Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt drift

Samla driftsinntekter vart 1,25 milliarder og samla driftsutgiftar vart på 1,21 milliardar. Finansresultatet inkl. avdrag på 54,8 millionar vart på 38,7 millionar.  Netto driftsresultat vart på 50,1 millioner, 3,9 % av driftsinntektane, og udisponert mindreforbruk vart 18,2 millionar.

Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Reg. budsjett Oppr.budsjet Rekneskap i fjor
Driftsinntekter        
Brukarbetalingar 50238247 49613000 49522000 47940072
Andre sals- og leieinntekter 92125520 84224000 84093000 82725080
Overføringer med krav til motyting 170445253 144123582 142800000 160147012
Rammetilskot 406447758 393509000 392200000 376847482
Sjå analysa av rammetilskotet
Andre statlege overføringar 34772850 28134000 22746000 26285507
Andre overføringar 4127954 4433000 5933000 5582319
Skatt på inntekt og formue 496786466 507000000 516000000 490669080
Sjå analysa av skatteinntektene
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skattar 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1254944047 1211036582 1213294000 1190196552
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 655457190 660166745 631834000 623151329
Sosiale utgifter 171596174 168153117 178016000 168115346
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 121833217 127185041 122064000 130975706
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 164163690 155696385 152524000 155131561
Overføringar 64732318 64987500 94447000 79857769
Avskrivningarg 60718694 0 0 50657551
Avskrivningane auka markert frå 2014 som følgje av sluttførde prosjekt tidlegare år som no vert avskreve over levetida.  Avskrivningane påverkar ikkje kommunen sitt resultat og vert difor ikkje budsjettert. Sjå og motpost avskrivningar lengre nede og noteopplysningar.
Fordelte utgifter -11618827 -21988000 -21988000 -24863113
Sum driftsutgifter 1226882456 1154200788 1156897000 1183026149
Brutto driftsresultat 28061591 56835794 56397000 7170403
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 38889627 38055000 35855000 38765485
 Sjå kommentarar i Rekneskapsskjema 1A    
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 364611 0 0 665190
Sjå kommentarar i Rekneskapsskjema 1A
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 39254238 38055000 35855000 39430675
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostningar 22622332 24958000 24958000 25818467
Sjå kommentarar i Rekneskapsskjema 1A
Tap på finansielle instrument (omløpsmidler) 523749 0 0 152244
Sjå kommentarar i Rekneskapsskjema 1A
Avdrag på lån 54819351 55377000 61077000 54427656
Avdrag har vore betalt i samsvar med avdragsplanar på låna.  Avdragsbetalinga er høgare enn minimumsavdrag.
Utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 77965432 80335000 86035000 80398366
Resultat eksterne finanstransaksjonar -38711194 -42280000 -50180000 -40967691
Motpost avskrivninger 60718694 0 0 50657551
Sjå kommentarar under avskrivningar lengre oppe.
Netto driftsresultat 50069092 14555794 6217000 16860263
Interne finanstransaksjonar        
Bruk av tidlegare års rekneskapssmessige. mindreforbruk 244130 244000 0 0
Bruk av disposisjonsfond 27558389 20134806 15647000 28564555
Bruk av disposisjonfond er gjort i samsvar med vedtak og fullmakter i økonomireglement. Viser til kommentarer i rekneskapsskjema 1A og kommentarer under rammeområda.
Bruk av bundne fond 3617031 1444400 0 4368680
Sum bruk av avsetninger 31419551 21823206 15647000 32933234
Overført til investeringsrekneskapet 1618203 800000 800000 494900
Det er overført midler frå drift til investering i samsvar med budsjettvedtak og rekneskapsreglane.
Dekning av tidligere års rekneskapsmessige meirforbruk 0 0 0 299118
Avsett til disposisjonsfond 50309704 35489000 20974000 43443370
Avsetning til disposisjonsfond er gjort i samsvar med vedtak og økonomireglement. Rammeområda har fått avsett inntil 3 % av vedteken brutto budsjettramme i samsvar med økonomireglement.  Viser til kommentarer i rekneskapsskjema 1A og kommentarer under rammeområda.
Avsatt til bundne fond 11392157 90000 90000 5311980
Sum avsetninger 63320064 36379000 21864000 49549367
Rekneskapsmessig mer/mindreforbruk 18168578 0 0 244130
Udisponert mindreforbruk vert lagt fram for kommunestyret for disponering i samband med handsaming av rekneskapen.