Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Handlingsmål og resultat

For å forsterka personalarbeidet vart personal- og lønsmedarbeidarane samla i personal- og lønsavdelinga frå 1/1-2015.  IKT avdelinga vart styrka og ei rekke nye system tatt i bruk i løpet av året.

Implementera nye internett- intranettsider, ny grafisk profil og ”Kvalitetslosen”.

 • Ny internettportal tilpassa alle plattformer og universell utforming tatt i bruk i mars 2015.
 • Ny ansattportal/intranettside tatt i bruk mars 2015.
 • Elektronisk kvalitetssystem implementert gradvis i løpet av året. Arbeidet fortsett i 2016.
 • Ny grafisk profil innarbeid i portalar og dokument frå 2015.

Vidareutvikle eit godt arbeidsmiljø.

 • Fokus på sjukefråværsoppfølging gjennom rapportering og rettlieiing.
 • Gjennomføring av og rettleiing i oppfølging av medarbeidarkartlegginga.
 • Fokus på oppfølging og rask handsaming av personalsaker.

God oppfølging av sjukemelde som kan føra til redusert sjukefråvær og god rekruttering.

 • Trygge leiarane i lov- og regelverk gjennom temasamlingar.
 • Betra rettleiing ved spesialisering i personalavd.
 • Tydelege rutinar og klåre retningslinjer gjort enkelt tilgjengeleg i Compilo.

Implementera og vidareutvikla bruken av personalsystema.

 • Nytt reiserekningssystem (Visma expense) med direkte brukartilgang.
 • Elektronisk flyt av søknadsskjema i Compilo.

Styrke og kvalitetssikre økonomisk kontroll og rapportering.

 • Visma sitt virksomhetsstyringssystem for økonomisk rapportering tatt i bruk i intern økonomirapportering.
 • Økonomisk rapportering på ansattportal/internett som vedlegg/orientering til formannskapet.

Auka fokus på analysar av verksemda i heile kommunen for å betra og effektivisera velferda til innbyggjarane.

 • Bruk av KOSTRA, kommunebarometeret, m.m. vert i auka grad brukt som informasjon for prioriteringar, men det er store utfordringar i å bruka desse systematisk i vurdering av måloppnåing ettersom vedtatte hovedmål ikkje er konkrete nok. 

Betre kunnskapen og systema for auka tryggleik innan IKT.

 • Betre system for å melda brukare inn og ut av systema.
 • Betre kontroll på smarttelefonar og lesebrett.
 • Ny brannmur.
 • Forbetra backupsystema.
 • Fornya nettverk/infrastruktur.
 • Nanolæringskurs i sikkerhet til alle ansatte som brukar IKT.

Bidra til at tilsette og leiarar har eit godt nok kunnskapsnivå i dei elektroniske arbeidsredskapane kommunen nyttar.

 • Nanolæringskurs
 • Informasjon på ansattportal
 • Kursing i forbindelse med innføring av nye system

Anna iverksatte tiltak

 • Nytt sentralbord og fornying av telefoniløysing
 • Nytt audiovisuelt utstyr i festsalen og kommunestyresalen
 • Lagt tilrette for velferdsteknologi