Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Skule og barnehage i tal

Økonomisk resultat Etat for skule og barnehage
Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Vedteken budsjettramme 376403 404717 401430 418632
Vedtekne endringar i budsjettramme 300 -1759 -4884 -2693

Pensjon og arbeidsgivaravgift kr - 2.693

Interne omfordelingar ramme 0 2117 -582 113
Overført kr 113 frå Helse & Velferd (prosjekt mot barnefattigdom)
Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 14814 8018
Budsjettramme pr 31.12 376703 405075 410778 424070
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 384179 395530 405327 418337
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -7476 9545 5451 5733

 

Avsetning/bruk av avsetning (-) -552 9545 5451 5733
Disponible midlar på fond 0 9545 12188 13726

  

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
2001 KOMMUNALSJEF (ADM) 3470 4588 -1117 76 %
2002 KOMMUNALSJEF (GRUNNSKULE) 11291 10661 630 106 %
2003 KOMMUNALSJEF (VAKSENOPPL.) 2052 2020 32 102 %
2101 BORE SKULE 30214 30157 57 100 %
2102 ENGELSVOLL SKULE 20412 20326 85 100 %
2103 HORPESTAD SKULE 8803 9184 -380 96 %
2104 KLEPPE SKULE 35124 34813 311 101 %
2106 TU SKULE 18086 17986 100 101 %
2107 VASSHUS SKULE 5454 5546 -93 98 %
2108 ORRE SKULE 14095 14605 -511 97 %
2109 ORSTAD SKULE 33218 33503 -285 99 %
2110 BORE UNGDOMSSKULE 20116 21306 -1190 94 %
2111 KLEPP UNGDOMSSKULE 30550 30619 -69 100 %
2200 BARNEHAGESJEF 49636 51987 -2352 95 %
2201 BORSHEIM BARNEHAGE 7937 8239 -302 96 %
2202 KLEPPE FRILUFTSBARNEHAGE 11506 11360 146 101 %
2203 ORRE BARNEHAGE 11902 11700 201 102 %
2205 BORE BARNEHAGE 5554 5504 50 101 %
2206 STORHAUG BARNEHAGE 13213 13319 -106 99 %
2207 ORSTAD NATURBARNEHAGE 9566 9830 -263 97 %
2209 LYNGMARKA BARNEHAGE 11562 11454 108 101 %
2210 ENGELSVOLL BARNEHAGE 10302 10202 100 101 %
2213 STEINGARDEN BARNEHAGE 5260 5480 -220 96 %
2214 MYRSNIBÅ BARNEHAGE 7186 7258 -72 99 %
2215 TU BARNEHAGE 9255 9459 -204 98 %
2217 VASSHUS BARNEHAGE 3024 3090 -67 98 %
2219 HORPESTAD BARNEHAGE 3901 3863 39 101 %
2220 SØRHELLET BARNEHAGE 10829 10841 -11 100 %
2401 PED PSYK TENESTE 6547 6547 0 100 %
2701 KULTURSKULE 4868 4878 -11 100 %
2801 EIRIK RAUDE-SENTERET 3404 3743 -339 91 %

 

Innbyggjarar og brukarar Etat for skule og barnehage
Indikator  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Time

2016/17

2016/17

 Elevtal 2637  2662 2723 2724 2638  2758
 Elevar pr. undervisningsårsverk 11,7 11,7 11,6 11,1  13,4  11,6 
 Elevar pr. assistentårsverk 75,3 76,2 76,4 77,0  76,6  50,4 
 Lærartettleik 1. - 7. trinn  12,5 13,2 13,0 12,7  14,2  12,8 
 Lærartettleik ut frå forholdet mellom det totale talet på elevtimar og lærartimar (inkludert timar til spesialundervisning og timar til særskilt norskopplæring for språklege minoritetar.
 Lærartettleik 8. - 10 trinn 13,4 12,4 12,0 11,3  15,7  12,9 
 Lærartettleik ordinær undervisning 15,6 15,2 15,0 14,3  18,2  15,7 
 % årstimar gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 96,1 95,1 95,6  94,2  89,6 
 Elevar i skulefritidsordning (SFO) 601 609 592 520 504 379
             
 Barnehagetal 1351 1352 1317 1283 1252  1230 

  

 

Eksamenskarakterar
Skriftleg eksamen: 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Time 2015/16 Hå 2015/16
Engelsk  3,8 3,8 3,8 3,2  3,5  3,3 
Matematikk  3,1 3,3 2,9 3,5  3,6  3,2 
Norsk hovudmål  3,2 3,3 3,2 3,4  3,3  3,3 
Norsk sidemål 3,5 2,9 3 3,2  3,2  3,3 

 

Økonomiske indikatorar barnehage
Indikatorar barnehage 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Dekningsgrad:            
Del barn 1-5 år med barnehageplass 91 90,8 92,8 92,8  88,4  83,5 
Del barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 1-2 år 80,3 78,3 82,8 81,9  75,8  66,7 
Del barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 3-5 år 97,9 99 99,2 99,6  96,2  93,9 
Del barn i komm. bhg. i forhold til alle barn i barnehage 60,8 64,9 66,7 67  53,9  83,3 
Del minoritetsspråkl. barn i bhg. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 73,4 81,1 73,2 77,7  74,1  66,1 
Produktivitet:            
Korr. brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 152214 158806 161554 175928 181760 165076 
Korr. brutto driftsutg. til komm. barnehager per korr. opph.time (kr) 51 54 54 58  60  58 
Kvalitet:            
Del tilsette med barnehagelærarutdanning 27,5  27,4  31,1 34,4  33,3  29,7 
Del tilsette med bhg.utdanning, komm. 30,2  30,0  32,8 34,0  33,5  30,5 
Del tilsette med bhg.utdanning, private 22,6  21,8  27,5 35,3  33,2  26,3 
Del tilsette barne- og ungd.arbeidarar 13,2  14,7  18,0 18,0  17,0  17,9 
Del tilsette barne- og ungd.arb. komm. 13,7  15,0  19,7 20,1  17,2  19,5 
Del tilsette barne- og ungd.arb. private 12,3  14,1  14,5 13,7  16,9  10,5 

 

Økonomiske indikatorar skule
Indikatorar skule 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Dekningsgrad:            
Del elevar i  skulane, av komm. Innb. 6-15 år 97,5 96,9 96,4 97,5  96,4  91,4 
Del elevar i skulane som får særskilt norskopplæring 3,9 3,5 3,3 4,7  4,8  2,6 
Del elevar i skulane som får morsmålsopplæring     0,9 1,1 0,8 0,6 
Del elevar i skulane som får spesialundervisning 7,1 6,6 6,6 6,2  7,2  7,3 
Produktivitet:            
Korr. brutto driftsutg. til skulesektor (202, 215, 222, 223), per elev 99707 103552 110055 113420 107738 113660
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i skulen 1330 1103 1308 1270 1484 1921
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i skulen 413 628 740 870 747 402
Brutto driftsutg. til skulefritidstilbod (215), per komm. og priv. brukar 24041 25938 27331 30568 28698 27994
Kvalitet:            
Del elevar  med dir. overgang fra grunnskule til vidareg. opplæring 96,9 98,6 96,8 98,1 98,4 96,8
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng  39,6 40,0 40,5 40,0 41,3 40,9

 

Økonomiske indikatorar kulturskule
Indikatorar kulturskule 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per innb. 6-15 år 1488 1592 1613 1996 2453 2069
Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per bruker 16236 19452 18394 19262 18862 17326
Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 10,5 9,9 10,2 12 15,6 13,2