Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Anskaffing og anvending av middel

Anskaffing og anvending av middel Rekneskap 2016 Reg. budsjett 2016 Oppr.budsjett 2016 Rekneskap i fjor
Anskaffing av middel        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1336359697 1275163360 1251519000 1254944047
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 67266259 20627000 20660000 24464552
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 139041971 163879000 166683000 142968989
Sum anskaffing av middel 1542667927 1459669360 1438862000 1422377588
Anvending av middel        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1234498434 1214789834 1156520000 1166163762
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 153547792 135113000 136400000 108052788
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar 114463253 111349000 112349000 120727741
Sum anvending av middel 1502509479 1461251834 1405269000 1394944291
Anskaffing - anvending av middel 40158448 -1582474 33593000 27433298
Endring i ubrukte lånemiddel -28639080 0 0 15539993
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 11519368 -1582474 33593000 42973290
Avsetningar og bruk av avsetningar        
Avsetningar 99362879 41792139 24634000 86403816
Bruk av avsetningar 59204431 46999613 22490000 58970518
Til avsetning seinere år 0 0 0 0
Netto avsetninger 40158448 -5207474 2144000 27433298
Int. overføringar og fordelingar    
Interne inntekter mv 96417919 38582000 40582000 76856842
Interne utgifter mv 96417919 38582000 40582000 76856842
Netto interne overføringar 0 0 0 0

 

Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2016 Rekneskap 2015
OMLØPSMIDDEL    
Endring betalingsmiddel -4472062 48501557
Endring ihendehaverobl og sertifikatar -1925304 -9326954
Endring kortsiktige fordringar 12586531 -7211424
Endring premieavvik 10165355 7845011
Endring aksjar og andelar 83117 2665722
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 16437637 42473912
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B) -4918268 499378
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 11519368 42973290