Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 2B - investering

For kommentarar om status på dei enkelte investeringane vert det vist til analysa av investeringane.

Rekneskapsskjema 2B-Investering Rekneskap 2015 Reg.buds. 2015 Oppr.budsj. 2015 Rekneskap i fjor
SUM INV. I ANL.MIDLER(REF. 2A) 108052788 190530000 107100000 189653333
1000 It/edb     9612710 7280000 5000000 4783196
1005 El.Kommunikasjonsutstyr     358821 300000 300000 289798
1006 Telefoni/ip/kabling     726299 2000000 2000000 2819160
1008 Prosjekt it-sikkerhet    56375 0 0 125000
1110 Ombygging rådhuset    789598 1390000 1000000 1352135
1111 Flytte akriv rådhus   0 0 0 95144
1400 Omsorgsbustader     0 5170000 2000000 3827181
1401 Flyktningebustader     11379496 28500000 16500000 9955888
1408 Utleigebustader stasjon    9550 0 0 1686624
1409 Smievegen utleige vansk   554701 9920000 4000000 79239
1410 Salg av prestebustad   15191 0 0 0
1430 Tometer pollestad    285601 0 0 0
1440 Diverse tomtekjøp    2015497 3000000 1500000 0
1441 Kjøp friluftsareal    28855 0 0 0
1443 Renotomta (stasjonsvege    0 360000 0 5638025
2000 It/edb undervisning    1562385 2000000 2000000 2066815
2010 Tu skule nybygg   11644431 15000000 15000000 82161206
2011 Tu skule inventar   936082 590000 0 6978441
2012 Tu skule uteområde   0 0 0 1073313
2014 Søppelsikring ved skula   581428 1200000 600000 0
2015 Uu-tiltak skulane    205076 440000 400000 352307
2016 Kleppe skule rehabilite   0 1000000 1000000 0
2017 Engelsvold skule invent   1637719 2000000 2000000 0
2018 Eirik raude senter inve  366756 400000 400000 0
2019 Påbygg bore skule   0 1000000 1000000 0
2022 Vardheia ungdomsskule    0 200000 200000 0
2116 Uteområder skule    1294404 1230000 1000000 766351
2124 Inneklima/brannsikring     1674138 4570000 1600000 927273
2173 Engelsvoll sk. Påbygg/r   19148755 22400000 20000000 27919562
2177 Kleppe skule arbeidsrom   0 0 0 206369
2182 Orstad skule/grendehus    170939 3090000 0 10604
2190 Tu skule    0 0 0 105
2198 Orre skule rehab.   632145 1110000 0 883316
2233 Borsheim- ombygg. Bore   3111866 2390000 0 4455777
2235 Påbygg barnehager    16578611 20710000 10000000 284395
2236 Barnehage uteområde    0 1000000 500000 0
2237 Barnehage inventar    0 1000000 500000 0
2238 Klepp fam. Og fri. Inv 0 300000 0 0
2242 Myrsnibå barnehage    0 0 0 2481414
3011 Tilbygg kleppetunet nav   8475 3500000 0 1726666
3100 Ny sjukeheim kleppetune   761518 910000 0 835658
3212 Bukoll. Psykiatri - inv  464292 0 0 0
3220 Kleppheimen ombygg.Dags    0 0 0 13990
3230 Ombygg. Kleppetunet 3.E   408904 80000 0 345092
3234 Digitalt nødnett    0 400000 0 0
3235 Fredheim ombygging    0 0 0 1490732
3236 Tilbygg p.Krohn 27 base  1221042 700000 700000 0
3240 Avlastings-/barnebustad     0 320000 0 677992
3250 Øyebl.Hjelp døgntilbod    0 0 0 269513
5101 Turstier/friluftsliv     144325 550000 200000 43791
5109 Gps-utstyr lu    0 0 0 223750
5123 Bru frøylandsvatnet    2250000 2250000 1000000 0
5302 Oppgrad.Leikeplasser     943870 1000000 1000000 0
5327 Kunstgras grusbane    3182220 3300000 3300000 0
5328 Lysløype salteskogen    736570 900000 900000 0
6000 Maskinkjøp teknisk    534316 600000 600000 910900
6001 Bil oppmåling    255000 0 0 0
6100 Klimaplan/enøk     300000 2000000 1000000 0
6238 Oppgrad.Vassledn.Åse     0 5500000 0 0
6327 Vatn næringsområde tu   0 1720000 1000000 576484
6547 Kloakk skas    3058422 2770000 0 1125031
6548 Nye va-prosjekt -2011   500000 750000 0 119338
6551 Flomsikring kleppekanal    0 0 400000 0
6552 Flomsikring tu    0 0 1500000 0
6700 Trafikksikring     67862 1500000 400000 0
6709 Sykkel-/gangsti salte    -6319 0 0 73840
6711 Sentrum/meieriet     1003595 3400000 1000000 99605
6713 Sykkel- og gangsti horp  185434 0 0 119031
6714 Sykkel-/gangsti grødala    484097 680000 0 8318789
6718 Fotgjengertunnell orsta    0 1000000 0 0
6720 Gatelys     171393 940000 300000 178792
6721 Lys tursti frøylandsvat   0 0 0 9761
6722 Lys frøyl.Vatn. Laland-   0 990000 0 0
6732 Transportplan jæren    0 0 0 122000
6746 Parkvegen     0 0 0 364284
6754 Støyskjerming øksnevadl    29617 0 0 8436198
6755 Utendørsanlegg rådhuset    500000 0 0 1362076
7010 Orre gamle kyrkje   0 0 0 17101
7012 Lager klepp kyrkjegard   0 500000 0 0
7013 Kyrkjegarder-utviding     0 0 0 469563
7015 Klepp gravplass - oppar  471181 14420000 5000000 104719
7023 Sikringstiltak/alarm     0 0 0 100000
7026 It-investering kyrkjeko    0 0 0 300000
7027 Bore gamle kyrkjegard   50000 300000 300000 0
9995 Justeringsrett ørnatua    4949545 0 0 0

For kommentarar og status for dei enkelte investeringane blir det vist til ******** analyse av investeringane.

Det vert lagt fram eige sak om rebudsjettering av ubrukte og nødvendige midler til viareførte investeringar.