Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Note 1 - Kapitalkonto

  DEBET   KREDIT
1.1. Balanse (underskot i kapital)   1.1. Balanse(kapital) 635988091
       
Debetpostar i året:   Kredittpostar i året:  
Sal av fast eigedom og anlegg   Aktivering av fast eigedom og anlegg 177443332
Av- og nedskriving av fast eigedom og anlegg 42829510 Oppskriving av fast eigedom og anlegg     
Korrigering barnehage 2007 471987 Korrigering barnehage 2007 3775898
Sal av utstyr, maskinar og transportmidlar   Aktivering av utstyr, maskinar og transportmidlar 11218618
Av- og nedskriving av utstyr, maskinar og transportmidlar 7356054    
Sal av aksjar og andelar   Kjøp av aksjar og andelar (Eigekap.innsk. KLP)  2025596
Nedskriving av aksjar og andelar   Oppskriving av aksjar og andelar  
Avdrag på utlån           20478943 Utlån                   11990000
Avskriving på utlån       Avdrag på eksterne lån 69685748
Bruk av midlar frå eksterne lån 149513311    
Urealisert kurstap      
    Aktuarberekning STP/KLP 4417920
31.12. BALANSE   695895398    
SUM DEBET 916545203 SUM KREDIT 916545203