Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Tenesteområde helse og velferd i tal

Økonomisk resultat for helse og velferd
Indikator (beløp i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015
Vedtatt budsjettramme 258129 287274 314944 306364
Vedtekne endringar i budsjettramme 5900 5800 4421 -7787
Interne omfordelingar ramme 2000 0 4345 -722
Kompensasjon lønsoppgjer       7353
Budsjettramme pr 31.12 266029 293074 323710 305208
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 278666 304901 312055 296301
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -12637 -11827 11655 8907
Avsetning/bruk av avsetning (-) 0 0 11655 1414

Disponible midlar på fond

0 0 11655 13069
Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 10012 11103 13838 13069

 

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
3001 Kommunalsjef (adm) 10332 14403 4071 71,7 %
3005 Kommuneoverlege 1564 1564 0 100,0 %
3100 Administrasjon barn og helse 1527 1941 414 78,7 %
3101 Helsestasjon 8446 9267 821 91,1 %
3103 Legevakt 5282 5088 -194 103,8 %
3104 Psykisk helse og rus 21316 19435 -1882 109,7 %
3105 Kleppetunet legesenter -42 10 52 -421,9 %
3106 Forebygging barn og unge 604 1125 520 53,7 %
3107 Legetenester 12530 12146 -384 103,2 %
3108 Flyktningetjenesten 0 904 904 0,0 %
3109 Seksjon barnevern 28343 25348 -2995 111,8 %
3110 Barnebolig og avlastning 11395 12583 1188 90,6 %
3300 Heimetenestene 13 0 -13 0,0 %
3301 Distrikt aust 10137 11886 1749 85,3 %
3302 Distrikt vest 12743 14106 1363 90,3 %
3303 Distrikt sør 9732 10215 482 95,3 %
3305 Peder Krohnsvei 5 15971 15540 -431 102,8 %
3306 Peder Krohnsvei 27 19874 19462 -413 102,1 %
3307 Fredtunvegen 8767 9014 247 97,3 %
3308 Fjogstadvegen (inkl dagsenter) 9435 10494 1059 89,9 %
3310 Barnebolig 4 0 -4 0,0 %
3311 Kåsen 4613 4952 340 93,1 %
3312 Kjøpmannsbrotet 5993 5672 -321 105,7 %
3400 Admin. Institusjonstenester 10 0 -10 0,0 %
3407 2. Etasje Kleppheimen 21542 21113 -429 102,0 %
3409 Bukollektivet Kleppetunet 14350 14245 -106 100,7 %
3500 Administrasjon omsorgsavd -23430 -24107 -677 97,2 %
3505 Vaskeri 1444 1134 -310 127,3 %
3510 Kjøkken 3047 3347 300 91,0 %
3602 2. Etg. Sirkelen 13694 12411 -1283 110,3 %
3603 3. Etg. Sirkelen 20220 20995 775 96,3 %
3700 Ø-hjelp Interkommunalt 0 0 0 0,0 %
3903 NAV/Sosiale utbetalinger 17638 18846 1208 93,6 %
3904 Flyktninger 22 0 -22 0,0 %

 

Innbyggjarar og brukarar for helse og velferd
Indikator  2012 2013 2014 2015
Brukarundersøking for bebuarar i sjukeheim     x  
Brukarundersøking i Nav     x  x
Fokus i denne undersøkinga var servicenivå, hvorfor de kommer, fornøyde mm.
Tal på brukarar i psykisk helseteneste 158 155 154 144
Tal på brukarar i heimesjukepleien 231 301 341 340

År 2012: brukarane er fordelte på 259 teneste
År 2013: brukarane er fordelte på 329 teneste
År 2014: brukarane er fordelte på 397 teneste
År 2015: brukarane er fordelte på 390 teneste

Tal på brukarar i heimehjelpa 156 159 175 146

År 2012: 121 brukarar i hj.sjukepleia, 35 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 195 teneste
År 2013: 132 brukarar i hj.sjukepleia, 27 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 198 teneste
År 2014: 151 brukarar i hj.sjukepleia, 24 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 251 teneste
År 2015: 146 brukarar i hj.sjukepleia, 43 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 280 teneste

Tal på brukarar i miljøarb.tenesta 69 72 67 76
Utskrivingar av heildøgns bebuarar 426 552 419 333

År 2015: Utskrivingar etter langtidsopphald 17, utskrivingar etter kortidsopphald 316

Tal på brukarar i kvardagsrehab.     80 79
År 2015: fordelte på 100 teneste

Barn i fosterheim

36 35 35 38

Tal på sosialhjelpsmottakarar

320 366 349  
Kvalifiseringsprogram   32 32 25
Fødslar 297 276 244 266
Busette flyktningar 20 26 33 33

År 2015:  2 barn er familieinnvandrede
               14 overføringsflyktninger
                 5 familiegjennforening
               12 frå mottak

Teke del i introduksjonsprogrammet 43 51 51 60
Rusvern med vedtak     38 51

  

Økonomiske indikatorar for helse og velferd
Dekkingsgrad 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Del av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,8 2 1,9 1,7  2,4 1,9
Del av barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-17 år 3,4 3,7 3,8 3,7  5,2 4,5
Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbyggjarar 0-5 år 45,4 44,1 48,3 ingen tall  ingen tall  ingen tall 
Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuarar på institusjon 4,4 4,2 3 3,4  4,4 5,4
Har den siste tida fått til ei ynskja utvikling kor fokus er lagt på å gje meir teneste i heimen enn å gje plass på institusjon.
Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 5,2 5,1 5 5,2 6,1
Sosialhjelpsmottakarar 320 366 349 330 455 352
Prioritering 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbyggjar 67 år 113131 117546 111307 105727 117797 120329
Avdelingane er blitt meir driftseffektive, meir restriktiv vikarbruk og meir fleksibel bruk av tilsette på tvers av seksjonar. Ingen utgifter til vikar byrå.
Netto driftsutgifter, per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta. 5780 5521 6160 6288 6829 5424
Netto driftsutgifter til førebygging, helsestasjon og skulehelsetj. Pr innb 0-5 år. 4644 4805 5329 5876 6354 3706
Netto driftsutgifter pr innbyggjar i kroner, pleie og omsorgstenesta. 10732 11561 11285 11208 12749 13055
Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2153 2768 2592 2333 2572 1724
NAV har dei siste tre åra hatt ein realnedgang i utbetalingar av sosialhjelp og dette gjennspeiles i nedgangen. Årsaka til dette er blant annet auka kvalitet i saksbehandlinga, auka menneskelege ressursar, ein betre organisering og samarbeid med rus/psykiatri
Netto driftsutgifter til råd, rettleiing og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år 1038 1274 1227 1005 1042 576
NAV har dei siste tre åra hatt ein realnedgang i utbetalingar av sosialhjelp og dette gjennspeiles i nedgangen. Årsaka til dette er blant annet auka kvalitet i saksbehandlinga, auka menneskelege ressursar, ein betre organisering og samarbeid med rus/psykiatri
Produktivitet 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Del av mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde 47,5 52,7 51,3 57,6 39,6 44,6
Vi har fått ned det totale antallet som mottar sosialhjelp, men fleire av dei som fortsatt mottar hjelp har ein komplisert livssituasjon som gjør overgangen til arbeid vanskelig. Så økningen er meir relativ ein faktisk. Men tala viser også at videre reduksjon av sosialhjelp krev meir arbeidsretta tverrfaglege tiltak.
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker 40297 30844 31034 35985 31804 26293
Korrigerte brutt driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass 983859 994164 1213264 1099545 1233894 1094176
Er blitt meir driftseffektive, meir restriktiv vikarbruk og meir fleksibel bruk av tilsette på tvers av seksjonar. Ingen utgifter til vikarbyrå. 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av hjemmetenester(i kr) 253649 271399 292402 279186 256644 228860
Taktskifte og nye arbeidsmetoder i heimetenesta ser ein har hatt betyding for driftsutgifter. Fleire av brukarane som har mottatt heimesjukepleie har og fått tenester frå kvardagsreabilitering med gode resultat. Pleietyngda i tenesta har vore variabel, og det har i periodar vore vakante stillingar utan innleie av vikarar.  Tenesta har omorganisert frå tre til fire distrikt, og det er vorte redusert med 1 årsverk som avdelingsleiar for heimetenesta.
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 330200 355585 355491 364980 341554 305458
Del av netto driftsutgifter til saksbehandling funksj 244 16 14 24,6 18,5 29,3 18,6
Variasjonen i tala her skuldest feilføring av lønsutgifter i 2014. I 2015 er to årsverk i barnevernet førde på funksjon som tiltak. Vi ligg derfor framleis lågt når det gjeld ressursar til sakshandsaming i barnevernet samanlikna med med Time og kommunegruppe 7 (27,1).
Kvalitet 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Del av nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkome Eining: % 93 64 99 65 98 47
Barselkvinnene kan velje om dei vil ha heimebesøk eller om dei vil koma til helsestasjonen til den fyrste konsultasjonen etter fødselen. I 2015 er det fleire som har valgt å koma til helsestasjonen. Alle får den same oppfølginga uavhengig av konsultasjonsstad.
Del av årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning 78 80 83 ingen tall ingen tall ingen tall
Del av sosialhjelpsmottakarar 18-24, av innbyggjarar 18-24 år Eining: % ingen tall 5,1 5,3 5,4 6,3 5,8
Gjennomsnittleg stønadslengd mottakarar 18-24 år Eining: Mnd 3,7 4,9 4 4,1 5,1 5
Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månadar 21,6 14,7 29 24 8 21
Det høge talet på fristoverskridingar skuldast både stort arbeidspress og noko sjukefråvær i tjenesta. Mange av sakene er også så kompliserte, at vi har søkt om og fått innvilga utviding  av behandlingstida frå tre til seks månader.
Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17 år 1,9 2,2 2,1 2,3 3,3 2,4
På tross av ei statleg satsing med tilførsel av fleire stillingar til kommunalt barnevern dei siste åra, har Klepp få stillingar til barnevern samanlikna med Time og kommunegruppe 07 (3,6). Vi har eit ansvar for å sørge for nok ressursar til at utsette barn i Klepp kan få den hjelpa som er nødvendig.

 

Medarbeidarar for helse og velferd
Indikator  2012 2013 2014 2015
Tal på årsverk 356,1 370,4 364,4 393,5
Tal på tilsette 569 592 580 605
Tal på lærlingar      16 16
Sjukefråvær  7,0% 6,8% 7,5% 7,1%