Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Innbyggjarar

Kommunemål: God service overfor publikum
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Tilgjengelege og gode nettsider Difi 5 stjerner ikkje målt - -
-brukartilpassing Difi 75 % ikkje målt - -
-tilgjengelegheit Difi 75 % ikkje målt - -

 

Kommunemål: Barn og unge skal ha trygge oppvekstvilkår
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Null-toleranse for mobbing i skulane Kommunale data 0 saker 35 ikkje oppnådd forverra
Trivsel, fagleg rettleiing, elevdemokrati og fysisk læringsmiljø over landsgj.snitt Elevundersøkinga: gjennomsnitt av 7. og 10. steg Trivsel: 4,5
Elevdem: 3,5
Fys. læringsmiljø 3,1
Fag. rettl: 3,3
endra metode
ikkje målt
- -
Alle nyfødde skal få besøk av helsesøster innan 14 dagar Kommunale data 100 % 70 % av dei nyfødde fekk besøk, 30 %  ønska ikkje besøk og møtte opp på helsestasjonen (oftast fleirgongsfødande) ikkje oppnådd betra
Fristar i undersøkingssaker barnevern skal haldast Kommunale data 100 % Fristoverskriding på 18 %, årsak auke i saker, sjukemelding og nokon vakanser ikkje oppnådd forverra

 

Kommunemål: God kvalitet på tenestene
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Elevutbyttet skal vera over landsgjennomsnittet Eksamen: snitt av eng, no, mat 3,4 3,3 nær oppnådd uendra
Utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset skal bli tatt imot frå første dag Kommunale data 0 Det var 31 liggedøgn på sjukehus vi har betalt for. Årsak; dei fleste var i begynnelsen av året, resultat etter nedlegging av 8 sengeplasser på Sirkelen. Klarte å få til ein god rutine utover året. ikkje oppnådd betra
Tal på deltakarar i kvardagsrehabilitering Kommunale data 90 personar 85 nær oppnådd ny
Sjølvhjelpte etter avslutta kvardagsrehabilitering Kommunale data 40 % (36 personar) 59 % (50 personar) oppnådd ny
Tilstrekkeleg med bustader til varig vanskelegstilte Kommunale data Minst 6 8 nye bustader oppnådd  

 

Kommunemål: Aktivitet og arbeid framfor sosialhjelp
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Kvalifiseringsprogram i NAV skal nyttast aktivt Kommunale data 28 personar 32 personar oppnådd betra
Fleire skal koma ut i arbeidslivet etter endt kvalifiseringsprogram Kommunale data 30 % (nasjonalt mål) 30 % ut i arbeid 20 % tilbake på sosialhjelp. oppnådd forverra
"Snu i døra" Kommunale data 0 på venteliste Tiltaket har vore i bruk heile året. Det har vore 3-8 aktuelle kandidatar ved kvar ledig plass, og fleire aktuelle medan det har vore oppteke. oppnådd uendra

 

Kommunemål: Ein trygg kommune
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Tal på kommunale tiltak som skal redusera skader og ulykker Kommunale data minst 5 3 ikkje oppnådd forverra

 

Kommunemål: Ein berekraftig folketilvekst
Indikatorar Metode Mål 2014 Resultat 2014    
Ein folketilvekst som gjer det mogleg å oppretthalde tenestetilbod og -nivå SSB 2,5 % 1,4 % ikkje oppnådd uendra