Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar

Investeringar 2015

Tabellane under viser prosjekt som er avslutta med samla kostnadsramme, samla rekneskap, budsjett 2015 inkl. rebudsjettering og rekneskap 2015.  Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på avslutta prosjekt. Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det komma etterarbeid etter at prosjekta er avslutta.

Investeringsprosjekt avslutta

Avslutta investeringsprosjekt
Prosjekt Status/type Budsjett 2015 (inkl rebudsj.) Rekneskap 2015 Kostnadsramme (inkl rev) Rekneskap tot
Prosjekt IT-sikkerhet Avslutta 0 56   181
Utleigebustader Stasjonsvegen Etterarbeid 0 10 6600 6692
Tomter Pollestad Etterarbeid 0 286 netto -2.000 netto -4.737
Kostnader knytta til sal i 2013-14. Netto inntekt 4,737 mill mot budsjett 2,0 mill.
Kjøp friluftsareal Etterarbeid 0 29    
Tu skule nybygg Avslutta 15000 11644 156000 155792
Sluttmelding i kommunestyresak 62/15
Tu skule inventar Avslutta 590 936 7900 8240
Sluttmelding i kommunestyresak 62/15
Eirik Raude senter inventar Avslutta 400 367 400 367
Borsheim- ombygg. Bore gml.sk. Avslutta 2390 3112 7000 7690
Prosjektet utvida for auka kapasitet (Time). Restfinansiering frå drift/driftsfond
Klepp fam. og fri. inventar Avslutta 300 0 300 0
Bukoll. psykiatri - inventar Avslutta 0 464 0 464
Finansiering frå drift/driftsfond
Digitalt nødnett Avslutta 400 0 400 0
Det vart ikkje nødvendig med kommunale investeringar knytta til digitalt nødnett slik budsjettet la til grunn.
Tilbygg P.Krohn 27 base Avslutta 700 1221 700 1221
Bru Frøylandsvatnet Avslutta 2250 2250 2250 2250
Kunstgress grusbane Avslutta 3300 3182 3300 3182
Lysløype Salteskogen Avslutta 900 737 900 737
Bilkjøp oppmåling  Avslutta 0 255 0 255
Finansiering frå drift/driftsfond
Sykkel-/gangsti Salte Etterarbeid 0 -6    
Fotgjengertunnell Orstad Avslutta 1000 0 1000 0
Støyskjerming Øksnevadlia Etterarbeid 0 30 7698 8466
Utendørsanlegg Rådhuset Avslutta 0 500 0 500
Finansiering frå drift/driftsfond
Gebyrfinansierte (VAR)          
Oppgrad. vassledn. Åse Avslutta 5500 0 5500 0
Planane endra. Nytt prosjekt i HP2016-19.
Kloakk Skas Avslutta 2770 3058 2770 3058

 

Investeringsprosjekt som pågår er enten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret.  For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap sett opp. For løpande investeringar viser kun budsjett inkl. rebudsjettering (disponibel løyving) og rekneskap for 2015.

Investeringsprosjekt pågår

Pågåande investeringsprosjekt
Prosjekt Status/type Budsjett 2015 (inkl rebudsj.) Rekneskap 2015 Kostnadsramme (inkl rev) Rekneskap tot
IT/EDB Løpande 7280 9613    
El.kommunikasjonsutstyr folkevalde Løpande 300 359    
Telefoni/IP/kabling Løpande 2000 726    
Ombygging Rådhuset Tidsavgrensa 1390 790 3300 2666
Omsorgsbustader Tidsavgrensa 5170 0 42000 3827
Utgiften kjem i 2016 og seinare.
Flyktningebustader Løpande 28500 11379    
Kjøpt fire bustadar i 2015.
Smievegen utleige vanskeligstilte Tidsavgrensa 9920 555 10000 634
Byggearbeid avtalt ferdig sommar 2016
Salg av prestebustad Sal 0 15    
Kostnader knytta til sal av prestebustad i 2016
Diverse tomtekjøp Løpande 3000 2015    
Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgrensa 360 0 6000 5638
IT/EDB undervisning Løpande 2000 1562    
Søppelsikring ved skulane Løpande 1200 581    
UU-tiltak skulane Løpande 440 205    
Kleppe skule rehabilitering Tidsavgrensa 1000 0    
Vert avsett som finansiering til ny skule.
Engelsvold skule inventar 2015 Tidsavgrensa 2000 1638 2000 1638
Påbygg Bore skule Tidsavgrensa 1 000 0    
Vert avsett som finansiering til ny skule.     
Vardheia ungdomsskule Tidsavgrensa 200 0 122000 0
Uteområder skule Løpande 1230 1294    
Inneklima/brannsikring Løpande 4570 1674    
Rehabilitering Engelsvoll skule Tidsavgrensa 22400 19149 51900 50257
Byggearbeid ferdig. Økonomisk oppgjør ikkje sluttført. Nytt kostnadsestimat 55,0 mill.
Orstad skule/grendehus - utbedr. Tidsavgrensa 3090 171 3500 565
Orre skule rehab. Tidsavgrensa 1110 632 2000 1515
Påbygg barnehager (Orre) Tidsavgrensa 20710 16579 21000 16863
Byggearbeid ferdig. Sluttrekning i 2016.
Barnehage uteområde (Orre) Tidsavgrensa 1000 0 1000 0
Barnehage inventar (Orre) Tidsavgrensa 1000 0 1000 0
Tilbygg Kleppetunet NAV Tidsavgrensa 3500 8 3500 8
Vart gjort ekstraløyving i formannskapet i sak 81/15. Prosjektet kan ikkje gjennomførast, då lokale på Kleppetunet ikkje egnar seg for NAV likevel.
Ombygg. Kleppetunet 3.etg idsavgrensa 80 409 700 1019
Ny sjukeheim Kleppetunet Tidsavgrensa 910 762 1750 1597
Avlastings-/barnebustad Tidsavgrensa 320 0 1140 807
Turstier/friluftsliv Løpande 550 144    
Oppgrad. leikeplasser Løpande 1000 944    
Maskinkjøp teknisk Løpande 600 534    
Klimaplan/Enøk Løpande 2000 300    
Trafikksikring Løpande 1500 68    
Sentrum/Meieriet Løpande 3400 1004    
Sykkel- og gangsti Horpestad Tidsavgrensa 0 185 19500 18285
Sykkel-/gangsti Grødalandsvn. Tidsavgrensa 680 484 10300 10140
Gatelys Løpande 940 171    
Lys Frøyl.vatn Laland-Time gr. Tidsavgrensa 990 0 4200 3210
Lager Klepp kyrkjegard Tidsavgrensa 500 0 500 0
Klepp gravplass - opparbeiding Tidsavgrensa 14420 471 25000 1553
Bore gamle kyrkjegard Tidsavgrensa 300 50 300 50
Gebyrfinansierte (VAR)          
Vatn næringsområde Tu Tidsavgrensa 1720 0 2300 576
Nye VA-prosjekt Løpande 750 500