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Dekningsgrad:            
  Del elevar i  skulane, av komm. Innb. 6-15 år 97,5 96,9 96,4 97,5  96,4  91,4 
  Del elevar i skulane som får særskilt norskopplæring 3,9 3,5 3,3 4,7  4,8  2,6 
  Del elevar i skulane som får morsmålsopplæring     0,9 1,1 0,8 0,6 
  Del elevar i skulane som får spesialundervisning 7,1 6,6 6,6 6,2  7,2  7,3 
  Produktivitet:            
  Korr. brutto driftsutg. til skulesektor (202, 215, 222, 223), per elev 99707 103552 110055 113420 107738 113660
  Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i skulen 1330 1103 1308 1270 1484 1921
  Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i skulen 413 628 740 870 747 402
  Brutto driftsutg. til skulefritidstilbod (215), per komm. og priv. brukar 24041 25938 27331 30568 28698 27994
  Kvalitet:            
  Del elevar  med dir. overgang fra grunnskule til vidareg. opplæring 96,9 98,6 96,8 98,1 98,4 96,8
  Gjennomsnittlege grunnskulepoeng  39,6 40,0 40,5 40,0 41,3 40,9

   

  Økonomiske indikatorar kulturskule
  Indikatorar kulturskule 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per innb. 6-15 år 1488 1592 1613 1996 2453 2069
  Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per bruker 16236 19452 18394 19262 18862 17326
  Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 10,5 9,9 10,2 12 15,6 13,2


Tenesteområde helse og velferd

I 2016 har vi arbeidd med vidareføring av tiltak i strategiplanen. Økonomistyringa er god. Dette gir ein trygg plattform for å sikra rette og framtidsretta tenester til innbyggarane.

Hovudmål: Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn.

Viktige vedtak i 2016

 • Start av ny verksemd "Inngangen" og "Tenestelinken" –– med plassering i Sirkelen.
 • "Ny vri" prosjekt, hindra fråfall, er gjennomført og prosjektrapport godkjent.
 • Interkommunal tiltaksavdeling for barnevern i samarbeid med Time kommune.
 • 4 overgangsbustader for unge vaksne i Smievegen er tatt i bruk.
 • Familieeininga er utvida med 1,5 stilling.
 • Nav-kontoret er flytta i nye lokal.

Sosialhjelp


  Handlingsmål og resultat

  Taktskifte er det styrande dokument for helse og velferd i kommunen. Rehabiliteringsmetodikken kan ein allereie sjå verknaden av. Kvardagsrehabilitering og forebyggjande arbeid bidreg til at fleire greier seg sjølv i eigen heim og liggjetid på institusjon er gått ned.

  Hovudmål

  God oversikt over dei faktorane i kommunane som påverkar helsetilstanden til innbyggarane.

  Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.

  • Har arbeidd for å etablera bustadskontor for samla bustadsosiale verkemiddel.
  • Legg til rette for at brukarar og frivillige skapar møteplassar. 

  Kommunale tenester skal bygga på prinsippet om sosial utjamning.

  • Betalingssatsar for kommunale tenester er inntektsregulerte.
  • Legg vekt på om nye tiltak har utjamnande effekt eller ikkje.

  Rekruttera godt og ha mange frivillige.

  • Frivilligkoordinator har rekruttert mange nye frivillige.

   

  Handlingsmål

  Brukarmedverknad

  • Iverksetting av nye arbeidsmetodar som i større grad ivaretek brukarmedverknad.
   • Brukarar er deltakarar i læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk sjuke.
   • Fleire avdelingar tar i bruk metodikken "Kva er viktig for meg"
  • Nytta brukarkunnskap systematisk i utvikling av tenester
   • Flyktningetenesta har fått eige brukarutval
  • Fleire brukardrivne tilbod
   • Erfaringskonsulent er med i Frokostgruppe-tilbod som likemann, og er med i vidare oppbygging av tilbodet saman med NAV.
   • Etterverngruppe rus – vert dreven av erfaringskonsulent og møtes kvar veke.
   • Brukarar har arrangert erfaringskonferanse, med stor deltaking.
  • Arbeidsmetodane skal vera kunnskaps- og forskingsbaserte.
   • Metoden Inviterande samtaleteknikk er nytta i fleire avdelingar
   • Metoden Vips er tatt i bruk av alle tilsette i demensavdelingar. Det er eit rammeverk i kommunikasjon med demente som tek utgangspunkt i personsentrert omsorg.
   • Deltek saman med Kofor (kompetansesenter for rusforsking) med fleire i utvikling prosjektet teknologistøtte i betringsprosessar for personar med rusvanskar.(etter behandling)

  Familie og nettverk

  • Nytta pårørande og familie si erfaring i undervisning av tilsette.
   • I prosjekt «gode overgangar i rehabilitering» i samarbeid med VID(vitenskaplig høgskole) har studentar studert pårørande og tilsette i 3.etg Sirkelen, for få synspunkt frå pårørande, som skal nyttast i utvikling av tenester.
   • «Tiltakspakke demens» er innført i heimetenesta. I denne tenesta er pårørande ein aktiv part i systematisk oppfølging av brukar.
  • Iverksettjing av kompetansetiltak som gjer tilsette betre i stand til å samarbeida med familie og nettverk.
   • Det blir bygd opp kompetanse på nettverksmøteleiing i barn og helse
   • Barnevern har styrka kompetanse på familierådsmetode
   • Kompetanseheving i inviterande samtaleteknikk er gjennomført
  • Gjennomføra pårørande og/eller brukarundersøking i heimetenesta.
   • Det er ikkje gjennomført pårørande- eller brukarundersøkingar. Dette blir gjort i 2017

  Frivilliginnsats

  • Gjennomføra prosjekt Frivillig innsats (innovasjonsmiddel Fylkesmannen) og leggja til rette for å implementera i drift.
   • Det er tilsett frivilligkoordinator i 50 % prosjektstilling. (fram til august)
   • Frivilligkoordinator har sett i gang fleire tiltak, blant anna malekurs for personar med demens i institusjon
   • Det er utpeika frivilligkontaktar i alle avdelingar i helse og velferd. Dei deltek på inspirasjonssamlingar og møter med koordinator.
  • Avklara oppgåver og ansvar mellom frivillige og profesjonelle.
   • Vil bli tatt opp i arbeidet med plattform, ein modell for samarbeid mellom kommunen og frivillige i 2017.
  • Sørga for at informasjon om frivillige oppgåver er lett tilgjengelege.
   • Frivilligkoordinator i helse og velferd har tett samarbeid med frivilligsentralen om å gi informasjon ut.
  • Organisera opplæring og rettleiing for frivillige, og legga til rette for gode møteplassar.
   • Frivillige og frivilligkontaktane samlast i frivillig forum og det har vore arrangert inspirasjonssamlingar.
  • Byggja struktur og nettverk mellom frivilligsentral, aktuelle organisasjonar, kyrkja og det offentlege.
   • Har kartlagt alle frivillige lag og organisasjonar i kommunen.
   • Frivilligkoordinator er med i styret for frivilligsentralen og deltek på  samarbeidsmøter der.
   • Eit felles arrangement for frivillige, kommunen og næringslivet er gjennomført.
   • Psykososialt kriseteam nyttar tilsette frå kyrkjene i krisearbeidet i kommunen.

  Velferdsteknologi

  • Vera pådrivarar slik at innbyggarar og eigne tilsette kjenner til muligheiter ved velferdsteknologiske løysingar (demobustad mm).
   • Alle tilsette har fått tilbod om opplæring i velferdsteknologi.
   • Fleire tilsette har gjennomført vidareutdanning i velferdsteknologi
  • Ta teknologi i bruk der det er hensiktsmessig (eks nanolæring, språkopplæring, trening,friskliv).
   • Arbeidsgruppe følger opp strategiplan for velferdsteknologi. Dei har starta arbeidet med vurdering/utprøving av ulike teknologiar.
   • Innføring av elektroniske arbeidsplanar i heimetenesta. Heimetenesta startar med opplæring i bruk av nettbrett, slik at brukarjournalar kan nyttast heime hos brukarane.
   • Deltaking i nettverksgrupper for å vurdera felles interkommunalt responssenter.
  • Leggja til rette for at det, der det er muleg, kan søka elektronisk på alle tenester innan helse og velferd – så snart det er mogleg.
   • Det er i dag ikkje muleg å søke på tenester elektronisk. Dette er eit satsingsområde i strategiplan

  Samhandling

  • Prøva ut nye samhandlingsformer.
   • Det er etablert faste samarbeidsmøter mellom korttidsavdelinga og heimetenesta for å sikre gode og effektive inn- og utskrivingar.
   • Innføring av nytt dokumentasjonsprogram har gitt nye muligheiter for samhandling om brukarplanar.
   • Nye samhandlingsformer er etablert mellom tilsette på aktivitetssenter og heimesjukepleia for å gi brukarane betre oppfølgjing av ernæringsstatus.
   • Tenestelinken behandlar søknadar om tenester. Hensikta er å auka kvaliteten på saksbehandlinga, samt få eit heilskapleg og tverrfagleg blikk på søknadar og tenestetildeling.
   • Tenestelinken deltek i nettverk med tenestekontor i nabokommunane for læring og erfaringsdeling
   • Bustadane i Smieveien vert driftaa i eit samarbeid mellom Barnevernet og Psykisk helse og rus
   • Frokostgruppa er bærebjelken i samarbeidet mellom Psykisk helse og rus og NAV.
   • Felles tiltaksavdeling i barnevernet er etablert, eit samarbeid mellom Time, Klepp og Hå.
  • Leggja til rette for auka samhandling mellom kommunar, private og frivillige organisasjonar.
   • Frivillig koordinator er kontaktledd mellom avdelingar, frivillige og har starta opp ein dialog med næringslivet i Klepp.
   • Psykisk helse og rus samarbeider med No limitation om ulike tiltak for personar med rusmiddelutfordringar.
   • NAV har kvartalsvise «Morgenmøter» med det lokale næringslivet
  • Vidareutvikla og oppretta planlagde samhandlingstiltak knytt til samhandlingsreforma, eks interkommunalt kompetansesenter.
   • Samarbeid om frisklivssentral på tvers av kommunane er vidareutvikla.
   • Deltar i fagråd etter samhandlingsreforma mellom SUS og kommunane
  • Delta i samarbeidsprosjekt med universitet, høgskular og næringsliv.
   • Vi er fullverdige medlemmer i Norwegian smart care cluster,-samling av offentlege aktørar og bedrifter som arbeidar for innovasjon, forsking og næringsutvikling innan velferdsteknologi. 
   • Har gjennomført rehabiliteringsprosjekt med fokus på gode overgangar mellom tenestene i samarbeid med VID.(vitenskaplig høgskole)
   • Klepp er prosjekteigar av RAPP 1 og 2 (teknologistøtte i betringsprosessar for personar med rusvanskar). Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom KORFOR(kompetansesenter for rusforsking), Recovery competanse (brukarorganisasjon), Safemate og Lyse (privat).

  Tidlig innsats og førebygging

  • Utarbeida overordna plan for barn og unge si psykiske helse.
   • Arbeidet er utført, planen vert lagt fram i februar 2017.
  • Revidera plan mot vald i nære relasjonar.
   • Ny plan er utabeida og vedteken november 2016
  • Følgja opp tiltaka i Bustadsosial handlingsplan 2015 – 2017, årleg politisk rapportering.
   • Politisk rapportering vart lagt fram i forkant av budsjettprosessen.
   • Sak om eige bustadkontor er under arbeid.
  • Redusera andelen sosialhjelpsmottakarar, og sørgja for at mottakarar av økonomisk sosialhjelp er i arbeidsretta aktivitet.
   • Ungdomsteam i NAV er etablert og har fått mange ungdommar i aktivitet
   • Samarbeid mellom NAV og +18(ungdom over 18 år med ulike utfordringar knytt til psykisk helse, rus mm) fungerar godt, og skal utviklast vidare.
   • Gjeldsrådgjevar og fagansvarleg for sosiale ytingar er med på informasjonsmøter til alle arbeidsledige som har 6 månader igjen av dagpengeperioden for å unngå overgang til sosialhjelp
  • Gjennomføra ungdomsprosjektet Ny vri,- fråfall i vidaregåande skule (innovasjonsmiddel Fylkesmannen).
   • Prosjektet er gjennomført og det er sett opp fleire oppfølgjingstiltak.

  Nye arbeidsmåtar

  • Vidareutvikla kompetanseplanar i tråd med Taktskifte.
   • Kompetanseplanen vert utarbeidd og vedteken kvar haust. Gjennomføring av gjeldande kompetanseplan er i rute.
   • Fagdag om demens er gjennomført i kommunen
  • Sørga for at tilsette har kunnskap om andre aktørar sine roller og fagområde, og skapa arenaer for nye arbeidsmåtar.
   • Etablert system for primærkontaktar i heimetenesta for å betra samarbeidet mellom brukar/pårørande og tilsette.
   • Heimetenesta nyttar prosjektmiddel til innføring av arbeidslag i heimetenesta. Dette for å redusera tal på tilsette som gir heimeteneste til personar med kognitiv svikt
   • Kvardagsrehabilitering er vidareutvikla.
   • Vi har hatt Skanderborg kommune her for å fortelja oss om utviklinga av kommunen som tenesteutøvar, til kommune og innbyggjar som samhandlande partnarar (kommune 3.0)
   • Gjennomført samling med Trine Wulf om temaet brukarbehovsdriven innovasjon.
   • Avdeling Psykisk helse- og rus deltek i læringsnettverk for å implementera Recoverytankegangen i sitt arbeid(støtte i forbetringsprossesar)
   • Familieeininga har tilsett miljøterapeutar som skal gi rettleiing til familiar der barna slit med psykiske utfordringar

   


  Framtidsutsikter

  Velferd i tida framover må møtast med nye løysingar. Vi må gjera prioriteringar for å sikra rette tenester til rette brukargrupper. Tenestane våre må utviklast slik at gapet mellom dei som greier seg godt og dei som slit blir mindre. Det må satsast meir på førebygging, tidleg innsats, sosialt nettverksarbeid, rehabilitering og bruk av ny teknologi

  Tidleg innsats og førebygging

  • Frisklivssentralen vert utvikla vidare i samarbeid med Time, Hå og Gjesdal
  • Kvardagsrehabilitering blir prioritert i vidare satsing på rehabilitering og førebyggjing
  • Sikra rett bruk av alle institusjonsplassar
  • Styrka introduksjonsprogrammet og arbeidet med busetting av flyktningar
  • Organisera aktivitetsplikta for unge sosialhjelpsmottakarar, slik at meistring og moglegheit for ordinært arbeid eller studie blir styrka.
  • Nav vil ha stort fokus på å få arbeidsledige over på tiltak, og begrensa perioden den enkelte treng støtte eller sosialhjelp.

  Velferdsteknologi

  • Vidareutvikling av velferdsteknologi og digitalisering av tenestene

  Brukermedverknad

  • Involvera brukarar i alt utviklingarbeid i helse og velferd
  • Forsetja arbeidet med å integrera «inviterande samtale» som eit arbeidsverktøy i tenestene for å fremja brukermedverknad.

  Familie og nettverk

  • Etablera nye samarbeidsformer som involverar familiar, nettverk og frivillige meir i tenestene
  • Overføra arbeidet som frivillighetskoordinator til alle avdelingar har starta  

  Samhandling

  • Arbeida meir tverrfaglig og teambasert i alle tenester

  Nye arbeidsmåtar  

  • Rett bruk av kompetanse vil utforda oss til å måtta tenkja nye arbeidsmåtar, samanlikna med dagens praksis.
  • Tettare samarbeid med utdanningsinstitusjonar, forskingsnettverk, næringslivet og andre kommunar. 

   


  Organisering

  Organisasjonskart Helse og velferd

   

  Medarbeidarar for helse og velferd
  Indikator  2013 2014 2015 2016
  Tal på årsverk 370,4 364,4 393,5 420,5
  Tal på tilsette 592 580 605 632
  Tal på lærlingar    16 16 19
  Sjukefråvær  6,8% 7,5% 7,1% 8,5 %


  Avdelinga i tal

  Økonomisk resultat for helse og velferd
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
  Vedteken budsjettramme 287274 314944 306364 318185
  Vedtekne endringar i budsjettramme 5800 4421 -7787 -1171
  Interne omfordelingar ramme 0 4345 -722 -113

  overført kr 113 til skule og barnehage (prosjekt mot barnefattigdom)

  Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 7353 5774
  Budsjettramme pr 31.12 293074 323710 305208 322675
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 304901 312055 296301 318400
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -11827 11655 8907 4275
  Avsetning/bruk av avsetning (-) 0 11655 1414 4275

  Disponible middel på fond

  0 11655 13069 17344

   


  Økonomisk resultat avdelingar

  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
  3001 KOMMUNALSJEF (ADM) 8713 15438 -6725 56 %
  3005 KOMMUNEOVERLEGE 1341 1609 -268 83 %
  3006 LEGETENESTER 12973 12556 417 103 %
  3100 ADMINISTRASJON BARN OG HELSE 1000 1120 -119 89 %
  3101 HELSESTASJON 10341 10963 -622 94 %
  3103 LEGEVAKT 5859 6044 -185 97 %
  3104 PSYKISK HELSE OG RUS 21956 22543 -587 97 %
  3109 BARNEVERN 26312 28296 -1984 93 %
  3300 HEIMETENESTENE -1143 -1396 252 82 %
  3301 DISTRIKT AUST 17808 19676 -1868 91 %
  3302 DISTRIKT VEST 20504 19829 675 103 %
  3303 DISTRIKT SØR 13275 13770 -495 96 %
  3305 PEDER KROHNSVEI 5 16077 15866 211 101 %
  3306 PEDER KROHNSVEI 27 21806 20209 1597 108 %
  3307 FREDTUNVEGEN 9070 9253 -183 98 %
  3308 FJOGSTADVEGEN (INKL.DAGSENTER) 14315 14873 -558 96 %
  3310 BARNEBOLIG 18153 17582 571 103 %
  3311 KÅSEN 5769 5099 670 113 %
  3312 KJØPMANNSBROTET 8859 7451 1408 119 %
  3315 ADMINISTRASJON MILJØTENESTEN -28326 -27720 -606 102 %
  3316 ADMINISTRASJON INNGANGEN 1693 1351 342 125 %
  3317 HELSE OG AKTIVITET 10559 10946 -387 96 %
  3318 TENESTELINKEN 5913 5998 -85 99 %
  3407 2. ETASJE KLEPPHEIMEN 25046 25505 -459 98 %
  3409 BUKOLLEKTIVET  KLEPPETUNET 16797 15965 832 105 %
  3600 ADMIN.  INSTITUSJONSTENESTER -7803 -8398 595 93 %
  3602 2. ETG. SIRKELEN 15875 13428 2447 118 %
  3603 3. ETG. SIRKELEN 21764 21481 283 101 %
  3700 Ø-HJELP INTERKOMMUNALT 3466 3466 0 100 %
  3903 NAV/SOSIALE UTBETALINGER 21198 19873 1325 107 %
  3904 FLYKTNINGER 9 0 9  
  3999 ASYLMOTTAK -772 0 -772  

   

  Innbyggjarar og brukarar for helse og velferd
  Indikator  2013 2014 2015 2016
  Tal på brukarar i psykisk helseteneste 155 154 144 144
  Tal på brukarar i heimesjukepleien 301 341 340 373

  År 2013: brukarane er fordelte på 329 teneste
  År 2014: brukarane er fordelte på 397 teneste
  År 2015: brukarane er fordelte på 390 teneste
  År 2016: brukarane er fordelte på 398 teneste

  Tal på brukarar i heimehjelpa 159 175 146 140

  År 2013: 132 brukarar i hj.sjukepleia, 27 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 198 teneste
  År 2014: 151 brukarar i hj.sjukepleia, 24 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 251 teneste
  År 2015: 146 brukarar i hj.sjukepleia, 43 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 280 teneste
  År 2016: 140 brukarar i hj.sjukepleia, 46 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 186 teneste

  Tal på brukarar i miljøarb.tenesta 72 67 76 73
  Utskrivingar av heildøgns bebuarar 552 419 476

  384

  År 2015: Utskrivingar etter langtidsopphald 37, utskrivingar etter kortidsopphald 435
  År 2016: Utskrivingar etter langtidsopphald 42, utskrivingar etter kortidsopphald 342

  Tal på brukarar i kvardagsrehab.   80 79 104

  År 2015: fordelte på 100 teneste
  År 2016: fordelte på 127 teneste

  Barn i fosterheim

  35 35 38 25

  Tal på sosialhjelpsmottakarar

  366 349 330 382
  Kvalifiseringsprogram 32 32 25 18
  Fødslar 276 244 266  235
  Busette flyktningar 26 33 33 51

  År 2016: Dei kjem frå desse nasjonane: Eritrea, Afghanistan, Etihopia,Palestina, Iran og Syria

  Teke del i introduksjonsprogrammet 51 51 60  
  Rusvern med vedtak   38 51 57

    

  Økonomiske indikatorar for helse og velferd
  Dekkningsgrad 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Del av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2 1,9 1,7 2,0  2,6  1,9 
  Auka skuldast auka mottak av flyktningar og vanskar med å gå over frå sosialhjelp til arbeid. Liten auke i ordinære sosialhjelpsmottakere samanlikna med tidlegare år.
  Del av barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-17 år 3,7 3,8 3,7 3,9  4,6  4,7 
  Dette tallet er lavere i Klepp enn nabokommunene. En årsak kan være at vi har en høyere terskel for å iverksette tiltak enn tilfellet er i endel andre kommuner
  Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbyggjarar 0-5 år 44,1 48,3 53,8 58,2  70,4  58,8 
  Ekstra middel i rammetilskuddet er nytta til styrking av helsestasjons-tjenesten slik regjerina sin intensjon var. Vi ligg ennå lågt på helsesøsterårsverk i både barneskulen og ungdomsskulen samanlikna med normtal.
  Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuarar på institusjon 4,2 3 3,4 3,5  4,5  5,3 
  Har den siste tida fått til ei ynskja utvikling kor fokus er lagt på å gje meir teneste i heimen enn å gje plass på institusjon.
  Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 5,1 5 5 4,8  5,6  5,9 
  Sosialhjelpsmottakarar 366 349 330 382  482  362 
  Vis til forklaring øverst i tabellen. Stor forskjellen mellom Klepp og Time. Time har fleire med supplerande sosialhjelp enn Klepp.  Time relativt likt tall som Klepp på full sosialhjelp. Forskjellen slår ut i andre tal, feks snitt utbetaling og tal på personar med sosialhjelp som hovedyting.
  Prioritering 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbyggjar 67 år 117546 111307 106674 109429 120859 121099
  Fortsatt fokus på tjenester i heimen vis att i tala.
  Netto driftsutgifter, per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta. 5521 6160 6288 5756 6275 6343

  Færre barn i tiltak både i og utenfor heimen.  Tiltaka vi har er relativt kostbare. Må sjåast saman med med tal på fagstillingar pr. 1000 innbygger 0-17 år.  Klepp ligg 2,3 mens landssnittet er 4,3
  Også Time og Hå er kommuner med låg bemanning.

  Netto driftsutgifter til førebygging, helsestasjon og skulehelsetj. Pr innb 0-5 år. 4805 5329 5876 7072 7155 4714
  Veksten skuldast auka tilskudd som er brukt både til helsesøstre og til å byggja opp den tverrfaglege helsestasjonen. Tilskuddsmiddel til kommunepsykolog er og brukt på dette området.
  Netto driftsutgifter pr innbyggjar i kroner, pleie og omsorgstenesta. 11561 11285 11308 12223 13669 13636
  Auka kostnadar pga ressurskrevjande tjenester til brukarar over 67 år
  Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2768 2592 2333 3012 3366 2396
  Heng saman med auka sosialhjelpsutgifter. 
  Netto driftsutgifter til råd, rettleiing og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år 1274 1227 1005 1268 1120 534
  Produktivitet 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Del av mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde 52,7 51,3 57,6 56 44,2 47,5
  Tal på brukarar som mottek hovedytelse er relativt likt mellom Klepp og Time.  Flere får supplerande sosialhjelp i Time, og talet på dei som har sosialhjelp som hovedinntektskilde vert difor høgere i Klepp
  Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 30844 31034 35985 42866 31463 25743
  Fleire flyktningar som får etablering dekka over sosialhjelpa er en årsaka til auka. Ein familie registreres kun som ein person, men sosialhjelpa kan være store summer pr år. Talet er høgare i Klepp pga færre brukare samla og prosentvis fleire på sosialhjelp som houdyting.
  Korrigerte brutt driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass 994164 1213264 1099545 1324466 1245702 1188326
  Oppdaga i 2016 at timar for legar og fysio ikkje var registrerte i Kostra mot institusjon slik det skal, dette vert retta for 2016.
  Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetenester(i kr) 271399 292402 279186 291101 272723 255087
  Fleire yngre brukarar av heimetenester, og fleire med omfattande bistandsbehov. Talet på yngre heimetenestebrukarar (under 67 år) har auka samt at fleire personar bur heime med omfattande hjelpebehov. Dette stiller krav til kompetanse, og det er tilsett fleire sjukepleiarar. Tidlig utskrivning frå sjukehus stiller krav til høgare medisinsk kompetanse. 
  Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 355585 355491 350667 307130 309596 320661
  Reduserte utgifter pr barn har sammenheng med endringar i brukergruppa.
  Del av netto driftsutgifter til saksbehandling funksj 244 14 24,6 18,5 27,6 30,9 19,9
  Vi har brukt meir på å kjøpa tenester av andre i 2016 enn året før. Bla felles barnevakt som drives av Sandnes og utgifter til advokatbistand.
  Kvalitet 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Del av nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkome Eining: % 64 99 65 80 97 96
  Vi har kontakt med alle som kjem heim frå sjukehuset. Ein del mødre, særleg dei som har født fleire gonger, føretrekkjer å koma til helsestasjonen framfor å få heimebesøk.
  Del av årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning 80 83 78 79 74 82
  Del av sosialhjelpsmottakarar 18-24, av innbyggjarar 18-24 år Eining: % 5,1 5,3 5,4 6,4 6,8 5,4
  Ein kraftig auke samsvarar med signala fra ungdomsteamet gjennom 2016. Ungdom er en sårbar gruppe i arbeidsmarkedet. Ein del ungdommer får ikkje læreplass eller må avslutte denne pga arbeidsmarknaden. Fleire av desse har faste utgifter, men ikkje opparbeida rett til dagpenger. 
  Gjennomsnittleg stønadslengd mottakarar 18-24 år Eining: Mnd 4,9 4 4,1 4,1 5,8 5,5
  Er resultat av bra arbeid i ungdomsteamet og +18
  Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månadar 14,7 29 24 15 8 7
   Dette handler om kapasitet og om hvor komplekse saker vi må håndtere, ligger lavere enn åra før.
  Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17 år 2,2 2,1 2,3 2,5  3,6 2,9
   Denne indikatoren viser at barnevernet i Klepp er lågt bemanna. Landet som heilhet ligg på 4,6. 


Etat for lokal utvikling

Klepp kommune har gjennom arbeidet med sentrumsplanen valt å flytte sentrum. I 2016 er det gjort eit omfattande arbeid for å sjå på ulike framtidsbilde av det nye sentrumsområdet.

Viktige vedtak

 • Tilslutning til tilrådingane og strategiane for vidare utvikling av Kleppe sentrum.
 • Vedtak om igangsetting av «meirope bibliotek»
 • Utgreie korleis ein kan avgrense bruken eller fasa ut bruk av kjemiske plantevernmiddel og sprøytemiddel for ugras.
 • Oppretting av stilling som idrettskonsulent

Større reguleringsplanar vedtekne i 2015

 • Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fv. 252 Lalandsvegen
 • Reguleringsplan for fritidsbustadfelt, Sele sør

Oljetankar Klepp 2016

Frå 2020 er det vedteke forbud mot å nytta fossil olje til oppvarming i bustader. Klepp kommune arbeider difor målretta for å førebu dette og har frå 2015 delteke i Oljefri Rogaland. Gjennom kampanjar, informasjon og økonomisk støtte er det arbeidd med å fjerne oljetankar i kommunen dei siste åra. Frå oktober 2015 til februar 2017 er det 276 færre oljetankar i bruk i kommunen. Hå sine tal kjem ikkje frå Natuvernforbudet som driv prosjektet Oljefri Rogaland, så det er større usikkerhet knytt til tala frå Hå.


  Handlingsmål og resultat

  Tenesteproduksjonen i 2016 har jamt over vore god. Det er framleis eit betydeleg etterslep innan vedlikehald både utomhus og på bygg.

  Prioriterte oppgåver i 2016

  Kulturelle samlingsplassar på tvers av alder og kulturell bakgrunn

  • Frivilligsentralen har dreve mykje forskjellige aktivitetar med høg oppslutning frå flyktningar og asylsøkjarar.
  • Då asylmottaket i Klepp starta opp vart det arrangert idedugnad for lag, organisasjonar og grupper. Aktivitetet og tiltak som vart starta opp som følgje av det har fått oppfølging.
  • Lag og organisasjonar har fått informasjon og rettleiing om deltaking i kulturlivet for flyktningar.
  • Flyktningar i introduksjonsprogrammet har fått undervisning om frivillighet og delteke i aktivitetar
  • Det har vore arrangert samling for vellag der tema var leikeplassar.
  • Sommarkultur i Kleppeloen har vore arrangert.
  • Ungdataundersøking er gjennomført.
  • Tu gamle skule er etablert som kultur- og fritidslokale.
  • Prosjekt Folkepulsen, som skal skapa auka fysisk aktivitet for inaktive unge og vaksne, nye landsmenn og mennesker med funkjsonsnedsettingar, har starta opp.

  Betre planberedskap innan arealplanlegging, vatn og avløp slik at vi tek rette avgjerder

  • Tre arkitektgrupper har teikna alterantive bilder av Kleppe sentrum. Forslaga er evaluert og framtidige strategiar for utvikling av sentrumsområdet vart vedteke. Vidareutvikling og konkretisering av arbeidet held fram i 2017.
  • Det er gjort ei omfattande planlegging av flaumhindrande tiltak på Kleppe.

  Tilrettelegging for sykling og anna friluftsliv

  • Det er sett i gang eit planarbeid for skjøtsel av friområda i kommunen.
  • Turveg langs Frøylandsvatnet er lagt om på delar av strekninga. I tillegg er parkeringsplassen ved Gunnarsberget utvida.
  • Eit turveganlegg i Kleppeloen er under opparbeiding.
  • Det er etablert midlertidig park på Meieritomta i Kleppe sentrum.

  Redusere vedlikehaldsetterslepet på kommunen sine eigedomar

  • Tildeling av 6,3 mill. kroner i sysselsettingsmiddel er brukt til ekstraordinært vedlikehald.
  • Trass i utbetringar og tiltak for å redusera energiforbruket i kommunale bygg auka dette frå 2015 til 2016. Årsaka er tekniske problem på fleire bygg, problem med server og fleire driftsstimar for ventilasjon som følgje av meir bruk særleg av skulelokale på kveldstid.
  • Energiforbruket i kommunale bygg skal reduserast pr m²:
   2014 2015 2016

   165 kWh/m2

   153 kWh/m2

   161 kWh/m2

  Forbetring av standarden på leikeplassane

  • Det er ei betydeleg standardheving av leikearel ved skular og barnehagar. Delar av arbeidet er finansiert med sysselsettingsmiddel og held fram i 2017.
  • Uteområdet ved Engelsvoll skule og ved Orre barnehage er ferdig opparbeidd.
  • Leikeplassar er oppgradert mellom anna i samarbeid med vellag.

  Effektivisere saksbehandlinga slik at søkarar får raskare svar

  • Lågare prisar på leigemarknaden og målretta arbeid har redusert ventelistene for kommunale bustadar, ført til raskare sirkulasjon og redusert behov for kjøp og innleige av nye bustadar.
  • Innsynsløysing for byggesaker på nett blei gjort forsøk med i juli. Permanent innsynsløysing var på plass frå årsskiftet.
  • Felles  "startpakke" for SMART – kommunane (15 kommunar i Stavangerregionen) blei tatt i bruk og tilgjengeleg på nett i 2016. Startpakka har felles rutinar og malar innan arealplan, byggesak og geodata. Dette lettar arbeidet for søkjarar i regionen fordi kommunal behandling av planar blir meir lik og forutsigbar.
  • SvarUt, som er ei felles løysing for kommunar for å formidla digital post frå kommunale saksarkiv og fagsystem til både innbyggjarar, næringsliv, offentlege og private organ.

  VAR

  • Det er skifta leidningsnett for vatn og avlaup i Furuvegen.
  • Det er tatt i bruk nedgravde contaiarar på Engelsvoll og Orstad skular.
  • Overskotet for sjølvkostområdet vatn var på 3,451 mill. kroner og det er 6,073 mill. kroner på fond. 1 mill kroner av overskotet er korrigering frå tidlegare år, medan 1,7 mill kroner skuldast forsinka gjennomføring av vegomlegging ved Q-meieriet.
  • Overskot for sjølvkostområdet avlaup var på 2,797 mill kroner og det er 2,968 mill kroner på fond. Overskotet er korrigering frå tidlegare år.
  • På sjølvkostområde renovasjon var det eit underskot på 0,662 mill kroner og eit negativt fond på 2,198 mill kroner. Her blei det betalt 1,0 mill kroner for tidlegare års underskot, slik at det reelle resultatet var på om lag 0,4 mill. kroner.  
  • Sjølvkost slam hadde eit overskot på kr 52 943 og fond på kr 90 721.   

  Anna

  • Lokal utvikling har i 2016 hatt eit gjennomsnittleg sjukefråvær på 5,9 %. Dette er 0,4 % høgare enn i 2015, og på nivå med dei føregåande åra
  • Den planlagde flyfotograferinga for å oppgradera kartgrunnlaget vart utsett til 2017 av årsaker som kommunen ikkje rår over.

   


  Framtidsutsikter

  Oppgåvene innan samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling blir stadig meir kompliserte og arbeidskrevjande. Dette er delvis eit resultat av at kommunen har medansvar på stadig fleire område i lokalsamfunnet, og delvis som følgje av krav/forventningar frå nasjonale og regionale myndigheter.

  • Bustadbygginga i Klepp har i 2016 vore på eit høgare nivå enn nabokommunane. Talet på godkjende bustader er noko lågare enn talet på fullførte bustader siste året. Den venta nedgongen ser så langt ut til å ha vore mindre i Klepp enn i nabokommunane.
  • Organiseringa av det bustadsosiale arbeidet vil bli endra i 2017.
  • Ta i bruk digitale løysingar for å betre arbeidsprosessar knytt til drift og vedlikehald.
  • Teste ut digitale løysingar der innbyggjarane kan melda inn problem med infrastruktur.
  • Ny stortingsmelding/landbruksmelding - Endring og utvikling – vert behandla våren 2017.
  • Landbruksnæringa investerer framleis i nye bygg og tilleggsjord. Det er ein høg leigejordprosent i næringa.
  • Gjødselvareforskriften er tillyst endra, noko som har følgjer for spreiearealproblematikken og ureining.
  • Omlegging av heile det offentlege saksbehandlingssystemet og søknadsopplegget for produksjonstillegg.
  • Digitalisering av historisk byggesaks- og landbruksarkiv med saker frå 2010 og tilbake i tid.
  • Meir automatisering av byggesaksbehandlinga og mogelegheit til at søkjar kan henta informasjon om eigne byggesaker på nett.
  • Ungdataundersøkinga viser at 90 % trivst på skulen i Klepp. Nasjonale tal er 93 %. Trivselen på skulen har vore relativt stabil i Klepp dei siste seks åra. Å arbeida for auka trivsel, redusert mobbing og redusert skulefråver er satsingsområde.
  • Det er høgare andel unge som er aktive i organisert fritidsaktivitet i Klepp enn i landet. Andelen er 71 % i Klepp. Å oppretthalda dette og vidareutvikla fritidstilbodet til dei unge blir prioritert.


  Organisering

  Organisasjonskart Lokal utvikling

   

   

  Medarbeidarar Etat for lokal utvikling
  Indikator  2013 2014 2015 2016
  Tal på årsverk 105,4 111 111,5 113,5
  Tal på tilsette 124 129 131 134
  Tal på lærlingar    0 0 0
  Sjukefråvær 6,4% 7,5% 5,5% 5,9 %


  Avdelinga i tal

  Økonomisk resultat Etat for lokal utvikling
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
  Vedteken budsjettramme 76422 79536 81367 84427
  Vedtekne endringar i budsjettramme 0 0 -1227 -724
  Interne omfordelingar ramme 0 -188 -404 0
  Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 1619 1139
  Budsjettramme pr 31.12 76472 79348 81355 84842
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 73463 73968 77753 81048
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 3009 5380 3602 3794
  Avsetning/bruk av avsetning (-) 1272 2996 1949 3794
  Disponible midlar på fond 3533 3701 3849 7512

    

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
  4001 ADMINISTRASJON LU 8385 9683 -1298 87 %
  4002 PLAN OG MILJØ 2691 2922 -231 92 %
  4003 PROSJEKTSTYRING 41 176 -135 23 %
  4005 OPPMÅLING 0 0 0  
  4100 BYGGESAK 825 0 825  
  4200 LANDBRUK 2600 2746 -146 95 %
  4300 KULTUR 17424 18093 -669 96 %
  4500 VEDLIKEHALD 21619 22221 -602 97 %
  4501 VEDLIKEHALD REHABILITERING 3269 4769 -1500 69 %
  4600 REINHALD 14068 14194 -126 99 %
  4700 PARK 4867 4323 544 113 %
  4800 SAMFERDSEL 5259 5715 -456 92 %

   

  Innbyggjarar og brukarar Etat for lokal utvikling
  Innbyggjarar og brukarar 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Tal på utlån bibliotek 123329 118089 112499 111168  97217 -
  Utlånstala følgjer nasjonal trend og har gått ned siste åra. Samanlikning med bibliotekutlån i Hå er problematisk fordi tala i Hå og omfattar skulebibliotek.
  Tal på utlån pr innbyggjar 6,7 6,3 5,9 5,8 5,2 -
  Tal på utlån pr årsverk tilsette bibliotek 24666 23618 22500 22234  12306 -
  Tal på besøk bibliotek 62694 65500 67695 68626 - -
  Tal på aktivitetar frivilligsentral 40 40 40 40 - -
  Tal på aktive frivillige i frivilligsentral 253 275 300 400 110       100
  Brukarar tilrettelagt fritid 170 172 172 172  - -
  Tal på dei som fekk tilskot ferietur funksjonshemma 78 58 56 59  - -
  Ordning manglar i Hå
  Medlemskap idrett 5151 4564 4468 4510  - -
  Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot.
  Medlemskap musikk 342 297 351 347  - -
  Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot.
  Medlemskap lagsarbeid 3007 3007 2623 3232  - -
  Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot.
  Tal på nye bustadar tatt i bruk 153 141 223 148  112  110 
  Tangarholen blokk B og C er ferdige.
  Tal på rammetillatingar byggesak 85 130 118 73  131  19 
  Tal på igangsettingstillatingar bygg 199 152 172 140  142  79 
  Utbygging på Orstad aust er i full gang. Kleppevarden vest pågår for fullt. På Sporafjell er utbyggjinga i gang.
  Tal på mottate byggesøknader     394 364 - -
  Av dei mottatte søknadane var 102 mangelfulle og 139 var søknadar om dispensasjon.
  Tal på søknadar om produksjonstilskot 620 630 629 575   490  875
  Stadlege kontrollar ifm produksjonstilskot 34 31 30 31   25  46
  Tal på søknadar om regionalt miljøprogram 59 50 56  48  114  186
  Skilnaden kan forklarast ved at Klepp har forholdsvis høg del fulldykra jord samanlikna med Time og Hå.  
  Tal på arrangement den kulturelle spaserstokken 15 27 19 20  - -
  Talet på arrangement seier ingenting om storleik på arrangement, kvalitet eller oppslutning.
  Barnearrangement biblioteket 5 9 9 15  - -
  Vaksenarrangement biblioteket 2 2 9 12  - -
  Tal på selde billettar off.bading Klepphallen 32487 35575 33415 33146  - -

   

  Økonomiske indikatorar Etat for lokal utvikling
  Indikator 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
  Dekkingsgrad og kvalitet:            
  Tal på innbyggjarar i kommunen 18485 18741 18970 19042 18656 18800
  Dekar jordbruksareal i drift 74608 75175 74628 73984 80247 118545
  Jordbruksareal omfattar fulldyrka og overflatedyrka areal, samt innmarksbeite. I forhold til Time og Hå har Klepp ein større del fulldyrka areal.
  Dyrka/dyrkbar jord omdisponert (da) 57 489 70 20  22 -
  Nydyrking (da) 0 49 31 75  383 
  Samla areal kommunale bygg pr innbyggjar kvm 4,3 4,2 4,8 4,6 4,0 4,4
  Kommunale bustader pr 1000 innb. 12 13 13 13 14 15
  Besøk i bibliotek pr innbyggjar 3,4 3,5 3,6 3,6  4,8 -
  Tal på innb. pr biblioteksårsverk 3697 3748 3794 3780  - -
  Tal på frivillige lag som får tilskot 62 73 69 75  - 100
  Dette gjeld frivillige innan idrett, musikk og lagsarbeid. Tala er ikkje samanliknbare med Time og Hå.  
  Produktivitet og prioritering:            
  Korr.brutto dr.utg landbruk, 1000 kr 2392 2663 2637 2675 3290 2063
  Energikostnader pr kvm 96 97 85 92 112 136
  Brutto dr.utg pr komm.bustad 54092 54405 73314 60122 85147 38093
  Nto dr.utg bibliotek pr innbyggjar 238 258 239 248 337 287
  Prosent utg. bibliotek av totale utg 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
  Tilskot til frivillige lag, pr. lag 77403 68466 149188 110973 296105 242289
  Årsgebyr avfall 1926 1993 2152 2238 2072 1980
  Årsgebyr avløp 1919 2127 2406 2495 3240 2887
  Årsgebyr vann 1420 1470 1554 1554 1800 1246
  Br.dr.utg til fysisk planlegging pr innb. 439 479 503 469 814 508
  Nto dr.utg til komm.eigedomsforvaltn pr innbygg 3443 3576 3855 3892 4396 4467
  Nto dr.utg til komm.eiedomsforvaltn i % av totale nto dr.utg 7,3 % 7,6 % 8,1 % 7,9 % 8,5 % 9,0 %
  Korr.brutto dr.utg eigedomsforvaltning pr kvm 832 876 825 905 1080 1035
  Km turvegar, stiar og løyper i kommunen 20 20 20 39 110 -
  Talet for 2016 for Klepp er basert på ny rapportering og difor ikkje samanliknbart med tidlegare år.


Temaside oppvekst

I lys av visjonen Barna vår framtid har Kommunestyret gjort slikt vedtak i Handlings- og økonomiplan for 2016-19:

Barn og unge i første rekke.

Barn og unge skal prioriterast jf kommunevisjonen. Dette inneber at barn og unge skal ha gode oppvekst- og læringsvilkår og gode fritidstilbod. Kommunen skal særleg via merksemd til barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å utvikla vanskar. Tidleg oppdaging og tidlege tiltak er viktig.

Slik vil me ha det:

 • Tidleg oppdaging og tilpassa tiltak er på plass med god samhandling med dei føresette.
 • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
 • Læringsresultata syner framgang.
 • Kultur og fritidstilboda har breidde og kvalitet.

Etatane har vist korleis dette er følgt opp innan sine område. I denne samanhengen blir det sett søkelys på det tverrfaglege arbeidet og korleis måla er følgt opp gjennom dette.

Oppvekstgruppa blir leia av kommunalsjefane for helse og velferd og for skule og barnehage. 5 leiarar/rådgjevarar frå ulike område i dei 3 etatane er medlemmar av gruppa. Gruppa skal både vurdera tilstanden for barn og unge og sikra at det blir sett i verk koordinerte planar og tiltak.

God samhandling med instansar utanfor kommunen er og viktig. Det gjeld både frivillige organisasjonar, foreldreutval, Politiet og andre offentlege instansar.

Oppvekstgruppa tok til i juni 2015 og har laga ein handlingsplan for dei mest sentrale tiltaka. I årsrapporten for 2015 blei dei viktigaste tiltaka gjennomgått. Oppvekstgruppa konkluderte med 2 prioriteringar for 2016:

 • Arbeidet mot mobbing.
 • Integrering av minoritetsspråklege barn og unge.

Oppvekstgruppa har initiert desse planane:

 • Plan mot vald i nære relasjonar (vedteke 2016)
 • Plan mot fråfall i skule og vidaregåande skule (vedteke 2016)
 • Plan om rus og psykisk helse (blir vedteke vår 2017)
 • Plan og rutinar i forhold til skulevegring (vedteke vinter 2017)

Elles har gruppa følgt opp desse sakene:

 • Styrkingsmiddel til helsestasjon og skulehelseteneste.
 • Styrkingsmiddel til tidleg hjelp i skulen (1. – 4. klasse).
 • Følgt opp tiltaka i Plan mot barnefattigdom med 3 tiltak: styrka frivillighetssentralen med utstyr, reduserte satsar for låginntekstgrupper i kulturskulen og SFO.
 • Følgt opp arbeidet til OUT og SLT for å sjå korleis nye utfordringar kan løysast saman med betre samhandling for tidleg hjelp, drøfta alternativ bruk av desse midla.
 • Følgt opp UngData undersøkinga – gjeld særleg psykisk helse
 • Følgt opp Ny Vri-prosjektet – gjeld særleg korleis hindra fråfall i vidaregåande skule
 • Mobbing er ein del av Plan mot fråfall i skule og vidaregåande skule. Partnarskap mot mobbing er sett i gang, og alle skulane og barnehagane har partnarskap mellom FAU, leiing og fagorganisasjon, og elevråd i skulane. Dette er følgt vidare opp med Partnarskap med lag og organisasjonar for å ha felles haldningar under mottoet: Det må ein landsby til for å hindra mobbing.
 • I Jærskuleregi er det laga nye rutinar for å hindra og følga opp arbeidet mot mobbing. Desse gjeld også barnehagane. Det er oppretta felles Beredskapsteam mot mobbing og «mobbeknapp» på alle barnehagar og skular sine heimesider.
 • Initiert felles kompetanseheving og samhandling gjennom tverrfaglege fellessamlingar i forhold til barn og unge si oppvekst.
 • Arbeidet med integrering av minoritetsspråklege blir følgt opp innanfor dei enkelte avdelingane. Det er ikkje gjort felles tiltak på dette feltet. Det må følgast opp i 2017.

Hovudutfordringa blir nå å realisera planane og følga opp igangsette tiltak til beste for barn og unge med både eit førebyggande perspektiv og følga opp unge som står i fare for å utvikla vanskar. Oppvekstgruppa ser at OUT, SLT og det koordinerande arbeidet kan bli følgt opp av ei samlande stilling med ansvar for implementering av tiltaka i dei ulike planane og halda tråden i alle tverrfaglege tiltak og grupper.