Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Sentraladministrasjonen i tal

Økonomisk resultat Sentraladministrasjon
Indikator (beløp i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015
Vedteken budsjettramme 33345 35364 38073 39454
Vedtekne endringar i budsjettramme 900 200 0 408
Interne omfordelingar ramme 0 67 1240 1708
Kompensasjon lønsoppgjer       1074
Budsjettramme pr 31.12 34245 35631 39313 42644
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 35100 35491 38814 42522
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -855 140 499 122
Avsetning/bruk av avsetning (-) -850 140 499 122
Disponible midlar på fond 0 140 639 761
Maksimal fondsavsetning ifølgje økonomireglement 1149 1208 1273 1336

  

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
1100 Adm./Rådmannskontor 4285 3897 -388 110,0 %
1150 Fellestenester 3641 4085 444 89,1 %
1200 Politisk sekretariat 7880 7575 -305 104,0 %
1201 Lærlinger 4062 4319 257 94,0 %
1300 Personal 8155 8461 306 96,4 %
1400 Økonomi/IT 14500 14307 -193 101,4 %

 

Økonomiske indikatorar Sentraladministrasjonen
Indikator (kr pr innb) 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Politisk styring 289 297  279 342 397 356
Kontroll og revisjon  34 38 39 46 42 44
Administrasjon 2470 2716 2944 3425 3005 3347
Auke frå 2014 til 2015 skuldast auka avskrivningar som følge av IKT investeringar dei siste åra, samt at kurs og IKT kostnadar i tenesterområde helse og velferd ved ein feil har vore bokført samla under administrasjon.  Korrekt tal er 3307.
Brutto drift til adm. og styring 3134 3379 3665 4138 3924 4299

 

Medarbeidarar Sentraladministrasjonen
Indikator  2012 2013 2014 2015
Tal på årsverk 26,9 22,8 24,8 28,6
Tal på tilsette 32 27 32 34
Auke i tal på tilsette i 2015 skuldast flytting av personalmedarbeidarane frå etatane til sentraladministrasjonen
Tal på lærlingar      1 2
Sjukefråvær  4,4% 4,3% 2,9% 2,2%