Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 2B - investering

Rekneskapsskjema 2B-Investering Rekneskap Oppr.budsjett Registert budsjett Rekneskap i fjor
SUM INV. I ANL.MIDLAR(REF. 2A) 189653333 230900000 248852076 125310624
  1000 It/edb 4783196 5000000 7600000 4391193
  1001 Oppkobling felles it-an 0 0 0 20029
  1005 El.Kommunikasjonsutstyr 289798 100000 200000 0
  1006 Telefoni/ip/kabling 2819160 2000000 2500000 4390
  1007 Investeringer valinven 0 0 0 151594
  1008 Prosjekt it-sikkerheit 125000 0 0 0
  1110 Ombygging rådhuset 1352135 1100000 1750000 523933
  1111 Flytta arkiv rådhus 95144 0 350000 344435
  1400 Omsorgsbustader 3827181 1000000 7000000 0
  1401 Flyktningebustader 9955888 16500000 16500000 14143778
  1406 Bustader, prosj.Bb 0 0 0 559
  1408 Utleigebustader stasjon 1686624 3600000 3600000 4926284
  1409 Smievegen utleige vansk 79239 6000000 6000000 0
  1430 Tomter Pollestad 0 0 0 49674
  1431 Tomter Pollestad 0 0 0 127600
  1440 Diverse tomtekjøp 0 1500000 1500000 0
  1443 Renotomta (Stasjonsvege 5638025 6000000 6000000 0
  2000 It/edb undervisning 2066815 2000000 2000000 2051647
  2010 Tu skule nybygg 82161206 79000000 79000000 60218095
  2011 Tu skule inventar 6978441 7200000 7570000 0
  2012 Tu skule uteområde 1073313 1000000 1000000 0
  2014 Søppelsikring ved skulane 0 0 600000 0
  2015 Uu-tiltak skulane 352307 400000 400000 326726
  2116 Uteområder skule/søppel 766351 1600000 1000000 391917
  2124 Inneklima/brannsikring 927273 1600000 3900000 2605669
  2173 Utskifing eternit-tak 27919562 18000000 18000000 3029007
  2177 Kleppe skule arbeidsrom 206369 0 0 800928
  2178 Orstad skule - utbedring 0 0 0 32215
  2182 Orstad skule/grendehus 10604 0 3100000 383523
  2190 Tu skule 105 0 0 4845
  2198 Orre skule rehab. 883316 0 2000000 704022
  2233 Borsheim- ombygg. Bore 4455777 5000000 6850000 122533
Rekneskapsskjema 2B-Investering - del 2 Rekneskap 2014 Oppr.buds.2014 Buds.m/endr.2014 Rekneskap 2013
  2235 Påbygg barnehagar 284395 5000000 5000000 0
  2236 Barnehage  uteområde 0 500000 500000 0
  2237 Barnehage inventar 0 500000 500000 0
  2238 Klepp fam. og fri.  Inv 0 300000 300000 0
  2242 Myrsnibå barnehage 2481414 0 0 0
  2253 Klepp fam. og fri inven 0 0 0 298168
  3006 Kjøkken Kleppheimen 0 0 0 462250
  3011 Tilbygg Kleppetunet nav 1726666 6000000 2000000 0
  3100 Ny sjukeheim Kleppetunet 835658 0 1750000 995854
  3101 Ny sjukeheim-inventar 0 0 0 52809
  3220 Kleppheimen ombygg.Dags 13990 0 0 148460
  3229 Kleppheimen utbedr.-spr 0 0 0 8791425
  3230 Ombygg. Kleppetunet 3.E 345092 0 430000 36935
  3232 Kjøkk.Dagsenter Klepphe 0 0 0 753533
  3233 Inv. Og ustyr Kleppheim 0 0 0 873340
  3234 Digitalt nødnett 0 400000 400000 0
  3235 Fredheim ombygging 1490732 0 1140000 3153764
  3240 Avlastings-/barnebustad 677992 14000000 1000000 129031
  3250 Øyebl.Hjelp døgntilbod 269513 0 700000 307415
  5101 Turstiar/friluftsliv 43791 200000 400000 0
  5109 Gps-utstyr lu 223750 0 250000 0
  5123 Bru Frøylandsvatnet 0 1000000 1000000 0
  5313 Nytt idr.Golv Klepphall 0 0 0 999514
  6000 Maskinkjøp teknisk 910900 600000 600000 608000
  6100 Klimaplan/enøk 0 1000000 1000000 352495
  6238 Oppgrad.Vassledn.Åse 0 5500000 5500000 0
  6239 Kloakkering Åse 0 2000000 2000000 0
  6327 Vatn næringsområde Tu 576484 300000 1300000 0
  6329 Va reiselivsanlegg Bore 0 0 0 929809
  6547 Kloakk Skas 1125031 0 2000000 0
  6548 Nye va-prosjekt (2011) 119338 4000000 4000000 0
  6700 Trafikksikring 0 400000 1100000 64732
  6709 Sykkel-/gangsti Salte 73840 0 0 0
  6711 Sentrum/meieriet 99605 1000000 2500000 146546
  6713 Sykkel- og gangsti Horp 119031 0 0 212271
  6714 Sykkel-/gangsti Grødala 8318789 8000000 8000000 1113167
  6717 Ny gang-/sykkelveg 0 1000000 1000000 0
  6718 Fotgjengertunnel orsta 0 0 1000000 0
  6719 Støyskjerm Orstad (tran 0 7000000 7000000 0
  6720 Gatelys 178792 300000 820000 0
  6721 Lys tursti Frøylandsvatnet 9761 0 0 3164688
  6722 Lys Frøyl. vatn. Laland- 0 3000000 4160000 35313
  6732 Transportplan jæren 122000 0 820000 0
  6746 Parkvegen 364284 0 0 2374386
  6749 Veg Borestranda 0 0 0 1521985
  6754 Støyskjerming Øksnevadl 8436198 0 0 792315
  6755 Utendørsanlegg rådhuset 1362076 0 1362076 416813
  7010 Orre gamle kyrkje 17101 0 0 15491
  7012 Lager Klepp kyrkjegard 0 0 500000 0
  7013 Kyrkjegarder-utviding 469563 0 0 564834
  7015 Klepp gravplass - oppar 104719 10000000 10000000 58375
  7016 Mur Klepp kyrkjegard 0 0 0 500000
  7023 Sikringstiltak/alarm 100000 0 100000 0
  7026 It-investering kyrkjeko 300000 300000 300000 0
  9999 Ikkje nytta finansierin 0 0 0 82310

For kommentarar og status for dei enkelte investeringane blir det vist til analyse av investeringane.