Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar

Investeringane var rekordstore med eit budsjett på 249 millionar. Som følge av etterslep på rekningar til dei store prosjekta blei det kostnadsført 190 millionar. Dei største prosjekta var bygginga av ny Tu skule som blei tatt i bruk januar 2015, og arbeida på Engelsvoll skule som blir avslutta våren 2015.

Investeringar 2014

Tabellane under viser prosjekt som er avslutta med samla kostnadsramme, samla rekneskap, budsjett 2014 inkl. rebudsjettering og rekneskap 2014.  Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på avslutta prosjekt.  Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det komme etterarbeid etter at prosjekta er avslutta.

Investeringsprosjekt avslutta

Avslutta investeringsprosjekt
Prosjekt (beløp i 1000 kr) Status/type Kostnadsramme (inkl rev) Rekneskap tot Budsjett 2014 (inkl rebudsj) Rekneskap 2014
Flytta arkiv rådhus Avslutta 700 440 350 95
Utleigebustader Stasjonsvegen Avslutta 6600 6683 3600 1687
Kleppe skule - arbeidsrom Avslutta 1000 1007 0 206
Myrsnibå barnehage Avslutta - 2482 - 2482
*Klepp overtok Myrsnibå barnehage frå 2014 i samsvar med avtale.  Kommunalt lån på 1 million vart tilbakeført og kommunen overtok restlån i Husbanken på 1,4 millionar.  Barnehagen er rekneskapsmessig verdsett tilsvarande.     
Tilbygg Kleppetunet NAV Avslutta 2000 1727 2000 1727
*Prosjektet vart stoppa.  Viser til kommunestyresak 62/14
Fredheim - ombygging Avslutta 4300 4645 1140 1491
Øyeblikkelig hjelp døgntilbod Avslutta 1000 577 700 270
Kleppheimen ombygg.dagsenter Avslutta 9200 10855 0 14
*Etterarbeid. Sluttmelding i kommunestyresak 20/14.   
GPS-utstyr LU Avslutta  -  224 250 224
*Budsjett overført frå drift/fond     
Transportplan Jæren Avslutta  -  - 820 122
*Mindreforbruk dekker deler av meirforbruk på Støyskjerming Øksnevadlia   
Støyskjerming Øksnevadlia Avslutta 7000 8436 7000 8436
*Del av meirforbruk dekt av prosjektet Transportplan Jæren    
Sykkel-/gangsti Salte Avslutta 5000 5106 0 74
Parkvegen Avslutta 2585 3056 0 364
*Etterarbeid     
Sikringstiltak/alarm Kyrkje Avslutta 100 100 100 100
IT-Investering kyrkjekontoret Avslutta 300 300 300 300
Orre gamle Kyrkje Avslutta 18300 18730 0 17

Investeringsprosjekt som pågår er enten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret.  For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap sett opp. For løpande investeringar viser kun budsjett inkl. rebudsjettering (disponibel løyving) og rekneskap for 2014.

Investeringsprosjekt pågår

Pågåande investeringsprosjekt
Prosjekt (beløp i 1000 kr) Status/type Kostnadsramme (inkl rev) Rekneskap tot Budsjett 2014 (inkl rebudsj) Rekneskap 2014
IT/EDB Løpande     7600 4783
*Dekker meirforbruk på dei andre IT-prosjekta    
Elektronisk kommunikasjonsutstyr folkevalde Løpande     200 290
*Meirforbruk dekka av IT/EDB     
Telefoni/IP/kabling Løpande     2500 2819
*Meirforbruk dekka av IT/EDB     
Prosjekt IT-Sikkerheit Løpande     0 125
*Meirforbruk dekka av IT/EDB     
Flyktningebustader Løpande     16500 9956
*Lågare forbruk enn planlagt. Det blei tatt i bruk eksisterande avlastnings- og barnebustad i Kleppestemmen som bustad for flyktningar.
Omsorgsbustader Tidsavgrensa 42000 3827 7000 3827
*Betalt eigeandel i samband med oppstart av prosjekta.  Kostnader påløper dei neste åra.
Smievegen utleigebustader vanskelegstilte Tidsavgrensa 10000 79 6000 79
*Val av løysing har forseinka framdrifta. Prosjekt på anbod 1. kvartal i 2015
IT/EDB undervisning Løpande     2000 2067
Tu skule nybygg Tidsavgrensa 156000 144147 79000 82161
*Skulen tatt i bruk januar 2015.  Sluttfakturaene kjem i 2015. Prosjektet innafor kostnadsramma.  Prosjektet blir sett saman med uteområde og inventar.
Tu skule - inventar Tidsavgrensa 7900 7304 7570 6979
Tu skule - uteområde Tidsavgrensa 1000 1073 1000 1073
Søppelsikring ved skulane Løpande     600 0
*Manglande kapasitet har forseinka dette.  Det vert vurdert nedgravne konteinarar slik som på nye Tu skule.
UU-Tiltak skulane Løpande     400 352
Uteområde skule Løpande     1000 766
Inneklima/brannsikring Løpande     3900 927
*Forseinka framdrift på grunn av avgrensa kapasitet
Rehabilitering Engelsvoll sk. Tidsavgrensa 44500 31109 18000 27920
*eiga sak kjem i april 2015     
Orstad skule/grendehus - utbetr. Tidsavgrensa 3500 394 3100 11
Orre skule rehabilitering Tidsavgrensa 11000 6591 2000 883
*Pågåande arbeid, vart avslutta i 2015
Borsheim- ombygg. Bore gamle skule Tidsavgrensa 7000 4578 6850 4456
*Ombygging i samband med Eirik Raude senteret. Arbeidet blir avslutta hausten 2015.
Påbygg barnehagar Tidsavgrensa 20000 284 5000 284
*Løyvinga blir brukt på Orre. Arbeid pågår og er venta avslutta i 2015. Viser og til K-sak 8/15. Blir sett saman med uteområde og inventar.
Barnehage - uteområde Tidsavgrensa 1000 0 500 0
Barnehage - inventar Tidsavgrensa 1000 0 500 0
Klepp familie og fritid - inventar Tidsavgrensa 300 0 300 0
Sirkelen utsmykking mm Tidsavgrensa 3000 1832 1750 836
Ombygging Kleppetunet 3. etasje. Tidsavgrensa 700 610 430 345
Digitalt nødnett Tidsavgrensa 400 0 400 0
*Forseinka framdrift. Val av modell og kostnad er ennå ukjent.
Avlastings/barnebustad Tidsavgrensa 1140 807 1000 678
*Prosjektet vart stoppa.  Viser til kommunestyresak 62/14
Lager Klepp kyrkjegard Tidsavgrensa 500 0 500 0
*blir slått saman med prosjekt Gravplass Klepp
Gravplass Klepp Tidsavgrensa 25000 1082 10000 574
*Inkluderar 470' ført på feil prosjektnr i 2014
Diverse tomtekjøp Løpande     1500 0
*Generell post. Vert disponert til kjøp av tomter kommunen treng.
Renotomta (Stasjonsvegen 22) Tidsavgrensa 6000 5638 6000 5638
Ombygging Rådhuset Tidsavgrensa 2300 1876 1750 1352
Sentrum/Meieriet Løpande     2500 100
*600' overført til prosjekt Utandørsanlegg Rådhuset i 2014
Utendørsanlegg rådhuset Tidsavgrensa - 1362 1362 1362
*600' frå Sentrum /meieriet i 2014, resten frå drift/fond   
Trafikksikring Løpande     1100 0
*Generell post. Vert disponert på enkeltprosjekt.
Turstier/Friluftsliv Løpande     400 44
*Generell post. Vert disponert på enkeltprosjekt.
Bru Frøylandsvatnet Tidsavgrensa 2000 0 1000 0
*Blir utbetalt i 2015. Viser til kommunestyresak 80/14
Sykkel- og gangsti Horpestad Tidsavgrensa 18500 18100 0 119
*Etterarbeid, 80m står igjen i 2015  
Sykkel og gangsti Grødalandsvegen Tidsavgrensa 9300 9656 8000 8319
*Meirforbruk 2014 blir sett i samanheng med prosjekt Ny gang og sykkelveg  
Ny gang og sykkelveg Løpande     1000 0
*Dekker meirforbruk på sykkel-/gangsti Grødalandsvegen.  Generell løyving til konkrete prosjekt.   
Fotgjengartunnel
Orstad
Tidsavgrensa 1000 0 1000 0
Gatelys Løpande     820 179
Lys Frøylandsvatnet - Laland - Time grense Tidsavgrensa 4200 3210 4160 10
*rekneskapsført på feil prosjektnummer i 2014
Maskinkjøp teknisk Løpande     600 911
*Meirforbruk dekka frå drift/fond     
Klimaplan/Enøk Løpande     1000 0
Oppgradering vassleidning Åse Tidsavgrensa 5500 0 5500 0
*Budsjettert på nytt i 2015 som vassleidning Særheim-Grøva
Vatn næringsområde Tu Tidsavgrensa 1300 577 1300 577
Kloakkring Åse Tidsavgrensa 2000 0 2000 0
Kloakk Skas Tidsavgrensa 2000 1125 2000 1125
Nye VA-prosjekt Løpande     4000 119
*Generell post. Vert disponert på enkeltprosjekt.