Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sentraladministrasjonen i tal

Økonomisk resultat Sentraladministrasjon
Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Vedteken budsjettramme 35364 38037 39454 45345
Vedtekne endringar i budsjettramme 200 0 408 1023
Interne omfordelingar ramme 67 1240 1708 0
Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 1074 1224
Budsjettramme pr 31.12 35631 39313 42644 47592
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 35491 38814 42522 47564
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 140 499 122 28
Avsetning/bruk av avsetning (-) 140 499 122 28
Disponible midlar på fond 140 639 761 418

  

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
1100 ADM./RÅDMANNSKONTOR 3810 3706 104 103 %
1150 FELLESTENESTER 6689 6638 51 101 %
1200 POLITISK SEKRETERIAT 7176 6777 399 106 %
1201 LÆRLINGAR 4009 4536 -527 88 %
Talet på lærlingar har vore 35 mot 38 plassar.  Årsaka til avviket er at ein ikkje har fått tak på nok kvalifiserte lærlingar i aktuelle fagområde.
1300 PERSONAL 8406 8751 -345 96 %
1400 ØKONOMI 7964 8279 -315 96 %
1410 IKT AVDELING 9508 8905 603 107 %
Meirforbruket skuldast auka antal tilsette/lisenskostnadar, konsulentar, og doble kostnadar til lagring og nettsider. 

 

Økonomiske indikatorar Sentraladministrasjonen
Indikator (kr pr innb) 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Politisk styring 297 279  342 359 344 329
Kontroll og revisjon  38 39 46 49 43 56
Administrasjon 2716 2944 3425 3349 2816 3290
Brutto driftsutg. til adm. og styring 3379 3665 4138 4078 3607 4355