Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Nyskaping og samhandling

Ein effektiv kommune bør vera nytenkande å ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

Slik vil me ha det:

 

Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.

Vurdering av måloppnåelse

 • Spørsmål på kommunen si Facebook-side vert normalt svara på i løpet av 1 dag.
 • Henvendingar til postmottak på epost vert vidaresendt til sakshandsamar same dag. Endeleg svar varierar frå sak til sak.
Indikator 2012 2013 2014 2015
Treff på nettsiden       109199
Stjerner nettsiden   4    

 

 

Kommunen sine e-tenester skal bli opplevde som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.

Vurdering av måloppnåelse

 • Biblioteket har teke i bruk e-tenestar i samarbeid med Sola og Time bibliotek.  Gratis lån av e-bøker og tilgang til "mine sider" i biblioteksystema.
 • Compilo kvalitetssikringssystem var implementert i løpet av 2015. Rutinar vert dokumentert og avvik rapportert i systemet.
 • Visma sitt nye system for elektronisk reiserekning og utlegg vart tatt i bruk i 2015, tilrettelagt for bruk av smartelefon.
 • Visma sitt virksomhetsrapporteringssystem var tatt i bruk våren 2015. Systemet har forenkla og forbetra økonomisk rapporteing frå avdelingane.

 

 

Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.

Vurdering av måloppnåelse

 • Jærskulen er eit sentralt samarbeid mellom skulane i Hå, Time, Gjesdal og Klepp.
 • Jærbiblioteka samarbeidar med Sola og Time.
 • Treningsleilighet med smarthusteknologi gjerast i samarbeid med Lyse m.fl.
 • Samarbeid med leverandører av IKT system.
 • Innkjøpssamarbeidet med andre kommunar i regionen varierer frå avtale til avtale.
 • Øyeblikkeleg hjelp og legevakt i samarbeid med nabokommunane.
 • Rekrutteringsamarbeid Link Jæren
 • Eigarandelar i ei rekke felles selskap i regionen.