Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 1A og 1B - drift

Rekneskapsskjema 1A drift Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Rekneskap 2015
Skatt på inntekt og formue -534018270 -520000000 -546000000 -496786466
 Sjå analysa av skatteinntektene 
Rammetilskot inkl. språkdeling -414436767 -413700000 -392000000 -406447758
 Sjå analyse av rammetilskotet
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1134645 -1100000 -1100000 -1000910
Andre tilskot        
Rentekompensasjon -3501454 -3900000 -3900000 -4014315
Rentekompensasjonen vart lågare enn budsjettert som følgje av lågare rentesats i Husbanken.  
Tilskot flyktningar -28864850 -21300000 -21300000 -23721400
Tilskot til flyktningar vart vesentleg høgare enn budsjettert som følgje av integrering av fleire flyktningar (49) og at kun integreringstilskotet vert budsjettert.  Klepp fekk mellom anna 700.000,- i ekstratilskot for å ha busett 14 fleire flytningar i 2016 enn vi vart oppmoda om i 2015.
Diverse inntekter -6574476 0 0 -691347
Sum frie disponible inntekter -988530462 -960000000 -964300000 -932662196
Ordinære renteinntekter -4509765 -2200000 -2200000 -5089425
Renteinntektene vart vesentleg høgare enn budsjettert.  Årsaka er høgara likviditet som følgje av at låneopptak til investeringar tidleg på året ikkje vart nytta som budsjettert.  Viser til tertialrapport 2. kor investeringane vart nedjustert med 65,9 millionar og låneopptaket med 35,9 millionar.  Plasseringane gav og noko høgare rente enn venta.
Renter lån energiselskap -4116874 -3700000 -3700000 -4535856
Renteinntekta frå Klepp energi og Lyse energi vart noko høgare enn budsjettert som følgje av høgare Nibor-rente enn budsjettert.
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1996799 -2500000 -2500000 -2036169
Kalk.renter og avskrivningar (VA) 7195225 -2150000 -2150000 -2199017
Grunnlaget for VA avgiftene er gjennomgått og korrigert i perioden 2003-2015.  Gjeld kalkulatoriske renter, avskrivningar og indirekte kostnadar (se diverse inntekter).  Netto utgjer korreksjonen 3,9 millionar i auka kostnadar for kommunen i 2016.
Utbytte Energiselskap -25761800 -25800000 -25800000 -26269280
Gevinst finansielle instrument -897052 0 0 -1324045
Gevinsten av plasseringane av langsiktige finansielle aktiva. Må sjåast saman med tapa nedenfor og løpande renteinnbetalingar ettersom kvar enkelt plassering sitt resultat vart ført kvart for seg.  Viser og til finansrapport. 
Ordinære renteutgifter 17351227 16803000 16803000 19719337
Renteutgiftene vart litt høgare som følgje av høgare Nibor-rente og høgare kredittmarginar enn budsjettert.  Kommunalbanken og KLP sine ordinære marginar vart auka til 0,7 % i starten av året, mot budsjettert 0,55 %.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2799417 2900000 2900000 3054825
Renteutgiftene vart noko lågare enn budsjettert.  Husbanken endra metoden for fastsetting av renta frå 1. mars 2016 og vilkåra har difor vore annleis enn budsjettert.
Tap finansielle instrumenter 192467 0 0 523749
Avdrag på lån 58451777 57603000 58603000 54819351
Netto finansinnt./utgifter 48707823 40956000 41956000 36663470
Til dekning av tidlegare meirforbruk        
Til ubundne avsetningar        
Avsett disposisjonsfondet 15709307 15468000 0 12862837
Mindreforbruk på rekneskap for 2015 vart vedteke avsett til disposisjonsfondet.  Det vart vedteken bruk av fondet på 3,7 millionar i salderinga av 1. tertialrapport og avsetning på 1. million i 2. tertialrapport.
Avsett forsikringsfond 100000 100000 100000 100000
Avsett flyktningefond (overføres etater) 28864850 21300000 21300000 23721400
Sjå kommentarar for tilskot til flyktningar.  Det vart i 2016 brukt 5,7 millionar mindre til flyktningar enn kommunen mottok i tilskott. Fondet er ved utgangen av 2016 på 9 millionar.
Til bundne avsetningar 18455 0 0 22946
Bruk av tidlegare mindreforbruk -18168578 -18168000 0 -244130
Disponering av mindreforbruk (overskot) frå 2015.  Vedtatt avsett til disposisjonsfondet, sjå kommentarer over.
Bruk av ubundne avsetningar 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetningar        
Netto avsetningar 26524033 18700000 21400000 36463053
Overført til investeringar 17300000 17300000 17300000 800000
Seniortiltak 1385922 2000000 2000000 1827801
AFP 62-65 323267 0 4000000 3786300
Bruk av pensjonspremiefond i KLP -1141000 -1141000 0 0
Tidlegare års premieavvik 8228238 8287000 8287000 6219082
Årets premieavvik -18393593 -17397000 -25623000 -14064093
Lønsreserve 0 2845000 19000000 0
Lønsveksten var noko lågare enn lagt til grunn i budsjettet.  Samla lønnsvekst i kommunesektoren vart på 2,5 %
Tilleggsløyving formannskapet   180000 300000  
Diverse utgifter -314855 0 0 2901824
Sum diverse 7387979 12074000 25264000 1470914
Til fordeling drift (skjema 1B) -905910626 -888270000 -875680000 -858064759
Rekneskapsskjema 1B drift Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Rekneskap 2015
Sentraladministrasjonen 47592000 47592000 45345000 42644000
Viser til sentraladministrasjonen sin rapport
Skule og barnehage 424070042 424070042 418632000 410778000
Viser til skule og barnehage sin rapport
Helse og velferd 322674958 322674958 318185000 297715606
Viser til helse og velferd sin rapport
Lokal utvikling 84842000 84842000 84427000 79701515
Viser til lokal utvikling sin rapport
Kyrkja 8866248 9091000 9091000 9057059
Det vart brukt noko mindre til gravplassar enn budsjettert. Overføringane til kyrkjeleg fellesråd vart gjort som budsjettert med tillegg av ekstraordinære sysselsettingsmiddel.
VAR 0 0 0 0
Viser til kommentarer over om kalkulatoriske renter og avskrivingar, samt rekneskapsnota for sjølvkostområda.
Sum fordelt 888045248 888270000 875680000 839896181
Meir-/mindreforbruk (-) -17865379 0 0 -18168578
Mindreforbruket vart på omlag 17,9 millionar.  Det vert lagt opp til at dette vert avsett til disposisjonsfond i samsvar med tidlegare års praksis.  Innstilling vert lagt fram i saka.  Mindreforbruket på omlag same nivå som i 2015.