Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Personal

Årsverk og tal på tilsette 2011-2014
  2011 2012 2013 2014
Tal på aktive årsverk pr 31.12 totalt 948,1 990,8 1018 1003,5
Om ein inkluderer faste årsverk/heimlar utan fast tilsette, blir talet om lag 70 årsverk høgare i 2014. Differansen er i hovudsak frå HSO.
Tal på tilsette 31.12 totalt 1516 1533 1478 1535
-tal for 2013 er truleg feilrapportert/for lågt
Tal på fast tilsette inkl permisjon m/u lønn  1237 1303 1337 1363
Tal på tilsette kvinner fast  1053 1109 1133 1154
% andel kvinner  85,1 % 85,1 % 84,7 % 84,7 %
Tal på tilsette menn fast  184 194 204 209
% andel menn  14,9 % 14,9 % 15,3 % 15,3 %
Tal på kvinner i leiande stillingar  42 44 44 42
% andel kvinner i leiande stillingar  67,7 % 71,0 % 68,8 % 70,0 %
Tal på menn i leiande stillingar 20 18 20 18
% andel menn i leiande stillingar 32,3 % 29,0 % 31,2 % 30,0 %

 

Fordeling heiltid/deltid
  2011 2012 2013 2014
Tal på tilsette i deltidsstillingar fast 615 609 639 675
Tal på kvinner i deltidsstillingar fast  575 567 586 628
Tal på menn i deltidsstillingar  40 42 53 47
% andel tilsette i deltidsstillingar 49,7 % 46,7 % 47,8 % 49,5 %
% andel kvinner i deltidsstillingar 54,6 % 51,1 % 51,7 % 54,4 %
% andel menn i deltidsstillingar 21,7 % 21,6 % 26,0 % 22,5 %
% kvinners andel av deltidsstillingar  93,5 % 93,1 % 91,7 % 93,0 %
% menns andel av deltidsstillingar  6,5 % 6,9 % 8,3 % 7,0 %

 

Sjukefråvær
  2011 2012 2013 2014
Sjukefråvær heile kommunen 7,0 % 7,0 % 6,5 % 6,9 %

 

Lærlingar
  2011 2012 2013 2014
Tal på lærlingar totalt i kommunen 27 33 35 32
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,5 1,8 1,9 1,7

 

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tilsette i 2014 Menn Kvinner
60-61 år 19 52
62-64 år 14 40
65-67 år 7 21
over 67 0 4