Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 11 - Låneporteføljen

Tekst 2014 2013 Vilkår
Kommunen si samla lånegjeld 906862487 810152821  
Fordelt på følgjande kreditorar:      
KLP fastrente 110416668 116000000 Varierande vilkår
KLP flytande rente   75185000 79060000 Nibor +0,4 % rente
Kommunalbanken fast rente 0 0  
Kommunalbanken flytande rente 320905590 277647550 Nibor +0,4 % rente
Obligasjonslån fast rente 50000000 132950000 Varierande vilkår
Obligasjonslån FRN  41000000 41000000 Nibor +0,4 % rente
Sertifikat- og obligasjonslån med <1 år til innløysing 129950000 0 Varierande vilkår
Husbanken fastrente 46719397 50714713 Varierande vilkår
Husbanken flytande rente 129695832 109330558 Varierande vilkår
Opplysningsvesenets fond 2990000 3450000  
Interkommunalt samarbeid og KF 0 0  
Del knytta til sjølvkost     Ikkje spesifisert

Tabell er oppdatert frå trykt signert rekneskap