Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 2A - investering

Rekneskapsskjema 2A - investering Rekneskap Oppr.budsjett Reg. budsjett Rekneskap i fjor
Investeringar i anleggsmidlar 189653333 230900000 248852076 125310624
Utlån og forskutteringar 11990000 15000000 15000000 16836211
Kjøp av aksjar og andelar 2025596 0 2000000 1737787
Avdrag på lån 15258092 5500000 5500000 9458092
Dekking av tidlegare års udekka 0 0 0 0
Avsettingar 11483968 0 0 17525477
Året sitt finansieringsbehov 230410989 251400000 271352076 170868191
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidlar 149513311 177040000 182380536 102758904
Inntekter frå sal av anleggsmidlar 2176093 0 0 11528788
Tilskot til investeringar 7894000 14300000 16800000 6336000
Kompensasjon for meirverdiavgift 32638479 42660000 44230000 0
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar 27143613 11400000 11400000 29570189
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering 219365495 245400000 254810536 150193881
Overført frå driftsrekneskapen 494900 0 2250000 16953000
Bruk av tidlegare år sitt udisponert 0 0 0 0
Bruk av avsettingar 10550594 6000000 14291540 3721310
Sum finansiering 230410989 251400000 271352076 170868191
Udekka/udisponert 0 0 0 0

For kommentarar til postane blir det vist til økonomisk oversikt investeringar