Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 7 - Pensjonsnoter

  Pensjonsnote KLP  
  Hovudstorleikar frå aktuarberekning  2014
1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 54832716
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 37235833
3 Forventa avkasting på pensjonsmidlar 33419266
4 Administrasjonskostnader 3667991
5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 80370913
6 Utbetalte pensjonar 26690349
5a Arb.avgift av arbeidsgjevar sin del av nr 5 - nr 4 (u/adm)  
7 Påløpt pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert) 889408294
8 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.14 954786494
9 Verdi av pensjonsmidlar 01.01 (verkeleg verdi) 693687591
10 Estimert verdi av pensjonsmidlar 31.12.14 (forventa) 777119430
11 Netto pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert/verkeleg) 195720703
12 Estimert netto pensjonsforplikting 31.12.13 177667064
  Året sitt netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a  
1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 54832716
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 37235833
3 Forventa avkasting på pensjonsmidla -33419266
13 Netto pensjonskostnad eks adm. 58649283
  Berekna premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)  
5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 76702922
13 Året si netto pensjonskostnad -58649283
14 Premieavvik 2014 (her positivt) 18053639
  Sats for arbeidsgjevaravgift 0
14a Arbeidsgjevaravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) 2545563
  Akkumulert og amortisert premieavvik  §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e  
  Antal år premiavvik skal dekkast inn på (1 eller 15) 1
  Akkumulert premiavvik 31.12.13 32822392
15 Premieavvik tidlegare år ( 1/15 og 1/10 av akkumulert avvik * 3765582
15a Arbeidsgjevaravgift av 15 530947
16 Akkumulert premieavvik 31.12.2014 47110449
16a Arbeidsgjevaravgift av 16 6642573
  Året sitt estimatavvik  §13-3 nr c og d  
17 Estimatavvik forplikting 15635589
18 Estimatavvik pensjonsmidlar -1900794
19 Netto estimatavvik 13734795
  Spesifisert pensjonsforplikting §13-1 nr a og e og §13-2 nr c   
20 Påløpt pensjonsforplikting 31.12.2013 -873772705
1 Nåverdi av årets pensjonsopptening -54832716
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting -37235833
6 Utbetalte pensjonar 26690349
21 Amortisert estimatavvik - forplikting -15635589
22 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.13 = UB -954786494
  Spesifiserte pensjonsmidlar §13-1 nr a og e og §13-2 nr d  
23 Verdi av pensjonsmidlar 31.12.2013 691786797
3 Forventa avkasting på pensjonsmidla 33419266
5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 76702922
6 Utbetalte pensjoner -26690349
24 Amortisert estimatavvik - midlar 1900794
25 Estimert  pensjonsmidlar 31.12.2014 = UB 777119430
26 Netto balanseført pensjonsforplikting -177667064
26a Arbeidsgjeveravgift av nto pensjonsforplikting  -25051056

 

Pensjonsutgifter Statens pensjonskasse  
  Hovudstorleik frå aktuarberekning  2014
1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 18340790
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 11083936
3 Forventa avkasting på pensjonsmidlane 8878446
4 Administrasjonskostnader 468257
5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 19064080
6 Utbetalte pensjonar  
5a Arb.avgift av arbeidsgjevar sin del av nr 5 - nr 4 (u/adm)  
7 Påløpt pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert) 277098398
8 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.14 306523124
9 Verdi av pensjonsmidlar 01.01. (verkeleg verdi) 204537123
10 Estimert verdi av pensjonsmidlar 31.12.14 (forventa) 222278554
11 Netto pensjonsforplikting 01.01.14 (re-estimert/verkeleg) 72561275
12 Estimert netto pensjonsforplikting 31.12.13 84244570
  Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a  
1 Nåverdi av året si pensjonsopptening 18340790
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting 11083936
3 Forventa avkasting på pensjonsmidlane -8878446
13 Netto pensjonskostnad eks adm. 20546280
  Berekna premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)  
5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 18595823
13 Året sin netto pensjonskostnad -20546280
14 Premieavvik 2014 (her negativt) -1950457
  Sats for arbeidsgjevaravgift 0
14a Arbeidsgjevaravgift av premieavviket nr 12 (her 14,1%) -275014
  Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,e  
  Antal år estimatavvik skal dekkast inn på (15 og 10) 1
  Akkumulert premiavvik 31.12.13 -6199245
15 Premieavvik tidlegare år (1/15 og 1/10av akkumulert avvik ) -615480
15a Arbeidsgjevaravgift av 15 -86783
16 Akkumulert premieavvik 31.12.2014 -7534222
16a Arbeidsgjevaravgift av 16 -1062325
  Året sitt estimatavvik  §13-3 nr c og d  
17 Estimatavvik forplikting -11236422
18 Estimatavvik pensjonsmidlar -1
19 Netto estimatavvik -11236423
  Spesifisert pensjonsforplikting §13-1 nr a og e og §13-2 nr c   
20 Påløpt pensjonsforplikting 31.12.2013 -288334820
1 Nåverdi av året si pensjonsopptening -18340790
2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting -11083936
6 Utbetalte pensjonar 0
21 Amortisert estimatavvik - forplikting 11236423
22 Estimert påløpt pensjonsforplikting 31.12.14 = UB -306523123
  Spesifiserte pensjonsmidlar §13-1 nr a og e og §13-2 nr d  
23 Verdi av pensjonsmidlar 31.12.2013 204537122
3 Forventa avkasting på pensjonsmidla 8878446
5-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 18595823
6 Utbetalte pensjonar 0
24 Amortisert estimatavvik - midlar -9732838
25 Estimert  pensjonsmidlar 31.12.2014 = UB 222278553
26 Netto balanseført pensjonsforplikting -84244570
26a Arbeidsgjevaravgift av nto pensjonsforplikting -11878484