Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Anskaffelse og anvendelse av midlar

Anskaffelse og anvendelse av midler Rekneskap 2015 Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
Anskaffelse av midler        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1254944047 1211036582 1213294000 1190196552
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 24464552 40980000 25240000 49373242
Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 142968989 202431000 150758000 209422928
Sum anskaffelse av midler 1422377588 1454447582 1389292000 1448992723
Anvendelse av midler        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1166163762 1148558788 1117543000 1132368598
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 108052788 190530000 107100000 189653333
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar 120727741 114178000 119878000 109672054
Sum anvendelse av midler 1394944291 1453266788 1344521000 1431693986
Anskaffelse - anvendelse av midler 27433298 1180794 44771000 17298737
Endring i ubrukte lånemidler 15539993 0 0 16882103
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0
Endring i rekneskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital 42973290 1180794 44771000 34180841
Avsetningar og bruk av avsetningar        
Avsetningar 86403816 35579000 21064000 60782565
Bruk av avsetningar 58970518 40040206 15647000 43483828
Til avsetning senere år 0 0 0 0
Netto avsetningar 27433298 -4461206 5417000 17298737
Int. overføringar og fordelingar        
Interne inntekter mv 76856842 22788000 23096000 78720061
Interne utgifter mv 76856842 22788000 23096000 78720061
Netto interne overføringar 0 0 0 0

 

Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2015 Rekneskap 2014
OMLØPSMIDLER    
Endring betalingsmidler 48501557 34252931
Endring ihendehaverobl og sertifikater -6661232 -3967366
Endring kortsiktige fordringar -7211424 -8757965
Endring premieavvik 7845011 14779465
Endring aksjar og andelar 0 0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 42473912 36307064
KORTSIKTIG GJELD    
Endring kortsiktig gjeld (B) 499378 -2126224
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 42973290 34180841