Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 6 - Anleggsmidlar

Tekst Anskaff.kost 01.01. Akk. avskrivn. 01.01. Tilgang  Avgang  Avskrrivn. i år Bokført verdi 31.12.
Faste eiendommer og anlegg            
22700000 DIV. FASTE ANLEGG 53930716 4957581 1845531   1328804 49489862
22751000 BARNEHAGAR                                                    146884652 32245616 16578611   4235744 126981903
22751001 UTEOMRÅDER BARNEHAGER 8273011 2327740 0   413649 5531621
22752000 RÅDHUS,GARASJER,BUSTADER 29717669 16914422 1589598   771062 13621783
22752001 KOMMUNALE BUSTADER 108155301 16627844 13179981   2160208 102547229
22753000 TRYGDEBUSTADER/PUH 120930928 27998339 0   2418618 90513971
22753001 DAGSENTER PU 9532145 668106 0   190642 8673397
22754000 ALDERS - OG SJUKEHEIMAR 345917088 73000056 1643189   8500300 266059921
22754001 UTEOMRÅDER BO-HELSE OG AKTIVITETSSEN 147911 59168 0   7396 81348
22755000 TOMTEFELT  2737412 0 326851   0 3064263
22755001 SENTRALIDRETTSANLEGG-TOMT 12/172, 1/ 1000000 0 0   0 1000000
22755004 GNR.1/BNR.1339 SOLAV/HATTEL/KL 670500 0 0   0 670500
22755608  AREAL VED KLEPP STADION 578306 0 0   0 578306
22755609 TOMTEFELT PÅ ORSTAD (T.LALAND) 9/508 137668 0 0   0 137668
22755611 KYRKJEGARDSTOMT KLEPPE 7683878 0 1974247   0 9658125
22755612 TILLEGG KYRKJETOMT ORSTAD 548600 0 0   0 548600
22755616 TOMTEFELT KLEPPE ROALD HATTELA(AKEBAKKE) 100000 0 0   0 100000
22756009 O11-SKULETOMT TU 4352130 0 0   0 4352130
22756010 RENOTOMTA STASJONSVEGEN 2 5638025 0 0   0 5638025
22757000 ANLEGG - KULTURETATEN INKL.KJØP KLEPPELOEN 28034921 8882817 4103619   695817 22559907
22757100 FRITIDSLOKALER/IDRETTSANLEGG 83565930 32494058 3182220   1671319 52582773
22757200 INVENTAR TEKNISK 218771 196893 0   21878 0
22758000 VASSVERK/KLOAKKAR 141798273 52885084 3558422   3520473 88951137
22758001 ØRNATUA ANLEGG M/JUSTERINGSAVTALE 0 0 4949545   0 4949545
22760000 VEGAR OG PARKERINGSPLASSAR 256042958 59061553 1764286   6402909 192342783
22800000 SKULER 627516252 154832864 37648692   17097083 493234997
22801000 UTEOMRÅDER SKULAR 7334186 1775515 2080908   366709 7272870
Sum faste eiendommer og anlegg 1991447230 484927657 94425701   49802611 1551142663
Utstyr, maskiner og transportmidler            
22400000 BILER/MASKINER 8332934 4028789 789316   938357 4155104
22400001 BILER HELSE OG SOS. 2275920 1735904 0   176261 363755
22450000 EDB-ANLEGG / UTSTYR 75987269 38919349 12316590   9801465 39583045
Sum utstyr, maskiner og transportmidler 86596122 44684042 13105906   10916083 44101904
SUM ANLEGGSMIDLER 2078043352 529611698 107531607 0 60718694 1595244567