Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 1 - Kapitalkonto

  DEBET   KREDIT
1.1. Balanse (underskot i kapital)   1.1. Balanse(kapital) 695895398
       
Debetpostar i året:   Kredittpostar i året:  
Sal av fast eigedom og anlegg   Aktivering av fast eigedom og anlegg 94425701
Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg 49802611 Oppskriving av fast eigedom og anlegg     
Sal av utstyr, maskinar og transportmidlar   Aktivering av utstyr, maskinar og transportmidlar 13105907
Av- og nedskriving av utstyr, maskinar og transportmidlar 10916083    
Sal av aksjar og andelar   Kjøp av aksjar og andelar (Eigekap.innsk. KLP)  2098807
Nedskriving av aksjar og andelar   Oppskriving av aksjar og andelar  
Avdrag på utlån           16261785 Utlån                   23691000
Avskriving på utlån       Avdrag på eksterne lån 71791853
Bruk av midlar frå eksterne lån 87452967    
Urealisert kurstap      
    Aktuarberekning STP/KLP 65500718
31.12. BALANSE   802075939    
SUM DEBET 966509384 SUM KREDIT 966509384