Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Etat for lokal utvikling

Klepp kommune har gjennom arbeidet med sentrumsplanen valt å flytte sentrum. I 2016 er det gjort eit omfattande arbeid for å sjå på ulike framtidsbilde av det nye sentrumsområdet.

Viktige vedtak

  • Tilslutning til tilrådingane og strategiane for vidare utvikling av Kleppe sentrum.
  • Vedtak om igangsetting av «meirope bibliotek»
  • Utgreie korleis ein kan avgrense bruken eller fasa ut bruk av kjemiske plantevernmiddel og sprøytemiddel for ugras.
  • Oppretting av stilling som idrettskonsulent

Større reguleringsplanar vedtekne i 2015

  • Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fv. 252 Lalandsvegen
  • Reguleringsplan for fritidsbustadfelt, Sele sør

Oljetankar Klepp 2016

Frå 2020 er det vedteke forbud mot å nytta fossil olje til oppvarming i bustader. Klepp kommune arbeider difor målretta for å førebu dette og har frå 2015 delteke i Oljefri Rogaland. Gjennom kampanjar, informasjon og økonomisk støtte er det arbeidd med å fjerne oljetankar i kommunen dei siste åra. Frå oktober 2015 til februar 2017 er det 276 færre oljetankar i bruk i kommunen. Hå sine tal kjem ikkje frå Natuvernforbudet som driv prosjektet Oljefri Rogaland, så det er større usikkerhet knytt til tala frå Hå.