Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Etat for skule og barnehage i tal

Økonomisk resultat Etat for skule og barnehage
Indikator (beløp i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015
Vedteken budsjettramme 370045 376403 404717 401430
Vedtekne endringar i budsjettramme 400 300 -1759 -4884

Pensjon/arb.gj.avgift kr - 5.793
Gratis kjernetid og inntektsgraderte bet.satsar i barnehage kr 409
Prosjektet "Fråfall i vidareg. skule" kr 500

Interne omfordelingar ramme -7200 0 2117 -582
Personalkonsulenten flytta til personalavdelinga kr -582 
Kompensasjon lønsoppgjer       14814
Budsjettramme pr 31.12 363245 376703 405075 410778
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 363746 384179 395530 405327
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -501 -7476 9545 5451

Totalt sett kom etat for skule og barnehage ut med eit underforbruk på kr 5.451 (1,3 % av budsj.ramma) 
Dette fordelte seg slik:
Skulane: underforbruk 0,5 mill.
Barnehagane: underforbruk 0,8 mill.
PPT, Kulturskulen og Eirik Raude-senteret: underforbruk 1,1 mill.
Barnehagesjefen: underforbruk 5,1 mill.
Kommunalsjefen: overforbruk 2 mill.

Etaten hadde meirinnekter på ca. 19. mill. og det skuldast i hovudsak diverse refusjonar og tilskot,
komptanse- og prosjektmidlar, fosterheimselevar frå andre kommunar som er busett i Klepp, meir i
foreldrebetaling i barnehage og SFO og refusjon frå nabokommunar pga barn frå andre kommunar som
går i private barnehagar i Klepp kommune. (noko skuldast også endring i budsjett/bokføring for 
vaksenopplæringa)

Meirutgiftene på ca. 14 mill. skuldast meir i lønn og sos. utgifter, diverse driftsutgifter, fosterheimselevar
og elevar i privatskular. (også her skuldast ein del endring i budsjett/bokføring for vaksen-
opplæringa)

Avsetning/bruk av avsetning (-) -501 -552 9545 5451
Disponible midlar på fond 552 0 9545 12188
Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 12964 13251 14092 14319

  

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
2001 Kommunalsjef (Adm) 7786 8172 386 95,3 %
2002 Kommunalsjef (Grunnskule) 13522 11216 -2306 120,6 %
2003 Kommunalsjef (Vaksenoppl.) 611 562 -49 108,7 %
2101 Bore skule 26671 27744 1074 96,1 %
2102 Engelsvoll skule 19233 19661 427 97,8 %
2103 Horpestad skule 8667 8642 -24 100,3 %
2104 Kleppe skule 32136 31661 -475 101,5 %
2106 Tu skule 16307 15858 -449 102,8 %
2107 Vasshus skule 5187 5382 195 96,4 %
2108 Orre skule 14308 14355 47 99,7 %
2109 Orstad skule 33276 33774 497 98,5 %
2110 Bore ungdomsskule 18098 19599 1501 92,3 %
2111 Klepp ungdomsskule 32104 29799 -2305 107,7 %
2200 Barnehagesjef 48639 53750 5111 90,5 %
2201 Borsheim barnehage 7519 7903 384 95,1 %
2202 Kleppe friluftsbarnehage 10653 10754 102 99,1 %
2203 Orre barnehage 9123 9029 -94 101,0 %
2205 Bore barnehage 5293 5175 -118 102,3 %
2206 Storhaug barnehage 12613 12726 113 99,1 %
2207 Orstad naturbarnehage 10029 10235 206 98,0 %
2209 Lyngmarka barnehage 10917 10950 33 99,7 %
2210 Engelsvoll barnehage 10163 10051 -112 101,1 %
2213 Steingarden barnehage 5174 5233 59 98,9 %
2214 Myrsnibå barnehage 7575 7392 -183 102,5 %
2215 Tu barnehage 9446 9644 198 97,9 %
2217 Vasshus barnehage 3239 3241 2 99,9 %
2219 Horpestad barnehage 3480 3580 100 97,2 %
2220 Sørhellet barnehage 10125 10197 72 99,3 %
2401 Ped psyk teneste 5746 6126 380 93,8 %
2701 Kulturskule 4411 4717 306 93,5 %
2801 Eirik Raude-senteret 3276 3649 372 89,8 %

 

Innbyggjarar og brukarar Etat for skule og barnehage
Indikator  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Time

2015/16

2015/16

 Elevtal 2652  2637 2662 2723 2495 2698
 Elevar pr. undervisningsårsverk 12,3 11,7 11,7 11,6  13,3 11,8
 Elevar pr. assistentårsverk 79,1 75,3 76,2 76,4  86,5 54,7
 Lærartettleik 1. - 7. trinn  12,8 12,5 13,2 13 14,1 12,4
 Lærartettleik ut frå forholdet mellom det totale talet på elevtimar og lærartimar (inkludert timar til spesialundervisning og timar til særskilt norskopplæring for språklege minoritetar.
 Lærartettleik 8. - 10 trinn 14,7 13,4 12,4 12 15,1 13,8
 Lærartettleik ordinær undervisning 16,2 15,6 15,2 15 18,1 15,7
 % årstimar gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 94,5 96,1 95,1 95,8 90,8
 Elevar i skulefritidsordning (SFO) 572 601 609 592  507  343 
             
 Barnehagetal 1313 1351 1352 1317  1273  1219 

  

 

Eksamenskarakterar
Skriftleg eksamen: 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Time 2014/15 Hå 2014/15
Engelsk  3,6 3,8 3,8 3,8  3,4 3,6
Matematikk  2,9 3,1 3,3 2,9  3,3 2,7
Norsk hovudmål  3,2 3,2 3,3 3,2  3,4 3,3
Norsk sidemål 3,5 3,5 2,9 3,3 3

 

Økonomiske indikatorar barnehage
Indikatorar barnehage 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Dekningsgrader:            
Del barn 1-5 år med barnehageplass 91,6 91 90,8 92,8  86,8 81
Del barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 1-2 år 82,6 80,3 78,3 82,8  72,4 59,2
Del barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 3-5 år 97,4 97,9 99 99,2  96 94,5
Del barn i komm. bhg. i forhold til alle barn i barnehage 60,5 60,8 64,9 66,7  54,4 83
Del minoritetsspråkl. barn i bhg. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 72,9 73,4 81,1 73,2  64,9 67,9
Produktivitet:            
Korr. brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 157360 152214 158806 161554  173097 160918
Korr. brutto driftsutg. til komm. barnehager per korr. opph.time (kr) 54 51 54 54  57 57
Utdjupande tenesteindikatorar:            
Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent barnehagelærarutdanning 70 75,4 73,6 82,5  86,4 71,1
Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent bhg.utdanning, komm. 75,6 84,1 81,4 87,3  83,3 71,6
Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent bhg.lærarutdanning, priv. 61,1 61,1 58,8 73,1  89,9 69,2

 

Økonomiske indikatorar skule
Indikatorar skule 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Dekningsgrad:            
Del elevar i  skulane, av komm. Innb. 6-15 år 96,7 97,5 96,9 96,4  96 90,5
Del elevar i skulane som får særskilt norskopplæring 4 3,9 3,5 3,3  3,4 5,1
Del elevar i skulane som får morsmålsopplæring     1,1 0,9 1,1 0,8  0,3 0,3
Del elevar i skulane som får spesialundervisning 6,2 7,1 6,6 6,6  9,4 6,6
Produktivitet:            
Korr. brutto driftsutg. til skulesektor (202, 215, 222, 223), per elev 97338 99707 103552 110055  104923 110409
Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i skulen 1582 1330 1103 1308  810 1905
Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i skulen 855 413 628 740  598 347
Brutto driftsutg. til skulefritidstilbod (215), per komm. og priv. brukar 24367 24041 25938 27331  26950 26302
Utdjupande tenesteindikatorar:            
Del elevar  med dir. overgang fra grunnskule til vidareg. opplæring 97,4 96,9 98,6 96,8  98 99,1
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng  38,7 39,6 40 40,5  42,4 39,9

 

Økonomiske indikatorar kulturskule
Indikatorar kulturskule 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per innb. 6-15 år 1391 1488 1592 1613 2261 1944
Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per bruker 15636 16236 19452 18394 16557 17513
Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 10,7 10,5 9,9 10,2 15,6 12,7

 

Medarbeidarar Etat for skule og barnehage
Indikator  2012 2013 2014 2015
Tal på årsverk 514 528,9 536,2 566,6
Tal på tilsette 619 628 631 670
Tal på lærlingar      15 14
Sjukefråvær  7,2% 6,5% 6,1% 7,2%