Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 2 - Fond og fondsavsetningar

Alle avsettingar

Alle avsetninger Regnskaps-året Forrige år 
Avsetninger 86 403 816,00 60 782 565,47
Bruk av avsetninger  -58 970 518,45 -43 483 828,35
Udekket  0,00 -299 177,50
Netto avsetninger  27 433 297,55 16 999 559,62

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond Regnskaps-året Forrige år
IB 0101 116 593 370,04 102 476 631,02
Avsetninger driftsregnskapet 50 309 704,07 43 443 369,54
Bruk av avsetninger driftsregnskapet -26 021 945,85 -28 564 554,52
Bruk av avsetninger investeringsregnskapet -9 881 000,00 -762 076,00
UB 31.12 131 000 128,26 116 593 370,04

Bundne driftsfond

Bundet driftsfond Regnskaps-året Forrige år
IB 0101 11 478 913,37 10 563 407,01
Avsetninger 11 392 156,94 5 311 980,01
Avs./bruk div.255 - fond netto -20 119,00 -27 793,72
Bruk av avsetninger -3 617 031,43 -4 368 679,93
UB 31.12 19 233 919,88 11 478 913,37
*Avsetn renter tilfluktsromsfond Sivilforsvaret 

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundne investeringsfond

Ubundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år
IB 0101 11 939 666,48 11 939 666,48
Avsetninger    
Bruk av avsetninger -6 186 000,00  
UB 31.12 5 753 666,48 11 939 666,48
UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. 

Bundne investeringsfond

Bundet investerings fond Regnskaps-året Forrige år
IB 0101 16 384 920,15 14 661 676,39
     
Avsetninger -4 950 591,16 11 483 967,94
Avs./bruk div.255 - fond netto 20 119,00 27 793,72
Bruk av avsetninger   -9 788 517,90
UB 31.12 11 454 447,99 16 384 920,15
**Avsetn renter tilfluktsromsfond Sivilforsvaret  
* Inkluderer ekstraord. avdrag på startlån 2015 som skal tilbakebet. Husbanken 2016
UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler
er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.