Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Balanserekneskap

Oversikt - balanse Rekneskap 2015 Rekneskap 2014
EIENDELAR    
Anleggsmidler 3010360426 2866037067
Herav:    
Faste eiendommar og anlegg - Note 6 1551142663 1506519573
Utstyr, maskinar og transportmidler - Note 6 44101904 41912080
Utlån 232663484 225234269
Konserninterne langsiktige fordringar 1 1
Aksjar og andelar - Note 5 95071968 92973161
Pensjonsmidler - Note 7 1087380406 999397983
Omløpsmidler 398403145 355929233
Herav:    
Kortsiktige fordringar 62397744 69609169
Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
Premieavvik - Note 7 53001488 45156477
Aksjar og andelar 2665722 0
Sertifikatar 0 0
Obligasjonar 24838912 34165866
Derivatar 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 255499278 206997721
SUM EIENDELAR 3408763571 3221966300
EIGENKAPITAL OG GJELD    
Eigenkapital 988311384 854697546
Herav:    
Disposisjonsfond - Note 2 129463686 116593370
Bundne driftsfond - Note 2 og Note 4 19233920 11478913
Ubundne investeringsfond - Note 2 5753666 11939666
Bundne investeringsfond - Note 2 11454448 16384920
Rekneskapsmessig mindreforbruk 18168578 244130
Rekneskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i inv.rekneskap 0 0
Udekket i inv.rekneskap 0 0
Kapitalkonto - Note 1 802075939 695895398
Endring i reknekapsprinsipp som påverkar AK (drift 10973528 10973528
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK (inves -8812381 -8812381
Langsiktig gjeld 2258784455 2205101644
Herav:    
Pensjonsforpliktelsar - Note 7 1320720862 1298239157
Ihendehaverobligasjonslån - Note 11 91000000 0
Sertifikatlån - Note 11 188264000 0
Andre lån - Note 11 og Note 12 593887443 845011828
Konsernintern langsiktig gjeld 64912150 61850659
Kortsiktig gjeld 161667732 162167110
Herav:    
Kassakredittlån 0 0
Anna kortsiktig gjeld 163120539 163667472
Derivater - Note 12 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld -1452807 -1500362
Premieavvik 0 0
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD 3408763571 3221966300
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 50499958 34959966
Herav:    
Ubrukte lånemidler 50499958 34959966
Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 0 0
Motkonto til memoriakontiene -50499958 -34959966