Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 1A - drift

Rekneskapsskjema 1A drift Rekneskap 2015 Reg.budsjett 2015 Oppr.budsjett 2015 Rekneskap i fjor
Skatt på inntekt og formue -496786466 -507000000 -516000000 -490669080
  Sjå analysa av skattinntektene.
Ordinært rammetilskot -406447758 -393509000 -392200000 -376847482
  Sjå analysa av rammetilskotet
Skatt på eigedom        
Andre direkte eller indirekte skatter        
Frikraft -1000910 -1300000 -1300000 -1099282
Rentekompensasjon -4014315 -4743000 -4743000 -3899539
Rentekompensasjonen vart lågare enn budsjettert som følje av lågare rentenivå og at ny kompensasjonen for Tu skule vart rekna for andre halvår mot heile året i budsjettet.
Flytningetilskot -23721400 -19121000 -17003000 -18243936
Tilskot til flyktningar vart høgare enn budsjettert som følgje av diverse ekstratilskot som ikkje var budsjettert og mottak fleire flyktningar. 
Diverse inntekter -702265 0 0 -584479
Sum frie disponible inntekter -932673114 -925673000 -931246000 -891343799
Renteinntekter -5089425 -3750000 -3750000 -6746012
Renteinntekta vart høgara som følgje av vesentleg betre likviditet enn lagt til grunn. Årsaka er forseinkningar på investeringar på omlag 80 millionar og mindreforbruk/auka fond på etatane.
Renter lån energiselskap -4535856 -5200000 -5200000 -5321109
Renteinntekta frå energiselskapa vart lågare som følgje av lågare rentenivå.
Renteinntekter Start-/Etableringslån -2036169 -2831000 -2831000 -2301506
Kalkulatoriske renter/avskr. Sjølvkostområder -2199017 -2490000 -2490000 -2450564
Kalkulaturiske renter vart lågare som følgje av lågare rentenivå enn budsjettert.
Utbytte Energiselskap -26269280 -26270000 -24070000 -23178030
Utbytte for Lyse energi vart 2,2 millionar høgare enn opprinnelig budsjettert som følgjer av ekstragevinstar ved sal av deler av LNG verksemda.
Gevinst finansielle instrument -1324045 0 0 -1884018
Gevinsten avplasseringane av langsiktige finansielle aktiva. Må sjåast saman med tapa nedenfor ettersom kvar enkelt plassering sitt resultat førast kvar for seg.  Viser til finansrapport og noteopplysningar.
Renteutgifter 19719337 22365000 22365000 22822374
Renteutgiftane vart lågare enn budsjettert som følgje av lågare rentenivå.  For nærare opplysingar om finansmarknaden sjå finansrapporten.
Renteutgifter Start-/Etableringslån 3054825 2593000 2593000 3170119
Tap finansielle instrumenter 523749 0 0 152244
Tap på plasseringane av langsiktige finansielle aktiva.  Må sjåast saman med gevinst lengre oppe.  Sjå også finansrapport og noteopplysningar.
Avdrag på lån 54819351 55377000 61077000 54427656
Netto finansutg/innt. 36663470 39794000 47694000 38691154
Avsatt disposisjonsfond 12862837 12847000 1300000 204501
Avsetning til disposisjonsfond og pensjonsfondet vart auka gjennom året som følge av lågare pensjonsutgifter i 2015. Innsparinga vart trukket inn frå rammane til avdelingane og tilført disposisjonsfond og pensjonsfond.  Midlande avsett til pensjonsfondet skal dekka auka pensjonskostandar neste 7 år.
Avsatt forsikringsfond 100000 100000 100000 100000
Avsatt flyktningefond 23721400 19121000 17003000 18243936
Tilskot til flyktningar vert avsett til flyktningefond. Utgiftar til flyktningane i integreringsperioden i avdelingane vert dekka av fondet kvart år. Fondet var ved inngangen av året på 1,144,382,- og ved utgangen av året på 3.311.361,-.  Det vart brukt 2.166.979,- mindre til flyktningearbeidet enn det som er motteke av tilskot i 2015. Gjennomgang av flyktningearbeidet førde til styrking av arbeidet med mellom anna ny leiar for flyktningetenesta i slutten av 2015.
Til bundne avsetningar 22946 0 0 98895
Bruk av tidlegare mindreforbruk -244130 -244000 0 0
Bruk av ubundne avsetningar 0 0 0 -950000
Netto avsetningar 36463053 31824000 18403000 17697332
Overført til investeringsregnskapet 800000 800000 800000 0
Seniortiltak 1825065 2000000 1000000 1857710
AFP 62-65 3786300 4200000 4200000 3968798
Det vart budsjettert med ei auke i uttak av AFP som følge av fleire tilsette i aktuell aldersgruppe. Rekneskapen viser ein svak nedgang i 2015.
Bruk av pensjonspremiefond 0 0 -1500000 -9950168
Tidligare års premieavvik 6219082 6489000 6489000 3594266
Årets premieavvik -14064093 -13746000 -12200000 -18373731
Lønnsreserve 0 5642000 29300000 0
Lønnsoppgjeret vart noko billigare enn budsjettert.  Auka arbeidsløyse medførde lågare lønnspress i samfunnet og i vår region spesielt.
Diverse utgifter/innt. 2915478 40000 0 -202280
Sum diverse utgifter og pensjon 1481832 5425000 28089000 -19105406
Rekneskapsmessig mindreforbruk 18168578 0 0 244130
Til fordeling drift -839896181 -848630000 -837060000 -853816588
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 839896181 848630000 837060000 853816588
Etatene        
Sentraladministrasjonen 42644000 42644000 39454000 39312882
Viser til sentraladministrasjonens rapport.
Etat for skule og barnehage 410778000 410778000 401430000 405075473
Viser til etatens rapport
Tenesteområde helse og velferd 297715606 305207900 306364000 323709866
Viser til tjenesteområdets rapport
Etat for lokal utvikling 79701515 81355100 81367000 76964427
Viser til lokal utvikling sin rapport
Kyrkja 9057059 8645000 8445000 8753940
 Viser til rapport frå kyrkja og etat for lokal utvikling
VAR 0 0 0 0
 Viser til lokal utvikling sin rapport og noteopplysningar
Sum fordelt 839896181 848630000 837060000 853816588