Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Sentraladministrasjonen

Fornying og forbetring av system begynner å bera frukter.  Betre rapportering, rutinar og heilskapstenking har ført til reduserte kostnadar og betra budsjettkontroll.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Sentraladministrasjonen 2014

Viktige vedtak

 • Forbetring av dataspreienett i skulane
 • Revisjon av personalreglement
 • Deltidskartlegging
 • Retningslinjer - kommunal garanti for lån - idrettsformål og spelemidlar
 • Søkad om deltaking i val for 16 og 17 åringar.  Søknaden vart ikkje innvilga
 • Forslag til ny brannstasjonsstruktur
 • Bompengepakke Jæren 2 - mandat og opplegg
 • Klepp energi - vedtatt fortsett eigarskap
 • Felles ungdomsskule Time og Klepp
 • Kommuneplan 2014 - 2025

Resultat

 • Bytte av telefonleverandør til Telenor
 • Integrering mellom barnehagesystem og sak/arkiv
 • Internopplæring i IKT; nanokurs i office, informasjonssikkerheit, ordinære kurs i excel 
 • Val, implementering og prøvedrift av ny innbyggjarportal/internettsider
 • Styringssystem for bærbare einingar
 • Automatisering av ID handtering IT brukarar
 • Elektroniske arkiv for barnevern
 • Nettbrett til politikarar
 • Nettbrett i heimesjukepleien
 • Betra system for økonomirapportering
 • Alle etatar i balanse samanlikna med budsjett
 • Avvikla bruk av gjeldsforvaltar
 • TV- aksjonen, eldres dag
 • Nytt fjernarkiv
 • Ta på E-faktura frå leverandørar auka frå ca 2.000 til 7.000 av 19.600 fakturaer totalt
 • E-faktura til brukarar er nå ca 10.000, og Avtalegirobrukarar 11.800 av totalt 36.000 og 

Utfordringar

 • Kapasitet, kompetanse og ressursar IKT.  Vurdering av driftsløysingar inkl. samdrift med andre
 • Forbetra interntenester og effektivitet i samband med ny organisering av lønn og personale
 • Implementering av "Kvalitetslosen" og nye IKT modular lønn, reise m.m.
 • Vidareutvikling av tenester og service til publikum og folkevalde på web/internett
 • Etablera ny tilsettportal/intranettside for auka effektivitet i organisasjonen internt
 • Revidering av finansreglement
 • Revidering innkjøpsreglement i samband med nye reglar frå 2016
 • Oppgradering av sak-arkivsystemet ESA
 • Gjennomføring av lokal- og regionalval
 • Opplæring av nye folkevalde i 2015 og 2016
 • Kommunereformarbeidet

Økonomisk resultat

Nøkkeltal