Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 2A - investering

Rekneskapsskjema 2A - investering Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
Investeringar i anleggsmidler 153547792 135113000 136400000 108052788
For kommentar til dei enkelte investeringane vises det til analyse av investeringane.  Investeringsbudsjettet vart endra i sak om rebudsjettering av ubrukte middel frå 2015 og i 2. tertialrapport november 2016 (vedlegg).
Utlån og forskutteringer 17426000 25000000 25000000 23691000
Det vart søkt om 25 millionar i startlån frå Husbanken.  Klepp fekk tildelt 17,5 millionar i første runde.  Det var mogleg å søke om utbetaling av det resterande, men det var ikkje behov for desse.  Det vart ved utgangen av 2016 disponibelt 5,7 millionar i startlån.  I tillegg var det gitt tilsagn på 10,7 som ikkje var utbetalt.
Kjøp av aksjar og andelar 2662476 2600000 2600000 2098807
Avdrag på lån 15786452 6443000 6443000 16972502
Avdrag på Husbanklån inkl. ekstraordinære avdrag som følgje av ekstra innbetalingar og innfrielse av utlån.
Dekning av tidlegare års udekka 0 0 0 0
Avsetninger 5934623 250000 0 6533377
1,8 millionar avsett som følgje av sal av prestebustad i samsvar med kommunestyret sitt vedtak 58/15, og 3,9 millionar er ekstraordinære innbetalingar frå utlån av startlån.  Desse vert tilbakebetalt Husbanken i 2017.
Årets finansieringsbehov 195357343 169406000 170443000 157348474
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 87410121 118340000 121144000 87452967
Det vart brukt 55,5 millionar i lån til ordinære investeringar, 17,4 millionar i startlån, og 14,5 millionar i lån til bustader. 
Inntekter frå sal av anleggsmiddel 4650000 0 0 20000
Gjeld sal av prestebustaden i samsvar med vedtak i kommunestyresak 58/15
Tilskot til investeringar 51641031 14694000 13300000 7841437
Det vart overteke anlegg knytt til to justeringsrettsavtale for merverdiavgift på 45 millionar.  Desse vart ikkje budsjettert.  Sjå og kommentarar under investeringane.
Kompensasjon for meirverdiavgift 10736668 5933000 7360000 16457355
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar 14584121 11339000 11339000 16407545
Andre inntekter 4000 0 0 0
Sum ekstern finansiering 169025941 150306000 153143000 128179303
Overført fra driftsrekneskapen 17472203 17300000 17300000 1618203
Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsetningar 8859199 1800000 0 27550968
6,5 millionar er knytta til ekstraordinære innbetalingar på Startlån som vart avsett i 2015 og betalt til Husbanken i 2016
Sum finansiering 195357343 169406000 170443000 157348474
Udekka/udisponert 0 0 0 0