Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt investering

Økonomisk oversikt - investering Rekneskap 2015 Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 20000 0 0 2176093
Andre salgsinntekter 0 0 0 0
Overføringer med krav til motyting 145760 0 0 6664670
Kompensasjon for meirverdiavgift 16457355 23740000 14740000 32638479
Statlige overføringar 3082259 15740000 9000000 6738000
Andre overføringar 4759178 1500000 1500000 1156000
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 24464552 40980000 25240000 49373242
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 88371257 173060000 101800000 155968384
Kjøp av tjenester som erstattar tj.produksjon 237959 0 0 120200
Overføringar 19443572 17470000 5300000 33564750
Renteutgifter og omkostningar 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 108052788 190530000 107100000 189653333
Finanstransaksjonar        
Avdrag på lån 16972502 6443000 6443000 15258092
Utlån 23691000 25000000 25000000 11990000
Kjøp av aksjar og andelar 2098807 2400000 2400000 2025596
Dekning av tidligare års udekka 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 6533377 0 0 11483968
Sum finansieringstransaksjonar 49295686 33843000 33843000 40757656
Finansieringsbehov 132883922 183393000 115703000 181037747
Dekka slik:        
Bruk av lån 87452967 153037000 103564000 149513311
Salg av aksjar og andelar 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 16261785 11339000 11339000 20478943
Overført frå driftsregnskapet 1618203 800000 800000 494900
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 9881000 11231000 0 762076
Bruk av bundne driftsfond 11483968 800000 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 6186000 6186000 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 9788518
Sum finansiering 132883922 183393000 115703000 181037747
Udekka/udisponert 0 0 0 0

For kommentarar til postane vert det vist til rekneskapsskjema 2A og analyse av investeringane.