Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk analyse

Skatteinntektane svikta i 2015. Skatteveksten for landet samla kompenserte for lokal skattesvikt. Mindreforbruk på etatane, ekstra inntekter og lågare utgiftar til løn og pensjon enn budsjettert gav ein netto driftsresultat på 50 millioner og eit udisponert mindreforbruk på 18 millionar.