Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Personal

Klepp kommune hadde ved utgangen av 2016 1169 årsverk fordelt på 1611 tilsette.  Av desse var 1434 faste tilsette.  84,2 % av dei tilsette er kvinner.  Det er og flest kvinner i leiande stillinger og kommune har for første gong ein kvinneleg rådmann.  Færre tilsette arbeidar deltid.  Sjukefråværet auka litt.  Talet på lærlingar auka, men mindre enn planlagt.

Årsverk og tal på tilsette 2013-2016

Årsverk og tal på tilsette 2013-2016
Årsverk og ansatte 2013 2014 2015 2016
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1027 1036 1100 1169
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1512 1522 1585 1611
Antall fast ansatte 1324 1335 1397 1434
Antall ansatte kvinner fast 1119 1129 1176 1208
Antall ansatte menn fast 205 206 221 226
Andel ansatte kvinner fast 84,5 % 84,6 % 84,2 % 84,2 %
Andel ansatte menn fast 15,5 % 15,4 % 15,8 % 15,8 %
Antall kvinner i leiande stillinger 44 42 47 51
Antall menn i leiande stillinger 20 18 22 22

Fordeling heiltid/deltid

Fordeling heiltid/deltid
Fordeling heltid/deltid 2013 2014 2015 2016
Antall ansatte i deltidsstillingar fast 629 616 631 629
Antall kvinner i deltidsstillingar fast 577 569 580 580
Antall menn i deltidsstillingar fast 52 47 51 49
Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 48,0 % 46,3 % 45,5 % 44,8 %
Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 51,9 % 50,7 % 49,7 % 48,7 %
Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 27,6 % 22,9 % 23,0 % 23,9 %
Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 90,8 % 92,2 % 92,0 % 91,5 %
Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 9,2 % 7,8 % 8,0 % 8,5 %

Sjukefråvær

Sjukefråvær
  2013 2014 2015 2016
Sjukefråvær heile kommunen 6,5 % 6,9 % 6,9 % 7,2 %

Lærlingar

Lærlingar
  2013 2014 2015 2016
Tal på lærlingar totalt i kommunen 35 32 32 34
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,9 1,7 1,7 1,8

Tal på tilsette (seniorar) fordelt på aldersgrupper

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tilsette i 2016 Menn Kvinner
60-61 år 14 51
62-64 år 20 49
65-67 år 10 19
over 67 2 4

Medarbeidarundersøking

Det vart i slutten av 2015 gjennomført medarbeiderkartlegging.  Figuren under viser resultata på overordna nivå. Meir om undersøkinga i rapport til administrasjonsutvalet 29. februar 2016 i sak 5/16.