Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 6 - Anleggsmidlar

  Anskaffelseskost 01.01. Akk. avskrivn. 01.01. Tilgang  Avgang  Avskrivn. i år Bokført verdi 31.12.
Faste eigedommar og anlegg            
22700000 DIV. FASTE ANLEGG 53588454 5199280 1669524   1085563 48973135
22751000 BARNEHAGAR*                                      144118843 28141519 2765809   4104097 114639036
22751001 UTEOMRÅDER BARNEHAGER 8075993 1923942 197018   403798 5945270
22752000 RÅDHUS,GARASJER,BUSTADER 27202734 16299229 2587480   687739 12803247
22752001 KOMMUNALE BUSTADER 98352943 15250736 10035127   1609877 91527456
22753000 TRYGDEBUSTADER/PUH 114739131 25705923 6191797   2292416 92932589
22753001 DAGSENTER PU 9532145 491956     176150 8864039
22754000 ALDERS - OG SJUKEHEIMAR 342961159 64891389 3190919   8343657 272917032
22754001 UTEOMRÅDER BO-HELSE OG AKTIVITETSSEN 147911 51772     7396 88744
22755000 TOMTEFELT GNR3/BNR12 J&J GRUDE/POLLESTAD 2737412 0     0 2737412
22755001 SENTRALIDRETTSANLEGG-TOMT 12/172, 1/ 1000000 0     0 1000000
22755004 GNR.1/BNR.1339 SOLAV/HATTEL/KL 670500 0     0 670500
22755608  AREAL VED KLEPP STADION 578306 0     0 578306
22755609 TOMTEFELT PÅ ORSTAD (T.LALAND) 9/508 137668 0     0 137668
22755611 KYRKJEGARDSTOMT KLEPPE 7683878 0     0 7683878
22755612 TILLEGG KYRKJETOMT ORSTAD 548600 0     0 548600
22755616 TOMTEFELT KLEPPE ROALD HATTELA(AKEBAKKE) 100000 0     0 100000
22756009 O11-SKULETOMT TU 4352130 0     0 4352130
22756010 RENOTOMTA STASJONSVEGEN 2     5638025     5638025
22757000 ANLEGG - KULTURETATEN INKL.KJØP KLEPPELOEN 28384611 8591581 53552   694478 19152104
22757100 FRITIDSLOKALER/IDRETTSANLEGG 83565930 30841063     1652995 51071872
22757200 INVENTAR TEKNISK 810130 766375     21877 21878
22758000 VASSVERK/KLOAKKAR 145766280 55198993 1820853   3474951 88913188
22760000 VEGAR OG PARKERINGSPLASSAR 240537636 55355759 17755622   5956094 196981405
22800000 SKULER 509029245 147804110 123542653   12084399 472683388
22801000 UTEOMRÅDER SKULAR 5339233 1541492 1994953   234023 5558671
Sum faste eiendommer og anlegg 1829960870 458055119 177443332   42829510 1506519573
Utstyr, maskiner og transportmidler            
22400000 BILER/MASKINER 19431517 15061891 910900   976382 4304143
22400001 BILER HELSE OG SOS. 3345877 2571362     234499 540016
22450000 EDB-ANLEGG / UTSTYR 91398523 58493149 10307718   6145173 37067920
Sum utstyr, maskiner og transportmidler 114175917 76126402 11218618   7356054 41912079
SUM ANLEGGSMIDLER 1944136787 534181521 188661950 0 50185564 1548431652
* Feil i aktivering og avskr 2007 Orre bhg: aktivering 3.775.898 - avskr. 471987. Beløpa lagt til IB.