Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
Driftsinntekter        
Brukarbetalingar 51431389 52837000 49750000 50238247
Andre sals- og leieinntekter 91089076 91988000 91988000 92125520
Overføringar med krav til motytelse 196228594 158872424 136924000 170445253
Rammetilskot 414436767 413700000 392000000 406447758
Andre statlege overføringar 41787184 32908936 30000000 34772850
Andre overføringar 7368418 4857000 4857000 4127954
Skatt på inntekt og formue 534018270 520000000 546000000 496786466
Eigedomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skattar 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1336359697 1275163360 1251519000 1254944047
Driftsutgifter        
Lønsutgifter 696326394 685465120 654721000 655457190
Sosiale utgifter 181324491 184461443 177912000 171596174
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 137929578 140217229 133931000 121833217
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164506307 165480000 156589000 164163690
Overføringar 69310648 64073042 86530000 64732318
Avskrivningar 64046731 0 0 60718694
Fordelte utgifter -14898985 -21282000 -21714000 -11618827
Sum driftsutgifter 1298545165 1218414834 1187969000 1226882456
Brutto driftsresultat 37814532 56748526 63550000 28061591
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 36894831 34200000 34200000 38889627
Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidler) 387459 0 0 364611
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 37282290 34200000 34200000 39254238
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostningar 19952881 19703000 19703000 22622332
Tap på finansielle instrument (omløpsmidler) 192467 0 0 523749
Avdrag på lån 58451777 57603000 58603000 54819351
Utlån -8800 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 78588325 77306000 78306000 77965432
Resultat eksterne finanstransaksjonar -41306036 -43106000 -44106000 -38711194
Motpost avskrivningar 64046731 0 0 60718694
Netto driftsresultat 60555227 13642526 19444000 50069092
Interne finanstransaksjonar        
Bruk av tidligare års regnsk.m. mindreforbruk 18168578 18168000 0 244130
Bruk av disposisjonsfond 27936836 26162221 22490000 27558389
Bruk av bundne fond 4239817 869392 0 3617031
Sum bruk av avsetningar 50345232 45199613 22490000 31419551
Overført til investeringsregnskapet 17472203 17300000 17300000 1618203
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 800000 0
Avsatt til disposisjonsfond 58677723 38712892 23234000 50309704
Avsatt til bundne fond 16885154 2829247 600000 11392157
Sum avsetninger 93035080 58842139 41934000 63320064
Rekneskapsmessig meir-/mindreforbruk 17865379 0 0 18168578