Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar

Investeringar 2016

 

Budsjettrammar 2016 er justert i høve til 
K.sak 21/16 REBUDSJETTERING 2016
K.sak 57/16 BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016
Samt budsjettendringar i eigne saker.

Tabellane under viser prosjekt som er avslutta med samla kostnadsramme, samla rekneskap, budsjett 2016 inkl. rebudsjettering og rekneskap 2016.  Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på avslutta prosjekt. Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det komma etterarbeid etter at prosjekta er avslutta.

Investeringsprosjekt avslutta

Prosjekt Status/type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Rekneskap totalt Kostnadsramme
Telefoni/IP/kabling Avslutta 2038 2100    
Sal av prestebustad Avslutta 75 0    
Kostnadar ved sal av prestebustad.  Sal er sluttført til 4,65 millionar før omkostningar.  Lån på 2,76 millionar er oppgjort og 1,8 millionar avsett til fond i samsvar med vedtak i K-sak 58/15. 
Tu skule nybygg Etterarbeid 156 400 155947 156191
Engelsvoll skule inventar 2015 Avslutta 320 362 1958 2000
Orre skule rehab. Avslutta 476 477 1992 2000
Orre barnehage påbygg Avslutta 3498 4131 20361 21000
Bygget er ferdig og sluttoppgjer er oversendt formannskap og kommunestyret.
Orre barnehage uteområde Avslutta 757 1000 757 1000
Uteområdet ved Orre barnehage er ferdigstilt i 2016. Området er utvida og det er fleire leikeapparat enn før.
Orre barnehage inventar Avslutta 1000 1000 1000 1000
Tomt ny bh Sporafjell Avslutta 8248 8200 8248 8200
Mellombels løysing barnehage Avslutta 0 600 0 600
Tilbygg Kleppetunet NAV Avslutta 100 800 100 800
Sirkelen utsmykking og garantiperiode Avslutta 369 148 1966 1750
Partnerskap folkehelse-investering Avslutta 178 0    
Prosjekt er finansiert med driftsmiddel.
Sykkel- og gangsti Horpestad Avslutta 1105 500 19390 19500
Ferdigstilling av prosjektet. 
Sykkel- og gangsti Grødalandsvn. Avslutta 0 195 10140 10300
Veg utbyggingsavtale Orstad Avslutta 0 1000 0 1000
Riving meieriet/sentrumsutvikling Avslutta 4529 5000 4529 5000
Meieriet i Klepp sentrum er reve. Det er etablert midlertidig park på meieritomta.
Kyrkjelydsal Orre Avslutta 6400 6400 6400 6400
Bygget er ferdig i henhold til kontrakt. Utendørsanlegg gjenstår, var ikkje ein del av kontrakten
Bore gamle kyrkjegard Avslutta 185 250 235 300

 

Investeringsprosjekt som pågår er enten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret.  For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap sett opp. For løpande investeringar viser kun budsjett inkl. rebudsjettering (disponibel løyving) og rekneskap for 2016.

Investeringsprosjekt pågår

Prosjekt Status/type Rekneskap 2016 Budsjett 2016 Rekneskap totalt Kostnadsramme
IT/EDB Løpande 3793 3526    
Ombygging Rådhuset Tidsavgrensa 2093 1600 4758 4300
På rådhuset er biblioteket og ekspedisjonen bygd om.
Smievegen/Tjeldvegen utleige vanskelegstilte Tidsavgrensa 7856 9365 8490 10000
I Smievegen er det bygd 6 nye utleigeleiligheter. Ein av leilighetene vert nytta som base.
Gjenstår å bygga to moduleiningar.
Omsorgsbustadar Tidsavgrensa 12956 18170 16783 42000
Kommunen har overtatt fire nye bustader på Kleppestemmen og skreve kjøpekontrakt/betalt 10% av kontraktssummen for fem til i same området. Desse fem bustadane skal overtakast i 2018. Det er bygd og tatt i bruk fire basetilknytta treningsbustader for ungdom og ein krisehybel. I tillegg er det kjøpt to andre omsorgsbustadar. 
Flyktningebustader Løpande 8309 8500    
Mange flyktningar/tidlegare flyktningar flytta i 2016 mellom anna grunna låge prisar i den private leigemarknaden ut av "sin" kommunale bustad. Behovet for å kjøpe nye bustader blei derfor ikkje så stort som ein trudde då budsjettet for 2016 blei vedteke. Kommunen kjøpte i 2016 to bustader der det har flytta inn flyktningefamiliar. 
Sal eigedom Parkvegen Tidsavgrensa 30 0 30 400
K.sak 46/16 FULLMAKT TIL SAL AV PARKVEGEN 8
Diverse tomtekjøp Løpande 1134 1484    
Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgrensa 0 360 5638 6000
IT/EDB undervisning Løpande 4511 2437    
Fellespost skulane Løpande 574 1597    
UU-tiltak skulane Løpande 239 250    
Påbygg Bore skule Tidsavgrensa 283 1000 283  
Prosjektering av tilbygg Bore skule og ny idrettshall på Bore er starta.
Vardheia ungdomsskule Tidsavgrensa 14959 15200 14959  
Arkeologiske undersøkingar, utarbeiding av reguleringsplan og konsekvensutgreiing for Vardheia ungdomsskule er gjennomført.
Uteområder skule Løpande 1596 2000    
Inneklima/brannsikring skular Løpande 3229 3200    
Ny server for felles webstyring av kommunale bygg er etablert, fleire mindre brannsikring- og inneklimatiltak er utført på ein rekke skuler og barnehagar.
Engelsvoll skule Tidsavgrensa 4735 11100 54992 55000

Bygget inklusive utområder er ferdig. Sluttmelding behandlet i kommunestyret.

Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgrensa 1236 1919 1801 3500
Nytt ventilasjonsanlegg er etablert i det gamle grendehuset og gymnastikkbygget, innvendige oppgradering er og gjennomført i same bygget.
Soveskur barnehager Tidsavgrensa 301 400 301 400
Nytt soveskur er etablert ved Klepp friluftsbarnehage
Ombygg. Kleppetunet Tidsavgrensa 401 2362 401 2362
Delar av 1. og 2. etasje på Kleppetunet er ombygd etter at NAV flytta i nye lokaler.
Delar av modulbygget på Tu er bygd om til lokaler for flyktningetenesta.
Avlastnings- og barnebustad Tidsavgrensa 0 320 807 1140
Tustier/friluftsliv Løpande 384 605    
Eit turveganlegg i Kleppeloen er under opparbeiding.
Oppgrad. leikeplassar Løpande 2072 2056    
Oppgradering er gjort med bakgrunn i dialog med vellag. 
Maskinkjøp teknisk Løpande 506 665    
EL-bilar Tidsavgrensa 177 1000 177 1000
Klimaplan/enøk Løpande 69 700    
Trafikksikring Løpande 182 1832    
Sentrum/meieriet Løpande 1391 1896    
Midla er i hovudsak nytta til gjennomføring av eit parallelloppdrag for å finna framtidige strategiar for utvikling av Kleppe sentrum.
Gatelys Løpande 579 1068    
Det er gjort mindre tiltak i 2016. Større investeringar er utsett til 2017. 
Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. Tidsavgrensa 917 990 4127 4200
Turveg langs Frøylandsvatnet er lagt om på delar av strekninga. I tillegg er parkeringsplassen ved Gunnarsberget utvida. Det er lagt til rette for lys på strekninga. Lys kjem på plass i 2017.
Gang- sykkelveg Lalandsvegen Tidsavgrensa 761 1000 761 18000
Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgrensa 1109 948 2661 27500
Arealet er drenert og grovplanert.
Undergang Nordlysvegen Tidsavgrensa 250 250    
Gebyrfinansierte (VAR)
Nye VA-prosjekt Løpande 3171 5000    
Kloakkering langs Sveinsvollvegen og Borevegen.