Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Ordføraren si innleiing

Økonomi
Då eg kom inn i kommunestyret for første gong i 2003, vart eg forskrekka. Økonomien var prega av mørke skyer.

Eg har brukt mykje tid på å setta meg inn i økonomien til kommunen. Men det har stadig kome overraskingar. Eg har sakna det forutsigbare og ein betre oversikt. Me har stressa mykje med det dei siste åra. Me har spurt "kæ kosta dette då?" Og me har etterlyst kor pengane blir av når brukarar går ut av systemet. Me har og spurt det ubehagelege spørsmålet: "kæ kan me kutta ner på for å få råd te dette?"

Politikarar og administrasjon sitt fokus på kostnader, oversikt og budsjettoppfølging har gitt resultat. For første gong på mine snart 12 år som folkevalt, har alle tre etatar klart seg med dei pengane dei har fått tildelt. Og framleis har dei gitt folk gode tenester, folk klagar ikkje nemneverdig, og dei tilsette ser ut til både å trivast og dei held seg friske.

I formannskapet vart eg så jublande glad for dette at eg lova kake til heile kommunestyret og kommunalsjefane.

Grunnen til at eg synes dette er verd å feira, er ikkje berre det at me har eitt år innafor budsjett, men fordi eg ser at det er gjort endringar. Det er laga betre system og ansvar er fordelt på nye måtar. Eg trur rett og slett eg ser teikn på at me kan koma i nærleiken av dette fleire gonger i framtida. Det er det som er så tryggande.

Me kjører stramt i Klepp. Me legg opp til eit lågt driftsresultat, lågare enn alle anbefalingar. Men me betaler heller raskt ned på gjeld. Me har og pengar på bok, så me har ganske god kontroll. Som rådmannen vurderer det: ”Det er ikkje vesentlig finansielle risiko”.

I motsetning til naboane i nord har me faktisk hatt skatteauke i 2014 og. Med tanke på den tida me er inne i, kan me nok ikkje rekna med det så mykje lenger.

Innbyggjarane i Klepp
Me blir stadig fleire i Klepp, men ikkje like raskt som tidlegare. Me har den lågaste folkeveksten sidan 2003, og er på nippet til å mista veksttilskotet. Hadde ikkje regjeringa endra reglane, hadde me ikkje fått i år!
Me har ikkje hatt færre nyfødde sidan 2008, og heller aldri fleire dødsfall. Folk flytter faktisk i frå Klepp, når en ser på netto innanlandsflytting. Og det er me aleine om blant naboane våre.

Det blir stadig fleire bedrifter i Klepp, og fleire arbeidsplassar. Ti fleire gardbrukarar søkte om produksjonstilskot i år enn det blei gjort i 2013.
365 fleire mål med jordbruksareal er tatt i bruk. Men me har lite nydyrking i Klepp, og me skal ikkje vera stolte av å ha omdisponert 488 mål med jordbruksareal.

Klepp frivilligsentral har heile 275 frivillige. Time og Hå har hhv 70 og 110. Dei frivillige gjer ein fantastiske innsats for sine medmenneske, og eg trur også dei gjer ein skikkelig god innsats for si eiga psykiske helse med å vera aktive i lag.

Det er fleire frivillige lag som får tilskot i Klepp enn i Time og Hå til saman!

Men me har ein nedgang på 12-13 % i medlemmer i idrettslag og musikk. Det lover ikkje bra.
Me har overraskande nok mykje større utlån av bøker enn Time. På tross av det fine biblioteket dei har. Men så har dei fleire besøk enn oss.

Den gjennomsnittlige Kleppsbu:
• er ung
• er lågt utdanna
• har høg inntekt - tener 5% meir enn Ola Nordmann, og det gjorde han ikkje for to år sidan
• sender ungane i barnehagen
• er gift som pensjonist
• har mindre sjanse for å bli ufør
• har mindre sjanse for å dø
• er friskare enn andre

Tenester
Helse og velferd har eit godt utgangspunkt og leverer:
Me har tatt i mot alle utskrivingsklare pasientar etter at me fekk system på det i starten av året.
Me har ingen sjukeheimskø.
Kvardagsrehabilitering klarer å få fleire sjølvhjelpne enn målet me sette.
Me har skaffa to bustader ekstra til vanskelegstilte, i tillegg til dei 6 me sette oss som mål.

Me har eit tøft mål om 2 lærlingar pr 1000 innbyggarar. Me er på 1,7 nå. Det er eit mål eg synes me bør gjera meir for å nå. Det går ungdom rundt utan å få lærlingplass. Dei får ikkje gjera seg ferdige med utdanninga, og kjem ikkje i gong i arbeidslivet. Det har me ikkje råd til å sitta å sjå på.

2014 var eit gildt år å vera innbyggjar i Klepp, trur eg.
Kommunen gjorde mykje ut av dei to jubilea. 100 års jubileet for Nordsjøflyginga var stort, både for dei spesielt interesserte og for oss andre. Kulturavdelinga i lag med frivillige og Jærmuseet klarte å laga fleire flotte jubileumsarrangement.
200 års jubileet for grunnloven vart og grundig feira. Begge jubilea samla mykje folk, og folk var blide og glade når dei gjekk heim.

Elevane våre er gode. Dei leverer resultat på linje med resten av elevane i landet i norsk og engelsk. Litt betre i matte, og noko dårlegare i lesing.
Det er grunn til å vera bekymra for at så mange Klepp elevar ikkje gjer seg ferdige med skulegangen. Fråfallet i Klepp toppar statistikken på ein dårleg måte.
Motivasjon, arbeidsro og mobbing er stikkord som kanskje kan forklara noko.
Her er det ting å ta tak i for å oppfylla visjonen "Barna vår framtid".

Årsrapport og rekneskap for 2014 er i ny ”innpakning”.
Digital layout medgode forklarande figurar, og forklaringar på vanskelege omgrep er ei forbetring i vår ”digitale tidsalder” Les om kommunens verksemd i 2014 frå pc, nettbrett og smarttelefon.

Ane Mari Braut Nese
Ordførar


Rådmannen si innleiing

Rådmannen legg fram rekneskapet for 2014 med eit rekneskapsmessig mindreforbruk for drifta på kr. 244.130,-, og eit investeringsrekneskap i balanse.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blei 16,9 millionar, tilsvarande 1,4 % av driftsinntektene. Dette er lågare enn målsettinga på 2 % og teknisk berekningsutval si nye anbefaling på 1,75 %.

Skatteinntektene

Skatteinntektene blei 490 millionar, om lag 10 millionar meir enn budsjettert, og ein auke på 16 millionar frå 2013. Reelt er auken 26 millionar som følgje av at Klepp fekk 5 millionar for mykje i 2013, som difor blei trekt tilbake i 2014. Skatteinntektene pr. innbyggjar er nå 5 % over landsnitt, mot 2 % under i 2012. Kommunen sitt skattefundament er derfor betra dei siste åra.
På landsbasis svikta skatteinntektene med 2,7 milliardar. Utjamninga av skatteinntektene gav Klepp 12 millionar lågare rammeoverføring enn budsjettert. 2014 gav eit trendskifte i oljesektoren og sysselsettinga i regionen og Klepp. Rådmannen er uroa for konsekvensane av dette i 2015 og følgjer utviklinga løpande.

Etatene

Alle etatane hadde mindreforbruk samanlikna med budsjettramma. Dette er svært positivt og viser at betre rapportering og merksemd på budsjettoppfølginga har gitt auka kontroll med utgiftene. Mindreforbruket er avsett til fond i samsvar med vedtatt økonomireglement. Etatane har nå reservar til å dekka uventa utgifter og inntektssvikt. Situasjonen krev likevel tett oppfølging av kostnader og krevjande prioriteringar for administrasjon og politikarar.

Gebyr VAR

Gebyrinntektene på VAR dekka ikkje utgiftene i 2014.  Underskotet vart 4,6 millionar. Rådmannen legg opp til å dekka dette ved auke i gebyra i 2016.

Folketal

Folketalet var ved utgangen av året på 18.741 personar, ein auke på 256 tilsvarande 1,4 %. Dette er lågare enn lagt til grunn i vedtatt budsjett. Kommunane rundt oss har hatt ein vekst på mellom 2,2 og 2,9 %. Den låge veksten kan skuldast at tilgangen på bustader har vore låg i 2014, og ein er spent på om auka bustadtilgang i 2015 vil føra til auka vekst.

Investeringar

Investeringane var rekordstore med eit budsjett på 249 millionar. Som følgje av etterslep på rekningar til dei store prosjekta blei det kostnadsført 190 millionar. Dei største prosjekta var bygginga av ny Tu skule som blei tatt i bruk januar 2015, og arbeida på Engelsvoll skule som blir avslutta våren 2015.

Kvalitet og informasjon

For å betra arbeidet med kvalitet og informasjon blei det vedtatt å ta i bruk nye system for kvalitetssikring, innbyggjarportal og tilsettportal. Systema blir tatt i full bruk i 2015. Ein "smakebit" av den nye innbyggjarportalen blei lagt ut før jul og erstatta dei "gamle" internettsidene.

Tilsette

Av dei 1363 fast tilsette i kommunen er 209 menn og 1154 kvinner. Klepp hadde 32 lærlingar. Samla antal årsverk var 1003 mot 1018 i 2013. 49,5 % av dei tilsette jobbar deltid, 22,5 % av menn og 54,4 % av kvinner. Sjukefråværet var i 2014 på 6,9%. Dette er noko over målsettinga på 6 %, og noko opp frå 2013, men på nivå med 2011 og 2012.

Klepp kommune arbeider for å fremja likestilling og hindra diskriminering. Dette gjeld både kjønn, etnisk bakgrunn, nedsett funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Dette målet er ein del av i kommunen sin personal- og rekrutteringspolitikk. Kommunen arbeider også med å leggja praktisk til rette for dette på arbeidsplassane.
Samarbeid med tillitsvalde og verneombod i tilsettingar og oppfølging av enkelttilsette, samt rådgjeving og rettleiing av leiarar er sentrale suksessfaktorar i dette arbeidet. Medarbeidarkartlegginga, som vart behandla av administrasjonsutvalet 10. mars 2014, syner ei betring i høve til dimensjonen ”Mobbing, diskriminering og varsling”

Årsmelding på web

Årsmeldinga for 2014 blei for første gong tilpassa presentasjon på nett slik du les ho her. Målsettinga er at årmeldinga skal være meir lesbar no som ein brukar nettbrett i politiske møte, og at tilgangen vert enklare og betre for innbyggarar og andre interesserte. Løysinga gjer det no mogleg å få teksten opplest eller oversett til andre språk, og vil difor vera lettare tilgjengeleg for fleire.

 

Kleppe 31. mars 2015

Ivar Undheim
Rådmann


Mål- og resultatvurdering


  Innbyggjarar

  Kommunemål: God service overfor publikum
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Tilgjengelege og gode nettsider Difi 5 stjerner ikkje målt - -
  -brukartilpassing Difi 75 % ikkje målt - -
  -tilgjengelegheit Difi 75 % ikkje målt - -

   

  Kommunemål: Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Null-toleranse for mobbing i skulane Kommunale data 0 saker 35 ikkje oppnådd forverra
  Trivsel, fagleg rettleiing, elevdemokrati og fysisk læringsmiljø over landsgj.snitt Elevundersøkinga: gjennomsnitt av 7. og 10. steg Trivsel: 4,5
  Elevdem: 3,5
  Fys. læringsmiljø 3,1
  Fag. rettl: 3,3
  endra metode
  ikkje målt
  - -
  Alle nyfødde skal få besøk av helsesøster innan 14 dagar Kommunale data 100 % 70 % av dei nyfødde fekk besøk, 30 %  ønska ikkje besøk og møtte opp på helsestasjonen (oftast fleirgongsfødande) ikkje oppnådd betra
  Fristar i undersøkingssaker barnevern skal haldast Kommunale data 100 % Fristoverskriding på 18 %, årsak auke i saker, sjukemelding og nokon vakanser ikkje oppnådd forverra

   

  Kommunemål: God kvalitet på tenestene
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Elevutbyttet skal vera over landsgjennomsnittet Eksamen: snitt av eng, no, mat 3,4 3,3 nær oppnådd uendra
  Utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset skal bli tatt imot frå første dag Kommunale data 0 Det var 31 liggedøgn på sjukehus vi har betalt for. Årsak; dei fleste var i begynnelsen av året, resultat etter nedlegging av 8 sengeplasser på Sirkelen. Klarte å få til ein god rutine utover året. ikkje oppnådd betra
  Tal på deltakarar i kvardagsrehabilitering Kommunale data 90 personar 85 nær oppnådd ny
  Sjølvhjelpte etter avslutta kvardagsrehabilitering Kommunale data 40 % (36 personar) 59 % (50 personar) oppnådd ny
  Tilstrekkeleg med bustader til varig vanskelegstilte Kommunale data Minst 6 8 nye bustader oppnådd  

   

  Kommunemål: Aktivitet og arbeid framfor sosialhjelp
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Kvalifiseringsprogram i NAV skal nyttast aktivt Kommunale data 28 personar 32 personar oppnådd betra
  Fleire skal koma ut i arbeidslivet etter endt kvalifiseringsprogram Kommunale data 30 % (nasjonalt mål) 30 % ut i arbeid 20 % tilbake på sosialhjelp. oppnådd forverra
  "Snu i døra" Kommunale data 0 på venteliste Tiltaket har vore i bruk heile året. Det har vore 3-8 aktuelle kandidatar ved kvar ledig plass, og fleire aktuelle medan det har vore oppteke. oppnådd uendra

   

  Kommunemål: Ein trygg kommune
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Tal på kommunale tiltak som skal redusera skader og ulykker Kommunale data minst 5 3 ikkje oppnådd forverra

   

  Kommunemål: Ein berekraftig folketilvekst
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Ein folketilvekst som gjer det mogleg å oppretthalde tenestetilbod og -nivå SSB 2,5 % 1,4 % ikkje oppnådd uendra


  Medarbeidarar

  Kommunemål: Klepp kommune skal vera ein attraktiv arbeidsplass
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Sjukefråvær Statistikk Under 6 % 6,9 % ikkje oppnådd forverra
  Tilfredse arbeidstakarar Medarb.kartl. 5 ikkje kartlagt - -

   

  Kommunemål: Kompetente medarbeidarar
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Fagpersonell i alle fagstillingar Kommunale data ped.leiarar og styrarar i komm.bhg: 100 % 81 % ikkje oppnådd ny
  Fagpersonell i alle fagstillingar Kommunale data sjukepl.inst: 100 % 70 % ikkje oppnådd ny
  Fagpersonell i alle fagstillingar Kommunale data sjukepl.hjm.syk:100 % 92 % ikkje oppnådd ny
  Auke i talet på lærlingar Kommunale data 2 pr tusen innb 1,7 ikkje oppnådd forverra


  Samfunn og miljø

  Kommunemål: Klepp skal vera attraktiv for allsidige og arbeidsintensive næringsetableringar
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Leggje til rette for nyetableringar, særleg for miljø- og teknologibaserte verksemder Evaluering Kunna dekka etterspurnad for prioriterte verksemder Ei rekke både nye og etablerte bedrifter har flytta til dei nye næringsområda i Klepp i løpet av 2014. oppnådd -
  Auka talet på arbeidsplassar i Klepp, mellom anna for å redusera omfanget av arbeidsreiser SSB 7916 arbeidsplassar (mål for 2013-tal)

  8027 (tal for 2013)

  oppnådd

  betra

   

  Kommunemål: Levande landskap
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Redusert omdisponert naturareal Statistikk Mindre enn 20 da 0 oppnådd uendra
  Redusert avgang jordbruksjord Statistikk Mindre enn 100 da 488,5 ikkje oppnådd forverra
  Godt utbygd turvegnett Statistikk 20 km turvegar pr 10000 innb 20 oppnådd betra


  Økonomi

  Kommunemål: Sunn kommuneøkonomi som sikrar handlingsrom
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Revisor skal finna internkontroll og rutinar tilfredsstillande Revisjonsrapport Unngå nye rutinesvikt/feilfunn Ingen merknadar oppnådd betra
  Netto driftsresultat i % av driftsinnt. Rekneskap > 2% 1,4% ikkje oppnådd forverra
  Arbeidskapital (eks. premieavvik) i % av driftsinnt. Rekneskap > 15% 12,5% ikkje oppnådd betra
  Disposisjonsfond i % av driftsinnt. Rekneskap > 5% 9,8% oppnådd betra
  Del av lånefinansiering av invest. Rekneskap < 70% 65% oppnådd -
  Netto lånegjeld i % av driftsinnt. Rekneskap < 50% 54% ikkje oppnådd forverra

   

  Kommunemål: Ta vare på kommunen sine eigedommar
  Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
  Gjennomføra vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale vedtak Evaluering Pålegg og kjende manglar skal vera konsekvensvurderte og evt. utbetra innan 12 mnd Pålegg og kjende
  manglar vert konsekvensvurdert men ikkje alle vert utbetra innan 12 mnd
  ikkje oppnådd uendra
  Økonomiske ressursar brukt til vedlikehald/vaktmeister pr m2 Rekneskap 150 144,26 ikkje oppnådd  betra 


Folketalsutvikling

Ved utgangen av 2014 var folketalet i Klepp på 18 741 personar. Folketalet auka med 256 personar i løpet av året. Dette gir ein vekst på 1,4 %, som er den lågaste veksten sidan 2003. Held veksten seg på same nivå i 2015 vil Klepp truleg mista veksttilskotet. 

Folketalsutvikling Klepp
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Folketal 31.12 16918 17397 17746 18227 18485 18741
Årleg vekst antal 568 479 349 481 258 256
Årleg vekst % 3,5 % 2,8 % 2,0 % 2,7 % 1,4 % 1,4 %
Fødslar 292 266 268 288 277 246
*Tal på fødslar i 2014 er det lågaste sidan 2008. Trenden i fylket dei siste åra er lågare fruktbarheit og fødselstal.
Døde 81 73 89 85 88 110
*Tal på døde i 2014 er det høgaste talet Klepp har hatt.
Netto innvandring 192 205 181 176 139 161
*Innvandring ligg på høgt nivå, men har minka dei siste åra.
Netto innanlandsk flytting 165 83 -7 104 -70 -41
*Det har vore netto innanlandsk utflytting frå Klepp dei siste åra, og her skil vi oss frå nabokommunane.

 

Folketalsvekst 2014 Klepp kommune

Folketalsvekst i nabokommunane

Nabokommunane viser ikkje tilsvarande svak folketalsvekst.Årleg folketalsvekst Jæren %

Ferdigstilte bustader i Klepp og nabokommunane

Svak folketalsvekst kan ha samanheng med færre ferdigstilte bustader i Klepp dei siste åra, samanlikna med utviklinga i dei andre kommunane.Ferdigstilte bustader Jæren 2009-2014


Personal

Årsverk og tal på tilsette 2011-2014
  2011 2012 2013 2014
Tal på aktive årsverk pr 31.12 totalt 948,1 990,8 1018 1003,5
Om ein inkluderer faste årsverk/heimlar utan fast tilsette, blir talet om lag 70 årsverk høgare i 2014. Differansen er i hovudsak frå HSO.
Tal på tilsette 31.12 totalt 1516 1533 1478 1535
-tal for 2013 er truleg feilrapportert/for lågt
Tal på fast tilsette inkl permisjon m/u lønn  1237 1303 1337 1363
Tal på tilsette kvinner fast  1053 1109 1133 1154
% andel kvinner  85,1 % 85,1 % 84,7 % 84,7 %
Tal på tilsette menn fast  184 194 204 209
% andel menn  14,9 % 14,9 % 15,3 % 15,3 %
Tal på kvinner i leiande stillingar  42 44 44 42
% andel kvinner i leiande stillingar  67,7 % 71,0 % 68,8 % 70,0 %
Tal på menn i leiande stillingar 20 18 20 18
% andel menn i leiande stillingar 32,3 % 29,0 % 31,2 % 30,0 %

 

Fordeling heiltid/deltid
  2011 2012 2013 2014
Tal på tilsette i deltidsstillingar fast 615 609 639 675
Tal på kvinner i deltidsstillingar fast  575 567 586 628
Tal på menn i deltidsstillingar  40 42 53 47
% andel tilsette i deltidsstillingar 49,7 % 46,7 % 47,8 % 49,5 %
% andel kvinner i deltidsstillingar 54,6 % 51,1 % 51,7 % 54,4 %
% andel menn i deltidsstillingar 21,7 % 21,6 % 26,0 % 22,5 %
% kvinners andel av deltidsstillingar  93,5 % 93,1 % 91,7 % 93,0 %
% menns andel av deltidsstillingar  6,5 % 6,9 % 8,3 % 7,0 %

 

Sjukefråvær
  2011 2012 2013 2014
Sjukefråvær heile kommunen 7,0 % 7,0 % 6,5 % 6,9 %

 

Lærlingar
  2011 2012 2013 2014
Tal på lærlingar totalt i kommunen 27 33 35 32
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,5 1,8 1,9 1,7

 

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tilsette i 2014 Menn Kvinner
60-61 år 19 52
62-64 år 14 40
65-67 år 7 21
over 67 0 4


Økonomisk analyse


  Økonomiske nøkkeltal

   

  Netto driftsresultat

  Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
  Netto driftsresultat vart på 16,9 millionar, tilsvarande 1,4 % av driftsinntektene.  Dette er lågare enn målsettinga på 2 %.  Det er og lågare enn tidlegare anbefalingar på 3 % og ny anbefaling frå november 2014 på 1,75 %. Nedjusteringa i anbefalinga skuldast at kompensasjon for meirverdi på investeringar no vert ført som inntekt i investeringsrekneskapen.  Det meste av netto driftsresultat skuldast mindreforbruk på etatane sine rammer som er avsett til fond til disposisjon for etatane.  Det er behov for å betra driftsresultatet i åra som kjem med felles disponible midlar.

  Lånegjeld i prosent av driftsinntektene

  Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
  Lånegjelda har vore stigande dei siste åra samanlikna med driftsinntektene, og vart i 2014 høgare enn målsettinga på 50 %.  Lånegjelda er lågare enn i Time, men høgare enn i Hå.  Samanlikna med landet og fylket ligg Klepp lågare (tal ikkje tatt med her). Rentenivået har vore dalande og gjelda difor rimelegare å betala, men dersom renta stig og gjelda veks kan ho legga sterkt press på utgiftene.

  Lånefinansiering i prosent av finansieringsbehov

  Lånefinansiering i % av finansieringsbehov
  Del av investeringane som vert finansierte av lån har vore stabil dei siste åra. Målsettinga er maksimalt 70 % som er eit høgt nivå samanlikna med andre, og ut frå at dei fleste investeringane gjev ein momskompensasjon på 20 %. I tillegg til lån vart investeringane finansierte med 33 millionar i momskompensasjon og 15 millionar i tilskot. Det vart kun overført 500.000 i driftsmiddel, og denne delen bør aukast.

  Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene

  Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter
  Av dei økonomiske målsettingane skil fonda seg positivt ut. Fonda har auke dei siste åra samanlikna med driftsinntektene.  Auken i 2014 skuldast i hovudsak mindreforbruket på etatane, middel som er avsett til disposisjonsfond disponert av etatane.  Dei største fonda er generelt disposisjonsfond på 37 millionar, momskompensasjon investeringar 30 millionar og pensjonsfond 19 millionar. Klepp har noko lågare disposisjonsfond enn Hå, men vesentleg høgare enn Time.

  Arbeidskapital i prosent av driftsinntekter

  Arbeidskapital eks premieavvik i % av brutto driftsinntekter
  Arbeidskapitalen i andel av driftsinntektene har vorte redusert dei siste åra. Hovudårsaka er at inntektene har auka, mens arbeidskapitalen har vore stabil. I 2014 auka fonda og arbeidskapitalen igjen, men ligg framleis lågare enn målsettinga.  Ein del av arbeidskapitalen er disponert av etatane og til finansiering av investeringar. Måltalet vil truleg ikkje bli nådd dei neste åra.  

   


  Investeringar

  Investeringane var rekordstore med eit budsjett på 249 millionar. Som følge av etterslep på rekningar til dei store prosjekta blei det kostnadsført 190 millionar. Dei største prosjekta var bygginga av ny Tu skule som blei tatt i bruk januar 2015, og arbeida på Engelsvoll skule som blir avslutta våren 2015.

  Investeringar 2014

  Tabellane under viser prosjekt som er avslutta med samla kostnadsramme, samla rekneskap, budsjett 2014 inkl. rebudsjettering og rekneskap 2014.  Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på avslutta prosjekt.  Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det komme etterarbeid etter at prosjekta er avslutta.

  Investeringsprosjekt avslutta

  Avslutta investeringsprosjekt
  Prosjekt (beløp i 1000 kr) Status/type Kostnadsramme (inkl rev) Rekneskap tot Budsjett 2014 (inkl rebudsj) Rekneskap 2014
  Flytta arkiv rådhus Avslutta 700 440 350 95
  Utleigebustader Stasjonsvegen Avslutta 6600 6683 3600 1687
  Kleppe skule - arbeidsrom Avslutta 1000 1007 0 206
  Myrsnibå barnehage Avslutta - 2482 - 2482
  *Klepp overtok Myrsnibå barnehage frå 2014 i samsvar med avtale.  Kommunalt lån på 1 million vart tilbakeført og kommunen overtok restlån i Husbanken på 1,4 millionar.  Barnehagen er rekneskapsmessig verdsett tilsvarande.     
  Tilbygg Kleppetunet NAV Avslutta 2000 1727 2000 1727
  *Prosjektet vart stoppa.  Viser til kommunestyresak 62/14
  Fredheim - ombygging Avslutta 4300 4645 1140 1491
  Øyeblikkelig hjelp døgntilbod Avslutta 1000 577 700 270
  Kleppheimen ombygg.dagsenter Avslutta 9200 10855 0 14
  *Etterarbeid. Sluttmelding i kommunestyresak 20/14.   
  GPS-utstyr LU Avslutta  -  224 250 224
  *Budsjett overført frå drift/fond     
  Transportplan Jæren Avslutta  -  - 820 122
  *Mindreforbruk dekker deler av meirforbruk på Støyskjerming Øksnevadlia   
  Støyskjerming Øksnevadlia Avslutta 7000 8436 7000 8436
  *Del av meirforbruk dekt av prosjektet Transportplan Jæren    
  Sykkel-/gangsti Salte Avslutta 5000 5106 0 74
  Parkvegen Avslutta 2585 3056 0 364
  *Etterarbeid     
  Sikringstiltak/alarm Kyrkje Avslutta 100 100 100 100
  IT-Investering kyrkjekontoret Avslutta 300 300 300 300
  Orre gamle Kyrkje Avslutta 18300 18730 0 17

  Investeringsprosjekt som pågår er enten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret.  For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap sett opp. For løpande investeringar viser kun budsjett inkl. rebudsjettering (disponibel løyving) og rekneskap for 2014.

  Investeringsprosjekt pågår

  Pågåande investeringsprosjekt
  Prosjekt (beløp i 1000 kr) Status/type Kostnadsramme (inkl rev) Rekneskap tot Budsjett 2014 (inkl rebudsj) Rekneskap 2014
  IT/EDB Løpande     7600 4783
  *Dekker meirforbruk på dei andre IT-prosjekta    
  Elektronisk kommunikasjonsutstyr folkevalde Løpande     200 290
  *Meirforbruk dekka av IT/EDB     
  Telefoni/IP/kabling Løpande     2500 2819
  *Meirforbruk dekka av IT/EDB     
  Prosjekt IT-Sikkerheit Løpande     0 125
  *Meirforbruk dekka av IT/EDB     
  Flyktningebustader Løpande     16500 9956
  *Lågare forbruk enn planlagt. Det blei tatt i bruk eksisterande avlastnings- og barnebustad i Kleppestemmen som bustad for flyktningar.
  Omsorgsbustader Tidsavgrensa 42000 3827 7000 3827
  *Betalt eigeandel i samband med oppstart av prosjekta.  Kostnader påløper dei neste åra.
  Smievegen utleigebustader vanskelegstilte Tidsavgrensa 10000 79 6000 79
  *Val av løysing har forseinka framdrifta. Prosjekt på anbod 1. kvartal i 2015
  IT/EDB undervisning Løpande     2000 2067
  Tu skule nybygg Tidsavgrensa 156000 144147 79000 82161
  *Skulen tatt i bruk januar 2015.  Sluttfakturaene kjem i 2015. Prosjektet innafor kostnadsramma.  Prosjektet blir sett saman med uteområde og inventar.
  Tu skule - inventar Tidsavgrensa 7900 7304 7570 6979
  Tu skule - uteområde Tidsavgrensa 1000 1073 1000 1073
  Søppelsikring ved skulane Løpande     600 0
  *Manglande kapasitet har forseinka dette.  Det vert vurdert nedgravne konteinarar slik som på nye Tu skule.
  UU-Tiltak skulane Løpande     400 352
  Uteområde skule Løpande     1000 766
  Inneklima/brannsikring Løpande     3900 927
  *Forseinka framdrift på grunn av avgrensa kapasitet
  Rehabilitering Engelsvoll sk. Tidsavgrensa 44500 31109 18000 27920
  *eiga sak kjem i april 2015     
  Orstad skule/grendehus - utbetr. Tidsavgrensa 3500 394 3100 11
  Orre skule rehabilitering Tidsavgrensa 11000 6591 2000 883
  *Pågåande arbeid, vart avslutta i 2015
  Borsheim- ombygg. Bore gamle skule Tidsavgrensa 7000 4578 6850 4456
  *Ombygging i samband med Eirik Raude senteret. Arbeidet blir avslutta hausten 2015.
  Påbygg barnehagar Tidsavgrensa 20000 284 5000 284
  *Løyvinga blir brukt på Orre. Arbeid pågår og er venta avslutta i 2015. Viser og til K-sak 8/15. Blir sett saman med uteområde og inventar.
  Barnehage - uteområde Tidsavgrensa 1000 0 500 0
  Barnehage - inventar Tidsavgrensa 1000 0 500 0
  Klepp familie og fritid - inventar Tidsavgrensa 300 0 300 0
  Sirkelen utsmykking mm Tidsavgrensa 3000 1832 1750 836
  Ombygging Kleppetunet 3. etasje. Tidsavgrensa 700 610 430 345
  Digitalt nødnett Tidsavgrensa 400 0 400 0
  *Forseinka framdrift. Val av modell og kostnad er ennå ukjent.
  Avlastings/barnebustad Tidsavgrensa 1140 807 1000 678
  *Prosjektet vart stoppa.  Viser til kommunestyresak 62/14
  Lager Klepp kyrkjegard Tidsavgrensa 500 0 500 0
  *blir slått saman med prosjekt Gravplass Klepp
  Gravplass Klepp Tidsavgrensa 25000 1082 10000 574
  *Inkluderar 470' ført på feil prosjektnr i 2014
  Diverse tomtekjøp Løpande     1500 0
  *Generell post. Vert disponert til kjøp av tomter kommunen treng.
  Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgrensa 6000 5638 6000 5638
  Ombygging Rådhuset Tidsavgrensa 2300 1876 1750 1352
  Sentrum/Meieriet Løpande     2500 100
  *600' overført til prosjekt Utandørsanlegg Rådhuset i 2014
  Utendørsanlegg rådhuset Tidsavgrensa - 1362 1362 1362
  *600' frå Sentrum /meieriet i 2014, resten frå drift/fond   
  Trafikksikring Løpande     1100 0
  *Generell post. Vert disponert på enkeltprosjekt.
  Turstier/Friluftsliv Løpande     400 44
  *Generell post. Vert disponert på enkeltprosjekt.
  Bru Frøylandsvatnet Tidsavgrensa 2000 0 1000 0
  *Blir utbetalt i 2015. Viser til kommunestyresak 80/14
  Sykkel- og gangsti Horpestad Tidsavgrensa 18500 18100 0 119
  *Etterarbeid, 80m står igjen i 2015  
  Sykkel og gangsti Grødalandsvegen Tidsavgrensa 9300 9656 8000 8319
  *Meirforbruk 2014 blir sett i samanheng med prosjekt Ny gang og sykkelveg  
  Ny gang og sykkelveg Løpande     1000 0
  *Dekker meirforbruk på sykkel-/gangsti Grødalandsvegen.  Generell løyving til konkrete prosjekt.   
  Fotgjengartunnel
  Orstad
  Tidsavgrensa 1000 0 1000 0
  Gatelys Løpande     820 179
  Lys Frøylandsvatnet - Laland - Time grense Tidsavgrensa 4200 3210 4160 10
  *rekneskapsført på feil prosjektnummer i 2014
  Maskinkjøp teknisk Løpande     600 911
  *Meirforbruk dekka frå drift/fond     
  Klimaplan/Enøk Løpande     1000 0
  Oppgradering vassleidning Åse Tidsavgrensa 5500 0 5500 0
  *Budsjettert på nytt i 2015 som vassleidning Særheim-Grøva
  Vatn næringsområde Tu Tidsavgrensa 1300 577 1300 577
  Kloakkring Åse Tidsavgrensa 2000 0 2000 0
  Kloakk Skas Tidsavgrensa 2000 1125 2000 1125
  Nye VA-prosjekt Løpande     4000 119
  *Generell post. Vert disponert på enkeltprosjekt.


  Skatt

  Skatteinngangen i Klepp har dei siste to åra vore betre enn budsjettert, og betre enn utviklinga i landet.

  • Skatteinngangen i 2014 auka med 16,2 millionar i 2014, ein vekst på 3,43 %.
  • Det vart budsjettert med ein vekst på 1,2 %.  Samanlikna med budsjett vart veksten 2,18 %. Skatteinntektene vart omlag 10,4 millionar høgare enn budsjettert.
  • Feil rapportering frå fleire arbeidsgjevarar gav eit trekk i mai 2014 på omlag 5 millionar, tilsvarande omlag 1 % av inntekta i 2014. Korrigert for dette vart skatteinntektene i 2013 omlag 470 millionar og i 2014 omlag 495 millionar. Korrigert vekst vert då omlag 5,3 %.
  • Skatteveksten for landet var svak i 2014. Regjeringa sitt opphavlege anslag var ein vekst på 3,2 %. Den vart i revidert nasjonalbudsjett nedjustert til 3 %, og i statsbudsjett for 2015 nedjustert til 2,4 %. Skatteveksten vart til slutt på 1,9 %, ein svikt på 2,7 milliardar for kommunane og fylkeskommunane samla.
  • Skattesvikten var det mest markerte sidan 2004 og må sjåast saman med utviklinga i norsk økonomi.
  • Skattesvikten for landet samla rammer Klepp kommune ved trekk i rammetilskotet/inntektsutjamninga. Viser til gjennomgangen av rammetilskotet. Netto medførte skattesvikten eit tap på 2,8 millionar samanlikna med budsjett 2014.
  • Skatteinntektene for kvar innbyggjar har auka markert dei siste 2 åra. Årsaka er truleg auka inntekt og større del av folketalet som er sysselsett.
  • Rådmannen er uroleg for kva verknader skattesvikten for landet samla og den regionale makroøkonomiske situasjonen kan gje i 2015.

  Figurane under viser skatteutviklinga i bokførte skatteinntekter og skatt pr. innbyggjar samanlikna med resten av landet, samt skatteutviklinga for landet samla gjennom 2014.

  Skatteinngang pr år

  Skatt pr innbyggjar og andel sysselsette
  Skatteinngang landet 2014


  Rammetilskot

  Ordinært rammetilskot i 2014 vart på 376,9 millionar. Utgiftsutjamninga og skjønnstilskot vart 397,7 millionar og Klepp vart trekt 20,8 millionar i inntektsutjamninga.

  Rammetilskot og inntektsutjamning

  • Den største delen av rammetilskotet er utgiftsutjamninga på 393,7 millionar. Denne delen av rammetilskotet er fastsett i statsbudsjettet og endrar seg normalt ikkje i rekneskapsåret.
  • Auken frå 2010 til 2011 skuldast i hovudsak omlegginga i samband med at tilskot til barnehagar vart innarbeida i fordelinga av rammetilskotet. 
  • Inntektsutjamninga gav eit trekk på 20,8 millionar i 2014, omlag 13,2 millionar større enn budsjettert. Årsaka var den auka skatteveksten. Inntektsutjamninga skjer løpande gjennom rekneskapsåret.
  • Klepp mottok og 3,8 millionar i skjønnstilskot frå fylkesmannen som kompensasjon for tal på grupper med språkdeling i grunnskulen. Klepp har høgaste tal på grupper og tilskot til dette i Rogaland.
  • Fylkesmannen gav 0,2 millionar i tilskot til omstillingsprosjekt i helse, sosial og omsorgsetaten i Klepp i 2014.

  Utgiftsbehovindekser Klepp 2014

  • Samansettinga av folketalet er det viktigaste for fordeling av rammetilskotet. Klepp har ei ung befolkning.
  • 22 % fleire skulebarn enn i gjennomsnitt av kommunane.
  • 27 % fleire barn i barnehagealder.
  • Låg del av befolkninga over 50 år.

  Utgiftsbehovindekser Klepp 2014

  • Klepp har ein lågare del av folketalet med høgare utdanning enn landgjennomsnittet.
  • Ein høgare del av barn utan kontantstøtte.
  • Færre lågløna enn gjennomsnittet.
  • Få ikkje-gifte over 66 år.
  • Del av uføre er litt lågare enn gjennomsnittet.
  • Lågare dødelegheit.
  • Mange unge innvandrarar.

  Kostnadsindeks utgiftsutjamning

  • Kostnadsindeksen er summen av alle utgiftsbehovindeksane. Den viser om ein kommune har ei samansetting av folketalet, geografi og anna, som vert rekna som rimelegare eller dyrare å drive enn gjennomsnittet.
  • Klepp sin kostnadsindeks har sidan 2011 lege rundt 97 - 98 %. Det betyr 2 - 3 % rimelegare i drift enn gjennomsnittet av kommunane.
  • Klepp, Time og Hå er relativt like vurdert ut frå kostnadsindeksen.
  • Endringa frå 2010 til 2011 skuldast i hovudsak at barn i barnehagealder ikkje var ein del av kostnadsindeksen.


  Pensjon

  Rekordhøgt premieavvik skuldast låg rente og hovudoppgjer. Budsjettert bruk av fond for å finansiera pensjonskostnadane vart redusert i 2. tertialrapport.

  Det vart inntektsført eit premieavvik frå Kommunal landspensjonskasse (KLP) på 18 millionar i 2014, det høgaste så langt. Premieavviket vart langt høgare enn berekna og er den viktigaste årsaka til at rekneskapsresultatet vart vesentleg betre enn opphavleg budsjettert.

  • Det vart utgiftsført eit premieavvik til Statens pensjonskasse (SPK) på omlag 2 millionar.
  • Premieavviket i år vart inntektsført med 16,1 millionar, med tillegg av arbeidsgjevaravgift på 2,3 millionar.
  • Det vart utgiftsført 3,3 millionar i amortisert premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift.
  • Samla premieavvik var ved utgangen av 2014 på 45 millionar inkl. arbeidsgjevaravgift. Premieavviket frå 2014 skal dekkast inn dei neste 7 åra. Eldre premieavvik over 10 eller 15 år.
  • Premieavviket reduserer kommunen sin likviditet tilsvarande.
  • Utrekninga av premiekostnad og premieavvik går fram av pensjonsnotane

  Premieavvik pensjon KLP og SPK


Finansforvalting


  Utviklinga i finansmarknadene

  Utviklinga i finansmarknadane var urolege i 2014. Fall i oljeprisen ramma Norge, og sentralbankane var aktive med stimulerande tiltak som lågare rente og kjøp av statsobligasjonar.

  Brent oil USD

  • I 2014 falt oljeprisen med 48% målt i USD (-36% i NOK).
  • Prisfallet kjem av overproduksjon og forventing til at OPEC ikkje vil kutta i produksjon i nær framtid.

  Valuta EURNOK og USDNOK

  • Norske kroner blei svekka mot USD (-22,5%) og EUR (-8%) som følgje av svekka oljepris og senka forventing til norsk økonomi.
  • Svekka NOK gir auka konkurranseevne for norske bedrifter, og ei auka avkasting på utanlandske investeringar.

  Renter 10 års swap og 3mnd Nibor

  • Rentenivå i Norge og utland er rekordlågt, som følge av spesielt den amerikanske sentralbanken sine forsøk på å stimulera økonomisk vekst.  Korte renter er låge som følge av låge styringsrenter, og lange renter som følgje av at sentralbankane kjøper statsobligasjonar og presser lange renter ned.
  • Det norske rentenivået er lågt som følge av låge renter i utlandet, spesielt i Europa. Lange renter falt som følge av fall i oljepris og svekka forventningar til norsk økonomi og valuta.

  Oslo børs

  • Oslo børs steig 5% i 2014. All veksten kom i første halvår, medan den var uroleg og fall i andre halvår.
  • Verdsindeksen målt i USD steig marginalt 0,6%, og målt i NOK steig den 23% pga svekkinga i NOK.
  • Norske aksjar var pr 1.jan 2015 prisa lågare enn historisk snitt målt ved pris/bokførte verdiar. Målt ved pris/forventa inntening (12mnd) låg aksjekursane nær historisk snittnivå.

  Rådmannen si vurdering av marknaden og eksponering

  • Nedsiderisiko blir vurdert som større enn oppsida på børsane, og i starten av oktober 2014 blei kommunen si eksponering mot aksjemarknaden senka mot minimumsnivå. Det blei selt eigekapitalbevis, eit kombinasjonsfond (aksjar/rente) og aksjefond blei redusert ned mot minimumsvekting.
  • Ein venta fall i rentenivået i 2014. Nye lån vart difor teke opp med flytande rente knytta til nibor, og fastrenteavtalar som gjekk ut i april og desember vart erstatta med flytande rente.
  • Klepp kommune har ikkje direkte eksponering mot utanlandsk valuta.

  Diagram v/Nordea e-Markets


  Likviditet til driftsformål

  Likviditeten har vore god i 2014.

  • All likviditet har vore plassert på konsernkonto i Sparebank 1 SR-Bank.
  • Som følge av høgare rente på innskot enn på lån, vart låneopptaket for 2014 gjennomført i juni og plassert i konsernkontoavtalen.  
  • Likviditeten siste del av 2014 var høgare enn venta som følgje av låneopptaket, og at utbetalingane i samband med investeringane vart seinare enn budsjettert.
  • Dei siste to åra har innskot på disponible konti vore høgare enn 100 millionar med unntak av nokre få dagar.  Dette skuldast gode fondsreservar.

  Figuren under viser innskot på disponible konti. Skattetrekk og bundne midlar er ikkje med.

  Likviditet 2014

  Figuren under viser inn- og utbetalingar kvar månad i 2014. Dei største inn- og utbetalingane er:

  • Skatteinntekter, kvar månad, høgast i januar, mars, mai, juli, september og november.
  • Rammetilskot, alle månader med unntak av juli og desember
  • Låneopptak, i juni 2014
  • Løn, kvar månad
  • Skattetrekk, kvar månad
  • Arbeidsgjevaravgift, kvar andre månad.

  Likviditetsbevegelsar 2014


  Langsiktige finansielle aktiva

  Avkastning på 3,45 % i 2014, lågare enn benchmark 4,78 %. Vanskeleg å finne verdipapir i enkelte risikoklassar som gjer betre avkastning enn bankinnskot.

  Avkasting langsiktige finansielle aktiva 2014
  Portefølje 31.12.2013 Portefølje 31.12.2014 Avkasting kr Avkasting % Benchmark Avvik
  41992234 43488804 1496570 3,45% 4,78% -1,33%
  *Porteføljebeløp er inkludert påkomne renter, og avvik derfor frå bokført verdi og resultat i Rekneskapsnote 10
  *Benchmark: 35% ST1X, 55% ST4X, 5% OSEBX, 5% MSCI

   

  Risikofordeling
  Risikoklasse Min Normal Maks Portefølje 31.12.2013 Portefølje 31.12.2014
  1: Bankinnskot/Statsobl. 10% 10% 100% 9% 21%
  2: Obligasjonar (bank og kreditt) 25% 60% 80% 64% 53%
  3: Obligasjonar/sertifikat (industriføretak) 0% 10% 20% 0% 2%
  4: Fondsobligasjonar (bank) 0% 10% 20% 14% 18%
  5: Aksjefond 5% 10% 20% 11% 6%
  6: Eigekapitalbevis 0% 0% 5% 2% 0%

   

  Avvik i 2014:

  • Risikoklasse 4 og risikoklasse 1 er overvekta i forhold til normal posisjon. Dette fordi det er vanskeleg å finna obligasjonar i risikoklasse 2 og 3, som overstig avkasting på dagens forvaltningskonto. Desse risikoklassane er derfor undervekta.
  • Risikoklasse 5 er undervekta ut frå Klepp kommune sitt syn på aksjemarknaden.
  • Avkasting avviker med 1,33 % målt mot Benchmark. Avviket kan forklarast med at kursen på ST4X har stige som følge av låge lange renter. Porteføljen har ikkje lange renter. Porteføljen består av rentepapir med flytande rente og er ikkje like utsette for kurssvingingar som referanse indeksen.
  • Ingen avvik på etisk reglement i perioden.


  Langsiktig gjeld

  Lånegjelda auka med 96,8 millioner. Gjennomsnittleg rente var 2,37 %.

  Nøkkeltal lånegjeld
  Hovudtal Vedtatte rammer 01.01.2014 31.12.2014
  Lånevolum (i heile mill.)   810,1 906,9
  Tal på lån   71 78
  *Dei fleste av låna er i Husbanken. Det er 6 lån i Kommunalbanken, 4 i KLP og 3 i obligasjonsmarknaden. Det vart tatt opp 2 nye investeringslån i 2014 på 76 millionar og 70 millionar. Som følgje av endring i lånevedtaket og avdragsplan var det siste lånet redusert til 47 millioner ved utgangen av året. Det vart tatt opp 2 startlån i Husbanken på tilsaman 29 millionar. I tillegg vart det tatt opp 3 mindre lån i Husbanken til kjøp av bustader.
  Bokførte renter hittil i år (i heile mill)   0 25,8
  Gjennomsnittleg rente i portefølja   2,80 % 2,37 %
  *Rentenivået sank i 2014. Som følgje av rentebindingar vart gjennomsnittleg rente høgare enn markadsrenta.
  Gjennomsnittleg flytende rente i portefølja     1,96 %
  Pengemarknadsrenta   1,69 %  1,48 %
  *Pengemarknadsrenta er 3 månaders nibor rente. Alle flytande lån med unntak av Husbanklåna og eit lån i Opplysningsvesenets fond er knytta til denne.
  Differanse eige vikår og pengemarknadsrenten     0,48 %
  *Dei fleste flytande låna med lang løpetid har 0,40 % i margin. Samla differanse nokre høgare som følgje av rentefallet i slutten av 2014.
  Motpartsrisiko      
  Største lånegjevar   Kommunalbanken Kommunalbanken
  Største lånegivers del av total gjeld   34,30 % 37,40 %
  *Kommunalbanken har vore best på langsiktige lån dei siste åra. Dei har og vunnet konkurransene om dei korte låna i 2014.
  Største enkeltlån Maks 25 % 12,20 % 9,26 %
  Renterisiko      
  *I samla låneportefølje. Netto renterisiko er utrekna i stresstest
  Finansielle instrument (i heile mill)   79 78
  Finansielle instrumenters andel av total gjeld   9,8 % 8,6 %
  *Rentebytteavtalar (SWAP) er brukt for å sikre renta mot endringar på lån med flytande rente. Desse reknast i nøkkeltala saman med fastrenteavtalane på låna.
  Andel fastrente Min 20 % 46,70 % 29,00 %
  *Finansreglementet legg opp til at delen av gjelda med fastrente skal være mellom 20 og 50 %. Fastrentedelen har vorte redusert i 2014 i samsvar med forventningane om fall i renta.
  Andel flytande rente Min 40 % 53,30 % 71,00 %
  Gjennomsnittleg durasjon (i heile år) Maks 3 år 0,95 0,71
  *Gjennomsnittleg durasjon (rentebindingstid) er redusert som følgje av mindre fastrente og kortare tid til utløp av fastrenteavtalane. Kort durasjon er gunstig nå renta fell.
  Lengste rentebindingstid (i hele år) Maks 5 år 4,12 3,38
  Refinansieringsrisiko      
  Gjenverande løpetid til forfall i gjennomsnitt   13,55 12,1
  Andel refinansiering innan 12 måneder   0,0 % 9,70 %
  Eit av låna i 2014 vart tatt opp som lån med løpetid 3 månader. Grunnen til dette er likviditet og betre rentevilkår på korte lån. Eit obligasjonslån forfell i desember 2015. Refinansieringsrisikoen vurderast som liten.
  Størrelse refinansiering innan 12 måneder   0 88

  Motpartsrapport


  Utfordringar

  Utfordringar i finansforvaltninga 

  • Lågt rentenivå gir lågare renteutgifter på kort sikt. Tilvenning til låge renter kan på sikt gjera økonomien meir sårbar ved renteauke.
  • Lågt rentenivå gir lågare avkasting på innskot og langsiktige finansielle aktiva. Skal ein opprettehalda avkastinga må ein auka risikoen i porteføljen.
  • Finansreglementet har ei grense for rentesikring på 5 år. I dagens marknad er risikoen for renteauke truleg fleire år fram. Investeringane blir finansiert med lån på 20 år og grensa for rentesikring bør aukast for å sikra seg mot oppgang på lengre sikt.
  • Delar av porteføljen for langsiktige finansielle aktiva må slik rammene er no, plasserast på vilkår som gjer dårlegare avkastning enn ordinære bankinnskot. Samla avkasting kan aukast ved at ein ser kort likviditet og langsiktige finansielle aktiva saman.


  Stresstest

  Klepp kommune har ikkje vesentleg finansiell risiko. Stresstest viser eit maksimalt tap på 2,6 millioner.

  Stresstesten viser at ein prosent endring i rentenivået vil gje 0,9 millioner i auka rentekostnader i året på kort sikt. Langsiktig finansielle aktiva vil gje eit tap på 1,6 millioner med ein renteendring på 1 prosent og eit børsfall på 30%.

   

  Stresstest Klepp kommune pr. 31.12.2014
  Aktiva/Passiva Balanse % Balanse mill.kr Endrings parameter Durasjon Beregnet tap mill.kr
  Gjeld med p.t./flytande rente 71,0 % 644 1 %   -6,4
  Gjeld med fast rente 29,0 % 263      
  Samlet bruttogjeld 100 % 907     -6,4
  Kapital i VAR kompensert via gebyrar 8,0 % 44 1 %   0,4
  Rentekompensasjon frå Husbanken 13,7 % 75 1 %   0,8
  Utlån energiselskap 25,5 % 140 1 %   1,4
  Utlån husbankmidler/Startlån 15,1 % 83 1 %   0,8
  Bankinnskot 37,7 % 207 1 %   2,1
  Obligasjonsfond 0 % 0 1 % 1 0,0
  Samla utlån, innskot og kompensasjoner 100 % 549 1 %   5,5
  Netto renteeksponering   358 1 %   -0,9
  Kort pengemarknad 9 % 9 1 % 0,5 0,0
  Anleggsobligasjonar 0 0 1 %   0,0
  Norske omløpsobligasjonar 78 % 32 1 % 3,0 -1,0
  Utanlandske omløpsobligasjoner 0 % 0 1 %   0,0
  Fast eigedom 0 % 0 -10 %   0,0
  Hedge fond 0 % 0 -20 %   0,0
  Norske aksjar 13 % 2 -30 %   -0,6
  Utenlandske aksjer 0 % 0 -20 %   0,0
  Netto valutaposisjon 0 % 0 -10 %   0,0
  Langsiktige finansielle aktiva 100 % 43     -1,6
  Samla finansielle aktiva   592      
  Mogleg tap vil utgjere:   -2,6      


Sentraladministrasjonen

Fornying og forbetring av system begynner å bera frukter.  Betre rapportering, rutinar og heilskapstenking har ført til reduserte kostnadar og betra budsjettkontroll.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Sentraladministrasjonen 2014

Viktige vedtak

 • Forbetring av dataspreienett i skulane
 • Revisjon av personalreglement
 • Deltidskartlegging
 • Retningslinjer - kommunal garanti for lån - idrettsformål og spelemidlar
 • Søkad om deltaking i val for 16 og 17 åringar.  Søknaden vart ikkje innvilga
 • Forslag til ny brannstasjonsstruktur
 • Bompengepakke Jæren 2 - mandat og opplegg
 • Klepp energi - vedtatt fortsett eigarskap
 • Felles ungdomsskule Time og Klepp
 • Kommuneplan 2014 - 2025

Resultat

 • Bytte av telefonleverandør til Telenor
 • Integrering mellom barnehagesystem og sak/arkiv
 • Internopplæring i IKT; nanokurs i office, informasjonssikkerheit, ordinære kurs i excel 
 • Val, implementering og prøvedrift av ny innbyggjarportal/internettsider
 • Styringssystem for bærbare einingar
 • Automatisering av ID handtering IT brukarar
 • Elektroniske arkiv for barnevern
 • Nettbrett til politikarar
 • Nettbrett i heimesjukepleien
 • Betra system for økonomirapportering
 • Alle etatar i balanse samanlikna med budsjett
 • Avvikla bruk av gjeldsforvaltar
 • TV- aksjonen, eldres dag
 • Nytt fjernarkiv
 • Ta på E-faktura frå leverandørar auka frå ca 2.000 til 7.000 av 19.600 fakturaer totalt
 • E-faktura til brukarar er nå ca 10.000, og Avtalegirobrukarar 11.800 av totalt 36.000 og 

Utfordringar

 • Kapasitet, kompetanse og ressursar IKT.  Vurdering av driftsløysingar inkl. samdrift med andre
 • Forbetra interntenester og effektivitet i samband med ny organisering av lønn og personale
 • Implementering av "Kvalitetslosen" og nye IKT modular lønn, reise m.m.
 • Vidareutvikling av tenester og service til publikum og folkevalde på web/internett
 • Etablera ny tilsettportal/intranettside for auka effektivitet i organisasjonen internt
 • Revidering av finansreglement
 • Revidering innkjøpsreglement i samband med nye reglar frå 2016
 • Oppgradering av sak-arkivsystemet ESA
 • Gjennomføring av lokal- og regionalval
 • Opplæring av nye folkevalde i 2015 og 2016
 • Kommunereformarbeidet

Økonomisk resultat

Nøkkeltal


  Økonomisk resultat

  Økonomisk resultat Sentraladministrasjon
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
  Vedteken budsjettramme 32119 33345 35364 38073
  Vedtekne endringar i budsjettramme 90 900 200 0
  Interne omfordelingar ramme 0 0 67 1240
  Budsjettramme pr 31.12 32209 34245 35631 39313
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 32375 35100 35491 38814
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -166 -855 140 499
  Avsetning/bruk av avsetning (-) -166 -850 140 499
  Disponible midlar på fond 850 0 140 639
  Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 1064 1149 1208 1273

   

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
  1100 Adm./Rådmannskontor 4 256 4 329 -73 98,3 %
  1150 Fellestenester 4 450 4 063 387 109,5 %
  1200 Politisk sekretariat 6 681 6 898 -217 96,9 %
  1201 Lærlinger 3 907 4 067 -160 96,1 %
  1300 Personal 5 435 5 733 -298 94,8 %
  1400 Økonomi/IT 14 085 14 223 -138 99,0 %


  Nøkkeltal

  Økonomiske indikatorar Sentraladministrasjonen
  Indikator (kr pr innb) 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Politisk styring 333 289 297  279 341 283
  Kontroll og revisjon  37  34 38 39 52 49
  Administrasjon 2497  2470 2716 2944 3236 2944
  Brutto drift til adm. og styring 3495 3134 3379 3665 4304 3808

   

  Medarbeidarar Sentraladministrasjonen
  Indikator  2011 2012 2013 2014
  Tal på årsverk 24,2 27,0 25,8 30,2
  Tal på tilsette 27 30 29 32
  Tal på lærlingar  - - - 1
  Sjukefråvær  6,6% 4,4% 4,3% 2,9%


Etat for skule og barnehage

Visjonen "Meir læring for alle" gjennomsyrer arbeidet både i forhold til barn og elevar og tilsette. Barnehagane og skulane ser frukter av satsinga på Kleppbarnehagen og Jærskulen.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Skule og barnehage

Viktige vedtak

 • I Handlingsplanen: Tidleg oppdaging og hjelp som ei av hovudsatsingane.
 • Barnehage- og skulebruksplan sendt ut til høyring.
 • Fritt skuleval held fram.
 • Bygga ny ungdomsskule i lag med Time kommune.
 • Klepp driv Eirik Raude-senter for Klepp kommune og Time kommune.
 • I Handlingsplanen: Påbygg Orre barnehage i 2015 og påbygg Bore skule i 2018.
 • Utvida tilbodet i kulturskulen for ein halv million kroner.
 • Plan for rammetilpassing.

Barnehage

 • Resultat
  • Felles pedagogisk utviklingsarbeid: Barnehagane har i 2014 hatt fokus på vaksenrolla, danning, leik og læring.
  • Dei fleste av barnehagane har starta opp arbeidet med ”Være sammen”, som er til god hjelp i arbeidet med vaksenrolla og gode relasjonar både mellom barn og vaksne og mellom barna. Dette arbeidet er og eit godt utgangspunkt i arbeidet med å hindra mobbing og krenkande åtferd i barnehagane.
  • Lærande nettverk: Alle styrarane, både frå kommunale og private barnehagar er organisert i 4 nettverk. Desse nettverka har utvikla seg til ein stad for både læring og støtte og hjelp for styrarane.
  • Tidlig innsats: Fagteamet i Kleppbarnehagen består av eit team samansett av spesialpedagogar, vernepleiarar, miljøterapautar som skal sikra at barn får ekstra oppfølging ute i barnehagane. Det er eit sterkt fokus i styrargruppa på å koma i gang tidleg og gje god hjelp.
  • Rekruttering: I 2014 var det 8 studentar som hadde fått stipend frå Klepp kommune som var ferdig utdanna barnehagelærar.
  • Talet på dispensasjonar er om lag det same som i 2013. Dette skuldast at nokre av barnehagelærarane har fått arbeid i nabokommunane.
 • Utfordringar
  • Rekruttera nok barnehagelærarar.
  • Engasjera foreldra i forpliktande, langvarig medverknad i barnehagen.
  • Førebyggja og redusera mobbing. Her vil arbeidet med ”Være sammen” vera til stor hjelp i det vidare arbeidet.

Skule

 • Resultat
  • Eksamen. Resultat frå skriftleg eksamen på 10. trinn våren 2014 viser at Klepp nok ein gong ligg godt an i matematikk. I norsk hovudmål og engelsk er resultata omtrent på linje med landet.
  • Elevundersøkinga – vurdering. Ut frå resultat er det desse områda det må rettast fokus på: motivasjon, arbeisro og mobbing (krev alltid målretta jobbing).
  • Gjennomføring vidaregåande skule. Relativt mange unge i Klepp fullfører ikkje vidaregåande opplæring. Det er auka fokus på foreldra og barnehage/skule si rolle for å forhindra dette.
  • Det er høg aktivitet i samarbeidet om Jærskulen. Det er m.a. etablert interkommunale nettverk for skuleleiarane kor erfaringsutveksling og læring skjer.
  • Tu skule stod ferdig og blei eit godt funksjonelt praktbygg.
  • Engelsvoll skule ombygging del 1 vart ferdig med nytt bibliotek og personalrom.
  • Spesialundervisning: Mange av skulane har spesialundervisning og tilpassa opplæring som satsing på skulen. Hausten 2014 vart det oppretta eit spesialpedagogisk nettverk.
 • Utfordringar
  • Engasjera foreldra i forpliktande, langvarig medverknad i barnehage og skule.
  • Forebyggja og redusera mobbing.
  • Skjerma medelevar og tilsette når elevar viser sterk utagering, psykisk betinga aggresjon etc.
  • Betra resultata i lesing på nasjonale prøvar.
  • Utvikla Jærskulen slik at effektar på elevane si læring kan dokumenterast.
  • Sikra at kommunen har eit apparat som fangar opp elevar som ikkje fullfører vidaregåande.

PPT

 • Resultat
  • 97 saker. 10 saker var for vaksenopplæring, 55 saker for elevar i grunnskulen. Sakene som blir meldt opp gjeld fagvanskar, sosiale utfordringar og konsentrasjonsvanskar. I barnehagane er det 30 vedtak som gjeld barn med behov for ekstra oppfølging.
  • Har vidareutvikla systemarbeidet for å heva kunnskapen i barnehagane og skulen.
  • Har flytta inn i Kleppetunet og samlokalisert med barnevern og helsetenesta.
 • Utfordringar
  • Vera tett på barnehagane og skulane både for å hjelpa enkeltbarn og utvikla den spesialpedagogiske kunnskapen.
  • Få til større grad av tilpassa opplæring i staden for spesialundervisning.

Kulturskule

 • Resultat
  • Elevtalet er nå på 350.
   40 av desse er elevar frå korpsa som får undervisning gjennom kulturskulen.
  • Kvalitetsutvikling har vore hovudsatsinga.
  • Samarbeidsprosjektet "The Little Sweep" i lag med Universitet i Stavanger og Hå kulturskule har vore ein suksess.
 • Utfordringar
  • Nytta rammeauken på kr 500 000 til flest mulig elevplassar.
  • Vidareutvikla kvaliteten i kulturskulen.

Vaksenopplæring

 • Resultat
  • Det har vore ein auke av vaksne som treng spesialundervisning etter § 4.
  • Behovet er størst for logoped og synspedagog fordi det gjeld pasientar som har hatt slag og treng hjelp til opptrening.
  • Norskopplæring for flyktningar og innvandrarar skjer i eit godt samarbeid med Time kommune.
 • Utfordringar
  • I samarbeid med flyktningtenesta, NAV og Time kommune: betra introduksjonskurs og norskopplæring for flyktningar.

Økonomisk resultat

Nøkkeltal


  Økonomisk resultat

  Økonomisk resultat Etat for skule og barnehage
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
  Vedteken budsjettramme 344390 370045 376403 404717
  Vedtekne endringar i budsjettramme 1700 400 300 -1759

  Etter regjeringsskifte hausten 2014 vart det nokre endringar i statsbudsjettet og som følgje av dette fekk me eit trekk på 1 759.
  (Trekk for: Reduksjon makspris foreldrebetaling i barnehage, to barnehageopptak blei ikkje gjennomført, trekk pga. auka kontantstøtte, avvikling kulturskuletilbud i SFO, avvikling frukt og grønt i skulen)

  Interne omfordelingar ramme -110 -7200 0 2117

  2014: Me fekk auka ramma på grunn av ekstra pensjonskostnader til KLP og overføring til LU (reinhald barnehagar)

  Budsjettramme pr 31.12 345980 363245 376703 405075
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 342351 363746 384179 395530
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 3629 -501 -7476 9545

  2014: Totalt gjekk etaten med eit samla overskot på 9,5 mill. Av dette har skulane eit overskot på ca. 1.5 mill., barnehagane ca. 3,3 mill. og barnehagesjefen ca. 2,7 mill. Resten av overskotet er frå administrasjonen, PPT, Kulturskulen og Eirik Raude-senteret.

   

  Etaten hadde meirinntekter på ca. 17. mill. og det var i hovudsak diverse refusjonar, refusjon frå andre kommunar pga. fosterheimselevar busett i Klepp, høgare foreldrebetaling i barnehage og SFO enn budsjettert, refusjon frå andre kommunar for barn frå andre kommunar som går i private barnehagar i Klepp og overføringar frå kommunen sitt disposisjonsfond og flyktningefond.

   

  Meirutgiftene på ca. 7 mill. var diverse driftsutgifter, utgifter til fosterheimselevar i andre kommunar og elevar i privatskular, tilskot til private barnehagar og refusjon til andre kommunar for Kleppbarn som går i private barnehagar i andre kommunar.

   

  Totalt sett hadde etaten eit underforbruk på 2,3 % og Etat for skule og barnehage har nå sett av 9,5 mill. til disposisjonsfondet.

  Avsetning/bruk av avsetning (-) 3629 -501 -552 9545
  Disponible midlar på fond 4543 552 0 9545
  Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 11988 12964 13251 14092

   

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
  2001 Kommunalsjef (Adm) 9 094 9 967 -873 91,2 %
  2002 Kommunalsjef (Grunnskule) 11 325 11 504 -179 98,4 %
  2003 Kommunalsjef (Vaksenoppl.) 969 970 -1 99,9 %
  2101 Bore skule 25 695 26 796 -1 101 95,9 %
  2102 Engelsvoll skule 18 288 18 690 -402 97,8 %
  2103 Horpestad skule 8 340 8 435 -95 98,9 %
  2104 Kleppe skule 31 583 31 431 152 100,5 %
  2106 Tu skule 15 372 15 217 155 101,0 %
  2107 Vasshus skule 5 110 5 108 2 100,0 %
  2108 Orre skule 13 918 13 915 3 100,0 %
  2109 Orstad skule 33 163 33 859 -696 97,9 %
  2110 Bore ungdomsskule 16 587 16 578 9 100,1 %
  2111 Klepp ungdomsskule 30 507 29 886 621 102,1 %
  2200 Barnehagesjef 48 792 51 487 -2 695 94,8 %
  2201 Borsheim barnehage 7 590 8 140 -550 93,2 %
  2202 Kleppe friluftsbarnehage 11 178 11 125 53 100,5 %
  2203 Orre barnehage 7 236 7 303 -67 99,1 %
  2205 Bore barnehage 5 045 5 402 -357 93,4 %
  2206 Storhaug barnehage 12 490 12 844 -354 97,2 %
  2207 Orstad naturbarnehage 10 134 10 713 -579 94,6 %
  2209 Lyngmarka barnehage 11 348 11 431 -83 99,3 %
  2210 Engelsvoll barnehage 10 153 10 102 51 100,5 %
  2213 Steingarden barnehage 5 289 5 435 -146 97,3 %
  2214 Myrsnibå barnehage 7 351 7 648 -297 96,1 %
  2215 Tu barnehage 9 256 9 873 -617 93,8 %
  2217 Vasshus barnehage 3 047 3 116 -69 97,8 %
  2219 Horpestad barnehage 3 519 3 711 -192 94,8 %
  2220 Sørhellet barnehage 10 156 10 298 -142 98,6 %
  2401 Ped psyk teneste 5 637 6 238 -601 90,4 %
  2701 Kulturskule 4 298 4 417 -119 97,3 %
  2801 Eirik Raude-senteret 3 063 3 435 -372 89,2 %


  Nøkkeltal

  Innbyggjarar og brukarar Etat for skule og barnehage
  Indikator  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
   Elevtal 2617 2652  2637 2662
   Elevar pr. undervisningsårsverk 12,7 12,6 11,9 12
   Elevar pr. assistentårsverk 76 79,2 75,3 76,2
   Spesialundervisning etter enkeltvedtak 129 164 187 175
   Spesialundervisning etter enkeltvedtak i % 4,9 % 6,2 % 7,1 % 6,5 %
   Elevar i skulefritidsordning (SFO) 535 572 601 609
   Særskilt norskopplæring for minoritetsspråklege elevar 114 105 103 93
   Barnehagetal 1242 1313 1351 1352

    

  Eksamenskarakterar
  Skriftleg eksamen: 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Time 2013/14 Hå 2013/14
  Engelsk  3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6
  Matematikk  3 2,9 3,1 3,3 3,3 3
  Norsk hovudmål  3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 3
  Norsk sidemål 3,2 3,5 3,5 2,9 3,4 2,8

   

  Økonomiske indikatorar barnehage
  Indikatorar barnehage 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Dekningsgrader:            
  Del barn 1-5 år med barnehageplass 85,8 91,6 91 90,8 86,9 81,1
  Del barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 1-2 år 74,8 82,6 80,3 78,3 72,9 59,4
  Del barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggarar 3-5 år 93,4 97,4 97,9 99 95,7 94,8
  Del barn i komm. bhg. i forhold til alle barn i barnehage 65,3 60,5 60,8 64,9 54,5 83
  Del minoritetsspråkl. barn i bhg. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 59,6 72,9 73,4 81,1 70,9 66
  Produktivitet:            
  Korr. brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage 145380 157360 152214 158806 162611 158230
  Korr. brutto driftsutg. til komm. barnehager per korr. opph.time (kr) 50 54 51 54 53 56
  Utdjupande tenesteindikatorar:            
  Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent barnehagelærarutdanning 66,2 70 75,4 73,6 79,2 69,5
  Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent bhg.utdanning, komm. 72,1 75,6 84,1 81,4 79 68,2
  Del styrarar og ped.leiarar  med godkjent bhg.lærarutdanning, priv. 56 61,1 61,1 58,8 79,4 75

   

  Økonomiske indikatorar skule
  Indikatorar skule 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Dekningsgrad:            
  Del elevar i  skulane, av komm. Innb. 6-15 år 97,6 96,7 97,5 96,9 95,5 90,1
  Del elevar i skulane som får særskilt norskopplæring 4,4 4 3,9 3,5 4,4 2,9
  Del elevar i skulane som får morsmålsopplæring     0,6 1,1 0,9 1,1 3 0
  Del elevar i skulane som får spesialundervisning 4,9 6,2 7,1 6,6 9,8 6,7
  Produktivitet:            
  Korr. brutto driftsutg. til skulesektor (202, 215, 222, 223), per elev 89933 97338 99707 103552 104868 105997
  Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i skulen 1637 1582 1330 1103 851 1784
  Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i skulen 599 855 413 628 516 320
  Brutto driftsutg. til skulefritidstilbod (215), per komm. og priv. brukar 20989 24367 24041 25938 26183 26487
  Utdjupande tenesteindikatorar:            
  Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-10.årstrinn 13,8 13,7 13 13,1 14,1 13
  Gjennomsnittleg gruppestorleik, 1.-4.årstrinn 13,1 13,2 12,7 12,8 13,9 13,5
  Gjennomsnittlig gruppestorleik, 5.-7.årstrinn 12,4 12,4 12,3 13,6 12,8 13,1
  Gjennomsnittleg gruppestorleik 8.-10.årstrinn 16,2 15,6 14,1 13,1 15,8 12,4
  Del elevar  med dir. overgang fra grunnskule til vidareg. opplæring 97,5 97,4 96,9 98,6 98,7 98,2
  Gjennomsnittlege grunnskulepoeng  38,4 38,7 39,6 40 42,3 41,1

   

  Økonomiske indikatorar kulturskule
  Indikatorar kulturskule 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per innb. 6-15 år 1294 1391 1488 1592 2404 2021
  Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per bruker 14173 15636 16236 19452 16361 17114
  Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 11,2 10,7 10,5 9,9 15,8 12,8

   

  Medarbeidarar Etat for skule og barnehage
  Indikator  2011 2012 2013 2014
  Tal på årsverk 495,2 506,8 512,8 514,5
  Tal på tilsette 604 610 610 634
  Tal på lærlingar  - - - 15
  Sjukefråvær  7,6% 7,2% 6,5% 6,1%


Etat for helse, sosial og omsorg

2014, eit år med organisatorisk omstilling og god økonomikontroll. Behov og muligheiter for framtida er forankra i ny strategiplan: Taktskifte. Dette skaper grunnlag for å kunna yta rette og framtidsretta tenester til innbyggjarane i handlingsperioden. 

Organisasjonskart

Organisasjonskart Helse, sosial og omsorg

Omsorg

 • Viktige vedtak.
  • Kutt i styrking av heimetenesta med kr 1 925 000.
  • Etablera færre aktivitetssenterplassar for demente, 10 i staden for 20.
  • Redusera miljøarbeidartenesta med kr 680 000, heilårsverknad.
  • Avgrensa innleie av vikarar og tilsettingskontroll på administrative stillingar.
  • Nytta sjukepleiarkompetanse på tvers av seksjonane for å unngå innleie av vikarbyrå.
 • Resultat
  • Med få unntak blir pasientar tatt imot, anten til institusjon eller heim, den dagen dei blir melde utskrivingsklare frå sjukehuset. Det er ikkje venteliste på institusjonsplassar.
  • Heimetenesta, institusjonar og aktivitetssenter samarbeider tett. Stort press på ei av tenestene vil påverke dei øvrige, og deltenestene avlastar kvarandre. Brukarar som får kvardagsrehabilitering, klarer seg utan eller med mindre hjelp enn tidlegare. Dette reduserer presset på øvrige tenester.
  • Miljøarbeidartenesta har gjort tilpassingar i turnus med kortare vakter i helg, utan at dette har gått nemneverdig ut over tenestetilbodet.
  • Bruk av felles personell mellom personalbasar og dagsenter må vidareførast, og det skal leggjast betre til rette for det i ny organisasjonsstruktur.
  • Leiarstillingar har stått vakante og ein har nøye vurdert behovet for innleie ved kvar einskild vakt.
  • Sjukepleiarkompetanse vert nytta mellom seksjonane. Dei ulike seksjonane har hatt bakvakt for kvarandre ved fråvær og i ferieavviklinga. Det er ikkje nytta vikarbyrå i 2014.
 • Utfordringar
  • Raskare utskriving frå sjukehuset og meir avansert medisinsk behandling må følgjast opp i heim og institusjon. Institusjonstenesta får auka kostnader til medikament og medisinske forbruksvarer.
  • Pasientar i institusjonane har hyppigare kontrollar og oppfølging i spesialisthelsetenesta. Dette gir auka kostnader for institusjonane når det gjeld brukarbetaling og transportutgifter.
  • Stadig fleire som søker tenestene våre har behov for samansette og godt koordinerte tenester. Tenesteytarane må samhandla godt, og etablera gode strukturar som legg til rette for det.
  • Det er behov for institusjonsplassar øyremerka eldre personar med psykiske lidingar, noko vi ikkje har i dag.

Helse og sosial

 • Viktige vedtak.
  • Redusera utgifter ved å utsetta tilsettingar, avgrensa innleie av vikarar og halda stillingar vakante delar av året.
  • Frå 01.01.2014 slå sosialtenesta saman med psykisk helseteneste for å utvikla ein heilskapleg arbeidsmodell med tverrfaglege team. Målet er auka kvalitet og effektivitet.
  • Styrking av koordinerande eining med 60 % årsverk.
  • Samarbeidet med Time kommune om Lyefjell avlastingsbustad blei avvikla.
  • Denne tenesta blei lagd inn i Klepp sin eigen avlastings- og barnebustad og flytta frå Kleppestemmen til Sirkelen i påvente av bygging av ny avlastingsbustad.
  • Statleg styrking av barneverntenesta med 1 årsverk i 2013, oppstart i 2014.
  • Statleg styrking av helsestasjonstenesta med 1 årsverk til helsesyster og 1 årsverk til psykolog.
  • Ny driftsform av Frisklivs- og meistringssenteret, går vekk frå vertskommunemodell og legg ned den felles koordinatorstillinga.
  • Legane ved det kommunale legesenteret Kleppetunet starta frå årsskifte 2014/2015 som private i nye lokale.
 • Resultat
  • Mindreforbruk av lønn på til saman 1,8 mill.
  • Meirforbruk på kjøp av tenester, dette skuldast bl.a. kjøp av statlege barneverntenester.
  • Brukarane av psykisk helse og sosiale tenester opplever meir heilskaplege og målretta tenester. Vedtaka blir nå gitt for kortare og meir intensive behandlingsperiodar.
  • Betre oversikt over tenestebehovet til innbyggarar med funksjonsnedsettingar og meir heilskapleg vurdering i tildeling av tenester.
  • Drifta av barne og avlastningsbustad i Sirkelen er kome godt i gang. Lokala er godt eigna til avlasting, men passar ikkje like godt til drift av barnebustad.
  • Barneverntenesta har opna 255 nye undersøkingar, ein auke på 15 % frå året før. Pålagde fristar er overhaldne i om lag 84 % av undersøkingssakene.
  • Etablering av eigne tiltakskuratorstillingar i barnevernet, slik at 1,5 årsverk nå går til rådgjeving og rettleiing av foreldre.
  • Det er tilført til saman 1nytt årsverk til helsesystertenesta på barneskulane. Betre tenester til barn med psykiske vanskar er eit løft for det førebyggande arbeidet, og von om tidlegare oppdaging og tidlegare tiltak for barn i risiko.
  • Fått auka fokus og innsats på førebygging og helsefremjing gjennom frisklivsarbeidet, bla kurs om mat, diabetes, røykeslutt og auka treningstilbod.
  • Sandnes legevakt har ansvar for telefon for daglegevakta, noko som før låg til det kommunale legesenteret.
 • Utfordringar
  • Framleis spara lønnsutgifter.
  • Kommunen treng gode, tilrettelagde butilbod til ei handfull brukarar som har store utfordringar når det gjeld buevne. Det er utfordrande både å finna eigna bustader, og få på plass dei rette tenestene.
  • Stort press på plassar i avlastingsbustad.
  • Det statlege barnevernet reduserer tenestetilbodet og det blir viktig å få på plass det interkommunale samarbeidet på barnevernområdet saman med Time og Hå.
  • Avklara ansvarsforholdet mellom skule og helsetenester omkring barn med spesielle utfordringar.
  • Å styrka organiseringa av flyktningearbeidet.
  • Avklara framtidig legevaktssamarbeid.
  • Psykososialt team i Klepp har ingen beredskapsordning utanom arbeidstid.
  • Tilstrekkelege ressursar/øyremerka stilling for å følga opp ny lov om folkehelse der kommunane har fått meir ansvar og nye oppgåver.

NAV

 • Viktige vedtak.
  • Omdisponering av midlar som tidligare er disponert til sosialhjelp, til ny stilling i NAV. Målet var å sjå om meir ressursar til oppfølging kunne bidra til reduksjon i utbetaling.
  • Reduksjon av ytingar på sosialhjelp som ikkje er lovpålagde.
 • Resultat
  • NAV Klepp fekk som ein av få kommunar, reduksjon i utbetaling av sosialhjelp i 2014. Mykje av dette kan knyttast direkte til auka fokus på saksbehandling og tettare oppfølging av brukarane.
  • NAV blir opplevd strengare av brukarar og samarbeidspartar. Det er auka fokus på alternative løysingar enn sosialhjelp.
 • Utfordringar
  • Aktivitetsplikt på sosialhjelp blir mest sannsynleg vedtatt i Stortinget i mars 2015. Korleis dette skal handterast i Klepp, må avklarast før sommaren 2015.
  • Klepp har relativt mange ungdommar som fell utanfor ordinært arbeidsliv, og dei fleste kjem innom NAV.
  • Auke i arbeidsløyse knytt til nedkjøling i oljerelatert økonomi.
  • Klepp har relativt stor gruppe av arbeidarar frå EØS-land, hovudsakleg Polen og Litauen. Fleire av desse har dårlege språkkunnskapar. Dersom dei fell ut av arbeidslivet, slit dei ofte med å koma inn att.
  • Ein god del av flyktningane kommunen mottek, klarer ikkje å koma seg ut i arbeid eller utdanning i løpet av introduksjonsperioden på to år. For mange av desse blir passive mottakarar av sosialhjelp på NAV.

Økonomisk resultat

Nøkkeltal


  Økonomisk resultat

  Økonomisk resultat Etat for helse, sosial og omsorg
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
  Vedtatt budsjettramme 224487 258129 287274 314944
  Vedtekne endringar i budsjettramme 1090 5900 5800 4421
  År 2014: Ekstra bevilling i forbindelse med auke på utgifter til medfinansieringa. Tilførte midlar til ein prosjektstilling i rus ved 1.tertial. Skjønnstilskot til innovasjon og fornying
  Interne omfordelingar ramme 80 2000 0 4345
  Budsjettramme pr 31.12 225657 266029 293074 323710
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 231846 278666 304901 312055
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning -6189 -12637 -11827 11655
  Avsetning/bruk av avsetning (-) 0 0 0 11655
  Disponible midlar på fond 0 0 0 11655

  Etaten har hatt auka fokus på bruken av vikarar, seksjonane har hjelpt kvarandre på tvers ved sjukdom ol.
  Etaten har halde stillingar vakante for å spara, dette har ikkje gått utover brukargruppa vår, men dette er gjort som eit av tiltaka for å halda kostnadane nede pga stort overforbruk i 2013.
  Det at etaten har pengar på disposisjonsfond gir oss eit godt grunnlag for å kunna yte rette og framtidsretta tenester til innbyggarane i handlingsperioden.

  Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 8866 10012 11103 13838

   

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
  3001 Helse- og sos.sjef (Adm) 6 811 7 568 -757 90,0 %
  3005 Kommunelege 1 1 565 1 528 37 102,4 %
  3100 Helseavdeling 2 115 2 325 -210 91,0 %
  3101 Helsestasjon 7 483 8 131 -648 92,0 %
  3102 Fysio- og ergoterapi 6 853 8 218 -1 365 83,4 %
  3103 Legevakt 4 163 4 981 -818 83,6 %
  3104 Psykisk helseteneste 23 720 22 046 1 674 107,6 %
  3105 Kleppetunet legesenter -379 96 -475 -394,8 %
  3106 Forebygging barn og unge 249 638 -389 39,0 %
  3107 Legetenester 11 889 11 751 138 101,2 %
  3108 Flyktningetjenesten 843 1 493 -650 56,5 %
  3109 Seksjon barnevern 28 230 24 422 3 808 115,6 %
  3110 Barnebolig og avlasting 17 822 18 386 -564 96,9 %
  3300 Heimetenestene utgår 1.1.14 12 0 12 -
  3301 Distrikt 1 16 033 18 787 -2 754 85,3 %
  3302 Distrikt 2 11 945 13 286 -1 341 89,9 %
  3303 Distrikt 3 10 371 11 061 -690 93,8 %
  3304 Dag og aktivitetstilbod 9 738 10 286 -548 94,7 %
  3305 Pdere Krohnsvei 5 15 974 15 601 373 102,4 %
  3306 Peder Krohnsvei 27 18 369 18 595 -226 98,8 %
  3307 Fredtunvegen 8 369 9 311 -942 89,9 %
  3308 Fjogstadvegen 9 532 10 649 -1 117 89,5 %
  3310 Kleppestemmen barnebolig -132 1 -133 -
  3311 Kåsen 4 842 5 105 -263 94,8 %
  3312 Kjøpmannsbrotet 5 544 5 893 -349 94,1 %
  3313 Distrikt 4 11 608 11 719 -111 99,1 %
  3314 Kvardagsrehabilitering 2 500 2 446 54 102,2 %
  3400 Kleppheimen 25 0 25 -
  3407 2. Etasje Kleppheimen 21 033 20 978 55 100,3 %
  3408 3. Etasje Kleppheimen 8 0 8 -
  3409 Bokollektivet Kleppetun 13 436 14 095 -659 95,3 %
  3500 Administrasjon omsorgsavd -14 894 -14 639 -255 101,7 %
  3505 Vaskeri 1 033 1 073 -40 96,3 %
  3510 Kjøkken 2 480 3 984 -1 504 62,2 %
  3601 Rehabilitering Sirkelen -138 0 -138 -
  3602 2. Etg. Sirkelen 13 323 13 074 249 101,9 %
  3603 3. Etg. Sirkelen 20 550 21 696 -1 146 94,7 %
  3700 Ø-Hjelp interkommunalt 0 0 0 -
  3903 NAV/Sosiale utbetalinger 18 915 19 127 -212 98,9 %
  3904 Flyktninger 15 0 15 -


  Nøkkeltal

  Innbyggjarar og brukarar Etat for helse, sosial og omsorg
  Indikator  2011 2012 2013 2014
  Brukarundersøking for bebuarar i sjukeheim       x
  Brukarundersøking i Nav       x
  Fokus i denne undersøkinga var service, kompetanse og brukarinvolvering 
  Tal på brukarar i psykisk helseteneste 166 158 155 154
  Tal på brukarar i heimesjukepleien 194 231 301 341
  År 2011: brukarane er fordelte på 213 teneste
  År 2012: brukarane er fordelte på 259 teneste
  År 2013: brukarane er fordelte på 329 teneste
  År 2014: brukarane er fordelte på 397 teneste
  Tal på brukarar i heimehjelpa 143 156 159 175

  År 2011: 108 brukarar i hj.sjukepleia, 35 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 179 teneste
  År 2012: 121 brukarar i hj.sjukepleia, 35 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 195 teneste
  År 2013: 132 brukarar i hj.sjukepleia, 27 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 198 teneste
  År 2014: 151 brukarar i hj.sjukepleia, 24 brukarar i hj,miljøtenesta, fordelte på 251 teneste

  Tal på brukarar i miljøarb.tenesta 64 69 72 67
  Utskrivingar av heildøgns bebuarar 236 426 552 419

  År 2014: Utskrivingar etter langtidsopphald 64, utskrivingar etter kortidsopphald 355

  Tal på brukarar i kvardagsrehab.       80
  År 2014: fordelte på 97 teneste

  Barn i fosterheim

  30 36 35 35

  Tal på sosialhjelpsmottakarar

  310 320 366 349
  Kvalifiseringsprogram     32 32
  Fødslar 269 297 276 244
  Busette flyktningar   20 26 33
  År 2014: 24 av desse blei busette på sjølvstendig grunnlag ihht.avtale med IMDI, og 9 kom på familiegjenforeining
  Teke del i introduksjonsprogrammet   43 51 51
  År 2014: det blei utbetalt kr 5,7 mill i introduksjonsstønad
  Rusvern med vedtak       38

    

  Økonomiske indikatorar Etat for helse, sosial og omsorg
  Indikatorar 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Dekkingsgrad            
  Del av sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar 1,7 1,8 2 1,9 2,4 1,6
  Del av barn med barnevernstiltak ift. innbyggjarar 0-17 år 3,3 3,4 3,7 3,8 3,8 3,9
  Årsverk av helsesøstre pr 10 000 innbyggjarar 0-5 år 42,7 45,4 44,1 ingen tall  ingen tall  ingen tall 
  Del av innbyggjarar 67 år og over som er bebuarar på institusjon 3,3 4,4 4,2 3 4,5 6
  Har den siste tida fått til ei ynskja utvikling kor fokus er lagt på å gje meir teneste i heimen enn å gje plass på institusjon.
  Årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbyggjarar. Funksjon 241 4,5 5,2 5,1 5 4,5 5,8
  Sosialhjelpsmottakarar 301 320 366 349 442 291
  Prioritering            
  Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbyggjar 67 år 98547 113131 117546 111307 120729 124100
  Avdelingane er blitt meir driftseffektive, meir restriktiv vikarbruk og meir fleksibel bruk av tilsette på tvers av seksjonar. Ingen utgifter til vikar byrå.
  Netto driftsutgifter, per innbyggjar 0-17 år, barnevernstenesta. 4991 5780 5521 6160 6363 4806
  Netto driftsutgifter til førebygging, helsestasjon og skulehelsetj. Pr innb 0-5 år. 3999 4644 4805 5329 5746 3449
  Netto driftsutgifter pr innbyggjar i kroner, pleie og omsorgstenesta. 9096 10732 11561 11285 12755 13054
  Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2112 2153 2768 2592 2572 1724
  Netto driftsutgifter til råd, rettleiing og sos.foreb arb pr innb. 20-66 år 1238 1038 1274 1227 958 514
  Produktivitet            
  Del av mottakarar med sosialhjelp som hovudinntektskjelde 47,5 47,5 52,7 51,3 39,6 43,3
  Netto driftsutgifter til sosialtenesta pr innbyggjar 20-66 år 2112 2153 2768 2592 2572 1724
  Korrigerte brutto driftsutgifter til aktivisering pr innb 67 år og over 7669 7830 7003 8249 10928 10975
  I starten av 2014 fekk avdelinga 10 nye plassar. Desse plassane blei gradvis tatt i bruk etterkvart som personell blei tilsett. Dette gir auka bruttodriftsutgifter per innbyggjar samenlikna med fjoråret.
  Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr innb 67 år og over 42769 56334 60153 55555 68417 80239
  Er blitt meir driftseffektive, meir restriktiv vikarbruk og meir fleksibel bruk av tilsette på tvers av seksjonar. Ingen utgifter til vikarbyrå. I tillegg kan nedlegging av 8 sengeplassar på rehab.avdelinga også vise igjen i disse tala. Rehab.sengene var litt meir kostbare i drift enn dei andre institusjonssengene pga auka bemanning i avdelinga.
  Korrigerte brutto driftsutgifter for heimetj pr innb 67 år og over 68779 73205 74045 74947 66030 66660
  Utviklinga har gått mot fleire tenester i heimen. Driftsutgiftene i institusjon har gått ned, og ved å vri fokus mot fleire tenester i heimen vil det vera nærliggjande å tru at driftsutgiftene i heimetenesta ville auka, men dei er nokså stabile. Det kan bety at heimetenesta siste året har drivet meir kostnadseffektivt. Vi har høge utgifter samanlikna med dei andre to kommunane, men ligg lågare på driftsutgifter til institusjon. 
  Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) 307098 330200 355585 355491 322095 286148
  Del av netto driftsutgifter til saksbehandling funksj 244 18 16 14 24,6 28,9 22,7
  Kvalitet            
  Del av nyfødde med heimebesøk innan to veker etter heimkome Eining: % 95 93 64 99 97 69
  Del av årsverk i brukarretta tenester m/ fagutdanning 78 78 80 83 76 82
  Del av sosialhjelpsmottakarar 18-24, av innbyggjarar 18-24 år Eining: % ingen tall ingen tall 5,1 5,3 6,7 4,6
  Gjennomsnittleg stønadslengd mottakarar 18-24 år Eining: Mnd 4,3 3,7 4,9 4 4,8 4,4
  Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månadar 11,9 21,6 14,7 29 10 19
  Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17 år 2 1,9 2,2 2,1 3,2 2,5

   

  Medarbeidarar Etat for helse, sosial og omsorg
  Indikator  2011 2012 2013 2014
  Tal på årsverk 341,3 357,4 365,9 349,4
  Vakante stillingar er ikkje med i desse tala. Om alle stillingsheimlar blir talde, var det 418,1 årsverk ved HSO i 2014. Ved dei andre etatane er vakansane mindre signifikant.
  Tal på tilsette 496 556 573 571
  Tal på lærlingar  - - - 16
  Sjukefråvær  6,7% 7,0% 6,8% 7,5%


Etat for lokal utvikling

Kommuneplan for Klepp 2014-25 vart godkjent i kommunestyret 17. november 2014. Arbeidet med revisjon av kommuneplanen har gått føre seg i 3 år.
Det største kulturarrangementet i Klepp i 2014 var 100-årsjubileet for Nordsjøflyginga (Tryggve Gran-jubileet).

Organisasjonskart

Organisasjonskart Lokal utvikling 2014

Viktige vedtak

 • Kommuneplan 2014-25 (k-sak 56/14).
 • Av dei 10 vedtekne plansakene i år var områdeplan Tjøtta, områdeplan Orstad 12 og 18 samt områdeplan Sporafjell/Åna-Grude dei viktigaste.
 • Lånegaranti for frivillige lag og organisasjonar.
 • Ny brannstasjonsstruktur.
 • Lokal forskrift – friluftsområde Kleppelunden og Frøylandsvatnet.
 • Sentralidrettsanlegg - oppgradering.

Etaten samla

 • Resultat:
  • Gjennom året får vi både impulsive og meir gjennomtenkte. Tilbakemeldingar frå innbyggjarane, og hovudinntrykket er at folk flest er bra nøgde med tenestetilbodet.
  • Den juridiske kompetansen i etaten er styrka.
  • Etaten har hatt ei brutto ramme på 145 millionar kroner, med nettoforbruk på 74 millionar. Av dette gjekk 44 % til vedlikehald og reinhald av bygg og 23 % gjekk til kultur og bibliotek.

 • Utfordringar:
  • Sikra god kvalitet på tenestene til innbyggjarane gjennom bl.a. å vidareutvikle kompetansen i administrasjonen.

Kultur

 • Resultat:
  • Kulturavdelinga har gjennomført ei rekke arrangemet i regi 100-årsjubileet for Nordsjøflyginga.
  • Blant alle arrangementa i høve 200-årsjubileet for Grunnlova fekk Hallvar Nordås sitt foredrag Klepps historie på 222 minutt stor merksemd.
  • Sommarkultur 15. juni samla nær 7000 menneske.
  • To utlånsautomatar blei installert i biblioteket.
  • Frivilligsentralen har hatt 40 ulike aktivitetar, tiltak og prosjekt og 253 frivillige har delteke.
 • Utfordringar:
  • Bidra til gode oppvekstmiljø gjennom eit godt samarbeid med frivillig sektor.
  • Verdenslandsbyen Klepp – hausten 2015.
  • Kulturminneplan.
  • Kulturplan.
  • Bruk av gamlebygget Tu skule.

Arealforvalting og næring

 • Resultat:
  • Temaplan landbruk vart lagt fram til førstegongsbehandling hausten 2014. Det er elles behandla 4 bruksrasjonaliseringssaker og 14 konsesjonssaker.
  • Det er nå minimal ventetid for oppmålingstenester.
  • Klepp kommune har gitt stønad til forskjellige arrangement, blant anna Klepp 24.
  • Tilskot til næring er gitt blant anna til Norsk Landbruksrådgiving og publikasjonen Mitt Jæren.
  • Næringsavdelinga har gjennomført 8 bedriftsbesøk i lag med ordførar, rådmann og leiar for NAV Klepp.
  • Fortetting i bustadområder genererer merknader og klager til byggjesaksavdelinga. Retningslinjer for fortetting i eksisterande bustadområde er under utarbeiing.
  • Heradshuset felt 2 nærmar seg ferdig utbygd for 2 blokker, nærings- og parkeringsetasjar.
  • Hauabakka vest nærmar seg ferdig utbygd og blokkene er godt i gang.
  • På Bore Strand hotell er 6 hytter ferdig bygd.
  • Tekniske anlegg og veg fram til jernbanen er ferdig anlagd på Kverneland næringspark. 7 næringsbygg står ferdig oppført på feltet.
  • Vedtekne reguleringsplanar:
   • Områdeplan Orstad område 12 og 18 (k-sak 24/14)
   • Områdeplan Tjøtta (k-sak 67/14)
   • Områdeplan Sporafjell/Åna-Grude (k-sak 68/14)
   • Detaljplan Q-meieriet (k-sak 66/14)
   • Detaljplan rundkøyring fv44 og fv253, Øksnevad vgs (k-sak 10/14)
   • Detaljplan Turveg Frøylandsvatnet langs 8/20 (k-sak 11/14)
   • Detaljplan Riskjellvegen 1/Stasjonsvegen 5 (k-sak 41/14)
   • Detaljplan Eskervegen 1 – 5 Tjøtta nord (k-sak 42/14)
   • Detaljplan Kleppestemmen – endring felt 16-19 (k-sak 53/14)
   • Detaljplan fritidsbebyggelse Sele (k-sak 12/14)
 • Utfordringar:
  • Sentrumsutvikling med fokus på utnytting av meieritomta og nærliggjande areal, herunder ferdigstilling av kommunedelplan for Kleppe sentrum.
  • Fortetting i eksisterande bustadområde – jf regionalplanen sitt krav om at 50 % av andel nye bustader skal skje som fortetting eller transformasjon.
  • Utarbeide forslag til planstrategi for 2015-19.

Eigedom og infrastruktur

 • Resultat:
  • Forsyning av reint vatn er underlagt krav frå Mattilsynet. Det er brukt meir pengar enn budsjettert både på vatn, avløp og renovasjon, og desse områda har difor ”negative” fond ved årets utgang.
  • Sanering vassleidning Riskjell – Fjogstadvegen. Fleire vassbrot på strekninga siste åra.
  • Sanering vatn og avløp i Haugabakkavegen.
  • Det har vore 5 vassbrot totalt i kommunen.
  • Kloakkering Skas: 24 bygg blir kopla til kommunalt leidningsnett.
  • Klepp har lågast mengde restavfall pr. innbyggjar blant IVAR-kommunane, men forbetringspotensiale på glas og metall.
  • Gang- og sykkelveg langs Grødelandsvegen vart ferdigstilt i august.
  • Det er om lag 150 kommunalt eigde leikeplassar i kommunen. Det er føreteke kontroll av alle leikeplassane og kritiske utbetringar er føreteke.
  • Tu skule vart ferdigstilt og tatt i bruk i januar 2015.
  • På Engelsvoll skule er første byggetrinn ferdigstilt (67-bygget).
  • Bore gml.skule – ombygging til lokale for Eirik Raude Senteret 1.etg ferdigstilt.
  • Avlastning/barnebustader ferdig prosjektert frå arkitekt – byggestart utsett.
  • Orre barnehage anbud totalentreprise innlevert.
  • Utleigebustader Stasjonsvegen ferdigstilt.
  • SD-anlegg bygd ut på Myrsnibå barnehage, Steingarden barnehage, Storhaug barnehage og kyrkjekontoret.
  • Samla energiforbruk 2014 institusjonsbygg, adm., skule, bhg, idrett redusert med 1134 mWh. Dette er ein reduksjon på 7,7 % frå 2013 (obs mild vinter, ingen uføresette hendingar).
  • Orre skule – rehabilitert lokale for skulekjøkken.
  • Ombygging tidlegare barnebustad Kleppestemmen til flyktningebustadar; bufellesskap for fem, ein liten og ein større bustad.
  • Kommunen overtok drift, reinhald og vedlikehald av Myrsnibå barnehage frå 01.01.2014.
 • Utfordringar:
  • Stort vedlikehaldsetterslep på kommunen sin bygningsmasse.

Økonomisk resultat

Nøkkeltal


  Økonomisk resultat

  Økonomisk resultat Etat for lokal utvikling
  Indikator (beløp i 1000 kr) 2011 2012 2013 2014
  Vedteken budsjettramme 65918 70401 76422 79536
  Vedtekne endringar i budsjettramme 270 0 0 0
  Interne omfordelingar ramme 50 5275 0 -188
  Budsjettramme pr 31.12 66238 75676 76472 79348
  Rekneskap eks. avsetning/bruk av avsetning 63002 73069 73463 73968
  Resultat eks. avsetning/bruk av avsetning 3236 2607 3009 5380
  Avsetning/bruk av avsetning (-) 3036 340 1272 2996
  Disponible midlar på fond 3036 3266 3533 3701
  Maksimal fondsavsetning ifølgje øk.regl. 3036 3266 3533 3701

   

  Økonomisk resultat avdelingar
  Nr Ansvar (beløp i 1000 kr) Rekneskap Budsjettramme Avvik i kr Forbruk i %
  4001 Administrasjon LU 9 231 10 123 -892 91,2 %
  4002 Plan og næring 3 293 4 173 -880 78,9 %
  4003 Prosjektstyring 0 16 -16 0,0 %
  4100 Byggesak 455 43 412 -
  4200 Landbruk 2 495 2 664 -169 93,7 %
  4300 Kultur 12 362 13 502 -1 140 91,6 %
  4400 Bibliotek 4 095 4 100 -5 99,9 %
  4500 Vedlikehald 18 999 19 566 -567 97,1 %
  4501 Vedlikehald rehabilitering 982 2 200 -1 218 44,6 %
  4600 Reinhald 12 574 13 413 -839 93,7 %
  4700 Park 3 551 3 924 -373 90,5 %
  4800 Samferdsel 5 932 5 624 308 105,5 %


  Nøkkeltal

  Innbyggjarar og brukarar Etat for lokal utvikling
  Innbyggjarar og brukarar 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Tal på utlån bibliotek 142543 121886 123329 120993 86430 173749
  Samanlikning med bibliotekutlån i Hå er problematisk fordi tala i Hå og omfattar skulebibliotek
  Tal på utlån pr innbyggjar 8,2 6,9 6,7 6,5 - -
  Tal på utlån pr årsverk tilsette bibliotek 28369 28369 24658 24199 - -
  Tal på  besøk bibliotek 60765 70000 60675 65500 97001 176984
  Samanlikning besøkstal er problematisk fordi Time og har lokalar til utleige i biblioteket, mens slike lokale ikkje ligg i biblioteket i Klepp
  Tal på aktivitetar frivilligsentral ikkje målt ikkje målt 40 40 - 20
  Ikkje samanliknbare data for Time 2014
  Tal på frivillige 270 267 253 275 70 110
  Brukarar tilrettelagt fritid 170 170 170 172 - -
  Tal på dei som fekk tilskot ferietur funksjonshemma 58 56 78 58 15 -
  Ordning manglar i Hå
  Medlemskap idrett ikkje målt 5157 5151 4564 - 5963
  Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
  Medlemskap musikk ikkje målt 453 342 297 - -
  Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
  Medlemskap lagsarbeid ikkje målt 2449 3007 3007 - 2925
  Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
  Tal på nye bustader tatt i bruk 103 158 153 141 223 224
  Tal på rammetillatingar byggesak 37 209 85 130 201 135
  Tal på igangsettingstillatingar bygg 130 167 199 152 183 172
  Tal på søknadar om produksjonstilskot 657 628 620 630 423 923
  Stadlege kontrollar ifm produksjonstilskot 36 37 34 31 27 48
  Tal på søknadar om regionalt miljøprogram 91 78 59 50 118 166
  Tal på arrangement den kulturelle spaserstokken 25 - 15 27 - -
  Talet på arrangement seier ingenting om storleik på arrangement, kvalitet eller oppslutning.
  Barnearrangement biblioteket 7 5 7 7 - -
  Tal på selde billettar off.bading Klepphallen 32604 34007 32487 35575 - -

   

  Økonomiske indikatorar Etat for lokal utvikling
  Indikator 2011 2012 2013 2014 Time 2014 Hå 2014
  Dekkingsgrad og kvalitet:            
  Tal på innbyggjarar i kommunen 17746 18227 18485 18741 18306 18528
  Dekar jordbruksareal i drift 75236 74812 74608 74973 78731 119200
  Dyrka/dyrkbar jord omdisponert (da) 80 70 57 488,5 9 29
  Nydyrking (da) 142 94,4 0 48,6 232 500
  Samla areal kommunale bygg pr innbyggjar kvm 4,1 4,3 4,3 4,2 4,6 5
  Kommunale bustader pr 1000 innb. 12 12 12 13 11 15
  Prosent avslag søknad kom.bustad 39 % 45 % 19 % 27 % 32 % 38 %
  Besøk i bibliotek pr innbyggjar 3,4 3,8 3,4 3,5 - -
  Tal på innb. pr biblioteksårsverk 3549 3645 3697 - - -
  Tal på frivillige lag som får tilskot 35 66 62 73 21 41
  Produktivitet og prioritering:            
  Korr.brutto dr.utg landbruk 1000 kr 2289 2338 2392 2663 2956 1862
  Energikostnader pr kvm 113 79 96 97 102 100
  Brutto dr.utg pr komm.bustad 46509 49279 54092 54405 83124 37267
  Nto dr.utg bibliotek pr innbyggjar 228 244 238 258 317 275
  Prosent utg. bibliotek av totale utg 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 0,6 %
  Tilskot til frivillige lag, pr. lag 12686 98848 77403 68466 175381 221756
  Årsgebyr avfall 2072 1926 1926 1993 1720 1980
  Br.dr.utg til fysisk planlegging pr innb. 371 427 439 480 760 507
  Nto dr.utg til komm.eigedomsforvaltn pr innbygg 3603 3504 3443 3576 4483 3706
  Nto dr.utg til komm.eiedomsforvaltn i % av totale nto dr.utg 8,6 % 7,9 % 7,3 % 7,6 % 9,3 % 8,1 %
  Korr.brutto dr.utg eigedomsforvaltning pr kvm 893 842 832 876 958 763
  Km turvegar, stiar og løyper i kommunen 20 20 20 20 48 80

   

  Medarbeidarar Etat for lokal utvikling
  Indikator  2011 2012 2013 2014
  Tal på årsverk 113,3 99,7 103,5 109,5
  Tal på tilsette 122 115 119 127
  Tal på lærlingar  - - - 0
  Sjukefråvær 5,5% 6,6% 6,4% 7,5%


Rekneskap

Hovudoversikta er tabelloppsett av Klepp kommune sitt rekneskap i samsvar med kommunelova. Det er oppstillingar for drift, investering og balanse, samt arbeidskapital (anskaffing og bruk av midlar).

Økonomisk oversikt drift, investering, balanse og samt anskaffing og bruk av midlar er like for alle kommunar.

Rekneskapsskjema er tilpassa verksemda slik ho er organisert i Klepp.


  Økonomisk oversikt drift

  Økonomisk oversikt - drift Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
  Driftsinntekter        
  Brukarbetalingar 47940072 45270000 45625000 44388412
  *Brukarbetalingar for SFO, barnehage, omsorgstenester og liknande.  Meirinntekt samanlikna med budsjett skuldast i hovudsak auka inntekter barnehagar.
  Andre sals- og leigeinntekter 82725080 75406000 76862000 82551390
  *Kommunale gebyr (VAR), salsinntekter, husleigeinntekter, kostpengar barnehage mm. Størst meirinntekt frå kommunale gebyr. 
  Overføringar med krav til motyting 160147012 135922421 150772000 162764296
  *Overføring for ressurskrevjande tenester, refusjon sjukeløn, momskompensasjon drift og andre refusjonar frå andre kommunar, fylke, stat og private. Avvik frå budsjett skuldast i hovudsak høgare refusjon sjukepengar og refusjonar for born/gjesteelevar frå andre kommunar.
  Rammetilskot 376847482 389312000 391600000 357105228
  *Rammetilskotet vart noko lågare enn budsjettert. Årsaka var høgare skattevekst i Klepp samanlikna med landet, samt svikt i skatteveksten for kommunane samla.  Viser og til analysen av rammetilskotet
  Andre statlege overføringar 26285507 19628000 20078000 20591766
  *Flyktningetilskot og andre statlige tilskot. Flyktningetilskot blei høgare enn budsjettert.
  Andre overføringar 5582319 4042000 2742000 4335510
  Skatt på inntekt og formue 490669080 480200000 480200000 474417702
  Skatteinntektene vart 10 millionar høgare enn budsjettert. Skatterekneskapen vart redusert med 5 millionar i 2014 som følgje av feil i innrapporteringa frå fleire arbeidsgjevarar i 2013. Reelt skulle difor 2013 hatt 5 millionar lågare skatteinntekter og i 2014, 5 millionar høgare. Skatteinntektene for kvar innbyggjar i Klepp er nå omlag 105 % av gjennomsnittet for landet.  Viser og til analysen av skatteinntektene.
  Eigedomsskatt 0 0 0 0
  Andre direkte og indirekte skattar 0 0 0 0
  Sum driftsinntekter 1190196552 1149780421 1167879000 1146154304
  Driftsutgifter        
  Lønnsutgifter 623151329 632626345 626934000 597840962
  *Lønnsutgiftene vart lågare enn budsjettert.  Årsaka er stram styring i etatane og kritisk vurdering i behov for vikarar. Lønnsutgiftene og sosiale utgifter er 67 % av kommunen sine driftsutgifter i 2014.
  Sosiale utgifter 168115346 170673832 172159000 155715148
  *Dei sosiale utgiftene er pensjon og arbeidsgjevaravgift.  Premieavviket går inn i desse.
  Kjøp av varer og tenester som går inn i tenesteproduksjon 130975706 133806712 117000000 129131521
  *Ein større post driftskostnadar vart budsjettert utan separat moms, som gav lågare driftskostnadar (5 mill) i rekneskapen og tilsvarande høgare overføringar for moms.
  Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon 155131561 146720039 142407000 161602404
  *høgare betaling for gjesteelevar i andre kommunar, tilskot til private barnehagar og kjøp av tenester frå andre kommunar (HSO)
  Overføringar 79857769 65503000 100840000 79168418
  *Medfinansiering Helse Vest, bidrag sosial omsorg, barnevern, Kyrkje, moms mm. Avvik frå budsjett pga høgare bidrag til sosial omsorg og barnevern samt at ein større post driftskostnadar vart budsjettert utan separat moms, som gav lågare driftskostnadar (5 mill) i rekneskapen og tilsvarande høgare overføringar for moms.
  Avskrivingar 50657551 0 0 50998831
  *Avskrivingane vert ikkje budsjettert. Avskrivingane viser verdifallet på kommunen sine anleggsmiddel.
  Fordelte utgifter -24863113 -32531000 -18898000 -29271674
  *Teknisk korreksjonspost for fordeling av utgifter internt i kommunen.
  Sum driftsutgifter 1183026149 1116798928 1140442000 1145185610
  Brutto driftsresultat 7170403 32981493 27437000 968693
  Finansinntekter        
  Renteinntekter og utbytte 38765485 41304000 41304000 38237121
  *Renteinntekter på innskot, sikringsderivat og plasseringar, samt utbytte og rente på ansvarleg lån frå Klepp Energi AS og Lyse Energi AS.  Utbytta vart lågare enn budsjettert. Rentenivået falt i 2014 og vart litt lågare enn budsjettert.
  Gevinst på finansielle instrument (omløpsmidlar) 665190 0 0 1717643
  *Gevinst finansielle instrument er inntekter knytt til langsiktige finansielle aktiva.
  Mottekne avdrag på utlån 0 0 0 0
  Sum eksterne finansinntekter 39430675 41304000 41304000 39954763
  Finansutgifter        
  Renteutgifter og låneomkostningar 25818467 25100000 25100000 22259108
  *Renteutgifter på ordinære lån og sikringsderivat.  Renteutgiftene vart omlag som budsjettert. Rentenivået vart litt lågare enn budsjettert. Lån tatt opp tidlegare gav litt høgare renteutgifter enn budsjettert. 1,4 millionar i renteutgifter som skulle vore førte i rekneskapen for 2013 vart førte i 2014.
  Tap på finansielle instrument (omløpsmidlar) 152244 0 0 138861
  *Tap på finansielle instrument er utgift knytt til langsiktige finansielle aktiva.
  Avdrag på lån 54427656 49100000 49100000 45105408
  *Som følgje av feil i samband med endring i rentevilkåra på eit lån i Kommunalbanken og endring av låneforvaltar for opplysningsvesenets fond, vart Klepp belasta med omlag 5 millionar meir i avdrag i 2014 enn budsjettert. Det vart og betalt avdrag for eit halvt år på låneopptaket for 2014 som følgje av at lånet blei tatt opp i første halvår. Det var ikkje budsjettert med avdrag på nytt lån.  
  Utlån 0 0 0 0
  Sum eksterne finansutgifter 80398366 74200000 74200000 67503376
  Resultat eksterne finanstransaksjonar -40967691 -32896000 -32896000 -27548613
  Motpost avskrivingar 50657551 0 0 50998831
  *Avskrivingane vert ikkje budsjettert. Avskrivingane viser verdifallet på kommunen sine anleggsmiddel.
  Netto driftsresultat 16860263 85493 -5459000 24418911
  Interne finanstransaksjonar        
  Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk 0 0 0 6341941
  Bruk av disposisjonsfond 28564555 17948000 24911000 18972966
  *Det var i opphavleg budsjett budsjettert med bruk av 14,5 millionar frå flyktningefond samt bruk av 9,2 millionar av disposisjonsfond til dekking av pensjon. Bruk av disposisjonsfond til pensjon vart delvis reversert i 2. tertialrapport. Bruk av flyktningefondet vart omlag 3,2 millionar høgare som følge av auka kostnader og tilskot. I tillegg vart det brukt av overskotsfonda på etatane. Viser til etatane sine oversikter.
  Bruk av bundne fond 4368680 2718507 0 4357836
  Sum bruk av avsetningar 32933234 20666507 24911000 29672742
  Overført til investeringsrekneskapen 494900 2250000 0 16953000
  *Det vart i 2. tertialrapport overført driftsmidlar til dekking av eigekapitaltilskot i KLP. Som følge av at ikkje alle løyvingane vart brukte i investeringsrekneskapen vart det ikkje overført ordinære driftsmidlar til investeringsrekneskapen. Det vart overført driftsmidlar til to mindre investeringsprosjekt frå ramma til LU. Viser til oversikta over investeringsprosjekta.
  Dekking av tidlegare års reknesk.m. meirforbruk 299118 0 1150000 3267297
  Avsett til disposisjonsfond 43443370 18502000 18302000 28762310
  *Det var budsjettert med avsetning til flyktningefond og forsikringsfond. I rekneskapen vart det og avsett overskot etatane i samsvar med økonomireglement, samt auka tilskot til flyktningar. Viser til tala for etatane.  
  Avsett til bundne fond 5311980 0 0 5408164
  Sum avsetningar 49549367 20752000 19452000 54390771
  Meirforbruk VAR       -299118
  Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk 244130 0 0 0
  *Rekneskapen vart avslutta med eit mindreforbruk på 244130 som er disponibelt for kommunestyret. Disponering av dette blir gjort i samband med behandling av rekneskapssaka.


  Rekneskapsskjema 1A - drift

  Rekneskapsskjema 1A drift Rekneskap Oppr. budsjett Registrert budsjett Rekneskap i fjor
  Skatt på inntekt og formue -490669080 -480200000 -480200000 -474417702
  Ordinært rammetilskot -376847482 -391600000 -389312000 -357105228
  Skatt på eigedom        
  Andre direkte eller indirekte        
  Andre generelle statstilskot -23827236 -17800000 -19100000 -19475044
  Momskompensasjon investering 0 0 0 -21192116
  Sum frie disponible inntekter -891343799 -889600000 -888612000 -872190090
  Renteinntekter og utbytte -41881239 -45150000 -43850000 -44364842
  Renteutg., provisjonar og andr 26144738 25100000 25100000 22568391
  Avdrag på lån 54427656 49100000 49100000 45105408
  Netto finansutg/innt. 38691154 29050000 30350000 23308957
  Til dekking av tidl.rekneskaps        
  Til ubundne avsetningar 18548437 14783000 14783000 26295600
  Til bundne avsetningar 98895 0 0 94628
  Bruk av tidl.reknesk.messig min 0 0 0 -6341941
  Bruk av ubundne avsetningar -950000 -9200000 -950000 0
  Bruk av bundne avsetningar 0 0 0 0
  Netto avsetningar 17697332 5583000 13833000 20048287
  Overført til investeringsreknes 0 0 2000000 16953000
  Diverse utgifter og pensjon -19105406 9500000 -13214593 5636014
  Diverse inntekter 0 0 0 -559171
  Til fordeling drift -853816588 -845467000 -855643593 -806803002
  Sum fordelt til drift (fra skj 853816588 845467000 855643593 806803002
  Rekneskapsmessig mindreforbruk 244130 0 0 0

  For kommentarar til dei enkelte postane blir det vist til økonomisk oversikt drift


  Rekneskapsskjema 1B - drift

  Rekneskapsskjema 1B - drift Rekneskap Oppr.budsjett Registert budsjett Rekneskap i fjor
  SENTRALADMINISTRASJONEN        
  UTGIFTER 44627103 42423000 43662882 41962309
  INNTEKTER -5314221 -4350000 -4350000 -6331017
  NETTO 39312882 38073000 39312882 35631292
  SKULE OG BARNEHAGE        
  UTGIFTER 490705765 469748000 473112223 463169895
  INNTEKTER -85630292 -65031000 -68036750 -79543210
  NETTO 405075473 404717000 405075473 383626684
  HELSE- OG SOSIAL        
  UTGIFTER 466746281 461277000 451822537 426476248
  INNTEKTER -143036415 -146333000 -128112671 -121575534
  NETTO 323709866 314944000 323709866 304900714
  LOKAL UTVIKLING        
  UTGIFTER 145337001 123355000 138838879 135709402
  INNTEKTER -68372574 -43819000 -59490507 -60974090
  NETTO 76964427 79536000 79348372 74735311
  KYRKJELEG FELLESRÅD        
  UTGIFTER 8825802 8197000 8197000 7909000
  INNTEKTER -71862 0 0 0
  NETTO 8753940 8197000 8197000 7909000
  V.A.R.        
  UTGIFTER 55978233 52349000 53720000 58645964
  INNTEKTER -55978233 -52349000 -53720000 -58645964
  NETTO 0 0 0 0
  SUM ALLE UTG. 1212220185 1157349000 1169353521 1133872817
  SUM ALLE INNT. -358403597 -311882000 -313709928 -327069815
  NETTO 853816588 845467000 855643593 806803002

  For nærare opplysningar om tala og verksemda blir det vist til rapportane frå etatane med tal og kommentarar.


  Økonomisk oversikt investering

  Økonomisk oversikt - investering Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
  Inntekter        
  Sal av driftsmidlar og fast eigedom 2176093 0 0 11501775
  Andre salsinntekter 0 0 0 0
  Overføringar med krav til motyting 6664670 1000000 1000000 9424223
  Kompensasjon for meirverdiavgift 32638479 44230000 42660000 0
  Statlege overføringar 6738000 13300000 10800000 6331000
  Andre overføringar 1156000 3500000 3500000 5000
  Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
  Sum inntekter 49373242 62030000 57960000 27261998
  Utgifter        
  Lønnsutgifter 0 0 0 0
  Sosiale utgifter 0 0 0 0
  Kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjon 155968384 237952076 220600000 102625079
  Kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon 120200 0 0 66650
  Overføringar 33564750 10900000 10300000 22618895
  Renteutgifter og kostnader 0 0 0 0
  Fordelte utgifter 0 0 0 0
  Sum utgifter 189653333 248852076 230900000 125310624
  Finanstransaksjonar        
  Avdrag på lån 15258092 5500000 5500000 9458092
  Utlån 11990000 15000000 15000000 16836211
  Kjøp av aksjar og andelar 2025596 2000000 0 1737787
  Dekking av tidlegare års udekka 0 0 0 0
  Avsett til ubundne investeringsfond 0 0 0 6186959
  Avsett til bundne investeringsfond 11483968 0 0 11338518
  Sum finansieringstransaksjonar 40757656 22500000 20500000 45557567
  Finansieringsbehov 181037747 209322076 193440000 143606193
  Dekka slik:        
  Bruk av lån 149513311 182380536 177040000 102758904
  Sal av aksjar og andelar 0 0 0 27013
  Mottekne avdrag på utlån 20478943 10400000 10400000 20145966
  Overført frå driftsbudsjettet 494900 2250000 0 16953000
  Bruk av tidlegare års udisponert 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 762076 8104581 6000000 0
  Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 3721310
  Bruk av ubundne investeringsfond 0 6186959 0 0
  Bruk av bundne investeringsfond 9788518 0 0 0
  Sum finansiering 181037747 209322076 193440000 143606193
  Udekka/udisponert 0 0 0 0


  Rekneskapsskjema 2A - investering

  Rekneskapsskjema 2A - investering Rekneskap Oppr.budsjett Reg. budsjett Rekneskap i fjor
  Investeringar i anleggsmidlar 189653333 230900000 248852076 125310624
  Utlån og forskutteringar 11990000 15000000 15000000 16836211
  Kjøp av aksjar og andelar 2025596 0 2000000 1737787
  Avdrag på lån 15258092 5500000 5500000 9458092
  Dekking av tidlegare års udekka 0 0 0 0
  Avsettingar 11483968 0 0 17525477
  Året sitt finansieringsbehov 230410989 251400000 271352076 170868191
  Finansiert slik:        
  Bruk av lånemidlar 149513311 177040000 182380536 102758904
  Inntekter frå sal av anleggsmidlar 2176093 0 0 11528788
  Tilskot til investeringar 7894000 14300000 16800000 6336000
  Kompensasjon for meirverdiavgift 32638479 42660000 44230000 0
  Mottekne avdrag på utlån og refusjonar 27143613 11400000 11400000 29570189
  Andre inntekter 0 0 0 0
  Sum ekstern finansiering 219365495 245400000 254810536 150193881
  Overført frå driftsrekneskapen 494900 0 2250000 16953000
  Bruk av tidlegare år sitt udisponert 0 0 0 0
  Bruk av avsettingar 10550594 6000000 14291540 3721310
  Sum finansiering 230410989 251400000 271352076 170868191
  Udekka/udisponert 0 0 0 0

  For kommentarar til postane blir det vist til økonomisk oversikt investeringar


  Rekneskapsskjema 2B - investering

  Rekneskapsskjema 2B-Investering Rekneskap Oppr.budsjett Registert budsjett Rekneskap i fjor
  SUM INV. I ANL.MIDLAR(REF. 2A) 189653333 230900000 248852076 125310624
    1000 It/edb 4783196 5000000 7600000 4391193
    1001 Oppkobling felles it-an 0 0 0 20029
    1005 El.Kommunikasjonsutstyr 289798 100000 200000 0
    1006 Telefoni/ip/kabling 2819160 2000000 2500000 4390
    1007 Investeringer valinven 0 0 0 151594
    1008 Prosjekt it-sikkerheit 125000 0 0 0
    1110 Ombygging rådhuset 1352135 1100000 1750000 523933
    1111 Flytta arkiv rådhus 95144 0 350000 344435
    1400 Omsorgsbustader 3827181 1000000 7000000 0
    1401 Flyktningebustader 9955888 16500000 16500000 14143778
    1406 Bustader, prosj.Bb 0 0 0 559
    1408 Utleigebustader stasjon 1686624 3600000 3600000 4926284
    1409 Smievegen utleige vansk 79239 6000000 6000000 0
    1430 Tomter Pollestad 0 0 0 49674
    1431 Tomter Pollestad 0 0 0 127600
    1440 Diverse tomtekjøp 0 1500000 1500000 0
    1443 Renotomta (Stasjonsvege 5638025 6000000 6000000 0
    2000 It/edb undervisning 2066815 2000000 2000000 2051647
    2010 Tu skule nybygg 82161206 79000000 79000000 60218095
    2011 Tu skule inventar 6978441 7200000 7570000 0
    2012 Tu skule uteområde 1073313 1000000 1000000 0
    2014 Søppelsikring ved skulane 0 0 600000 0
    2015 Uu-tiltak skulane 352307 400000 400000 326726
    2116 Uteområder skule/søppel 766351 1600000 1000000 391917
    2124 Inneklima/brannsikring 927273 1600000 3900000 2605669
    2173 Utskifing eternit-tak 27919562 18000000 18000000 3029007
    2177 Kleppe skule arbeidsrom 206369 0 0 800928
    2178 Orstad skule - utbedring 0 0 0 32215
    2182 Orstad skule/grendehus 10604 0 3100000 383523
    2190 Tu skule 105 0 0 4845
    2198 Orre skule rehab. 883316 0 2000000 704022
    2233 Borsheim- ombygg. Bore 4455777 5000000 6850000 122533
  Rekneskapsskjema 2B-Investering - del 2 Rekneskap 2014 Oppr.buds.2014 Buds.m/endr.2014 Rekneskap 2013
    2235 Påbygg barnehagar 284395 5000000 5000000 0
    2236 Barnehage  uteområde 0 500000 500000 0
    2237 Barnehage inventar 0 500000 500000 0
    2238 Klepp fam. og fri.  Inv 0 300000 300000 0
    2242 Myrsnibå barnehage 2481414 0 0 0
    2253 Klepp fam. og fri inven 0 0 0 298168
    3006 Kjøkken Kleppheimen 0 0 0 462250
    3011 Tilbygg Kleppetunet nav 1726666 6000000 2000000 0
    3100 Ny sjukeheim Kleppetunet 835658 0 1750000 995854
    3101 Ny sjukeheim-inventar 0 0 0 52809
    3220 Kleppheimen ombygg.Dags 13990 0 0 148460
    3229 Kleppheimen utbedr.-spr 0 0 0 8791425
    3230 Ombygg. Kleppetunet 3.E 345092 0 430000 36935
    3232 Kjøkk.Dagsenter Klepphe 0 0 0 753533
    3233 Inv. Og ustyr Kleppheim 0 0 0 873340
    3234 Digitalt nødnett 0 400000 400000 0
    3235 Fredheim ombygging 1490732 0 1140000 3153764
    3240 Avlastings-/barnebustad 677992 14000000 1000000 129031
    3250 Øyebl.Hjelp døgntilbod 269513 0 700000 307415
    5101 Turstiar/friluftsliv 43791 200000 400000 0
    5109 Gps-utstyr lu 223750 0 250000 0
    5123 Bru Frøylandsvatnet 0 1000000 1000000 0
    5313 Nytt idr.Golv Klepphall 0 0 0 999514
    6000 Maskinkjøp teknisk 910900 600000 600000 608000
    6100 Klimaplan/enøk 0 1000000 1000000 352495
    6238 Oppgrad.Vassledn.Åse 0 5500000 5500000 0
    6239 Kloakkering Åse 0 2000000 2000000 0
    6327 Vatn næringsområde Tu 576484 300000 1300000 0
    6329 Va reiselivsanlegg Bore 0 0 0 929809
    6547 Kloakk Skas 1125031 0 2000000 0
    6548 Nye va-prosjekt (2011) 119338 4000000 4000000 0
    6700 Trafikksikring 0 400000 1100000 64732
    6709 Sykkel-/gangsti Salte 73840 0 0 0
    6711 Sentrum/meieriet 99605 1000000 2500000 146546
    6713 Sykkel- og gangsti Horp 119031 0 0 212271
    6714 Sykkel-/gangsti Grødala 8318789 8000000 8000000 1113167
    6717 Ny gang-/sykkelveg 0 1000000 1000000 0
    6718 Fotgjengertunnel orsta 0 0 1000000 0
    6719 Støyskjerm Orstad (tran 0 7000000 7000000 0
    6720 Gatelys 178792 300000 820000 0
    6721 Lys tursti Frøylandsvatnet 9761 0 0 3164688
    6722 Lys Frøyl. vatn. Laland- 0 3000000 4160000 35313
    6732 Transportplan jæren 122000 0 820000 0
    6746 Parkvegen 364284 0 0 2374386
    6749 Veg Borestranda 0 0 0 1521985
    6754 Støyskjerming Øksnevadl 8436198 0 0 792315
    6755 Utendørsanlegg rådhuset 1362076 0 1362076 416813
    7010 Orre gamle kyrkje 17101 0 0 15491
    7012 Lager Klepp kyrkjegard 0 0 500000 0
    7013 Kyrkjegarder-utviding 469563 0 0 564834
    7015 Klepp gravplass - oppar 104719 10000000 10000000 58375
    7016 Mur Klepp kyrkjegard 0 0 0 500000
    7023 Sikringstiltak/alarm 100000 0 100000 0
    7026 It-investering kyrkjeko 300000 300000 300000 0
    9999 Ikkje nytta finansierin 0 0 0 82310

  For kommentarar og status for dei enkelte investeringane blir det vist til analyse av investeringane.


  Balanserekneskap

  Oversikt - balanse Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
  EIGEDELAR    
  Anleggsmidlar 2866037067 2627646052
  Herav:    
  Faste eigedommar og anlegg - Note 6 1506519573 1368601841
  Utstyr, maskinar og transportmidlar - Note 6 41912080 38049515
  Utlån 225234270 233723212
  Konserninterne langsiktige fordringar 0 0
  Aksjar og andelar - Note 5 92973161 90947565
  Pensjonsmidlar - Note 7 999397983 896323919
  Omløpsmidlar 355929233 319622169
  Herav:    
  Kortsiktige fordringar 69609169 78367134
  Konserninterne kortsiktige fordringar 0 0
  Premieavvik - Note 7 45156477 30377012
  Aksjar og andelar 0 0
  Sertifikat 0 0
  Obligasjonar 34165866 38133233
  Derivat 0 0
  Kasse, postgiro, bankinnskot 206997721 172744790
  SUM EIGEDELAR 3221966300 2947268221
  EIGEKAPITAL OG GJELD    
  Eigekapital 854697546 777491501
  Herav:    
  Disposisjonsfond - Note 2 116593370 102476631
  Bundne driftsfond - Note 2 og Note 4  11478913 10563407
  Ubundne investeringsfond - Note 2 11939666 11939666
  Bundne investeringsfond - Note 2 16384920 14661676
  Rekneskapsmessig mindreforbruk 244130 0
  Rekneskapsmessig meirforbruk 0 -299118
  Udisponert i inv.rekneskap 0 0
  Udekka i inv.rekneskap 0 0
  Kapitalkonto - Note 1 695895398 635988091
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Drift 10973528 10973528
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Invest -8812381 -8812381
  Langsiktig gjeld 2205101644 2009735834
  Herav:    
  Pensjonsforplikting - Note 7 1298239157 1199583013
  Ihendehaverobligasjonslån 0 0
  Sertifikatlån 0 0
  Andre lån - Note 11 og Note 12 906862487 810152821
  Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
  Kortsiktig gjeld 162167110 160040886
  Herav:    
  Kassekredittlån 0 0
  Anna kortsiktig gjeld 162167110 160040886
  Derivater - Note 12 0 0
  Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
  Premieavvik 0 0
  SUM EIGEKAPITAL OG GJELD 3221966300 2947268221
  MEMORIAKONTI    
  Memoriakonto 34959966 18077862
  Herav:    
  Ubrukte lånemidlar 34959966 18077862
  Ubrukte konserninterne lånemidlar 0 0
  Andre memoriakonti 0 0
  Motkonto til memoriakontiene -34959966 -18077862
  Økonomiske oversikter    
  Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
  OMLØPSMIDLAR    
  Endring betalingsmidlar 34252931 -31758070
  Endring ihendehaverobl og sertifikat -3967366 11496815
  Endring kortsiktige fordringar -8757965 16024562
  Endring premieavvik 14779465 147818
  Endring aksjar og andelar 0 0
  ENDRING OMLØPSMIDLAR (A) 36307064 -4088875
  KORTSIKTIG GJELD    
  Endring kortsiktig gjeld (B) -2126224 -3391951
  ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 34180841 -7480826


  Skaffing og bruk av midlar

  Skaffing og bruk av midlar Rekneskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Rekneskap i fjor
  Skaffing av midlar        
  Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1190196552 1149780421 1167879000 1146154304
  Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 49373242 62030000 57960000 27261998
  Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar 209422928 234084536 228744000 162886646
  Sum skaffing av midlar 1448992723 1445894957 1454583000 1336302948
  Bruk av midlar        
  Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1132368598 1116698928 1099107000 1094186779
  Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 189653333 248852076 230900000 125310624
  Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar 109672054 96700000 94700000 95535466
  Sum bruk av midlar 1431693986 1462251004 1424707000 1315032869
  Skaffing - bruk av midlar 17298737 -16356047 29876000 21270078
  Endring i ubrukte lånemidlar 16882103 0 0 -28750904
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Drift 0 0 0 0
  Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar AK Invest 0 0 0 0
  Endring i arbeidskapital 34180841 -16356047 29876000 -7480826
  Avsettingar og bruk av avsettingar        
  Avsettingar 60782565 18502000 19452000 54963248
  Bruk av avsettingar 43483828 34958047 30911000 33394052
  Til avsetting seinare år 0 0 0 299118
  Netto avsettingar 17298737 -16456047 -11459000 21270078
  Int. overføringar og fordelingar        
  Interne inntekter mv 78720061 35071000 19188000 99395312
  Interne utgifter mv 78720061 35071000 19188000 99395312
  Netto interne overføringar 0 0 0 0

   

  Oversikt endring arbeidskapital Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
  OMLØPSMIDLAR    
  Endring betalingsmidlar 34252931 -31758070
  Endring ihendehaverobl og sertifikat -3967366 11496815
  Endring kortsiktige fordringar -8757965 16024562
  Endring premieavvik 14779465 147818
  Endring aksjar og andelar 0 0
  ENDRING OMLØPSMIDLAR (A) 36307064 -4088875
  KORTSIKTIG GJELD    
  Endring kortsiktig gjeld (B) -2126224 -3391951
  ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 34180841 -7480826


  Rekneskapsnoter

  Rekneskapsnoter er obligatoriske tilleggstabeller til dei økonomiske oversiktane.

  Du finn dei ulike notene som val i menyen til venstre.

  Det er lenka frå dei økonomiske oversiktane til dei aktuelle notene.


   Rekneskapsprinsipp

   Regnskapsprinsipp viser vurderingane som ligg til grunn for rekneskapen si inndeling, periodisering og liknande.  Til grunn for dette ligg kommunelova sine reglar, samt tilknytta forskrifter, vurderingar og standardar.

   Rekneskapsprinsipp

   • All tilgang og bruk av midlar i løpet av året, som gjeld kommunen si verksemd går fram av drifts- eller investeringsrekneskapen.
   • Alle utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar er rekneskapsførte brutto. Dette gjeld og interne finansieringstransaksjonar. Alle kjende utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året er tatt med i årsrekneskapen, anten dei er betalte eller ikkje. Berre den delen av låna som er brukt i året er ført i investeringsrekneskapen. Den delen av lånet som ikkje er brukt, er registrert på memoriakonti.
   • Utgifter, utbetalingar, inntekter eller innbetalingar som ikkje kan fastsettast eksakt ved tidspunktet for rekneskapsavlegginga, er registrerte med eit anslått beløp i årsrekneskapen.

   Klassifisering av anleggsmidlar og omløpsmidlar

   • I balanserekneskapen er anleggsmidlar eigedelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar.
   • Fordringar knytt til eigen vare- og teneste produksjon, samt marknadsbaserte verdipapir som inngår i ei handelsportefølge er alltid omløpsmidlar.
   • Andre marknadsbaserte verdipapir er klassifiserte som omløpsmidlar med mindre kommunen har gjort investeringa ut frå næringspolitiske eller samfunnsmessige omsyn. I slike tilfelle blir verdipapira klassifiserte som anleggsmidlar.
   • Andre fordringar som ikkje går inn i punktet ovafor er omløpsmidlar, dersom desse forfell til betaling eit år etter tidspunkt for anskaffinga. Resten er klassifisert som anleggsmidlar.

   Klassifisering av gjeld

   • Langsiktig gjeld er knytt til formåla i kommuneloven § 50. All anna gjeld er kortsiktig gjeld.
   • Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidlar og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
   • Langsiktig gjeld er vurdert til opptakskost.
   • Kortsiktig gjeld er vurdert til det høgaste av opptakskost og verkeleg verdi, med unntak av derivat rekneskapsført som sikring.

   Vurderingsreglar

   • Omløpsmidlar er vurderte til lågaste verdi av anskaffingskost og verkeleg verdi. Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar er vurderte til verkeleg verdi.
   • Uteståande fordringar er vurdert til pålydande, med frådrag for forventa tap.
   • Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost.
   • Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid blir avskrive med like store årlege beløp over levetida til anleggsmiddelet.
   • Avskrivinga startar året etter at anleggsmidla er skaffa / tatt i bruk.
   • Avskrivingstida er i samsvar med § 8 i forskrift om årsrekneskap og årsberetning.
   • Anleggsmidlar som har hatt verdifall, som blir forventa ikkje å vera forbigåande, er nedskrive til verkeleg verdi i balansen.
   • Vurderingane for eigedelar gjeld tilsvarande for kortsiktig og langsiktig gjeld.

   Sjølvkost

   • Innafor dei rammene der sjølvkost er sett som rettsleg ramme for kva kommunen kan kreva av brukarbetaling, reknar kommunen sjølvkost etter rettleiande retningslinjer frå Kommunal- og regionaldepartementet.

   Mva - plikt og -kompensasjon

   • Kommunen følgjer reglane i mva-lova for dei tenesteområda som er omfatta av lova. For resten av kommunen si verksemd krev kommunen mva-kompensasjon i samsvar med lovverket.
   • For 2014 er momskompensasjon opptent av investeringar ført som finansiering i investeringsrekneskapen.
   • På grunn av kontroll av momskompensasjon frå Skatt Vest for termin 5 i rekneskapsåret 2013, har Skatt Vest halde tilbake delar av momskompensasjonskravet for alle etterfølgjande terminar. Balansekonto for til gode momskompensasjon inneheld difor deler av terminane 5 og 6 i 2013 samt delar av alle terminar i 2014 i påvente av avklaring.


   Note 1 - Kapitalkonto

     DEBET   KREDIT
   1.1. Balanse (underskot i kapital)   1.1. Balanse(kapital) 635988091
          
   Debetpostar i året:   Kredittpostar i året:  
   Sal av fast eigedom og anlegg   Aktivering av fast eigedom og anlegg 177443332
   Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg 42829510 Oppskriving av fast eigedom og anlegg     
   Korrigering barnehage 2007 471987 Korrigering barnehage 2007 3775898
   Sal av utstyr, maskinar og transportmidlar   Aktivering av utstyr, maskinar og transportmidlar 11218618
   Av- og nedskriving av utstyr, maskinar og transportmidlar 7356054    
   Sal av aksjar og andelar   Kjøp av aksjar og andelar (Eigekap.innsk. KLP)  2025596
   Nedskriving av aksjar og andelar   Oppskriving av aksjar og andelar  
   Avdrag på utlån           20478943 Utlån                   11990000
   Avskriving på utlån       Avdrag på eksterne lån 69685748
   Bruk av midlar frå eksterne lån 149513311    
   Urealisert kurstap      
       Aktuarberekning STP/KLP 4417920
   31.12. BALANSE   695895398    
   SUM DEBET 916545203 SUM KREDIT 916545203


   Note 2 - Fond og fondsavsetningar

   Alle avsettingar

   Alle avsettingar   Rekneskapsåret Forrige år 
   Avsettingar   60782565 54963248
   Bruk av avsettingar    -43483828 -3721310
   Udekka   0 -299178
   Netto avsettingar    17298737 50942761

   Disposisjonsfond

   Disposisjonsfond   Rekneskapsåret Forrige år
   IB 0101   102476631 92687286
   Avsettingar driftsrekneskapen   43443370 28762310
   Bruk av avsettingar driftsrekneskapen   -28564555 -18972966
   Bruk av avsettingar investerings-rekneskapen   -762076  
   UB 31.12   116593370

   102476631

    

   Bundne driftsfond

   Bundne driftsfond   Rekneskapsåret Forrige år
   IB 0101   10563407 9396885
   Overf.frå inv.fond til driftsfond     142047
   Avsettingar   5311980 5408164
   Avs./bruk div.255 - fond netto   -27794 -25853
   Bruk av avsettingar   -4368680 -4357836
   UB 31.12   11478913 10563407
   *Avset. renter tilfluktsromsfond Sivilforsvaret  
   UB 31.12 viser saldoen på bundne driftsfond. Bruk av fondet sine midlar er bundne til bestemte formål og kan ikkje endrast av kommunestyret. 

   Ubundne investeringsfond

   Ubundne investerings fond   Rekneskapsåret Forrige år
   IB 0101   11939666 5752707
   Avsettingar   6186959
   Bruk av avsettingar  
   UB 31.12   11939666 11939666
   UB 31.12 viser saldoen på ubundne investeringsfond. Fondet kan disponerast fritt av kommunestyret til investeringsformål. 

   Bundne investeringsfond

   Bundne investerings fond   Rekneskapsåret Forrige år
   IB 0101   14661676 7160663
         -142047
   Avsettingar   11483968 11338518
   Avs./bruk div.255 - fond netto   27794 25853
   Bruk av avsettingar   -9788518 -3721310
   UB 31.12   16384920 14661676
   **Avset. renter tilfluktsromsfond Sivilforsvaret  
   * Inkluderer ekstraord. avdrag på startlån som er tilbakebet 2013 skal tilbakebet 2014 til Husbanken
   UB 31.12 viser saldoen på bundne investeringsfond. Bruk av fondet sine midlar
   er bunde til bestemte investeringsformål og kan ikkje endrast av kommunestyret. 


   Note 3 - Garantiansvar

   PERSON,FIRMA,ORGANISASJON GARANTIANSVAR PR 31.12.14  GARANTIANSVAR UTLØPAR (DATO) 
   IVAR (Interkom. Vann-Avløps og 2259600 2033
   Renovasjonsverk) 1808236 2034
     1965760 2035
     1997918 2036
     1355760 2032
     3106950 2031
     1987848 2036
     985824 2017
     1553475 2031
     1987848 2036
     2499683 2037
     3262297 2037
     1911766 2036
     4189426 2029
     1707410 2034
     2451260 2037
     2671972 2022
     3450790 2039
     2377284 2040
     1593470 2030
     4800333 2041
     1297974 2035
     8994620 2026
     4039035 2028
     20218352 2037
     16947000 2046
   Orstadhuset AS 8000000 2026
   Markå barnehage 9000000 2032
   Kåsen Idrettslag 1246000 2017
   Sosialkontoret 55000 2016
   Sameige Tiriltunet, Kleppemyra 2890600 2024
   Frøyland/Orstad kyrkje 10000000 2014
   Brannvesenet Sør Rogaland 232000 2025
   Sum garantiansvar 132845491  


   Note 4 - Sjølvkostgrunnlag

   Sjølvkostområde vatn

   Sjølvkostområde vatn 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -17567895 -15379129
   Direkte kostnader 18905747 13994859
   Indirekte kostnader 175442 122380
   Netto kapitalkostnader 757150 904721
   Overskot(-)/underskot 2270444 -357169
   IB sjølvkostfond 357169 0
   Kalkulatoriske renter på fond -9527 0
   Året sitt bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 1903748 -357169
   UB sjølvkostfond 0 357169
   Sjølvkostandel 0,89

   1,02

   Sjølvkostområde avløp

   Sjølvkostområde avløp 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -16534916 -15259605
   Direkte kostnader 16614890 13820510
   Indirekte kostnader 175442 122380
   Netto kapitalkostnader 1685399 2096730
   Overskot(-)/underskot 1940815 780015
   IB sjølvkostfond 0 468574
   Kalkulatoriske renter på fond 8016 12323
   Årets bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 1948831 780015
   UB sjølvkostfond 0 0
   Sjølvkostandel 0,89 0,95

   Sjølvkostområde renovasjon

   Sjølvkostområde renovasjon 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -15256388 -13761108
   Direkte kostnader 16524962 14305457
   Indirekte kostnader 100221 73140
   Netto kapitalkostnader 0 0
   Overskot(-)/underskot 1368795 617489
   IB sjølvkostfond 569903 1156964
   Kalkulatoriske renter på fond -15273 30428
   Året sitt bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk -783619 617489
   UB sjølvkostfond 0 569903
   Sjølvkostandel 0,92 0,96

   Sjølvkostområde slam

   Sjølvkostområde slam 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -610944 -473315
   Direkte kostnader 604524 487321
   Indirekte kostnader 25000 23900
   Netto kapitalkostnader 0 0
   Overskot(-)/underskot 18580 37906
   IB sjølvkostfond 329701 358187
   Kalkulatoriske renter på fond -8836 -9420
   Året sitt bidrag til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 319957 37906
   UB sjølvkostfond 319957 329701
   Sjølvkostandel 0,97 0,93

   Sjølvkostområde byggesak

   Sjølvkostområde byggesak 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -3002306 -3704568
   Direkte kostnader 3933307 3543582
   Indirekte kostnader 95321 91986
   Netto kapitalkostnader 0 0
   Overskot(-)/underskot 1026322 -69000
   IB sjølvkostfond 408044 330356
   Kalkulatoriske renter på fond -10936 -8688
   Avsett til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 607342 -408044
   UB sjølvkostfond 0 408044
   Sjølvkostandel 0,75 1,02

   Sjølvkostområde oppmåling

   Sjølvkostområde oppmåling 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -3016381 -3407253
   Direkte kostnader 3209384 2487376
   Indirekte kostnader 162886 155877
   Netto kapitalkostnader 0 0
   Overskot(-)/underskot 355740 -764000
   IB sjølvkostfond 764000 0
   Kalkulatoriske renter på fond -20475 0
   Avsett til sjølvkostfond(-)/meirforbruk 335265 -764000
   UB sjølvkostfond 428735 764000
   Sjølvkostandel 0,89

   1,29

   Sjølvkostområde plan

   Sjølvkostområde plan 2014 2013
   Brukarbetalingar/salsinntekt -1645706 -878586
   Direkte kostnader 2422811 2549303
   Indirekte kostnader 44589 44136
   Netto kapitalkostnader 0 0
   Overskudd(-)/underskudd 821694 1714853
   Sjølvkostandel 0,67 0,34
   Ingen sjølvkostfond    


   Note 5 - Aksjar og andelar

   Selskapets namn Investert beløp Endringar i året Bokført verdi
   Eigenkapitalinnsk. KLP 16014069 2025596 18039665
   Aksjar Allservice 1000   2
   Aksjar Allservice 10000   1000
   Rogalands mediesenter 25000   1
   Jæren Industripartner 185000   185000
   Andelar Sele fyllplass/IVAR 1337474   1337474
   Nord Jæren bomselskap 60000   40000
   Foreiningen Norden     5
   Andelar i A/L Biblioteksentralen 2400   8
   Andelar Attende A/S 60000   6
   Aksjar i Klepp Energi 30700000   30700000
   Aksjar i Lyse Energi 42670000   42670000
   SUM 91064943 2025596 92973161
   Antal aksjar i Klepp Energi AS er 30 700 kvar på kr 1 000 
   Antal aksjar i Lyse Kraft AS er 42 670 kvar på kr 1 000  
   Aksjar med bokført verdi på eit lite kronebeløp, har liten eller ingen marknadsverdi.
   Beløpa står oppført i balansen for å visa at Klepp kommune har kjøpt slike aksjar eller andelar.


   Note 6 - Anleggsmidlar

     Anskaffelseskost 01.01. Akk. avskrivn. 01.01. Tilgang  Avgang  Avskrivn. i år Bokført verdi 31.12.
   Faste eigedommar og anlegg            
   22700000 DIV. FASTE ANLEGG 53588454 5199280 1669524   1085563 48973135
   22751000 BARNEHAGAR*                                      144118843 28141519 2765809   4104097 114639036
   22751001 UTEOMRÅDER BARNEHAGER 8075993 1923942 197018   403798 5945270
   22752000 RÅDHUS,GARASJER,BUSTADER 27202734 16299229 2587480   687739 12803247
   22752001 KOMMUNALE BUSTADER 98352943 15250736 10035127   1609877 91527456
   22753000 TRYGDEBUSTADER/PUH 114739131 25705923 6191797   2292416 92932589
   22753001 DAGSENTER PU 9532145 491956     176150 8864039
   22754000 ALDERS - OG SJUKEHEIMAR 342961159 64891389 3190919   8343657 272917032
   22754001 UTEOMRÅDER BO-HELSE OG AKTIVITETSSEN 147911 51772     7396 88744
   22755000 TOMTEFELT GNR3/BNR12 J&J GRUDE/POLLESTAD 2737412 0     0 2737412
   22755001 SENTRALIDRETTSANLEGG-TOMT 12/172, 1/ 1000000 0     0 1000000
   22755004 GNR.1/BNR.1339 SOLAV/HATTEL/KL 670500 0     0 670500
   22755608  AREAL VED KLEPP STADION 578306 0     0 578306
   22755609 TOMTEFELT PÅ ORSTAD (T.LALAND) 9/508 137668 0     0 137668
   22755611 KYRKJEGARDSTOMT KLEPPE 7683878 0     0 7683878
   22755612 TILLEGG KYRKJETOMT ORSTAD 548600 0     0 548600
   22755616 TOMTEFELT KLEPPE ROALD HATTELA(AKEBAKKE) 100000 0     0 100000
   22756009 O11-SKULETOMT TU 4352130 0     0 4352130
   22756010 RENOTOMTA STASJONSVEGEN 2     5638025     5638025
   22757000 ANLEGG - KULTURETATEN INKL.KJØP KLEPPELOEN 28384611 8591581 53552   694478 19152104
   22757100 FRITIDSLOKALER/IDRETTSANLEGG 83565930 30841063     1652995 51071872
   22757200 INVENTAR TEKNISK 810130 766375     21877 21878
   22758000 VASSVERK/KLOAKKAR 145766280 55198993 1820853   3474951 88913188
   22760000 VEGAR OG PARKERINGSPLASSAR 240537636 55355759 17755622   5956094 196981405
   22800000 SKULER 509029245 147804110 123542653   12084399 472683388
   22801000 UTEOMRÅDER SKULAR 5339233 1541492 1994953   234023 5558671
   Sum faste eiendommer og anlegg 1829960870 458055119 177443332   42829510 1506519573
   Utstyr, maskiner og transportmidler            
   22400000 BILER/MASKINER 19431517 15061891 910900   976382 4304143
   22400001 BILER HELSE OG SOS. 3345877 2571362     234499 540016
   22450000 EDB-ANLEGG / UTSTYR 91398523 58493149 10307718   6145173 37067920
   Sum utstyr, maskiner og transportmidler 114175917 76126402 11218618   7356054 41912079
   SUM ANLEGGSMIDLER 1944136787 534181521 188661950 0 50185564 1548431652
   * Feil i aktivering og avskr 2007 Orre bhg: aktivering 3.775.898 - avskr. 471987. Beløpa lagt til IB.    


   Note 7 - Pensjonsnoter

     Pensjonsnote KLP  
     Hovudstorleikar frå aktuarberekning  2014
   1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 54832716
   2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 37235833
   3 Forventa avkasting på pensjonsmidlar 33419266
   4 Administrasjonskostnader 3667991
   5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 80370913
   6 Utbetalte pensjonar 26690349
   5a Arb.avgift av arbeidsgjevar sin del av nr 5 - nr 4 (u/adm)  
   7 Påløpt pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert) 889408294
   8 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.14 954786494
   9 Verdi av pensjonsmidlar 01.01 (verkeleg verdi) 693687591
   10 Estimert verdi av pensjonsmidlar 31.12.14 (forventa) 777119430
   11 Netto pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert/verkeleg) 195720703
   12 Estimert netto pensjonsforplikting 31.12.13 177667064
     Året sitt netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a  
   1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 54832716
   2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 37235833
   3 Forventa avkasting på pensjonsmidla -33419266
   13 Netto pensjonskostnad eks adm. 58649283
     Berekna premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)  
   5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 76702922
   13 Året si netto pensjonskostnad -58649283
   14 Premieavvik 2014 (her positivt) 18053639
     Sats for arbeidsgjevaravgift 0
   14a Arbeidsgjevaravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) 2545563
     Akkumulert og amortisert premieavvik  §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e  
     Antal år premiavvik skal dekkast inn på (1 eller 15) 1
     Akkumulert premiavvik 31.12.13 32822392
   15 Premieavvik tidlegare år ( 1/15 og 1/10 av akkumulert avvik * 3765582
   15a Arbeidsgjevaravgift av 15 530947
   16 Akkumulert premieavvik 31.12.2014 47110449
   16a Arbeidsgjevaravgift av 16 6642573
     Året sitt estimatavvik  §13-3 nr c og d  
   17 Estimatavvik forplikting 15635589
   18 Estimatavvik pensjonsmidlar -1900794
   19 Netto estimatavvik 13734795
     Spesifisert pensjonsforplikting §13-1 nr a og e og §13-2 nr c   
   20 Påløpt pensjonsforplikting 31.12.2013 -873772705
   1 Nåverdi av årets pensjonsopptening -54832716
   2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting -37235833
   6 Utbetalte pensjonar 26690349
   21 Amortisert estimatavvik - forplikting -15635589
   22 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.13 = UB -954786494
     Spesifiserte pensjonsmidlar §13-1 nr a og e og §13-2 nr d  
   23 Verdi av pensjonsmidlar 31.12.2013 691786797
   3 Forventa avkasting på pensjonsmidla 33419266
   5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 76702922
   6 Utbetalte pensjoner -26690349
   24 Amortisert estimatavvik - midlar 1900794
   25 Estimert  pensjonsmidlar 31.12.2014 = UB 777119430
   26 Netto balanseført pensjonsforplikting -177667064
   26a Arbeidsgjeveravgift av nto pensjonsforplikting  -25051056

    

   Pensjonsutgifter Statens pensjonskasse  
     Hovudstorleik frå aktuarberekning  2014
   1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 18340790
   2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 11083936
   3 Forventa avkasting på pensjonsmidlane 8878446
   4 Administrasjonskostnader 468257
   5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 19064080
   6 Utbetalte pensjonar  
   5a Arb.avgift av arbeidsgjevar sin del av nr 5 - nr 4 (u/adm)  
   7 Påløpt pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert) 277098398
   8 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.14 306523124
   9 Verdi av pensjonsmidlar 01.01. (verkeleg verdi) 204537123
   10 Estimert verdi av pensjonsmidlar 31.12.14 (forventa) 222278554
   11 Netto pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert/verkeleg) 72561275
   12 Estimert netto pensjonsforplikting 31.12.13 84244570
     Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a  
   1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 18340790
   2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 11083936
   3 Forventa avkasting på pensjonsmidlane -8878446
   13 Netto pensjonskostnad eks adm. 20546280
     Berekna premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)  
   5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 18595823
   13 Året sin netto pensjonskostnad -20546280
   14 Premieavvik 2014 (her negativt) -1950457
     Sats for arbeidsgjevaravgift 0
   14a Arbeidsgjevaravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) -275014
     Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e  
     Antal år estimatavvik skal dekkast inn på (15 og 10) 1
     Akkumulert premiavvik 31.12.13 -6199245
   15 Premieavvik tidlegare år (1/15 og 1/10av akkumulert avvik ) -615480
   15a Arbeidsgjevaravgift av 15 -86783
   16 Akkumulert premieavvik 31.12.2014 -7534222
   16a Arbeidsgjevaravgift av 16 -1062325
     Året sitt estimatavvik  §13-3 nr c og d  
   17 Estimatavvik forplikting -11236422
   18 Estimatavvik pensjonsmidlar -1
   19 Netto estimatavvik -11236423
     Spesifisert pensjonsforplikting §13-1 nr a og e og §13-2 nr c   
   20 Påløpt pensjonsforplikting 31.12.2013 -288334820
   1 Nåverdi av året si pensjonsopptening -18340790
   2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting -11083936
   6 Utbetalte pensjonar 0
   21 Amortisert estimatavvik - forplikting 11236423
   22 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.14 = UB -306523123
     Spesifiserte pensjonsmidlar §13-1 nr a og e og §13-2 nr d  
   23 Verdi av pensjonsmidlar 31.12.2013 204537122
   3 Forventa avkasting på pensjonsmidla 8878446
   5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 18595823
   6 Utbetalte pensjonar 0
   24 Amortisert estimatavvik - midlar -9732838
   25 Estimert  pensjonsmidlar 31.12.2014 = UB 222278553
   26 Netto balanseført pensjonsforplikting -84244570
   26a Arbeidsgjevaravgift av nto pensjonsforplikting -11878484


   Note 8 - Lønn administrasjonssjef og ordførar

   Lønn til administrasjonssjef og ordførar 2014 2013 2012
   Rådmann:      
   Lønn Klepp kommune  971434 846871 609791
   Lønn Klepp kommune (konstituert frå august)     304666
   Sykehuset i våre hender   ubetalt  
   Lyefjell avlastingsheim   ubetalt  
   Time sparebank forstanderskap 6000    
   Ordførar:      
   Lønn 948903 921307 811768
   Bedriftsforsamling Lyse  62500 2500 2500
   Styreverv Jæren industripartner AS   35000 35000
   Bankråd SR-bank Jæren 4500 1500  
   Rogaland Brann og Redning IKS 4000    
   Det er ikkje inngått etterlønnsavtale med administrasjonssjefen. 

    

   Revisjonshonorarer eks. mva 2014 2013 2012
   Honorar for rekneskapsrevisjon/attestasjonar Deloitte 401581 412876 361856
   Forvaltningsrevisjon Deloitte 211268 483991 109980


   Note 9 - Årsverk

     2014 2013 2012
   Tal på aktive årsverk pr. 31.12. totalt  1003,5 1018 990,8
   Tal på tilsette 31.12. totalt  1535 1478 1533
   Tal på fast tilsette inkl. permisjon med og utan lønn  1363 1337 1303
   Ta på tilsette kvinner fast  1154 1133 1109
   % del kvinner  84,7 % 84,7 % 85,1 %
   Tal på tilsette menn fast  209 204 194
   % del menn  15,3 % 15,3 % 14,9 %
   Tal på kvinner i leiande stillingar  42 44 44
   % del kvinner i leiande stillingar  70 % 68,8 % 71 %
   Tal på menn i leiande stillingar  18 20 18
   % del menn i leiande stillingar  30 % 31,2 % 29 %
          
   FORDELING HEILTID/DELTID 2014 2013 2012
   Tal på tilsette i deltidsstillingar fast  675 639 609
   Tal på kvinner i deltidsstillingar fast  628 586 567
   Ta på menn i deltidsstillingar fast 47 53 42
   % del tilsette i deltidsstillingar 49,5 % 47,8 % 46,7 %
   % del kvinner i deltidsstillingar 54,4 % 51,7 % 51,1 %
   % del menn i deltidsstillingar 22,5 % 26,0 % 21,6 %
   % kvinner sin del av deltidsstillingar  93 % 91,7 % 93,1 %
   % menn sin del av deltidsstillingar  7 % 8,3 % 6,9 %


   Note 10 - Finansielle omløpsmidlar

   Aktiva klasse Bokført verdi pr 31.12.2014 Anskaffingskost Marknadsverdi inkl påløpte renter Året sitt resultatførte verdiendringer, utbytte og renter
   Kontantar 9208566 9208566 9209209 191091
   Aksjar og aksjefond 2390112 2108952 2390112 515730
   Obligasjonar 31775754 31200198 31889483 1035499
   Sertifikat 0 0 0 0
   Derivat 0 0 0 0
   Sum 43374432 42517715 43488804 1742321
   Forvaltningsprovisjon            -217615
   Resultat 2014       1524706


   Note 11 - Låneporteføljen

   Tekst 2014 2013 Vilkår
   Kommunen si samla lånegjeld 906862487 810152821  
   Fordelt på følgjande kreditorar:      
   KLP fastrente 110416668 116000000 Varierande vilkår
   KLP flytande rente   75185000 79060000 Nibor +0,4 % rente
   Kommunalbanken fast rente 0 0  
   Kommunalbanken flytande rente 320905590 277647550 Nibor +0,4 % rente
   Obligasjonslån fast rente 50000000 132950000 Varierande vilkår
   Obligasjonslån FRN  41000000 41000000 Nibor +0,4 % rente
   Sertifikat- og obligasjonslån med <1 år til innløysing 129950000 0 Varierande vilkår
   Husbanken fastrente 46719397 50714713 Varierande vilkår
   Husbanken flytande rente 129695832 109330558 Varierande vilkår
   Opplysningsvesenets fond 2990000 3450000  
   Interkommunalt samarbeid og KF 0 0  
   Del knytta til sjølvkost     Ikkje spesifisert

   Tabell er oppdatert frå trykt signert rekneskap


   Note 12 - Rentebytteavtaler i sikring

   Finansielle instrument som inngår i sikringsordninga Type risiko som er sikra Målet med sikringa Hovudstol Mottar Betalar Lengd av sikringa Forankra i kommunen sitt finansreglement Endring i avtalevilkår?
   OTC renteswap kontrakt 966790 Kontantstrøm Rentesikring 42000000 Nibor 3 md. 3,51 % 14.12.2015 Finansreglement pkt. 10.1 Nei
   OTC renteswap kontrakt 1034597 Kontantstrøm Rentesikring 35000000 Nibor 3 md. 3,41 % 15.12.2016 Finansreglement pkt. 10.1 Nei
   Ingen rentebytteavtalar utanfor sikring      


   Note 13 - Interkommunalt samarbeid

   Tekst Rekneskap 2014 Rekneskap 2013
   Kommunen sine samla fordringar    
   Herav fordring på I.V.A.R. IKS 0 0
   Herav fordring på Rogaland Brann og Redning IKS 0 0
   Kommunen si samla gjeld til IKS    
   Herav kortsiktig gjeld til I.V.A.R. IKS 2202593 0
   Herav kortsiktig gjeld til Rogaland Brann og Redning IKS 352600 0