Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 2B - investering

For kommentarar om status på dei enkelte investeringane vert det vist til analysa av investeringane.

Rekneskapsskjema 2B - investering Rekneskap 2016 Reg.buds.2016 Oppr.budsj.2016 Rekneskap i fjor
SUM INV. I ANL.MIDLER(REF. 2A) 153547792 135113000 136400000 108052788
1000 It/edb 3793190 3526000 4000000 9612710
1005 El.Kommunikasjonsutstyr folkeval 0 0 0 358821
1006 Telefoni/ip/kabling 2037850 2100000 1000000 726299
1008 Prosjekt it-sikkerhet 0 0 0 56375
1110 Ombygging rådhuset 2092739 1600000 0 789598
1113 Rådhus/bibliotek ombygging 2016 0 0 1000000 0
1400 Omsorgsbustadar 12955746 18170000 20000000 0
1401 Flyktningebustadar 8308511 8500000 26500000 11379496
1408 Utleigebustader stasjonsvegen 0 0 0 9550
1409 Smievegen/tjeldvegen  utleige v 7856443 9365000 0 554701
1410 Salg av prestebustad 74800 0 0 15191
1411 Sal eigedom Parkvegen 30000 0 0 0
1430 Tomter Pollestad 0 0 0 285601
1440 Diverse tomtekjøp 1134212 1484000 1500000 2015497
1441 Kjøp friluftsareal 0 0 0 28855
1443 Renotomta (stasjonsvegen 22) 0 360000 0 0
2000 It/edb undervisning 4510530 2437000 2000000 1562385
2010 Tu skule nybygg 155728 400000 0 11644431
2011 Tu skule inventar 0 0 0 936082
2014 Fellespost skulane 573751 1597000 2300000 581428
2015 Uu-tiltak skulane 238721 250000 0 205076
2017 Engelsvoll skule inventar 2015 319918 362000 0 1637719
2018 Eirik Raude senter inventar 0 0 0 366756
2019 Påbygg Bore skule 283363 1000000 0 0
2022 Vardheia ungdomsskule 14959098 15200000 15000000 0
2023 Skuleutfordring 0 0 1000000 0
2116 Uteområder skule 1595527 2000000 2000000 1294404
2124 Inneklima/brannsikring skular 3228579 3200000 0 1674138
2173 Engelsvoll skule 4734826 11100000 8000000 19148755
2182 Orstad skule/grendehus - utbedr. 1235840 1919000 0 170939
2198 Orre skule rehab. 476472 477000 0 632145
2233 Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. 0 0 0 3111866
2235 Orre barnehage påbygg 3497811 4131000 0 16578611
2236 Orre barnehage uteområde 757303 1000000 0 0
2237 Orre barnehage inventar 1000081 1000000 0 0
2254 Tomt ny bh Sporafjell 8247803 8200000 8200000 0
2255 Soveskur barnehager 301481 400000 400000 0
2256 Mellombels løysing barnehage 0 600000 600000 0
3011 Tilbygg Kleppetunet Nav 100000 800000 0 8475
3100 Sirkelen utsmykking og garantiperiode 368968 148000 0 761518
3212 Bukollektiv Psykiatri - inventar 0 0 0 464292
3230 Ombygg Kleppetunet 401171 2362000 0 408904
3236 Tilbygg PKrohn 27 base 0 0 0 1221042
3240 Avlastnings- og barnebustad 0 320000 0 0
3550 Partnerskap folkehelse-investering 178335 0 0 0
5101 Tustier/friluftsliv 383806 605000 200000 144325
5123 Bru Frøylandsvatnet 0 0 0 2250000
5302 Oppgrad leikeplasser 2072321 2056000 2000000 943870
5327 Kunstgras grusbane 0 0 0 3182220
5328 Lysløype Salteskogen 0 0 0 736570
6000 Maskinkjøp teknisk 505979 665000 600000 534316
6001 Id: 6001 0 0 0 255000
6019 El-bilar 177487 1000000 0 0
6100 Klimaplan/enøk 68602 700000 1000000 300000
6547 Kloakk Skas 0 0 0 3058422
6548 Nye va-prosjekt 3171303 5000000 8000000 500000
6700 Trafikksikring 181688 1832000 400000 67862
6709 Sykkel-/gangsti Salte 0 0 0 -6319
6711 Sentrum/meieriet 1390787 1896000 2000000 1003595
6713 Sykkel- og gangsti Horpestad 1104703 500000 0 185434
6714 Sykkel- og gangsti Grødalandsveien 0 195000 0 484097
6720 Gatelys 579352 1068000 300000 171393
6722 Lys Frøyland, vatn Laland-Time grense 917447 990000 0 0
6754 Støyskjerming Øksnevadlia 0 0 0 29617
6755 Utandørsanlegg rådhuset 0 0 0 500000
6756 Gang- sykkelveg Lalandsvegen 760860 1000000 3000000 0
6757 Veg utbyggingsavtale Orstad 0 1000000 1000000 0
6758 Veg utbyggingsavtale Sporafjell 0 0 12000000 0
6759 Riving meieriet/sentrumsutvikling 4528928 5000000 5000000 0
7015 Klepp gravplass - opparbeiding 1108529 948000 0 471181
7024 Kyrkjelydsal Orre 6400000 6400000 6400000 0
7025 Nye Kleppe kyrkje 0 0 1000000 0
7027 Bore gamle kyrkjegard 185000 250000 0 50000
9993 Justeringsrett Kleppestemmen 2 bl 4361570 0 0 0
9994 Justeringsrett Kleppevarden vest te 40486185 0 0 0
9995 Justeringsrett Ørnatua -285551 0 0 4949545