Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Etat for lokal utvikling i tal

Økonomisk resultat Etat for lokal utvikling
Indikator (beløp i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015
Vedteken budsjettramme 70401 76422 79536 81367
Vedtekne endringar i budsjettramme 0 0 0 -1227
Interne omfordelingar ramme 5275 0 -188 -404
Kompensasjon lønsoppgjer       1619
Budsjettramme pr 31.12 75676 76472 79348 81355
Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 73069 73463 73968 77753
Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 2607 3009 5380 3602
Avsetning/bruk av avsetning (-) 340 1272 2996 1949
Disponible midlar på fond 3266 3533 3701 3849
Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 3266 3533 3701 3849

  

Økonomisk resultat avdelingar
Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
4001 Administrasjon LU 8010 9620 1610 83,3 %
4002 Plan og Næring 3910 4127 217 94,8 %
4003 Prosjektstyring 180 177 -3 101,7 %
4100 Byggesak 0 0 0 0,0 %
4200 Landbruk 2545 2650 105 96,0 %
4300 Kultur 16719 17077 358 97,9 %
4500 Vedlikehald 20501 21496 995 95,4 %
4501 Vedlikehald rehabilitering 1529 2700 1171 56,6 %
4600 Reinhald 13569 13745 176 98,7 %
4700 Park 3983 4187 204 95,1 %
4800 Samferdsel 6806 5576 -1230 122,1 %

 

Innbyggjarar og brukarar Etat for lokal utvikling
Innbyggjarar og brukarar 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Tal på utlån bibliotek 121886 123329 118089 112499 83400 -
Samanlikning med bibliotekutlån i Hå er problematisk fordi tala i Hå og omfattar skulebibliotek
Tal på utlån pr innbyggjar 6,7 6,7 6,3 5,9 4,5 -
Tal på utlån pr årsverk tilsette bibliotek 24377 24666 23618 22500 - -
Tal på besøk bibliotek 70142 62694 65500 67695 89724 -
Samanlikning besøkstal er problematisk fordi Time og har lokaler til utleige i biblioteket, medan slike lokale ikkje ligg i biblioteket i Klepp
Tal på aktivitetar frivilligsentral ikkje målt 40 40 40 - 20
Ikkje samanliknbare data for Time 2014
Tal på frivillige 267 253 275 350 - 110
Brukarar tilrettelagt fritid 170 170 172 172 - -
Tal på dei som fekk tilskot ferietur funksjonshemma 56 78 58 56 - -
Ordning manglar i Hå
Medlemskap idrett 5157 5151 4564 4468 - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Medlemskap musikk 453 342 297 351 - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Medlemskap lagsarbeid 2449 3007 3007 2623 - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Tal på nye bustadar tatt i bruk 158 153 141 223 211 168
Tal på rammetillatingar byggesak 209 85 130 118 82 38
Tal på igangsettingstillatingar bygg 167 199 152 172 75 99
Tal på søknadar om produksjonstilskot 628 620 630 629 539 961
Stadlege kontrollar ifm produksjonstilskot 37 34 31 30 26 46
Tal på søknadar om regionalt miljøprogram 78 59 50 56 121 178
Tal på arrangement den kulturelle spaserstokken - 15 27 19 - -
Talet på arrangement seier ingenting om storleik på arrangement, kvalitet eller oppslutning.
Barnearrangement biblioteket 5 5 9 9 - -
Vaksenarrangement biblioteket   2 2 9 - -
Tal på selde billettar off.bading Klepphallen 34007 32487 35575 33415 - -

 

Økonomiske indikatorar Etat for lokal utvikling
Indikator 2012 2013 2014 2015 Time 2015 Hå 2015
Dekkingsgrad og kvalitet:            
Tal på innbyggjarar i kommunen 18227 18485 18741 18970 18572 18591
Dekar jordbruksareal i drift 74812 74608 75175 74628 79529 118830
Dyrka/dyrkbar jord omdisponert (da) 70 57 489 70 70 -
Nydyrking (da) 94,4 0 49 31 72 341
Samla areal kommunale bygg pr innbyggjar kvm 4,3 4,3 4,2 4,8 4,1 4,4
Kommunale bustader pr 1000 innb. 12 12 13 13 14 15
Prosent avslag søknad kom.bustad 45 % 19 % 27 % 30 % 39 % 50 %
Besøk i bibliotek pr innbyggjar 3,8 3,4 3,5 3,6 4,8 -
Tal på innb. pr biblioteksårsverk 3645 3697 3748 3794 - -
Tal på frivillige lag som får tilskot 66 62 73 32 22 39
Produktivitet og prioritering:            
Korr.brutto dr.utg landbruk 1000 kr 2338 2392 2663 2637 3057 1863
Energikostnader pr kvm 79 96 97 85 107 125
Brutto dr.utg pr komm.bustad 49279 54092 54405 73314 78329 35322
Nto dr.utg bibliotek pr innbyggjar 244 238 258 239 334 282
Prosent utg. bibliotek av totale utg 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
Tilskot til frivillige lag, pr. lag 98848 77403 68466 149188 168500 233154
Årsgebyr avfall 1926 1926 1993 2152 1808 1980
Br.dr.utg til fysisk planlegging pr innb. 427 439 479 503 816 519
Nto dr.utg til komm.eigedomsforvaltn pr innbygg 3504 3443 3576 3855 4407 3898
Nto dr.utg til komm.eiedomsforvaltn i % av totale nto dr.utg 7,9 % 7,3 % 7,6 % 8,1 % 9,0 % 8,2 %
Korr.brutto dr.utg eigedomsforvaltning pr kvm 842 832 876 825 1069 942
Km turvegar, stiar og løyper i kommunen 20 20 20 20 100 80

 

Medarbeidarar Etat for lokal utvikling
Indikator  2012 2013 2014 2015
Tal på årsverk 106,6 105,4 111 111,5
Tal på tilsette 128 124 129 131
Tal på lærlingar      0 0
Sjukefråvær 6,6% 6,4% 7,5% 5,5%