Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Samfunn og miljø

Kommunemål: Klepp skal vera attraktiv for allsidige og arbeidsintensive næringsetableringar
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Leggje til rette for nyetableringar, særleg for miljø- og teknologibaserte verksemder Evaluering Kunna dekka etterspurnad for prioriterte verksemder Ei rekke både nye og etablerte bedrifter har flytta til dei nye næringsområda i Klepp i løpet av 2014. oppnådd -
Auka talet på arbeidsplassar i Klepp, mellom anna for å redusera omfanget av arbeidsreiser SSB 7916 arbeidsplassar (mål for 2013-tal)

8027 (tal for 2013)

oppnådd

betra

 

Kommunemål: Levande landskap
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Redusert omdisponert naturareal Statistikk Mindre enn 20 da 0 oppnådd uendra
Redusert avgang jordbruksjord Statistikk Mindre enn 100 da 488,5 ikkje oppnådd forverra
Godt utbygd turvegnett Statistikk 20 km turvegar pr 10000 innb 20 oppnådd betra