Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tenesteområde helse og velferd i tal

Økonomisk resultat for helse og velferd
Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Vedteken budsjettramme 287274 314944 306364 318185
Vedtekne endringar i budsjettramme 5800 4421 -7787 -1171
Interne omfordelingar ramme 0 4345 -722 -113

overført kr 113 til skule og barnehage (prosjekt mot barnefattigdom)

Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 7353 5774
Budsjettramme pr 31.12 293074 323710 305208 322675
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 304901 312055 296301 318400
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -11827 11655 8907 4275
Avsetning/bruk av avsetning (-) 0 11655 1414 4275

Disponible middel på fond

0 11655 13069 17344

 


Økonomisk resultat avdelingar

Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
3001 KOMMUNALSJEF (ADM) 8713 15438 -6725 56 %
3005 KOMMUNEOVERLEGE 1341 1609 -268 83 %
3006 LEGETENESTER 12973 12556 417 103 %
3100 ADMINISTRASJON BARN OG HELSE 1000 1120 -119 89 %
3101 HELSESTASJON 10341 10963 -622 94 %
3103 LEGEVAKT 5859 6044 -185 97 %
3104 PSYKISK HELSE OG RUS 21956 22543 -587 97 %
3109 BARNEVERN 26312 28296 -1984 93 %
3300 HEIMETENESTENE -1143 -1396 252 82 %
3301 DISTRIKT AUST 17808 19676 -1868 91 %
3302 DISTRIKT VEST 20504 19829 675 103 %
3303 DISTRIKT SØR 13275 13770 -495 96 %
3305 PEDER KROHNSVEI 5 16077 15866 211 101 %
3306 PEDER KROHNSVEI 27 21806 20209 1597 108 %
3307 FREDTUNVEGEN 9070 9253 -183 98 %
3308 FJOGSTADVEGEN (INKL.DAGSENTER) 14315 14873 -558 96 %
3310 BARNEBOLIG 18153 17582 571 103 %
3311 KÅSEN 5769 5099 670 113 %
3312 KJØPMANNSBROTET 8859 7451 1408 119 %
3315 ADMINISTRASJON MILJØTENESTEN -28326 -27720 -606 102 %
3316 ADMINISTRASJON INNGANGEN 1693 1351 342 125 %
3317 HELSE OG AKTIVITET 10559 10946 -387 96 %
3318 TENESTELINKEN 5913 5998 -85 99 %
3407 2. ETASJE KLEPPHEIMEN 25046 25505 -459 98 %
3409 BUKOLLEKTIVET  KLEPPETUNET 16797 15965 832 105 %
3600 ADMIN.  INSTITUSJONSTENESTER -7803 -8398 595 93 %
3602 2. ETG. SIRKELEN 15875 13428 2447 118 %
3603 3. ETG. SIRKELEN 21764 21481 283 101 %
3700 Ø-HJELP INTERKOMMUNALT 3466 3466 0 100 %
3903 NAV/SOSIALE UTBETALINGER 21198 19873 1325 107 %
3904 FLYKTNINGER 9 0 9  
3999 ASYLMOTTAK -772 0 -772  

 

Innbyggjarar og brukarar for helse og velferd
Indikator  2013 2014 2015 2016
Tal på brukarar i psykisk helseteneste 155 154 144 144
Tal på brukarar i heimesjukepleien 301 341 340 373

År 2013: brukarane er fordelte på 329 teneste
År 2014: brukarane er fordelte på 397 teneste
År 2015: brukarane er fordelte på 390 teneste
År 2016: brukarane er fordelte på 398 teneste

Tal på brukarar i heimehjelpa 159 175 146 140

År 2013: 132 brukarar i hj.sjukepleia, 27 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 198 teneste
År 2014: 151 brukarar i hj.sjukepleia, 24 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 251 teneste
År 2015: 146 brukarar i hj.sjukepleia, 43 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 280 teneste
År 2016: 140 brukarar i hj.sjukepleia, 46 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 186 teneste

Tal på brukarar i miljøarb.tenesta 72 67 76 73
Utskrivingar av heildøgns bebuarar 552 419 476

384

År 2015: Utskrivingar etter langtidsopphald 37, utskrivingar etter kortidsopphald 435
År 2016: Utskrivingar etter langtidsopphald 42, utskrivingar etter kortidsopphald 342

Tal på brukarar i kvardagsrehab.   80 79 104

År 2015: fordelte på 100 teneste
År 2016: fordelte på 127 teneste

Barn i fosterheim

35 35 38 25

Tal på sosialhjelpsmottakarar

366 349 330 382
Kvalifiseringsprogram 32 32 25 18
Fødslar 276 244 266  235
Busette flyktningar 26 33 33 51

År 2016: Dei kjem frå desse nasjonane: Eritrea, Afghanistan, Etihopia,Palestina, Iran og Syria

Teke del i introduksjonsprogrammet 51 51 60  
Rusvern med vedtak   38 51 57

  

Økonomiske indikatorar for helse og velferd
Dekkningsgrad 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Del av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 2 1,9 1,7 2,0  2,6  1,9 
Auka skuldast auka mottak av flyktningar og vanskar med å gå over frå sosialhjelp til arbeid. Liten auke i ordinære sosialhjelpsmottakere samanlikna med tidlegare år.
Del av barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-17 år 3,7 3,8 3,7 3,9  4,6  4,7 
Dette tallet er lavere i Klepp enn nabokommunene. En årsak kan være at vi har en høyere terskel for å iverksette tiltak enn tilfellet er i endel andre kommuner
Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbyggjarar 0-5 år 44,1 48,3 53,8 58,2  70,4  58,8 
Ekstra middel i rammetilskuddet er nytta til styrking av helsestasjons-tjenesten slik regjerina sin intensjon var. Vi ligg ennå lågt på helsesøsterårsverk i både barneskulen og ungdomsskulen samanlikna med normtal.
Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuarar på institusjon 4,2 3 3,4 3,5  4,5  5,3 
Har den siste tida fått til ei ynskja utvikling kor fokus er lagt på å gje meir teneste i heimen enn å gje plass på institusjon.
Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 5,1 5 5 4,8  5,6  5,9 
Sosialhjelpsmottakarar 366 349 330 382  482  362 
Vis til forklaring øverst i tabellen. Stor forskjellen mellom Klepp og Time. Time har fleire med supplerande sosialhjelp enn Klepp.  Time relativt likt tall som Klepp på full sosialhjelp. Forskjellen slår ut i andre tal, feks snitt utbetaling og tal på personar med sosialhjelp som hovedyting.
Prioritering 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbyggjar 67 år 117546 111307 106674 109429 120859 121099
Fortsatt fokus på tjenester i heimen vis att i tala.
Netto driftsutgifter, per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta. 5521 6160 6288 5756 6275 6343

Færre barn i tiltak både i og utenfor heimen.  Tiltaka vi har er relativt kostbare. Må sjåast saman med med tal på fagstillingar pr. 1000 innbygger 0-17 år.  Klepp ligg 2,3 mens landssnittet er 4,3
Også Time og Hå er kommuner med låg bemanning.

Netto driftsutgifter til førebygging, helsestasjon og skulehelsetj. Pr innb 0-5 år. 4805 5329 5876 7072 7155 4714
Veksten skuldast auka tilskudd som er brukt både til helsesøstre og til å byggja opp den tverrfaglege helsestasjonen. Tilskuddsmiddel til kommunepsykolog er og brukt på dette området.
Netto driftsutgifter pr innbyggjar i kroner, pleie og omsorgstenesta. 11561 11285 11308 12223 13669 13636
Auka kostnadar pga ressurskrevjande tjenester til brukarar over 67 år
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2768 2592 2333 3012 3366 2396
Heng saman med auka sosialhjelpsutgifter. 
Netto driftsutgifter til råd, rettleiing og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år 1274 1227 1005 1268 1120 534
Produktivitet 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Del av mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde 52,7 51,3 57,6 56 44,2 47,5
Tal på brukarar som mottek hovedytelse er relativt likt mellom Klepp og Time.  Flere får supplerande sosialhjelp i Time, og talet på dei som har sosialhjelp som hovedinntektskilde vert difor høgere i Klepp
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 30844 31034 35985 42866 31463 25743
Fleire flyktningar som får etablering dekka over sosialhjelpa er en årsaka til auka. Ein familie registreres kun som ein person, men sosialhjelpa kan være store summer pr år. Talet er høgare i Klepp pga færre brukare samla og prosentvis fleire på sosialhjelp som houdyting.
Korrigerte brutt driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass 994164 1213264 1099545 1324466 1245702 1188326
Oppdaga i 2016 at timar for legar og fysio ikkje var registrerte i Kostra mot institusjon slik det skal, dette vert retta for 2016.
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetenester(i kr) 271399 292402 279186 291101 272723 255087
Fleire yngre brukarar av heimetenester, og fleire med omfattande bistandsbehov. Talet på yngre heimetenestebrukarar (under 67 år) har auka samt at fleire personar bur heime med omfattande hjelpebehov. Dette stiller krav til kompetanse, og det er tilsett fleire sjukepleiarar. Tidlig utskrivning frå sjukehus stiller krav til høgare medisinsk kompetanse. 
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 355585 355491 350667 307130 309596 320661
Reduserte utgifter pr barn har sammenheng med endringar i brukergruppa.
Del av netto driftsutgifter til saksbehandling funksj 244 14 24,6 18,5 27,6 30,9 19,9
Vi har brukt meir på å kjøpa tenester av andre i 2016 enn året før. Bla felles barnevakt som drives av Sandnes og utgifter til advokatbistand.
Kvalitet 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Del av nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkome Eining: % 64 99 65 80 97 96
Vi har kontakt med alle som kjem heim frå sjukehuset. Ein del mødre, særleg dei som har født fleire gonger, føretrekkjer å koma til helsestasjonen framfor å få heimebesøk.
Del av årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning 80 83 78 79 74 82
Del av sosialhjelpsmottakarar 18-24, av innbyggjarar 18-24 år Eining: % 5,1 5,3 5,4 6,4 6,8 5,4
Ein kraftig auke samsvarar med signala fra ungdomsteamet gjennom 2016. Ungdom er en sårbar gruppe i arbeidsmarkedet. Ein del ungdommer får ikkje læreplass eller må avslutte denne pga arbeidsmarknaden. Fleire av desse har faste utgifter, men ikkje opparbeida rett til dagpenger. 
Gjennomsnittleg stønadslengd mottakarar 18-24 år Eining: Mnd 4,9 4 4,1 4,1 5,8 5,5
Er resultat av bra arbeid i ungdomsteamet og +18
Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månadar 14,7 29 24 15 8 7
 Dette handler om kapasitet og om hvor komplekse saker vi må håndtere, ligger lavere enn åra før.
Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17 år 2,2 2,1 2,3 2,5  3,6 2,9
 Denne indikatoren viser at barnevernet i Klepp er lågt bemanna. Landet som heilhet ligg på 4,6.