Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 7 - Pensjonsnoter

 Pensjonsnote KLP 
  Hovedstørrelser fra aktuarberegning  2015
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 56052891
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 39722436
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 37225597
4 Administrasjonskostnader 4237438
5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 72821662
6 Utbetalte pensjoner 28875022
5a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm)  
7 Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.15 (re-estimert) 951445521
8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 1018345826
9 Verdi av pensjonsmidler 01.01 (virkelig verdi) 780695885
10 Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.15 (forventet) 857630684
11 Netto pensjonsforpliktelse 01.01.15 (re-estimert/virkelig) 170749636
12 Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.14 160715142
  Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a  
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 56052891
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 39722436
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -37225597
13 Netto pensjonskostnad eks adm. 58549730
  Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)  
5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 68584224
13 Årets netto pensjonskostnad -58549730
14 Premieavvik 2015 (her positivt) 10034494
  Sats for arbeidsgiveravgift 0,141
14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) 1414864
  Akkumulert og amortisert premieavvik  §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e  
  Antall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) 1
  Akkumulert premiavvik 31.12.14 47110449
15 Premieavvik tidligere år ( 1/15 og 1/10 av akkumulert avvik * 6344674
15a Arbeidsgiveravgift av 15 894599
16 Akkumulert premieavvik 31.12.2015 50800269
16a Arbeidsgiveravgift av 16 7162838
  Årets estimatavvik  §13-3 nr c og d  
17 Estimatavvik forpliktelse -3340973
18 Estimatavvik pensjonsmidler -3576455
19 Netto estimatavvik -6917428
  Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c   
20 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2014 -954786494
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -56052891
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -39722436
6 Utbetalte pensjoner 28875022
21 Amortisert estimatavvik - forpliktelse 3340973
22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 = UB -1018345826
  Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d  
23 Verdi av pensjonsmidler 31.12.2014 777119430
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 37225597
5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 68584224
6 Utbetalte pensjoner -28875022
24 Amortisert estimatavvik - midler 3576455
25 Estimert  pensjonsmidler 31.12.2015 = UB 857630684
26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse -160715142
26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse  -22660835

 

Pensjonsutgifter Statens pensjonskasse 
  Hovedstørrelser fra aktuarberegning  2015
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 15693078
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9917182
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 9187421
4 Administrasjonskostnader 496218
5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 19210674
6 Utbetalte pensjoner  
5a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm)  
7 Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.15 (re-estimert) 247929541
8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 273539801
9 Verdi av pensjonsmidler 01.01. (virkelig verdi) 222278554
10 Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12.15 (forventet) 229749723
11 Netto pensjonsforpliktelse 01.01.15 (re-estimert/virkelig) 25650987
12 Estimert netto pensjonsforpliktelse 31.12.14 43790078
  Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a  
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 15693078
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 9917182
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -9187421
13 Netto pensjonskostnad eks adm. 16422839
  Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)  
5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 18714456
13 Årets netto pensjonskostnad -16422839
14 Premieavvik 2015 (her positivt) 2291617
  Sats for arbeidsgiveravgift 0,141
14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) 323118
  Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e  
  Antall år estimatavvik skal dekkes inn på (15 og 10) 1
  Akkumulert premiavvik 31.12.14 -7534222
15 Premieavvik tidligere år (1/15 og 1/10av akkumulert avvik ) -894120
15a Arbeidsgiveravgift av 15 -126071
16 Akkumulert premieavvik 31.12.2015 -4348485
16a Arbeidsgiveravgift av 16 -613136
  Årets estimatavvik  §13-3 nr c og d  
17 Estimatavvik forpliktelse -58593582
18 Estimatavvik pensjonsmidler -1
19 Netto estimatavvik -58593583
  Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c   
20 Påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2014 -306523123
1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -15693078
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -9917182
6 Utbetalte pensjoner 0
21 Amortisert estimatavvik - forpliktelse 58593583
22 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.15 = UB -273539800
  Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d  
23 Verdi av pensjonsmidler 31.12.2014 222278553
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 9187421
5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 18714456
6 Utbetalte pensjoner 0
24 Amortisert estimatavvik - midler -20430708
25 Estimert  pensjonsmidler 31.12.2015 = UB 229749722
26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse -43790078
26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse  -6174401