Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 11 - Låneporteføljen

Låneportefølje 2014 2015 Kommentar
Samlet lånegjeld 906862487 937825634  
Fordelt på følgende kreditorer:      
KLP fastrente 110416668 104833336 Varierende vilkår
KLP flytende rente   75185000 71310000 Varierende vilkår
Kommunalbanken fast rente 0 0  
Kommunalbanken flytende rente 367905590 292154080 Varierende vilkår
Obligasjonslån fast rente 132950000 50000000 Varierende vilkår
Obligasjonslån FRN 41000000   Nibor +0,3 % rente
Sertifikatlån   229264000 Varierende vilkår
Husbanken fastrente 35880204 115162943 Varierende vilkår
Husbanken flytende rente 140535025 72341275 Varierende vilkår
Opplysningsvesenets fond 2990000 2760000  
Interkommunalt samarbeid og KF                                 -                                 -    
Andel knyttet til selvkostområder     Ikke spesifisert

 

Beregning av terskelverdi (minste lovlige avdrag på lån)  
Årets avskrivinger 60718694
Lånegjeld eks startlån 2461xxxx pr 1/1 792297917
Bokført verdi AM (2.21 - 2.28) pr 1/1 1866639084
Berekna terskelverdi (forenkla metode) 25772146
Avdrag betalt innev. år (drift) 54819351
Avvik i forhold til terskelverdi 29047205