Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 2A - investering

Det vart lagt fram eit investeringsreknekap i balanse.  Det vart rebudsjettert 83 millionar av midlae frå tidlegare år i 2015.  82 millionar av løyvingane er hittil ikkje nytta.  Det vert fremja eiga sak om rebudsjettering av ubrukte midler.

Rekneskapsskjema 2A - investering Rekneskap 2015 Reg. budsjett 2015 Oppr.budsjett 2015 Rekneskap i fjor
Investeringar i anleggsmidler 108052788 190530000 107100000 189653333
Det vart rebudsjettert 83 millioner av ubrukte løyvingar frå 2014 til 2015.  Det står att 82 millionar i utbrukte midler. Nødvendige middel for å gjennomføra vedtekne prosjekt vert fremma i eiga sak om rebudsjettering.  For gjennomgang av dei enkelte prosjekta vises det til analyse av investeringane.
Utlån og forskutteringar 23691000 25000000 25000000 11990000
Det vart vedteke eit låneopptak på 25 millioner i startlån til videre utlån. Det er i 2015 lånt ut 23,7 millioner.
Kjøp av aksjar og andelar 2098807 2400000 2400000 2025596
Avdrag på lån 16972502 6443000 6443000 15258092
Det er i tillegg til ordinære og budsjetterte avdrag på startlån betalt ekstraordinære avdrag på utlån tilsvarande det som er mottatt i ekstraordinære innbetalingar på utlåna. Sjå og mottatte avdrag på utlån lengre nede.
Dekning av tidligare års udekka 0 0 0 0
Avsetningar 6533377 0 0 11483968
Årets finansieringsbehov 157348474 224373000 140943000 230410989
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler 87452967 153037000 103564000 149513311
Det er brukt lånemidler i samsvar med behov for lånefinansing.  Det er igjen ubrukte lånemidler på 50,5 millioner, sjå balanserekneskapen
Inntekter frå salg av anleggsmidler 20000 0 0 2176093
Tilskot til investeringar 7841437 17240000 10500000 7894000
Kompensasjon for meirverdiavgift 16457355 23740000 14740000 32638479
Det er bokført kompensasjon for merverdiavgift i samsvar med krava på investeringane i 2015.  Inntekta er lågare enn budsjettert som følgje av at ikkje alt av investeringsmidler er brukt.
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar 16407545 11339000 11339000 27143613
Det er motteke ekstraordinære avdrag på utlånte startlån.  Desse er betalt som ekstraordinære avdrag. Viser og til kommentarane over.
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 128179303 205356000 140143000 219365495
Overført frå driftsrekneskapet 1618203 800000 800000 494900
Bruk av tidlegare års udisponert mindreforbruk 0 0 0 0
Bruk av avsetningar 27550968 18217000 0 10550594
Det er brukt av tidlegare avsette fondsmiddel i samsvar med budsjett og disposisjonar gjort av avdelingane i samsvar med økonomireglement og rekneskapsreglar.
Sum finansiering 157348474 224373000 140943000 230410989
Udekka/udisponert 0 0 0 0