Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomi

Kommunemål: Sunn kommuneøkonomi som sikrar handlingsrom
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Revisor skal finna internkontroll og rutinar tilfredsstillande Revisjonsrapport Unngå nye rutinesvikt/feilfunn Ingen merknadar oppnådd betra
Netto driftsresultat i % av driftsinnt. Rekneskap > 2% 1,4% ikkje oppnådd forverra
Arbeidskapital (eks. premieavvik) i % av driftsinnt. Rekneskap > 15% 12,5% ikkje oppnådd betra
Disposisjonsfond i % av driftsinnt. Rekneskap > 5% 9,8% oppnådd betra
Del av lånefinansiering av invest. Rekneskap < 70% 65% oppnådd -
Netto lånegjeld i % av driftsinnt. Rekneskap < 50% 54% ikkje oppnådd forverra

 

Kommunemål: Ta vare på kommunen sine eigedommar
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Gjennomføra vedlikehaldet slik at kvaliteten på bygg og anlegg blir i samsvar med gjeldande regelverk og kommunale vedtak Evaluering Pålegg og kjende manglar skal vera konsekvensvurderte og evt. utbetra innan 12 mnd Pålegg og kjende
manglar vert konsekvensvurdert men ikkje alle vert utbetra innan 12 mnd
ikkje oppnådd uendra
Økonomiske ressursar brukt til vedlikehald/vaktmeister pr m2 Rekneskap 150 144,26 ikkje oppnådd  betra