Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt investering

For kommentarar av investeringsrekneskapet vert det vist til kommentarane i rekneskapsskjema 2A og analyse av investeringane.

Økonomisk oversikt - investering Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
Inntekter        
Sal av driftsmidler og fast eigedom 4650000 0 0 20000
Andre salsinntekter 4000 0 0 0
Overføringar med krav til motytelse 234560 0 0 145760
Kompensasjon for meirverdiavgift 10736668 5933000 7360000 16457355
Statlege overføringar 6629000 14694000 13300000 3082259
Andre overføringar 45012031 0 0 4759178
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 67266259 20627000 20660000 24464552
Utgifter        
Lønsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 134944401 127515000 129000000 88371257
Kjøp av tjenester som erstattar tj.produksjon 262249 0 0 237959
Overføringar 18341142 7598000 7400000 19443572
Renteutgifter og omkostningar 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 153547792 135113000 136400000 108052788
Finanstransaksjonar        
Avdrag på lån 15786452 6443000 6443000 16972502
Utlån 17426000 25000000 25000000 23691000
Kjøp av aksjar og andelar 2662476 2600000 2600000 2098807
Dekning av tidlegere års udekka 0 0 0 0
Avsett til ubundne investeringsfond 1815200 0 0 0
Avsett til bundne investeringsfond 4119423 250000 0 6533377
Sum finansieringstransaksjoner 41809551 34293000 34043000 49295686
Finansieringsbehov 128091083 148779000 149783000 132883922
Dekka slik:        
Bruk av lån 87410121 118340000 121144000 87452967
Salg av aksjar og andelar 0 0 0 0
Mottekne avdrag på utlån 14349561 11339000 11339000 16261785
Overført fra driftsrekneskapet 17472203 17300000 17300000 1618203
Bruk av tidlegere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 2147487 1000000 0 9881000
Bruk av bundne driftsfond 6711712 800000 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 6186000
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 11483968
Sum finansiering 128091083 148779000 149783000 132883922
Udekka/udisponert 0 0 0 0