Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk resultat Etat for lokal utvikling
Indikator (beløp i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016
Vedteken budsjettramme 76422 79536 81367 84427
Vedtekne endringar i budsjettramme 0 0 -1227 -724
Interne omfordelingar ramme 0 -188 -404 0
Kompensasjon lønsoppgjer 0 0 1619 1139
Budsjettramme pr 31.12 76472 79348 81355 84842
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 73463 73968 77753 81048
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 3009 5380 3602 3794
Avsetning/bruk av avsetning (-) 1272 2996 1949 3794
Disponible midlar på fond 3533 3701 3849 7512

  

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i 1000 kr Forbruk i %
4001 ADMINISTRASJON LU 8385 9683 -1298 87 %
4002 PLAN OG MILJØ 2691 2922 -231 92 %
4003 PROSJEKTSTYRING 41 176 -135 23 %
4005 OPPMÅLING 0 0 0  
4100 BYGGESAK 825 0 825  
4200 LANDBRUK 2600 2746 -146 95 %
4300 KULTUR 17424 18093 -669 96 %
4500 VEDLIKEHALD 21619 22221 -602 97 %
4501 VEDLIKEHALD REHABILITERING 3269 4769 -1500 69 %
4600 REINHALD 14068 14194 -126 99 %
4700 PARK 4867 4323 544 113 %
4800 SAMFERDSEL 5259 5715 -456 92 %

 

Innbyggjarar og brukarar Etat for lokal utvikling
Innbyggjarar og brukarar 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Tal på utlån bibliotek 123329 118089 112499 111168  97217 -
Utlånstala følgjer nasjonal trend og har gått ned siste åra. Samanlikning med bibliotekutlån i Hå er problematisk fordi tala i Hå og omfattar skulebibliotek.
Tal på utlån pr innbyggjar 6,7 6,3 5,9 5,8 5,2 -
Tal på utlån pr årsverk tilsette bibliotek 24666 23618 22500 22234  12306 -
Tal på besøk bibliotek 62694 65500 67695 68626 - -
Tal på aktivitetar frivilligsentral 40 40 40 40 - -
Tal på aktive frivillige i frivilligsentral 253 275 300 400 110       100
Brukarar tilrettelagt fritid 170 172 172 172  - -
Tal på dei som fekk tilskot ferietur funksjonshemma 78 58 56 59  - -
Ordning manglar i Hå
Medlemskap idrett 5151 4564 4468 4510  - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot.
Medlemskap musikk 342 297 351 347  - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot.
Medlemskap lagsarbeid 3007 3007 2623 3232  - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot.
Tal på nye bustadar tatt i bruk 153 141 223 148  112  110 
Tangarholen blokk B og C er ferdige.
Tal på rammetillatingar byggesak 85 130 118 73  131  19 
Tal på igangsettingstillatingar bygg 199 152 172 140  142  79 
Utbygging på Orstad aust er i full gang. Kleppevarden vest pågår for fullt. På Sporafjell er utbyggjinga i gang.
Tal på mottate byggesøknader     394 364 - -
Av dei mottatte søknadane var 102 mangelfulle og 139 var søknadar om dispensasjon.
Tal på søknadar om produksjonstilskot 620 630 629 575   490  875
Stadlege kontrollar ifm produksjonstilskot 34 31 30 31   25  46
Tal på søknadar om regionalt miljøprogram 59 50 56  48  114  186
Skilnaden kan forklarast ved at Klepp har forholdsvis høg del fulldykra jord samanlikna med Time og Hå.  
Tal på arrangement den kulturelle spaserstokken 15 27 19 20  - -
Talet på arrangement seier ingenting om storleik på arrangement, kvalitet eller oppslutning.
Barnearrangement biblioteket 5 9 9 15  - -
Vaksenarrangement biblioteket 2 2 9 12  - -
Tal på selde billettar off.bading Klepphallen 32487 35575 33415 33146  - -

 

Økonomiske indikatorar Etat for lokal utvikling
Indikator 2013 2014 2015 2016 Time 2016 Hå 2016
Dekkingsgrad og kvalitet:            
Tal på innbyggjarar i kommunen 18485 18741 18970 19042 18656 18800
Dekar jordbruksareal i drift 74608 75175 74628 73984 80247 118545
Jordbruksareal omfattar fulldyrka og overflatedyrka areal, samt innmarksbeite. I forhold til Time og Hå har Klepp ein større del fulldyrka areal.
Dyrka/dyrkbar jord omdisponert (da) 57 489 70 20  22 -
Nydyrking (da) 0 49 31 75  383 
Samla areal kommunale bygg pr innbyggjar kvm 4,3 4,2 4,8 4,6 4,0 4,4
Kommunale bustader pr 1000 innb. 12 13 13 13 14 15
Besøk i bibliotek pr innbyggjar 3,4 3,5 3,6 3,6  4,8 -
Tal på innb. pr biblioteksårsverk 3697 3748 3794 3780  - -
Tal på frivillige lag som får tilskot 62 73 69 75  - 100
Dette gjeld frivillige innan idrett, musikk og lagsarbeid. Tala er ikkje samanliknbare med Time og Hå.  
Produktivitet og prioritering:            
Korr.brutto dr.utg landbruk, 1000 kr 2392 2663 2637 2675 3290 2063
Energikostnader pr kvm 96 97 85 92 112 136
Brutto dr.utg pr komm.bustad 54092 54405 73314 60122 85147 38093
Nto dr.utg bibliotek pr innbyggjar 238 258 239 248 337 287
Prosent utg. bibliotek av totale utg 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
Tilskot til frivillige lag, pr. lag 77403 68466 149188 110973 296105 242289
Årsgebyr avfall 1926 1993 2152 2238 2072 1980
Årsgebyr avløp 1919 2127 2406 2495 3240 2887
Årsgebyr vann 1420 1470 1554 1554 1800 1246
Br.dr.utg til fysisk planlegging pr innb. 439 479 503 469 814 508
Nto dr.utg til komm.eigedomsforvaltn pr innbygg 3443 3576 3855 3892 4396 4467
Nto dr.utg til komm.eiedomsforvaltn i % av totale nto dr.utg 7,3 % 7,6 % 8,1 % 7,9 % 8,5 % 9,0 %
Korr.brutto dr.utg eigedomsforvaltning pr kvm 832 876 825 905 1080 1035
Km turvegar, stiar og løyper i kommunen 20 20 20 39 110 -
Talet for 2016 for Klepp er basert på ny rapportering og difor ikkje samanliknbart med tidlegare år.