Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Rekneskapsskjema 1A - drift

Rekneskapsskjema 1A drift Rekneskap Oppr. budsjett Registrert budsjett Rekneskap i fjor
Skatt på inntekt og formue -490669080 -480200000 -480200000 -474417702
Ordinært rammetilskot -376847482 -391600000 -389312000 -357105228
Skatt på eigedom        
Andre direkte eller indirekte        
Andre generelle statstilskot -23827236 -17800000 -19100000 -19475044
Momskompensasjon investering 0 0 0 -21192116
Sum frie disponible inntekter -891343799 -889600000 -888612000 -872190090
Renteinntekter og utbytte -41881239 -45150000 -43850000 -44364842
Renteutg., provisjonar og andr 26144738 25100000 25100000 22568391
Avdrag på lån 54427656 49100000 49100000 45105408
Netto finansutg/innt. 38691154 29050000 30350000 23308957
Til dekking av tidl.rekneskaps        
Til ubundne avsetningar 18548437 14783000 14783000 26295600
Til bundne avsetningar 98895 0 0 94628
Bruk av tidl.reknesk.messig min 0 0 0 -6341941
Bruk av ubundne avsetningar -950000 -9200000 -950000 0
Bruk av bundne avsetningar 0 0 0 0
Netto avsetningar 17697332 5583000 13833000 20048287
Overført til investeringsreknes 0 0 2000000 16953000
Diverse utgifter og pensjon -19105406 9500000 -13214593 5636014
Diverse inntekter 0 0 0 -559171
Til fordeling drift -853816588 -845467000 -855643593 -806803002
Sum fordelt til drift (fra skj 853816588 845467000 855643593 806803002
Rekneskapsmessig mindreforbruk 244130 0 0 0

For kommentarar til dei enkelte postane blir det vist til økonomisk oversikt drift